lagen.nu

Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1973-04-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:246
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Arrendenämnds uppgifter och sammansättning m. m.

1 § Arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift att

 • 1. medla i arrendetvist,
 • 2. pröva tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende, bostadsarrende eller fiskearrende eller om villkor för sådan förlängning samt tvist i fråga som avses i 9 kap. 14 § jordabalken eller vars prövning enligt 9 kap. 12 b, 17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller 31 b §, 10 kap. 6 a § eller 11 kap. 6 b § samma balk ankommer på arrendenämnd,
 • 3. pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor som avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2-4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § jordabalken eller 3-6 § lagen (1957:390) om fiskearrenden,
 • 4. vara skiljenämnd i arrendetvist,
 • 5. pröva frågor enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

Ärende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastigheten är belägen. Lag (2000:594).

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 832: Bostadsarrende. Jordägare ansökte om hänskjutande av arrendetvist till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

2 § Arrendenämnden består av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av de senare ledamöterna ska den ena såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andra vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vid

 • 1. förberedande åtgärder,
 • 2. prövning av en fråga om avvisning av en ansökan eller avskrivning av ett ärende,
 • 3. handläggning av ett överklagande,
 • 4. medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,
 • 5. prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om parterna samtycker till det eller om prövningen är enkel och det är lämpligt med hänsyn till vad ärendet gäller, och
 • 6. prövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär det.

En förberedande åtgärd som kan företas av ordföranden enligt andra stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden, får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

En ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2017:544).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 § Arrendenämnden ska bestå av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Av de senare ledamöterna ska den ena ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden, såsom ägare av en jordbruksfastighet eller på liknande sätt. Den andra ska vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vid

 • 1. förberedande åtgärder,
 • 2. prövning av en fråga om avvisning av en ansökan eller avskrivning av ett ärende,
 • 3. handläggning av ett överklagande,
 • 4. medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,
 • 5. prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om det är tillräckligt med hänsyn till vad ärendet gäller, och
 • 6. prövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär det.

En förberedande åtgärd som kan utföras av ordföranden enligt andra stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden, får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

En ledamot i nämnden ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2019:246).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

3 § Hyresråd är ordförande i arrendenämnd. Ett av hyresråden i arrendenämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämnden. I annan arrendenämnd är lagmannen i tingsrätten på samma ort som arrendenämnden chef för nämnden.

Regeringen utnämner hyresråd tillika chef för arrendenämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö samt övriga hyresråd. Vid utnämning av dessa ska lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare tillämpas. För varje arrendenämnd förordnar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämpligt antal andra ledamöter.

Innan annan ledamot än ordförande förordnas, ska sådan riksorganisation av jordägare eller arrendatorer som med hänsyn till medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om ges tillfälle att avge förslag.

Till tjänstgöring i nämnden ska, med iakttagande av vad som sägs i 2 § första stycket, de ledamöter kallas som med hänsyn till ärendets beskaffenhet och övriga förhållanden bedöms lämpligast. Lag (2010:1402).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Hyresnämnds uppgifter och sammansättning m. m.

4 § Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

Ett ärende tas upp av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är belägen. Lag (2012:980).

Rättsfall (2)

NJA 1996 s. 433: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från...
RH 2000:103: Hyresnämndsmål. I mål om prövning av hyresvillkor - sänkning av utgående hyror...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (22)

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

5 § Hyresnämnd består av lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om ej annat följer av tredje stycket eller av 5 a §. Av de senare ledamöterna skall den ene vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastighet och den andre vara väl förtrogen med bostadshyresgästers förhållanden eller, när ärendet rör annan lägenhet än bostadslägenhet, med näringsidkande hyresgästers förhållanden. I ärenden enligt 2 kap. 10 §, 4 kap. 6 §, 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a och 2 eller 11 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall vad som sagts nu om hyresfastighet och hyresgästers förhållanden i stället avse bostadsrättsfastighet och bostadsrättshavares förhållanden.

Hyresnämnd får anlita expert att biträda nämnden, om ärendets beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

Bestämmelserna i 2 § andra-fjärde styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om hyresnämnd.

Regeringen kan förordna att i hyresnämnd skall finnas flera avdelningar.

Bestämmelserna om hyresnämnd gäller i tillämpliga delar även avdelning. Lag (2003:32).

Rättsfall (1)

RH 2016:10: Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid...

Ändringar/Förarbeten (7)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

5 § Hyresnämnden ska bestå av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte något annat följer av tredje stycket eller av 5 a §. Av de senare ledamöterna ska den ena vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastigheter. Den andra ska vara väl förtrogen med bostadshyresgästers

förhållanden eller, när ärendet rör en annan lägenhet än en bostadslägenhet, med näringsidkande hyresgästers förhållanden. I ärenden enligt 2 kap. 10 §, 4 kap. 6 §, 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a och 2 eller 11 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) ska det som sägs om hyresfastigheter och hyresgästers förhållanden i stället avse bostadsrättsfastigheter och bostadsrättshavares förhållanden.

Hyresnämnden får anlita en expert att biträda nämnden, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet eller om det finns något annat särskilt skäl för det.

Bestämmelserna i 2 § andra-fjärde styckena tillämpas också i fråga om hyresnämnden.

Utöver vad som följer av 2 § tredje stycket får en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet även pröva en fråga om godkännande av en överenskommelse som avses i 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken, om prövningen kan utföras av ordföranden ensam enligt 2 § andra stycket 5 och prövningen inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

Regeringen kan förordna att det i en hyresnämnd ska finnas flera avdelningar.

Bestämmelserna om hyresnämnden gäller i tillämpliga delar även en avdelning. Lag (2019:246).

Rättsfall (1)

RH 2016:10: Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid...

Ändringar/Förarbeten (7)

5 a § Bestämmelserna i 5 § första stycket tillämpas inte i ett ärende som gäller

Bestämmelserna i 5 § första stycket skall inte heller tillämpas i andra ärenden, om de intresseledamöter som skall delta enligt dessa bestämmelser har anknytning till organisationer som kan antas ha ett gemensamt intresse som står i strid med den ena partens intresse i tvisten.

I ärenden som avses i första och andra styckena skall hyresnämnden bestå av två lagfarna ledamöter. Lag (2005:1061).

Rättsfall (1)

RH 2016:10: Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:820, 2005:1061, 1991:637

6 § Hyresråd är ordförande i hyresnämnd. Ett av hyresråden i hyresnämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämnden. I annan hyresnämnd är lagmannen i tingsrätten på samma ort som hyresnämnden chef för nämnden.

Regeringen utnämner hyresråd tillika chef för hyresnämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö samt övriga hyresråd. Vid utnämning av dessa ska lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare tillämpas. För varje hyresnämnd förordnar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämpligt antal andra ledamöter.

Innan annan ledamot än ordförande förordnas, ska sådan riksorganisation av fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare eller näringsidkare som med hänsyn till medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om ges tillfälle att avge förslag.

Till tjänstgöring i nämnden ska, med iakttagande av vad som sägs i 5 § första stycket, de ledamöter kallas som med hänsyn till ärendets beskaffenhet och övriga förhållanden bedöms lämpligast. Lag (2010:1402).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ärende angående arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist

7 § Arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist får för ändamål som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket 1--3 av part hänskjutas till nämnd, om tvisten ej är anhängig vid domstol eller hos skiljemän.

I tvist, som är anhängig vid domstol, kan domstolen förordna att tvisten före målets avgörande skall i sin helhet eller i viss del hänskjutas till nämnd för medling. Lag (1981:785).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:785

8 § En tvist som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket 1-3 hänskjuts av part till nämnd genom ansökan som skall vara skriftlig. Nämnden får medge att en ansökan görs muntligen, om ansökan görs vid ett sammanträde inför nämnden och avser en fråga som har samband med det ärende som behandlas vid sammanträdet.

Ansökan skall innehålla uppgift om parternas namn och hemvist samt den berörda fastighetens adress eller fastighetsbeteckning. Ansökan skall också innehålla uppgift om det som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet eller, om ansökan endast avser medling, tvistens beskaffenhet.

Uppfyller ansökan inte vad som sägs i andra stycket, skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om föreläggandet inte följs, får ansökningen avvisas.

En parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om partens person- eller organisationsnummer samt postadress. Vidare bör anges partens yrke och telefonnummer samt de övriga omständigheter som är av betydelse för delgivning med parten. Företräds parten av ett ombud, skall ombudets namn, postadress och telefonnummer anges. Ändras något av dessa förhållanden, skall parten utan dröjsmål anmäla det till nämnden.

En ansökan genom vilken tvisten hänskjuts till nämnden bör vidare innehålla uppgift om motpart i de hänseenden som sägs i fjärde stycket.

Återkallas ansökan, skall ärendet avskrivas. Lag (2005:1061).

Rättsfall (2)

NJA 2004 s. 826: Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för...
RH 1996:108: Hyresgästen sade upp hyresavtalet för villkorsändring enligt 12 kap. 58 a §...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (4)

8 a § Har en tvist hänskjutits till nämnden enligt 11 kap. 6 a § jordabalken och har sökandens motpart inte följt ett sådant föreläggande som avses i tredje stycket i samma paragraf, skall ärendet avskrivas, om avtalet inte är uppsagt enligt 11 kap. 5 § första stycket samma balk. Lag (2005:1061).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1061

9 § När en tvist har hänskjutits till nämnden, skall nämnden kalla parterna att inställa sig till ett sammanträde. Skall en part inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite.

Handlägger hyresnämnden samtidigt ett stort antal tvister av likartad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra av bostadslägenheter, får dock nämnden, sedan ett lämpligt antal typfall av tvister prövats, med ledning därav avgöra övriga tvister utan sammanträde, om det är uppenbart att sådant inte behövs.

Sammanträde behöver inte heller i annat fall hållas, om

 • 1. ärendet inte skall prövas i sak och medling inte heller skall ske, eller
 • 2. ett sammanträde på grund av någon särskild omständighet inte behövs. Lag (2005:1061).

Rättsfall (1)

NJA 2004 s. 826: Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1984:679, 1988:928, 2005:1061

10 § Uteblir sökanden från ett sammanträde, ska ärendet avskrivas. Om motparten uteblir, får nämnden förelägga honom eller henne att inställa sig vid vite. Om parten ändå uteblir och det inte kan antas att förlikning kan komma till stånd, ska ärendet avskrivas. I fråga om en tvist som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c eller 3, ska dock ärendet avgöras trots att parten inte har inställt sig.

Uteblir båda parterna i en tvist som en domstol hänskjutit till nämnden, ska ärendet avskrivas. Uteblir endast den ena parten, gäller första stycket andra och tredje meningarna.

Första och andra styckena gäller inte, om det finns anledning att anta att en part har laga förfall för sin utevaro. Lag (2012:980).

Rättsfall (1)

RH 2016:20: Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § Om ett ärende som har avskrivits enligt 10 § första stycket första meningen rör tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 a § eller 12 kap. 49 eller 54 § jordabalken, 22 eller 24 § hyresförhandlingslagen (1978:304), 5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden, 2 kap. 10 § och 4 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) eller 4 kap. 6 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, skall nämnden återuppta ärendet på ansökan av sökanden. Ansökan görs skriftligen inom tre veckor från den dag beslutet om avskrivning meddelades.

Om sökanden uteblir ännu en gång, får ärendet inte tas upp på nytt. Lag (2002:95).

Ändringar/Förarbeten (7)

11 a § Gäller för lägenhet förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen (1978:304), får hyresnämnd i hyrestvist enligt 12 kap. jordabalken inte pröva hyresvärds yrkande om högre hyra, om ej förhandling som skall påkallas enligt förhandlingsordningen ägt rum rörande tvistefrågan. Detsamma gäller yrkande om ändring av grunderna för beräkning av sådan särskild ersättning som avses i 12 kap. 19 § jordabalken eller ändring av en hyresgästs rätt att använda utrymmen som är avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna. Har förhandling ej ägt rum, får yrkande ändå tas upp till prövning, om hyresvärden påkallat förhandling men mot denna mött hinder som inte har berott av hyresvärden eller av fastighetsägarorganisation som är part enligt förhandlingsordningen. Lag (1984:679).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:679, 1978:306

12 § Nämnden ska klarlägga tvistefrågorna och, även om medling inte har begärts, försöka förlika parterna.

Kan parterna inte förlikas efter förslag av någondera parten, ska nämnden lägga fram förslag till förlikning, om det inte är uppenbart att förutsättningar för förlikning saknas.

Om det inte träffas någon förlikning, ska tvisten avgöras av nämnden, om tvisten rör en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c eller 3. I annat fall ska ärendet avskrivas. Lag (2012:980).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

12 a § Vid sådan medling som avses i 12 kap. 58 eller 58 a § jordabalken skall hyresnämnden, om hyresvärden eller hyresgästen begär det, yttra sig om marknadshyran för lokalen eller om huruvida en lokal som har anvisats av hyresvärden är godtagbar enligt 12 kap. 57 § första stycket 2 eller 3 jordabalken.

Vid sådan medling som avses i 11 kap. 6 eller 6 a § jordabalken skall arrendenämnden, om jordägaren eller arrendatorn begär det, yttra sig om den arrendeavgift som arrendestället vid tillämpning av 11 kap. 5 a § första stycket jordabalken kan antas betinga på öppna marknaden. Lag (1988:928).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1984:679, 1988:928, 1979:253

12 b § Ett medlingssammanträde är inte offentligt. Lag (2011:863).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:863

13 § Rör ärende hos nämnd såväl fråga om förlängning av avtal som villkoren för sådan förlängning, får särskilt beslut ges beträffande förlängningsfrågan.

Då särskilt beslut enligt första stycket meddelats, får nämnden förordna att tvisten i övrigt skall vila till dess att beslutet har vunnit laga kraft. Lag (1984:679).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:1090, 1984:679

13 a § Bifalls hyresvärdens talan om att hyresavtalet skall upphöra att gälla, får hyresnämnden efter yrkande av hyresvärden i beslutet ålägga hyresgästen att flytta vid den tidpunkt då lägenheten skall lämnas.

Upphör hyresavtalet att gälla på den grunden att hyresrätten är förverkad, får hyresnämnden, om hyresvärden yrkar det och det finns skäl till det, bestämma att beslutet om åläggande för hyresgästen att flytta får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft. Om det finns anledning, skall hyresnämnden då föreskriva att hyresvärden skall ställa säkerhet för skadestånd som han kan bli skyldig att betala om beslutet ändras. Lag (2002:31).

Rättsfall (5)

RH 2016:13: Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade under renovering av prövningslägenheten...
RH 2016:19: Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att med stöd av 13 a § lagen...
RH 2017:56: Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresförhållandet, när hyresvärden har...
RH 2018:11: Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresnämnden är behörig att inom ramen...
RH 2018:17: Hyresnämndsmål. Hovrätten konstaterar att hyresnämnden, om förverkande åberopas...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1984:679, 2002:31, 1974:1090

13 b § Om hyresvärden i ett ärende gör gällande att rätt till förlängning av hyresavtalet enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken saknas på grund av störningar i boendet eller dröjsmål med betalning av hyran, ska hyresnämnden lämna en underrättelse om detta till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.

Underrättelsen till socialnämnden ska lämnas så snart som möjligt. Om det framgår att socialnämnden redan är informerad, behöver någon underrättelse inte lämnas. Lag (2014:356).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:356

Ärende angående godkännande av förbehåll m. m.

14 § En fråga som avses i 1 § första stycket 3 eller 4 § första stycket 4 prövas efter ansökan som skall vara skriftlig och som bör innehålla de omständigheter som åberopas till stöd för ansökningen.

Sökanden och annan som ärendet angår skall kallas att inställa sig till sammanträde, om det inte kan anses obehövligt. Skall en part inställa sig, får nämnden förelägga vite. Att någon som kallats att inställa sig uteblir hindrar inte att ärendet prövas. Lag (2005:1061).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1061

Skiljemannaförfarande

15 § Har parterna avtalat att en tvist ska avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att angripa skiljedomen i sak och har, vid arrendetvist, arrendenämnden eller, vid hyres- eller bostadsrättstvist, hyresnämnden utsetts till skiljenämnd, ska nämnden på ansökan avgöra tvisten genom skiljedom. I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller 8 §. Har tvisten redan hänskjutits till nämnden, kan skiljedom dock alltid begäras muntligen inför nämnden.

I ett ärende som nämnden ska avgöra genom skiljedom gäller lagen (1999:116) om skiljeförfarande, i den mån annat inte följer av denna lag. Vardera parten svarar för sin kostnad i tvist som avses i 9 kap. 10 eller 14 §, 10 kap. 6 § eller 12 kap. 49 eller 54 § jordabalken, 5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden, 4 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614) eller 4 § lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Lag (2012:980).

Rättsfall (1)

NJA 1989 s. 109: I arrendeavtal hade intagits skiljeklausul, enligt vilken arrendenämnd utsetts...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Ärende angående förhandlingsordning m. m.

15 a § En tvist som avses i 4 § första stycket 5 a hänskjuts till hyresnämnden genom ansökan som skall vara skriftlig.

I fråga om ansökan, en parts första inlaga till nämnden och sammanträde gäller i övrigt 8 § andra-sjätte styckena och 9 § första och tredje styckena.

Uteblir sökanden från ett sammanträde, skall ärendet avskrivas. Om motparten uteblir, får nämnden förelägga honom eller henne att inställa sig vid vite. Om parten ändå uteblir, hindrar inte det att ärendet prövas.

Vad som sägs i tredje stycket gäller inte, om det finns anledning att anta att en part har laga förfall för sin utevaro. Lag (2005:1061).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1061, 1978:306

Ärende angående upprustningsföreläggande m.m.

16 § Ansökan i en fråga som avses i 4 § första stycket 6 skall vara skriftlig samt innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess ägare, det som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet samt, när det gäller ansökan enligt 12 kap. 18 e eller 18 h § jordabalken, uppgift om berörda hyresgästers namn. En ansökan enligt 12 kap. 18 a-c, 18 e eller 18 h § jordabalken skall dessutom vara åtföljd av den utredning i tekniskt, ekonomiskt eller annat hänseende som behövs för ärendets prövning.

Uppfyller ansökan inte vad som sägs i första stycket, skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om föreläggandet inte följs, får ansökningen avvisas.

I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller i övrigt 8 § fjärde-sjätte styckena.

I fråga om sammanträde gäller 9 § första stycket första meningen och tredje stycket. Om fastighetsägaren har kallats till ett sammanträde i ett ärende enligt 12 kap. 18 e § jordabalken men uteblir, skall ärendet avskrivas. Om en hyresgäst uteblir i ett sådant ärende, hindrar det inte att ärendet prövas. I övriga ärenden får nämnden förelägga fastighetsägaren vid vite att inställa sig. Om fastighetsägaren uteblir i ett sådant ärende, hindrar det dock inte att ärendet prövas.

Innan nämnden beslutar om tvångsförvaltning, skall nämnden ge kommun, där fastigheten är belägen, tillfälle att lämna förslag på förvaltare.

Kommunen skall också ges tillfälle att yttra sig innan nämnden beslutar att förvaltararvode enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall betalas av fastighetsägaren personligen. Lag (2005:1061).

Ändringar/Förarbeten (6)

16 a § Har upphävts genom lag (2010:27).
16 b § Har upphävts genom lag (2010:27).
16 c § Har upphävts genom lag (2010:27).
16 d § har upphävts genom lag (1993:409).

Ärende angående förvärv av arrendeställe samt ombildning till bostadsrätt m. m.

16 e § Ansökan i en fråga som avses i 6 § tredje stycket eller 12 § tredje stycket lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller i 6 eller 7 § eller 12 § tredje stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället skall vara skriftlig. Ansökan skall innehålla uppgift om det berörda huset och dess ägare eller det berörda arrendestället och dess ägare, det som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.

Uppfyller ansökan inte vad som sägs i första stycket, skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Om föreläggandet inte följs, får ansökningen avvisas.

I fråga om ansökan och en parts första inlaga till nämnden gäller i övrigt 8 § fjärde-sjätte styckena.

I fråga om sammanträde gäller 9 § första och tredje styckena. Uteblir sökanden från sammanträdet, skall ärendet avskrivas. Om motparten uteblir, hindrar det inte att ärendet prövas. Lag (2005:1061).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Vissa bevismedel m. m.

16 f § Nämnd skall verka för att utredningen i ärende får den inriktning och omfattning som är lämplig med hänsyn till ärendets beskaffenhet. Därvid skall nämnden såvitt möjligt se till att onödig utredning ej förebringas. Lag (1974:1090).

Rättsfall (1)

RH 2014:42: Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har funnit att hyresrätten varit förverkad utan...

17 § Om det finns anledning, skall nämnden eller den nämnden förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall ges tillfälle att närvara vid en sådan besiktning. Nämnden får också inhämta annan nödvändig utredning.

I ett ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a eller 31 § jordabalken skall arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant yttrande skall också inhämtas om det beträffande jordbruksarrende uppkommer fråga om tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4 eller 7 § andra stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. I ett ärende som avses i 9 kap. 9 § jordabalken får arrendenämnden, om utredningen ger anledning till det, inhämta yttrande från länsstyrelsen om arrendeställets avkastningsförmåga. Yttrandena skall inhämtas från den länsstyrelse inom vars område fastigheten är belägen.

I ett ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlingslagen (1978:304) skall hyresnämnden, om den finner det behövligt, ge den hyresgästorganisation som har ingått den ifrågasatta överenskommelsen tillfälle att yttra sig. Lag (2005:1061).

Rättsfall (1)

RH 2004:36: Hyresnämndsmål. I mål om ändring av hyresvillkor avseende hyra enligt 12 kap....

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (12)

18 § Lämnar part ej frivilligt tillfälle till besiktning eller till granskning av kontrakt eller annan handling som rör arrende-, hyres- eller bostadsrättsförhållandet och är av betydelse för ärendet, får nämnden förelägga honom vite. Vad som sagts nu gäller ej, om nämnden är skiljenämnd.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

19 § Den som efter förordnande av nämnd besiktigat fastighet eller verkställt annan utredning tillerkännes av nämnden skälig ersättning av allmänna medel.

Har någon, som nämnd inkallat och som ej är part, inställt sig för att höras i ärendet, har han rätt till ersättning av allmänna medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1974:824).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:824, 2019:246
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

19 § Den som efter förordnande av nämnden har besiktigat en fastighet eller verkställt en annan utredning har rätt till skälig ersättning av allmänna medel. Ersättningen fastställs av nämnden. Lag (2019:246).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:824, 2019:246

19 a § En nämnd får hålla förhör med vittne eller sakkunnig under ed och förhör med part under sanningsförsäkran, om någon part begär det och förhöret är erforderligt för utredningen. Sådant förhör får dock inte hållas, om nämnden finner att bevisningen kan föras på annat sätt med avsevärt mindre besvär eller kostnad. Om sådant förhör gäller 36 kap. 1--18 och 20--22 §§, 37 kap. 1--3 §§ samt 40 kap. 1--10, 12, 14 och 19 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (1987:756).

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

19 b § Den som hörs i nämnden och som inte är part har rätt till ersättning för att inställa sig.

Om förhöret har begärts av en part tillämpas 36 kap. 24 § rättegångsbalken.

Om förhöret inte har begärts av en part ska ersättningen betalas av allmänna medel. Ersättningen fastställs av nämnden. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ersättning.

I fråga om förskott på ersättning tillämpas 36 kap. 25 § rättegångsbalken. Lag (2019:246).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:246

Kostnader

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

19 c § Vardera parten ska svara för sina kostnader i nämnden.

Om en part har handlat på ett sådant sätt som anges i 18 kap. 6 § rättegångsbalken får nämnden bestämma att den parten ska ersätta de kostnader som han eller hon har orsakat motparten.

I fråga om hur kostnader ska fördelas i ett ärende som nämnden ska avgöra genom skiljedom gäller i stället 15 § andra stycket. Lag (2019:246).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:246

Beslut m. m.

20 § Bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning äger motsvarande tillämpning på avgörande av nämnd. Ordföranden skall dock säga sin mening först. Lag (1974:1090).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:1090

21 § När nämnden avgör ett ärende ska det av beslutet framgå vilka skäl som ligger till grund för beslutet, om detta går någon part emot. Detsamma gäller andra beslut, om det behövs. I beslut om avskrivning enligt 8 a § ska även de nya villkor anges på vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a § tredje stycket jordabalken ska anses förlängt.

Om en part kan överklaga beslutet eller ansöka om återupptagande, ska det i beslutet anges vad parten ska iaktta.

Håller nämnden sammanträde i ärendet och kan på grund av ärendets beskaffenhet eller annan särskild omständighet beslut inte meddelas samma dag som sammanträdet avslutats, ska beslutet meddelas inom två veckor därefter, om inte synnerligt hinder möter. Underrättelse om när beslutet meddelas ska lämnas vid sammanträdet.

Ett slutligt beslut ska lämnas till part genom nämndens försorg. Detta gäller dock inte ett beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 §, om beslutet meddelas vid ett sammanträde i partens närvaro.

Har en skiljaktig mening förekommit, ska denna meddelas parterna på samma sätt som beslutet. Lag (2010:27).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

21 a § Vad som i 21 § sägs om nämnds beslut gäller i tillämpliga delar nämnds yttrande enligt 12 a §.

Angår yttrandet lägenhets marknadshyra eller arrendeavgift, skall nämnden i yttrandet utsätta viss tid inom vilken part har att hos nämnden skriftligen eller muntligen vid sammanträde anmäla om han antar den hyra eller den arrendeavgift som har angivits i yttrandet. Iakttar part inte nämndens föreläggande, anses hans slutliga ståndpunkt i tvisten vara den som han angivit innan yttrandet avgavs. Lag (1984:679).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:679, 1979:253

21 b § Ingår parterna en förlikning i ett ärende ska nämnden på begäran av parterna stadfästa förlikningen genom beslut. Lag (2011:863).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:863

22 § Nämndens beslut har rättskraft när tiden för överklagande har gått ut, om beslutet innebär att en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär att nämnden har avslagit en ansökan om

Bestämmelserna i 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut tillämpas inte i nämndernas verksamhet. Lag (2018:785).

Rättsfall (6)

NJA 1986 s. 186: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från...
NJA 1996 s. 433: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från...
NJA 2011 s. 316: Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyresgäst...
RH 1997:75: Efter uppsägning, som gjorts av hyresvärden, har hyresgästen ansökt hos...
RH 2000:103: Hyresnämndsmål. I mål om prövning av hyresvillkor - sänkning av utgående hyror...
RH 2004:91: I ett ärende hos hyresnämnd om uppskov med avflyttning från en lokal påstod...

Ändringar/Förarbeten (19)

Överklagande

23 § Det finns bestämmelser om överklagande av hyresnämndens beslut i

Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycket får inte överklagas.

Hyresnämndens beslut får överklagas hos Svea hovrätt, om nämnden

 • 1. avvisat en ansökan som avses i 8, 11, 14, 15, 15 a, 16 eller 16 e §, eller avvisat ett överklagande,
 • 2. avskrivit ett ärende enligt 8, 9, 10, 15 a, 16 eller 16 e §, dock inte när ärendet kan återupptas,
 • 3. ogillat en invändning om jäv mot ledamot av nämnden eller en invändning om att det finns ett hinder för ärendets prövning,
 • 4. avvisat ett ombud eller ett biträde,
 • 5. beslutat om ersättning för någons medverkan i ärendet,
 • 6. utdömt vite eller någon annan påföljd för underlåtenhet att följa föreläggande eller straff för förseelse i förfarandet,
 • 7. beslutat i annat fall än som avses i 5 i fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619), eller
 • 8. stadfäst en förlikning.

Ett överklagande som avses i tredje stycket ska ges in till hyresnämnden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

I fråga om handläggningen hos hyresnämnden av ett överklagande som avses i första eller tredje stycket tillämpas 52 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken. Lag (2012:980).

23 a § Det finns bestämmelser om överklagande av arrendenämndens beslut i 8 kap. 31 § jordabalken och 16 § lagen (1957:390) om fiskearrenden.

Arrendenämndens yttrande enligt 12 a § andra stycket får inte överklagas. Nämndens beslut i sådana frågor som avses i 23 § tredje stycket får överklagas till den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden är belägen. Detsamma gäller nämndens beslut enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

Vid överklagande av arrendenämndens beslut gäller 8 kap. 31 a-31 c §§ jordabalken. Hovrättens beslut med anledning av överklagande i frågor som avses i andra stycket tredje meningen eller i 23 § tredje stycket får inte överklagas. Lag (2005:1061).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

23 b § Mot annat beslut av nämnd än som avses i 23 och 23 a §§ får talan föras endast i samband med sådan talan som avses i 23 § första stycket och 23 a § första stycket.

Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning, återupptages ärendet av nämnden. Lag (1974:1090).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:1090

Vite m. m.

24 § Vite enligt denna lag får ej bestämmas till högre belopp än femtusen kronor. Har vite utdömts och förelägger nämnd nytt vite, får vitet bestämmas till högst tiotusen kronor.

Har ändamålet med vite förfallit, får vitet ej utdömas.

25 § Nämnd skall självmant upptaga fråga om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag och om ansvar för vittne som uteblivit.

Övriga bestämmelser

26 § Nämnd skall handlägga ärende skyndsamt.

27 § Vid nämnderna tillämpas bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken. Expert som avses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hyresnämndens överläggning till beslut.

Bestämmelserna i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol får tillämpas vid nämnderna. Lag (2005:1061).

Rättsfall (1)

RH 2016:20: Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev...

Ändringar/Förarbeten (7)

28 § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare skall tillämpas på ledamöterna i nämnderna. Bestämmelserna i 4 kap. 13 § rättegångsbalken skall tillämpas även på andra tjänstemän än ordförande när de utför åtgärder enligt 2 § tredje stycket denna lag.

I fråga om de icke lagfarna ledamöterna i nämnderna tillämpas 12 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. Lag (2005:1061).

Rättsfall (1)

MÖD 2007:44: Jäv ----- Vid handläggning av en ansökan om tillstånd till ett minikraftverk...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:637, 2005:1061

29 § Vid sammanträde och besiktning skall det föras anteckningar. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta. Lag (2005:1061).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1061
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

29 a § I fråga om dokumentation av berättelser som lämnas i bevissyfte tillämpas 6 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (2019:246).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:246

30 § Ska en inlaga, en kallelse, ett föreläggande eller en annan handling tillställas part, sker det genom delgivning, om annat inte följer av andra stycket. Om hyresnämnden samtidigt handlägger ett stort antal tvister av likartad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra av bostadslägenheter, får i de ärenden som enligt 9 § andra stycket avgörs utan sammanträde kungörelsedelgivning enligt 49 § första och andra styckena delgivningslagen (2010:1932) användas.

Beslut som ska tillställas en part sänds till parten i vanligt brev under hans eller hennes för nämnden kända adress. Om beslutet meddelats i samband med ett sammanträde, ska det sändas inom sju dagar därefter och i annat fall samma dag som beslutet meddelas. Lag (2010:1942).

Rättsfall (1)

NJA 2004 s. 826: Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

31 § Nämnd har rätt att för sina sammanträden förfoga över behövliga lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad som ej är för tillfället upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgöres av gudstjänstlokal. Uppkommer särskilda kostnader, skall de ersättas.

32 § Om en nämnds beslut enligt följande bestämmelser inte överklagas, får beslutet verkställas som lagakraftägande dom:

9 kap. 14 § eller 12 kap. 24 a §, 55 d § åttonde stycket eller 55 e § jordabalken,

– 22, 23, 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen (1978:304),

13 a § första stycket denna lag, eller

– 13 eller 15 § eller 25 § första stycket bostadsförvaltningslagen (1977:792).

Beslut av hyresnämnden enligt 13 a § andra stycket denna lag om verkställighet av ett enligt första stycket i samma paragraf meddelat beslut får verkställas som lagakraftägande dom, om hovrätten inte bestämmer något annat. Detsamma gäller om hyresnämnden med stöd av 31 § första stycket bostadsförvaltningslagen har bestämt att beslut enligt 13 eller 15 § eller 25 § första stycket i den lagen ska gälla genast.

Förlikning som är stadfäst av nämnden enligt 21 b § får verkställas som lagakraftägande dom, om hovrätten inte bestämmer något annat. Lag (2011:863).

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 1113: Hovrätt till vilken beslut om tvångsförvaltning överklagats har i avsaknad av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (13)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:188

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1973:23, LU 1973:13, rskr 1973:153
SFS-nummer
1973:188

1973:542

Förarbeten
Prop. 1973:22, CU 1973:20, rskr 1973:209
Omfattning
ändr. 4, 16, 23 §§, rubr. närmast före 16 §
SFS-nummer
1973:542

1974:824

Förarbeten
Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372
Omfattning
ändr. 3-6, 17, 19, 22, 23, 32 §§
SFS-nummer
1974:824

1974:1090

Förarbeten
Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375
Omfattning
ändr. 5, 13, 20, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast efter 16 §;nya 13 a, 16 a, 19 a, 23 a, 23 b §§;omtryck
SFS-nummer
1974:1090

1975:1133

Förarbeten
Prop. 1975/76:33, CU 1975/76:5, rskr 1975/76:102
Omfattning
16 a § betecknas 16 d §;rubr. närmast före 16 a § sätts närmast före 16 d §;ändr. 4, 21-23, 27 §§;nya 16 a-16 c §§, rubr. närmast före 16 a §
SFS-nummer
1975:1133

1975:1290

Förarbeten
Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Omfattning
ändr. 19 a §
SFS-nummer
1975:1290

Lag (1977:794) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1976/77:151, CU 1977/78:1, rskr 1977/78:7
Omfattning
ändr. 4, 16, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast före 16 §
SFS-nummer
1977:794
Rubrik
Lag (1977:794) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1978:306) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Omfattning
ändr. 4, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 32 §§;nya 11 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
SFS-nummer
1978:306
Rubrik
Lag (1978:306) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:253) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1978/79:89, CU 1978/79:32, rskr 1978/79:308
Omfattning
ändr. 23 §;nya 12 a, 21 a §§
SFS-nummer
1979:253
Rubrik
Lag (1979:253) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:309) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1978/79:164, CU 1978/79:38, rskr 1978/79:372
Omfattning
ändr. 16 b §
SFS-nummer
1979:309
Rubrik
Lag (1979:309) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:373) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1978/79:183, LU 1978/79:23, rskr 1978/79:413
Omfattning
ändr. 11, 17 §§
SFS-nummer
1979:373
Rubrik
Lag (1979:373) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:898) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1978/79:214, CU 1979/80:2, rskr 1979/80:6
Omfattning
ändr. 16 b §
SFS-nummer
1979:898
Rubrik
Lag (1979:898) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1980:97) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1979/80:72, CU 1979/80:12, rskr 1979/80:180
Omfattning
nuvarande 16 d § betecknas 16 e §;rubr. närmast före 16 d § sätts närmast före 16 e §;ändr. 4, 22, 23, 32 §§;ny 16 d §, rubr. närmast före 16 d §;omtryck
SFS-nummer
1980:97
Rubrik
Lag (1980:97) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1980:215) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
ändr. 27 §
SFS-nummer
1980:215
Rubrik
Lag (1980:215) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1981:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1981:785
Rubrik
Lag (1981:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1981:1066) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1980/81:114, JuU 1981/82:7, rskr 1981/82:34
Omfattning
ändr. 27 §
SFS-nummer
1981:1066
Rubrik
Lag (1981:1066) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1982:354) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Omfattning
nuvarande 16 e § betecknas 16 f §;rubr. närmast före 16 e § sätts närmast före 16 f §;ändr. 4, 22, 23 §§;nya 16 e §, rubr. närmast före nya 16 e §
SFS-nummer
1982:354
Rubrik
Lag (1982:354) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1983:439) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1982/83:153, CU 1982/83:31, rskr 1982/83:352
Omfattning
ändr. 4, 5, 16 b §§
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:439
Rubrik
Lag (1983:439) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1984:679) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1983/84:136, 1983/84:137, LU 1983/84:35, rskr 1983/84:394
Ikraft
1985-01-01
Omfattning
ändr. 1, 4, 8, 9, 11, 11 a, 12 a, 13, 13 a, 15, 17, 19 a, 21 a, 22, 23, 23 a, 30 §§
SFS-nummer
1984:679
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om arrendeavtal och hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Har avtalet sagts upp dessförinnan tillämpas dock fortfarande 8, 12 a och 21 a §§ i deras äldre lydelse.

Rubrik
Lag (1984:679) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1985:660) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1983/84:136, LU 1984/85:35, rskr 1984/85:309
Ikraft
1986-01-01
Omfattning
ändr. 1, 16 e, 17, 22, 23 a §§, rubr. närmast före 16 e §;omtryck
SFS-nummer
1985:660
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1985:660) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1986:1165) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 2, 22, 23, 23 a §§
SFS-nummer
1986:1165
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1986:1165) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1987:264) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Omfattning
ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:264
Rubrik
Lag (1987:264) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1987:756) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Omfattning
ändr. 19 a §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:756
Rubrik
Lag (1987:756) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1987:1278) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Omfattning
ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1278
Rubrik
Lag (1987:1278) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1988:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1987/88:162, BoU 1987/88:22, rskr 1987/88:345
Omfattning
ändr. 4, 32 §§
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:409
Rubrik
Lag (1988:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1988:928) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1987/88:146, BoU 1987/88:21, rskr 1987/88:344
Ikraft
1989-01-01
Omfattning
ändr. 4, 9, 12 a, 21, 22 §§
SFS-nummer
1988:928
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

De nya bestämmelserna i 9, 12 a och 21 §§ gäller även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före den 1 januari 1989. Om ett hyresavtal har sagts upp dessförinnan, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1988:928) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1988:1296) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1296
Rubrik
Lag (1988:1296) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag-(1989:663) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Ikraft
1989-09-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1989:663
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989. Äldre föreskrifter gäller alltjämt i ärenden där den slutliga handläggningen påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag-(1989:663) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1990:1482) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1990:1482
Rubrik
Lag (1990:1482) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Omfattning
ändr. 4, 5, 11, 15, 22, 23 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:620
Rubrik
Lag (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1991:635) om ändring i lagen (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1990/91:98, 1990/91:JuU26, rskr 1990/91:253
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 5 §, ikrafttr.best. till 1991:620
SFS-nummer
1991:635
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller alltjämt om ett ärende i vilket intresseledamöter har deltagit har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:635) om ändring i lagen (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1991:637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1990/91:98, 1990/91:JuU26, rskr 1990/91:253
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 2, 28 §§;ny 5 a §
SFS-nummer
1991:637
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller alltjämt om ett ärende i vilket intresseledamöter har deltagit har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1991:1656) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1656
Rubrik
Lag (1991:1656) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1993:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Omfattning
upph. 16 d §, rubr. närmast före 16 d §;ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:409
Rubrik
Lag (1993:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1994:820) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 4, 5 a, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
SFS-nummer
1994:820
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
 • 2. Äldre föreskrifter om förfarandet tillämpas fortfarande i ärenden som enligt lagen (1994:834) om upphävande av bostadssaneringslagen (1973:531) fortfarande skall kunna prövas enligt den upphävda lagen.
Rubrik
Lag (1994:820) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1994:833) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373, prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Omfattning
ändr. 23, 32 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:833
Rubrik
Lag (1994:833) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1995:568) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1994/95:155, bet. 1994/95:LU26, rskr. 1994/95:361
Omfattning
ändr. 1, 17 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:568
Rubrik
Lag (1995:568) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1996:1637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1637
Rubrik
Lag (1996:1637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1997:63) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Ikraft
1997-04-01
Omfattning
ändr. 4, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
SFS-nummer
1997:63
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.
 • 2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1997:62) om ändring i jordabalken skall prövas enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1997:63) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1998:147) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152
Omfattning
ändr. 4, 22 §§
Ikraft
1998-06-01
SFS-nummer
1998:147
Rubrik
Lag (1998:147) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2000:594) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
SFS-nummer
2000:594
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångsbestämmelserna i lagen (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259) skall prövas enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2000:594) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2001:178) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:178
Rubrik
Lag (2001:178) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2002:31) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:41, bet.2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143
Ikraft
2002-04-01
Omfattning
ändr. 13 a, 17, 32 §§
SFS-nummer
2002:31
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
 • 2. I fråga om hyresavtal som har sagts upp före ikraftträdandet gäller 13 a och 32 §§ i sina äldre lydelser.
 • 3. I fråga om en tvist enligt 2 § andra stycket hyresförhandlingslagen som har hänskjutits till hyresnämnd före ikraftträdandet gäller 17 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2002:31) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2002:95) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Omfattning
ändr. 4, 10, 11, 12, 16 e, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:95
Rubrik
Lag (2002:95) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96
Omfattning
ändr. 4, 5, 32 §§
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:32
Rubrik
Lag (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2005:948) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:13, bet. 2005/06:BoU3, rskr. 2005/06:54
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2005:948
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. För sådana överenskommelser som avses i 12 kap. 45 § tredje stycket jordabalken i dess lydelse före den 1 januari 2006 och som har ingåtts före ikraftträdandet, gäller 4 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2005:948) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2005:1061) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 a, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 a, 16, 16 a, 16 e, 17, 21, 22, 23, 23 a, 27, 28, 29, 30 §§;ny 8 a §
SFS-nummer
2005:1061
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. I fråga om ärenden som en arrendenämnd avgjort före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2005:1061) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2006:410) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 4, 21, 32 §§
SFS-nummer
2006:410
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 • 2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, skall 4 och 32 §§ tillämpas i sina äldre lydelser.
Rubrik
Lag (2006:410) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2010:27) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176
Ikraft
2010-03-01
Omfattning
upph. 16 a, 16 b, 16 c §§, rubr. närmast före 16 a §;ändr. 4, 21, 22, 23 §§
SFS-nummer
2010:27
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som enligt lagen (2010:24) om upphävande av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. ska prövas enligt den upphävda lagen.
Rubrik
Lag (2010:27) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2010:1402) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1402
Rubrik
Lag (2010:1402) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2010:1942) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 30 §
SFS-nummer
2010:1942
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1942) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2011:863) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300, EUTL136/2008 s3
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32008L0052
Omfattning
ändr. 23, 32 §§;nya 12 b, 21 b §§
SFS-nummer
2011:863
Rubrik
Lag (2011:863) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2012:980) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Omfattning
ändr. 4, 10, 12, 15, 22, 23 §§
Ikraft
2013-02-01
SFS-nummer
2012:980
Rubrik
Lag (2012:980) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2014:356) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238
Omfattning
ny 13 b §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:356
Rubrik
Lag (2014:356) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2017:544) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:544
Rubrik
Lag (2017:544) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:785
Rubrik
Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Omfattning
ändr. 2, 5, 19 §§;nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:246
Rubrik
Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation