lagen.nu

Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:437
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom tas i förvar:

  • 1. egendom som har frånhänts någon genom brott och som anträffats hos någon annan som uppenbart saknar rätt till egendomen,
  • 2. egendom som har anträffats utan att vara i någons besittning, om varken ägaren eller någon annan som har rätt till egendomen är känd,
  • 3. egendom som har förvärvats eller tagits emot under förhållanden som anges i 9 kap. 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket 1 brottsbalken, och
  • 4. egendom som har varit föremål för brott som avses i 7 § eller, när det gäller näringspenningtvätt, 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller någon annan som har rätt till egendomen gör anspråk på den.

Bestämmelser om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt första eller andra stycket och om rätt för ägare som senare blir känd, eller för någon annan som har rätt till egendomen, att få egendomen utlämnad till sig eller att få ersättning finns i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Lag (2015:437).

Rättsfall (1)

NJA 1984 s. 76: Tagande i förvar jämlikt 1 § lagen (1974:1065) om visst stöldgods m m av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Beslut om att egendom skall tagas i förvar enligt denna lag meddelas av allmän domstol utom i fall som anges i tredje stycket.

Talan om egendoms tagande i förvar föres av åklagare mot den som frågan angår, om denne har känt hemvist här i landet och kan delges på sätt som är föreskrivet om stämning i brottmål. Talan behöver dock ej föras mot den som förklarat att han ej gör anspråk på egendomen.

Skall enligt andra stycket talan ej föras mot någon får åklagaren meddela förordnande om att egendomen skall tagas i förvar.

3 § Den som inte är nöjd med åklagarens beslut enligt 2 § tredje stycket får innan egendomen har sålts eller förstörts anmäla missnöje med beslutet till åklagaren. Anmäls missnöje ska åklagaren, om han eller hon vill att beslutet ska bestå, väcka talan om detta inom en månad efter det att anmälan gjordes. Väcks inte talan, ska åklagaren upphäva beslutet om förvar.

Väcker åklagaren åtal för brott, som föranlett att egendom tagits i förvar, innan egendomen har sålts eller förstörts, ska domstolen i samband med åtalet pröva om egendomen fortfarande ska hållas i förvar.

Åklagaren ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om missnöjesanmälan enligt första stycket och om talan enligt andra stycket. I avvaktan på att saken slutligt prövas får vidare åtgärder med egendomen inte vidtas, om den kan vårdas utan fara för förstörelse. Lag (2014:618).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:618

4 § Föres talan om egendoms tagande i förvar enligt 2 § andra stycket eller 3 § första stycket mot någon, som ej är tilltalad, skall om sådan talan i tillämpliga delar gälla vad i rättegångsbalken är föreskrivet angående åtal för brott på vilket icke kan följa svårare straff än böter.

5 § Denna lag gäller ej i fall där lagen (1938:l2l) om hittegods är tillämplig.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:1065

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1974:124, JuU 1974:29, rskr 1974:298
SFS-nummer
1974:1065

Lag (1986:1008) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1986:1008
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Har egendom som avses i 1 § anträffats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1986:1008) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Lag (1991:452) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:127, 1990/91:JuU32, rskr 1990/91:323
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:452
Rubrik
Lag (1991:452) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Lag (2014:309) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:309
Rubrik
Lag (2014:309) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Lag (2014:618) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:618
Rubrik
Lag (2014:618) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Lag (2015:437) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-08-01
SFS-nummer
2015:437
Rubrik
Lag (2015:437) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation