lagen.nu

Lag (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:997
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Förvaltar god man för bortovarande eller okända delägare i skifteslag, som undergått laga skifte, penningmedel, som erhållits vid försäljning av mark ingående i skifteslaget, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att godmanskapet skall avvecklas enligt denna lag. Lag (1977:666).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:666

2 § Avveckling av godmanskap sker efter förrättning. Förrättning handlägges av lantmäterimyndigheten, som därvid består av en förrättningslantmätare. Lag (1995:1403).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1403

3 § Den som vill göra anspråk på förvaltade medel skall anmäla anspråket vid förrättningen. Lantmäterimyndigheten skall verkställa utredning beträffande anmälda anspråk och avgöra huruvida anspråken skall bifallas. Lag (1995:1403).

4 § Lantmäterimyndigheten skall skaffa de skifteshandlingar, andra handlingar och uppgifter som behövs för utredningen. Myndigheten skall vidare hålla sammanträde med dem som vill göra anspråk på förvaltade medel. Lag (1995:1403).

5 § Lantmäterimyndigheten skall utfärda kungörelse om tid och ställe för första sammanträde. Kungörelsen skall minst fjorton dagar före sammanträdet införas i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning. Gode mannen skall kallas till sammanträdet. Kallelsen skall i god tid före sammanträdet delges honom.

I kungörelsen och kallelsen anges ändamålet med förrättningen samt vilket skifteslag och vilka ägor förrättningen avser. Lag (1995:1403).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:666

6 § Vid första sammanträdet skall lantmäterimyndigheten redogöra för förrättningens omfattning och ändamål samt bereda de närvarande tillfälle att taga del av skifteshandlingar och övrig utredning.

Den som vill göra anspråk på förvaltade medel skall föreläggas att inom viss tid, minst en månad, hos lantmäterimyndigheten muntligen eller skriftligen anmäla sitt anspråk samt förete de handlingar och meddela de upplysningar angående hävd och annat som han åberopar till stöd för anspråket. Föreläggandet skall snarast möjligt hållas tillgängligt på lämplig plats inom orten. Lag (1995:1403).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:666

7 § Lanmäterimyndigheten skall tillse att innebörden av anmälda anspråk blir klarlagd samt upprätta sammanställning över anspråken och göra de undersökningar av betydelse för utredningen som skäligen kan anses påkallade.

Härefter skall nytt sammanträde hållas. De som anmält anspråk på förvaltade medel skall därvid få tillfälle att taga del av sammanställningen. I den mån oförenliga anspråk anmälts eller förhållandena annars ger anledning till det, skall lantmäterimyndigheten redogöra för utredningen i ärendet. De närvarande skall därjämte få tillfälle att slutföra sin talan. Lag (1995:1403).

8 § Om det behövs, får ytterligare sammanträden hållas.

Gode mannen och den som anmält anspråk på förvaltade medel skall kallas till sådant sammanträde. Kallelsen skall i god tid före sammanträdet delges dem.

Har vid sammanträde tillkännagivits tid och ställe för nästa sammanträde, får detta hållas utan kallelser.

Vid sammanträde får lantmäterimyndigheten efter hörande av dem som anmält anspråk bestämma särskild ordning för delgivning. När någon första gången kallas till sammanträde, skall delgivning av kallelsen dock alltid ske enligt allmänna bestämmelser angående delgivning. Lag (1995:1403).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:666

9 § Sedan behövliga sammanträden hållits, skall lantmäterimyndigheten pröva vem som visat sådana skäl för sitt anspråk att han skall berättigas att utfå förvaltade medel som belöper på viss äga eller andel i sådan. Lantmäterimyndigheten skall upprätta förteckning i enlighet härmed. Lag (1995:1403).

Lagrumshänvisningar hit (4)

10 § Den som anmält anspråk på förvaltade medel svarar själv för sina kostnader med anledning därav. Ersättning för förrättningskostnderna skall utgå ur de förvaltade medlen. Omfattar förrättningen flera skifteslag, skall förrättningskostnaderna fördelas mellan skifteslagen. Lantmäterimyndigheten skall meddela beslut om grunderna för kostnadsfördelningen i samband med att förteckning enligt 9 § upprättas. Lag (1995:1403).

Lagrumshänvisningar hit (3)

11 § Sedan förteckning enligt 9 § upprättats och beslut om grunderna för kostnadsfördelning enligt 10 § meddelats, skall lantmäterimyndigheten förklara förrättningen avslutad. Detta skall ske på sammanträde. Förteckningen och beslutet skall snarast hållas tillgängliga på lämplig plats inom orten. Lag (1995:1403).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:666

12 § Lantmäterimyndighetens beslut avseende innehållet i förteckning enligt 9 § eller grunderna för fördelning av kostnader enligt 10 § får överklagas hos den mark- och miljödomstol inom vars område skifteslagets mark är belägen. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från den dag då förrättningen avslutades. I fråga om förfarandet i mål som fullföljts tillämpas 16-18 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988).

Lagakraftvunnet avgörande gäller mot var och en. Lag (2010:997).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1102, 2010:997

13 § En förteckning enligt 9 § och beslut om grunderna för kostnadsfördelning enligt 10 § ska genast överlämnas till den gode mannen. Detta gäller även domstols dom eller slutliga beslut i mål som avses i 12 §.

Sedan lantmäterimyndighetens beslut eller, om talan fullföljts mot beslutet, domstols dom eller slutliga beslut i anledning av sådan talan vunnit laga kraft, ska den gode mannen till var och en som enligt beslutet eller domen har rätt att få medel, betala vad som av behållna medel belöper på honom samt avge sluträkning för sin förvaltning i den delen. Lag (2010:997).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1403, 2010:997

14 § Sedan redovisning enligt 13 § andra stycket skett, skall gode mannen överlämna återstående medel till den samfällighetsförening eller motsvarande organisation, som förvaltar för skifteslagen samfällda ägor, och avge sluträkning beträffande sin förvalning av dessa medel.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § Gode mannen skall anses ha slutfört sitt uppdrag, när han fullgjort sin skyldighet enligt 13 och 14 §§.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:1084

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1973:156, LU 1973:39, rskr 1973:397
SFS-nummer
1973:1084

Lag (1977:666) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Förarbeten
Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 8, 11 §§
SFS-nummer
1977:666
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1977:666) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Lag (1990:1102) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Förarbeten
Prop. 1989/90:151, 1990/91:BoU3, rskr 1990/91:21
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
1990:1102
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Har fastighetsbildningsmyndigheten meddelat beslut före ikraftträdandet gäller 12 § i sin äldre lydelse.

Rubrik
Lag (1990:1102) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Lag (1995:1403) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Förarbeten
Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 2-13 §§
SFS-nummer
1995:1403
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
Rubrik
Lag (1995:1403) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Lag (2010:997) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:997
Rubrik
Lag (2010:997) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation