lagen.nu

Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1215
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ska ändras i anslutning till prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1215).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1215

2 § Ändring sker den 1 januari varje år som prisbasbeloppet för året över- eller underskrider prisbasbeloppet för närmast föregående år.

Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. Lag (2003:829).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1194

3 § Ändring sker med det procenttal som prisbasbeloppet har ändrats med.

Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket ändring skall ske fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2003:829).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1194
4 § Har upphävts genom lag (2003:829).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:213

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1973:14, LU 1973:8, rskr 1973:111
SFS-nummer
1973:213

Lag (1981:1194) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Förarbeten
Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1981:1194
Rubrik
Lag (1981:1194) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Lag (2003:829) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:5, bet. 2003/04:LU5, rskr. 2003/04:30
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
upph. 4 §;1, 2, 3 §§
SFS-nummer
2003:829
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
  • 2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när indextillägg skall utgå.
Rubrik
Lag (2003:829) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Lag (2010:1215) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1215
Rubrik
Lag (2010:1215) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation