lagen.nu

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1910
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär att någon, utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot ersättning eller som ett led i näringsverksamhet. Lagen gäller också annan kreditupplysningsverksamhet, om den är av större omfattning.

Lagen gäller inte när en myndighet lämnar ut uppgifter med stöd av lag, förordning eller ett särskilt beslut av regeringen eller en myndighet som regeringen har bestämt.

Lagen gäller inte heller för förmedling av kreditupplysningar mellan företag inom samma koncern, utom när upplysningen lämnas av ett företag som har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket. Lag (1997:556).

Ändringar/Förarbeten (4)

1 a § Denna lag innehåller, i den del den avser behandling av personuppgifter, bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller även lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till lagen. Lag (2018:405).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:405

2 § Med kreditupplysning avses i denna lag uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till någon för att användas i dennes kreditupplysningsverksamhet anses dock inte som kreditupplysning.

Med näringsidkare avses i denna lag även den som, utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Lag (1997:556).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:556

Tillstånd m.m.

3 § Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av Datainspektionen.

Datainspektionens tillstånd behövs dock inte för följande företag, om deras grundläggande tillstånd omfattar kreditupplysningsverksamhet:

 • 1. ett svenskt kreditinstitut,
 • 2. ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet i Sverige enligt 4 kap. 1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, eller
 • 3. ett utländskt kreditinstitut som har tillstånd att driva verksamhet i Sverige enligt 4 kap. 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Ett företag som avses i andra stycket 1 eller 3 får börja bedriva kreditupplysningsverksamhet två månader efter det att Datainspektionen har tagit emot en anmälan från företaget om att det avser att bedriva sådan verksamhet.

Tillstånd behövs inte för kreditupplysningsverksamhet, i den mån den bedrivs genom offentliggörande av kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2004:301).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 82: Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

4 § Tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet får meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Datainspektionen får besluta om villkor för hur ett företags kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas och om skyldighet för ett företag att anmäla ändring av förhållanden som har betydelse för rätten att bedriva verksamheten. Lag (1997:556).

Rättsfall (2)

RÅ 2007 ref. 82: Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller...
RÅ 2010 ref. 66: Datainspektionen har inte ansetts ha haft tillräckliga skäl för att meddela ett...

Ändringar/Förarbeten (4)

Verksamhetens bedrivande m.m.

5 § Kreditupplysningsverksamhet ska bedrivas så att den inte leder till otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i de upplysningar som förmedlas eller på annat sätt eller till att oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller lämnas ut. För sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller i stället artikel 5 i den förordningen.

Uppgifter om fysiska personer får samlas in endast för kreditupplysningsändamål.

Vid helt eller delvis automatiserad behandling av uppgifter om juridiska personer ska den som bedriver kreditupplysningsverksamhet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att behandlingen sker på ett otillåtet sätt och att uppgifterna utsätts för otillåten insyn. Bestämmelser om säkerheten vid behandling av personuppgifter finns i EU:s dataskyddsförordning.

I kreditupplysningsverksamhet får personuppgifter behandlas utan samtycke. Den registrerade har inte rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning mot behandlingen.

Andra stycket tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2018:405).

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 66: Datainspektionen har inte ansetts ha haft tillräckliga skäl för att meddela ett...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:164, 2018:405

Informationsutbyte

5 a § Vad som gäller om tystnadsplikt i verksamheten hos svenska kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, värdepappersbolag och företag som med tillstånd driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter hindrar inte att uppgifter om lämnade krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas för kreditupplysningsändamål inom en krets som utgörs av dessa företag samt sådana företag som har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, utländska företag som avses i 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster, utländska företag som avses i 3 kap. 26–28 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar, utländska företag som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utländska företag som avses i 2 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och utländska företag som avses i 1 kap. 3 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser och kreditmissbruk finns även i 7 §. Lag (2016:1025).

Känsliga uppgifter m.m.

6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får inte behandlas i kreditupplysningsverksamhet.

Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får inte utan medgivande av Datainspektionen behandlas i kreditupplysningsverksamhet. Ett medgivande får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

Andra stycket hindrar inte att uppgifter om betalningsförsummelser, kreditmissbruk eller näringsförbud behandlas i kreditupplysningsverksamhet. Lag (2018:405).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 82: Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller...

Ändringar/Förarbeten (11)

7 § Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som

 • 1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgörande eller åtgärd eller
 • 2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt missbrukat krediten.

Om det finns särskilda skäl, får Datainspektionen besluta att ett företag ska undantas helt eller delvis från första och andra styckena.

Uppgifter som enligt första och andra styckena inte får lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet.

Denna paragraf gäller inte uppgifter om betalningsförsummelser i allmänna mål om verkställighet. Bestämmelser om sådana uppgifter finns i 7 a §. Lag (2017:599).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

7 a § Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får innehålla en uppgift om en betalningsförsummelse i ett allmänt mål om verkställighet endast om

 • 1. målet har pågått efter det att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § första stycket utsökningsbalken har lämnats och gäldenären har haft tillräcklig tid att bevaka sin rätt, eller
 • 2. Kronofogdemyndigheten har bedömt att någon sådan underrättelse inte behövs enligt andra stycket i den paragrafen.

En uppgift som enligt första stycket inte får lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet. Lag (2017:599).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:599

Gallring

8 § En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgiften inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering, gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. Om uppgiften rör en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran framställdes.

En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den dag då inledandebeslutet meddelades eller, om uppgiften gäller F-skuldsanering, senast tre år efter den dagen. Om en betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgiften gallras senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verksamhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten ska också gallras när den har blockerats av Kronofogdemyndigheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Lag (2016:679).

Utlämnande av upplysningar

9 § Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.

Första stycket gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningen tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c. Lag (2018:1910).

Rättsfall (3)

RÅ 2003 ref. 30: Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de...
RH 1999:88: Näringsidkare, som inför en eventuell, framtida rättegång inhämtat...
RH 2017:17: Näringsidkare som brutit mot 9 § första stycket kreditupplysningslagen...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Registerbesked

10 § En juridisk person har rätt att mot skälig avgift hos den som bedriver kreditupplysningsverksamhet få skriftligt besked om huruvida det i verksamheten behandlas uppgifter om den juridiska personen. Behandlas sådana uppgifter ska besked lämnas om

 • a) vilka uppgifter som behandlas,
 • b) ändamålen med behandlingen, och
 • c) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Första stycket tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Bestämmelser om en fysisk persons rätt till tillgång till personuppgifter och annan information finns i artiklarna 12 och 15 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:405).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:164, 2018:405, 2001:164

Kreditupplysningskopia

11 § När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om

 • 1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning,
 • 2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,
 • 3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,
 • 4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,
 • 5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne,
 • 6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och vem som har begärt upplysningen, och
 • 7. möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen.

Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller värdepappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 6. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första–tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c. Lag (2018:1910).

Rättsfall (1)

RÅ 2003 ref. 30: Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

Rättelse, komplettering och radering

12 § Om det finns anledning att misstänka att en uppgift som behandlas i kreditupplysningsverksamhet eller som har lämnats i en kreditupplysning under den senaste tolvmånadersperioden är oriktig eller missvisande, eller att den annars har behandlats i strid med denna lag eller EU:s dataskyddsförordning, ska den som bedriver verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att utreda förhållandet.

Om det visar sig att uppgiften är oriktig eller missvisande, eller att den annars har behandlats i strid med lagen eller EU:s dataskyddsförordning, ska den, om den förekommer i register, rättas, kompletteras eller raderas.

Om en oriktig eller missvisande uppgift har tagits in i en kreditupplysning som lämnats ut, ska rättelse eller komplettering så snart det kan ske tillställas var och en som under den senaste tolvmånadersperioden fått del av uppgiften. Detta gäller inte offentliggörande av en kreditupplysning på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningen tillhandahållits ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c.

Om uppgiften under den senaste tolvmånadersperioden har lämnats i en periodisk skrift eller i en kreditupplysningsverksamhet som bedrivs genom återkommande offentliggöranden enligt yttrandefrihetsgrundlagen, ska rättelse eller komplettering så snart det kan ske införas i ett följande nummer av skriften eller motsvarande form av offentliggörande enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Andra–fjärde styckena gäller inte om uppgiften uppenbarligen saknar betydelse för bedömningen av personens vederhäftighet i ekonomiskt hänseende.

Om en fråga om rättelse eller liknande åtgärd har tagits upp efter framställning från den som uppgiften avser, ska han eller hon kostnadsfritt underrättas om huruvida en sådan åtgärd har vidtagits. En fysisk person ska på begäran även få information om vem som har tillställts en rättelse eller komplettering enligt tredje stycket. Lag (2018:1910).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

Begränsning av behandling av personuppgifter

12 a § I artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning finns bestämmelser om fysiska personers rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Lag (2018:405).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:405

Överlåtelse och upplåtelse av register

13 § Register som används i kreditupplysningsverksamhet får överlåtas eller upplåtas till annan endast efter medgivande av datainspektionen.

Den som upphör att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller som avser att flytta sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett register som används i sådan verksamhet skall anmäla detta till datainspektionen. Inspektionen föreskriver i sådana fall hur det skall förfaras med register som berörs av åtgärden. Lag (1981:737).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:164

Tystnadsplikt

14 § Den som är eller har varit verksam i kreditupplysningsverksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd därav fått veta om enskildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemligheter. Lag (1981:737).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:737, 2001:164

Tillsyn m.m.

15 § Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än som är nödvändig.

Vid tillsyn över sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller Datainspektionens befogenheter enligt denna lag utöver de befogenheter som tillsynsmyndigheten har enligt artikel 58.1–58.3 i den förordningen. Lag (2018:405).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 82: Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:405

16 § Datainspektionen har rätt att företa inspektion hos den som bedriver kreditupplysningsverksamhet och att ta del av samtliga handlingar som rör verksamheten.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall lämna datainspektionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för sin tillsyn.

Bedrivs kreditupplysningsverksamhet genom offentliggörande av kreditupplysning på sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen skall den som bedriver verksamheten inom en vecka efter offentliggörandet se till att datainspektionen kostnadsfritt får del av det som offentliggjorts. Lag (1991:1563).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:737, 1991:1563

17 § Om den som har rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet åsidosätter en bestämmelse i denna lag eller ett villkor som har meddelats med stöd av 4 § andra stycket, får Datainspektionen förelägga honom att vidta rättelse, besluta om att ändra ett villkor som tidigare meddelats eller meddela ett nytt villkor.

Om rättelse inte kan åstadkommas på något annat sätt, såvitt gäller någon som har tillstånd enligt 3 § första stycket, får Datainspektionen återkalla tillståndet. Detsamma gäller, om förutsättningarna för tillståndet i övrigt inte längre föreligger.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 1 eller 3 inte vidtar rättelse, skall Datainspektionen underrätta Finansinspektionen.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 2 inte vidtar rättelse, skall Datainspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Om rättelse ändå inte sker, får Datainspektionen förbjuda företaget att göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. I brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna skall då underrättas så snart det kan ske. Lag (2004:301).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 82: Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:1110, 1997:556, 2004:301
17 a § Har upphävts genom lag (1997:556).

18 § Regeringen får föreskriva om skyldighet för den som bedriver kreditupplysningsverksamhet att betala avgift för Datainspektionens tillsynsverksamhet enligt denna lag.

Avgift påförs av Datainspektionen. Lag (1997:556).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:556, 1980:968

Straff och skadestånd m.m.

19 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

Till böter döms den som genom oriktiga uppgifter uppsåtligen föranleder att någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet, i annat fall än de som undantas i 9 § andra stycket, lämnar ut en kreditupplysning utan att ha grund till detta enligt 9 § första stycket. Till samma straff döms den som genom att utnyttja uppgifter hos någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet uppsåtligen bereder sig tillgång till en kreditupplysning utan att ha grund till detta enligt 9 § första stycket. I ringa fall döms dock inte till ansvar. Lag (2010:1073).

Rättsfall (1)

RH 1999:88: Näringsidkare, som inför en eventuell, framtida rättegång inhämtat...

Ändringar/Förarbeten (4)

20 § Har kreditupplysningsverksamhet bedrivits av någon som inte haft rätt till det enligt 3 §, skall register som använts i verksamheten förklaras förverkade om det inte är uppenbart obilligt. Detsamma gäller, om register överlåtits eller upplåtits i strid med 13 § första stycket eller om vad som bestämts enligt 13 § andra stycket andra meningen inte följts. Lag (1997:556).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:737, 1997:556

21 § Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska ersätta skada som till följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörligt intrång i hans eller hennes personliga integritet eller genom att en oriktig uppgift lämnas om honom eller henne, om inte den som bedriver verksamheten kan visa att tillbörlig omsorg och varsamhet har iakttagits. Vid bedömningen av i vilken utsträckning skada har uppstått ska hänsyn tas även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

För sådan behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller artikel 82 i den förordningen i stället för första stycket. Lag (2018:405).

Rättsfall (2)

ARN 1993-1066: Ersättning för ideell skada har medgivits när en person felaktigt varit...
ARN 1994-2162: När en bank medger uppskov med betalningen av en kredit blir det enligt nämnden...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:405

22 § Om den som bedriver kreditupplysningsverksamhet inte fullgör vad som åligger honom enligt 10, 11 eller 12 §, får datainspektionen förelägga vite. Detsamma gäller, om den som bedriver sådan verksamhet underlåter att lämna tillgång till handling eller att lämna upplysning i fall som avses i 16 § första eller andra stycket. Lag (1981:737).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:737

Överklagande

23 § Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att ta till vara allmänna intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om föreläggande av vite. Lag (1998:380).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:1173

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1973:155, NU 1973:69, rskr 1973:379
SFS-nummer
1973:1173

1975:742

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr. 19, 23 §§
SFS-nummer
1975:742

Lag (1980:528) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1978/79:170, NU 1979/80:66, rskr 1979/80:415
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1980:528
Rubrik
Lag (1980:528) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1980:968) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:25, rskr 1980/81:82
Omfattning
upph. 18 §
SFS-nummer
1980:968
Rubrik
Lag (1980:968) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Omfattning
ändr. 1, 3-14, 16, 19, 20, 22 §§;omtryck
SFS-nummer
1981:737
Rubrik
Lag (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1981:1263) om ändring i lagen (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1981:1263
Rubrik
Lag (1981:1263) om ändring i lagen (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1982:622) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1981/82:135, NU 1981/82:56, rskr 1981/82:378
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1982:622
Rubrik
Lag (1982:622) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ikraft
1984-10-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1984:394
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelsen i 6 § andra stycket första meningen gäller även i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1973:558) om tillfälligt omhändertagande.

Rubrik
Lag (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förordning (1984:728) om ikraftträdande av lagen (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Omfattning
ikrafttr. av 1984:394
Ikraft
1984-10-01
SFS-nummer
1984:728
Rubrik
Förordning (1984:728) om ikraftträdande av lagen (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1986:438) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1985/86:126, NU 1985/86:22, rskr 1985/86:335
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:438
Rubrik
Lag (1986:438) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1988:1478) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr 1988/89:45
Ikraft
1989-01-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1988:1478
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.

Rubrik
Lag (1988:1478) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1989:546) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:546
Rubrik
Lag (1989:546) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1990:58) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ikraft
1990-07-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1990:58
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Rubrik
Lag (1990:58) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1991:1563) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Omfattning
ändr. 3, 9, 12, 16 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1563
Rubrik
Lag (1991:1563) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1991:1895) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1991/92:71, 1991/92:NU15, rskr 1991/92:96
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1895
Rubrik
Lag (1991:1895) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1991:1959) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1991:1959
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för åtgärd enligt lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.

Rubrik
Lag (1991:1959) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1992:1110) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1992/93:12, bet. 1992/93:NU4, rskr 1992/93:33
Omfattning
ändr. 4, 17 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1110
Rubrik
Lag (1992:1110) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1992:1616) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1992/93:12, 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§;ny 17 a §
SFS-nummer
1992:1616
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
 • 2. Ett kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträdande har rätt att driva verksamhet enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag skall fortfarande ingå i den krets av företag som avses i 1 § andra stycket.
Rubrik
Lag (1992:1616) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 1992:1616
SFS-nummer
1993:1646

Lag (1994:340) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:340
Rubrik
Lag (1994:340) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1994:1397) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
1994:1397
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1994:1397) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1997:556) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förarbeten
Prop. 1996/97:65, 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274, EGTL281/95 s 31
Ikraft
1997-07-01
CELEX-nr
395L0046
Omfattning
upph. 17 a §;ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20 §§;nya 5 a, 18 §§
SFS-nummer
1997:556
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
 • 2. Föreskrifter som har meddelats av Datainspektionen med stöd av äldre bestämmelser gäller även efter ikraftträdandet, om inte annat beslutas av inspektionen.
 • 3. Företag som avses i 3 § andra stycket 1, 2, 4 eller 5 och som vid lagens ikraftträdande bedriver kreditupplysnings- verksamhet får fortsätta med verksamheten, om företaget inom två månader från lagens ikraftträdande anmäler till Datainspektionen att det avser att fortsätta att bedriva verksamheten.
 • 4. Bestämmelsen i 6 § andra stycket andra meningen gäller även i fråga om uppgifter om att någon har varit föremål för åtgärder enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
 • 5. Bestämmelsen i 11 § andra stycket skall tillämpas från och med den 1 oktober 1997.
Rubrik
Lag (1997:556) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (1998:380) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ikraft
1998-10-01
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
1998:380
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1998:380) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2001:164) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:50, bet. 2000/01:FiU21, rskr. 2000/01:184 EGTL281/1995 s31
Ikraft
2001-06-01
CELEX-nr
31995L0046
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 10, 11, 12 §§;nya rubr. närmast före 5 a, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23 §§
SFS-nummer
2001:164
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2001:164) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:200
Rubrik
Lag (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2001:330) om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243
Omfattning
ändr. 8 § i 2001:200
SFS-nummer
2001:330
Rubrik
Lag (2001:330) om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2001:1179) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1179
Rubrik
Lag (2001:1179) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2003:504) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:59, bet. 2002/03:FiU15, rskr. 2002/03:174
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2003-10-01
SFS-nummer
2003:504
Rubrik
Lag (2003:504) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2004:301) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Omfattning
ändr. 3, 5 a, 17 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:301
Rubrik
Lag (2004:301) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2006:688) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:688
Rubrik
Lag (2006:688) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2006:747) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
SFS-nummer
2006:747
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade enligt skuldsaneringslagen (1994:334), gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2006:747) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2007:530) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:530
Rubrik
Lag (2007:530) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2008:215) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:215
Rubrik
Lag (2008:215) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2009:413) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:413
Rubrik
Lag (2009:413) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2010:754) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:754
Rubrik
Lag (2010:754) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2010:1073) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:151, bet. 2009/10:FiU32, rskr. 2009/10:356
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 8, 9, 11, 12, 19 §§
SFS-nummer
2010:1073
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. I fråga om rättelse eller komplettering av en uppgift i en kreditupplysning som lämnats före ikraftträdandet gäller 12 § i dess äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2010:1073) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2011:471) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:31, bet. 2010/11:CU9, rskr. 2010/11:208
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:471
Rubrik
Lag (2011:471) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2011:760) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:760
Rubrik
Lag (2011:760) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2014:281) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:281
Rubrik
Lag (2014:281) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2014:970) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
Ikraft
2014-08-02
CELEX-nr
32013R0575
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
2014:970
Rubrik
Lag (2014:970) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2016:679) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ikraft
2016-11-01
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
SFS-nummer
2016:679
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
 • 2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade enligt skuldsaneringslagen (2006:548) gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2016:679) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2016:1025) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1025
Rubrik
Lag (2016:1025) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:105, bet. 2016/17:FiU40, rskr. 2016/17:324
Ikraft
2018-12-01
Omfattning
ändr. 7 §;nya 7 a §
SFS-nummer
2017:599
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter om betalningsförsummelser i mål som har inletts hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Lag (2018:405) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:120, bet. 2017/18:FiU37, rskr. 2017/18:250
Omfattning
ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 15, 21 §§, rubr. närmast före 12 §;nya 1 a, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:405
Rubrik
Lag (2018:405) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Förordning (2018:1184) om ikraftträdande av lagen (2017:599) om ändring

Officiell autentisk version

Omfattning
ikrafttr. av 2017:599
SFS-nummer
2018:1184
Rubrik
Förordning (2018:1184) om ikraftträdande av lagen (2017:599) om ändring

Lag (2018:1910) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Omfattning
ändr. 9, 11, 12 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1910
Rubrik
Lag (2018:1910) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation