lagen.nu

Ledningsrättskungörelse (1973:1148)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:209
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
1 § Har upphävts genom förordning (2014:209).

Protokoll, dagbok och aktbildning m.m.

2 § Bestämmelserna i 6-18 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i ledningsrättslagen (1973:1144).

3 § Har upphävts genom förordning (2014:209).

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten

4 § Har ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjanderätt förändrats till ledningsrätt, skall lantmäterimyndigheten när uppgift om ledningsbeslutet införts i fastighetsregistrets allmänna del underrätta inskrivningsmyndigheten om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister. Detsamma gäller, om ledningsförrättning innebär att nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som inskrivits upphör att gälla i viss fastighet eller inskriven tomträtt.

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten enligt förordningen om fastighetsregister skall även lämnas, om fastighet i dess helhet har inlösts enligt ledningsrättslagen (1973:1144) eller om vid inlösen har förordnats att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § fjärde stycket samma lag. Förordning (2000:316).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Expediering av förrättningsakt m.m.

5 § Bestämmelserna i 24-26 och 29 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144).

Åtgärder för verkställighet m.m.

6 § Sedan en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att ledningsbeslut inte förfaller.

Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett ledningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett ledningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden. Förordning (2014:209).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Slutbestämmelse

7 § Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av ledningsrättslagen (1973:1144) samt denna kungörelse. Förordning (2008:681).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:1148

Departement
Justitiedepartementet L1
SFS-nummer
1973:1148

1974:150

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1974:150

1975:1125

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
SFS-nummer
1975:1125

Förordning (1987:166) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:166
Rubrik
Förordning (1987:166) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Förordning (1990:262) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:262
Rubrik
Förordning (1990:262) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Förordning (1991:1626) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. 3, 6 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1626
Rubrik
Förordning (1991:1626) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Förordning (1995:1428) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1428
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  • 2. Den äldre lydelsen av 3, 4 och 6 §§ gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
Rubrik
Förordning (1995:1428) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Förordning (2000:316) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:316
Rubrik
Förordning (2000:316) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Förordning (2008:168) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:168
Rubrik
Förordning (2008:168) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Förordning (2008:681) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:681
Rubrik
Förordning (2008:681) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Förordning (2009:576) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:576
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
  • 2. I fråga om en begäran om undantag enligt 8 § tredje stycket

ledningsrättslagen (1973:1144) som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

Rubrik
Förordning (2009:576) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Förordning (2014:209) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 1, 3 §§, rubr. närmast före 1, 3 §§;ändr. 6 §
Ikraft
2014-06-01
SFS-nummer
2014:209
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 15 § första stycket ledningsrättslagen (1973:1144) har meddelats dessförinnan.
Rubrik
Förordning (2014:209) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation