lagen.nu

Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1282
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Bestämmelserna i denna lag gäller, om inte annat föreskrivits, för införsel av en vara som enligt särskild författning inte får föras in i landet eller för vilken särskilt föreskrivet införselvillkor inte är uppfyllt. Lag (2000:1282).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1556, 2000:1282

2 § En vara som förs in i landet från tredje land får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

  • 1. transporteras och uppvisas för Tullverket i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 37-42 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,
  • 2. transiteras genom det svenska tullområdet eller mellan orter inom detta område enligt de föreskrifter och villkor som gäller för tullförfarandet transitering,
  • 3. förvaras på tillfälligt lager eller tullager eller i frizon eller frilager,
  • 4. förstöras genom Tullverkets försorg, eller
  • 5. återutföras.

Vad som sägs i första stycket gäller även för en vara som förs in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen under ett tullförfarande. Lag (2000:1282).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § En vara som i annat fall än det som nämns i 2 § andra stycket förs in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

  • 1. föras direkt till närmaste bemannade tullkontor och där anmälas,
  • 2. omhändertas av Tullverket, förstöras eller återutföras i enlighet med bestämmelserna i 17, 17 a och 17 d §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, eller
  • 3. bli föremål för åtgärder enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Lag (2000:1282).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:406, 2000:1282

4 § Om en vara som är föremål för införselvillkor som avses i 1 § enligt bestämmelse i annan författning skall försäljas genom Tullverkets försorg, skall införselvillkoret vara uppfyllt. Kan försäljning inte ske, bestämmer tillsynsmyndigheten hur det skall förfaras med varan. Lag (2000:1282).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1282

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:980

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1973:187, SkU 1973:69, rskr 1973:358
SFS-nummer
1973:980
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Om upphävande av förordningen (1924:119) angående transitering av införselförbjudna varor m.m. föreskrives i lagen (1973:982) om upphävande av viss tullagstiftning.

Lag (1987:1238) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Förarbeten
Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1238
Rubrik
Lag (1987:1238) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Lag (1991:158) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:75, 1990/91:SkU16, rskr 1990/91:173
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:158
Rubrik
Lag (1991:158) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Lag (1994:1556) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1556
Rubrik
Lag (1994:1556) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Lag (1999:406) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:406
Rubrik
Lag (1999:406) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Lag (2000:1282) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§;ny 4 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1282
Rubrik
Lag (2000:1282) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation