lagen.nu

Kungörelse (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1973-05-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20 § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, att ett den 5 april 1973 av Sverige och Sovjetunionen undertecknat protokoll, vars lydelse framgår av bilaga till denna kungörelse, angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag skall lända till efterrättelse för Sveriges del. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:563

Departement
Finansdepartementet S3
SFS-nummer
1973:563

1995:1339

Omfattning
upph. såvitt avser Ukraina
SFS-nummer
1995:1339
Övergångsbestämmelse

Författningen skall dock fortfarande tillämpas

 • a) på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det då lagen träder i kraft, samt
 • b) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxering året efter det då lagen träder i kraft eller vid tidigare års taxering.

1997:919

Omfattning
upph. såvitt avser Karzakstan
SFS-nummer
1997:919
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 • 2. Denna lag skall tillämpas
  • a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller krediteras den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och
  • b) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare.
 • 3. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Kazakstan, nämligen
  • - lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
  • - kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
  • - kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas

 • a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller krediteras före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft,
 • b) beträffande andra skatter på inkomst, på beskattningsår som börjar före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft, samt
 • c) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen året efter det år då lagen träder i kraft eller vid tidigare års taxering.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation