lagen.nu

Anläggningskungörelse (1973:1165)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Särskild förrättningsman

1 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att sådana föreskrifter som har utfärdats av regeringen eller någon annan myndighet och som gäller för lantmäterimyndigheterna eller förrättningslantmätare ska gälla för särskilda förrättningsmän. Förordning (2008:682).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Har upphävts genom förordning (2014:210).

Protokoll, dagbok och aktbildning m.m.

3 § Bestämmelserna i 6-18 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i anläggningslagen (1973:1149).

Beslut om godkännande enligt 43 § anläggningslagen behöver ej tagas upp i protokoll.

4 § Har upphävts genom förordning (2014:210).

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten

5 § Om det vid inlösen enligt anläggningslagen (1973:1149) har bestämts att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § tredje stycket samma lag, skall lantmäterimyndigheten genast lämna inskrivningsmyndigheten underrättelse om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister. Förordning (2000:317).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Expediering av förrättningsakt m.m.

6 § Bestämmelserna i 24-26, 28 och 29 §§ fastighetsbildningskun görelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) och i fråga om ärenden om godkännande enligt 43 § samma lag.

Åtgärder för verkställighet m.m.

7 § Sedan en förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att anläggningsbeslut inte förfaller.

Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett anläggningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett anläggningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden. Förordning (2014:210).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

Slutbestämmelse

8 § Bestämmelser om rätt för Trafikverket att meddela föreskrifter i fråga om tekniska krav på vägar och anordningar som hör till vägar finns i 10 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338). Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av anläggningslagen (1973:1149) samt denna kungörelse. Detsamma gäller föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, i den mån lantmäterimyndigheterna ska tillämpa dessa lagar. Förordning (2011:357).

Ändringar/Förarbeten (6)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:1165

Departement
Justitiedepartementet L1
SFS-nummer
1973:1165

1974:151

Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1974:151

1975:1126

Omfattning
ändr. 1, 5, 7, 8 §§
SFS-nummer
1975:1126

Förordning (1987:167) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:167
Rubrik
Förordning (1987:167) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (1990:263) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:263
Rubrik
Förordning (1990:263) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (1991:1627) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. 4, 7 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1627
Rubrik
Förordning (1991:1627) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (1995:1429) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1429
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  • 2. Den äldre lydelsen av 1, 4, 5 och 7 §§ gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
Rubrik
Förordning (1995:1429) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (1999:775) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1999-12-01
SFS-nummer
1999:775
Rubrik
Förordning (1999:775) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (2000:317) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:317
Rubrik
Förordning (2000:317) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (2008:169) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:169
Rubrik
Förordning (2008:169) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (2008:682) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 8 §§
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:682
Rubrik
Förordning (2008:682) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (2009:577) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:577
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2009:577) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (2010:122) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:122
Rubrik
Förordning (2010:122) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (2011:357) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:357
Rubrik
Förordning (2011:357) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Förordning (2014:210) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 4 §§, rubr. närmast före 2, 4 §§;ändr. 7 §
Ikraft
2014-06-01
SFS-nummer
2014:210
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 17 § första stycket anläggningslagen (1973:1149) har meddelats dessförinnan.
Rubrik
Förordning (2014:210) om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation