lagen.nu

Lag (1972:820) om skatt på spel

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1972-12-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1306
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-07-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1139

1 § Spelskatt betalas enligt denna lag till staten för sådant roulettspel som kräver tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000).

Kortspel och tärningsspel jämställs i denna lag med roulettspel. Lag (1999:356).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

2 § har upphävts genom lag (1984:157).
3 § har upphävts genom lag (1978:761).

4 § Skattskyldig är den som har tillstånd som avses i 1 §. I fråga om roulettspel med utrustning som upplåts av någon med fast driftställe inom landet, är dock den som upplåter utrustningen skattskyldig. Lag (1999:356).

Ändringar/Förarbeten (6)

5 § Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget.

I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget skattskyldigt. I fråga om europeisk ekonomisk intressegruppe- ring är grupperingen skattskyldig. Har skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt. Lag (2000:470).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:473, 1994:1871, 2000:470

6 § Skattskyldigheten inträder med den kalendermånad då spelet påbörjas och upphör vid utgången av den kalendermånad då spelet upphör. Lag (1994:1003).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:761, 1994:1003
7 § Har upphävts genom lag (2002:403).
8 § Har upphävts genom lag (1984:157).
9 § Har upphävts genom lag (1984:157).

10 § Spelskatt för roulettspel tas ut, för varje kalendermånad

då skattskyldighet föreligger, med

2 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på ett spelbord,

4 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på två spelbord,

9 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på tre spelbord,

18 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på fyra spelbord och med

25 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på fem spelbord.

Föreligger rätt till spel på flera spelbord än fem tas skatten för vart och ett av dessa bord ut med 5 000 kronor per månad. Lag (1999:356).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (9)

11 § Har upphävts genom lag (2002:403).
12 § Har upphävts genom lag (1984:157).
13 § Har upphävts genom lag (1984:157).
14 § Har upphävts genom lag (1984:157).
15 § Har upphävts genom lag (1984:157).

16 § Anordnar någon skattepliktigt spel utan tillstånd, påför beskattningsmyndigheten anordnaren spelskatt med belopp motsvarande den skatt som enligt 10 § skulle ha utgått om tillstånd lämnats. Lag (1993:473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:473
17 § har upphävts genom lag (1984:157).
18 § har upphävts genom lag (1984:157).

19 § Den som bedriver roulettspel med utrustning som upplåtits till honom är ansvarig för spelskatt för vilken skattskyldighet åvilar upplåtaren och som denne inte betalat. När spelutrustning upplåts i flera led gäller motsvarande för en upplåtare som själv inte är skattskyldig. Lag (1999:356).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1978:761, 1998:291, 1999:356
20 § Har upphävts genom lag (1984:157).
21 § Har upphävts genom lag (1984:157).
22 § Har upphävts genom lag (2002:403).

23 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1306).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:403, 2011:1306, 1984:157

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:820

Departement
Finansdepartementet S2
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Förarbeten
Prop. 1972:128, SkU 66, rskr 342
SFS-nummer
1972:820

1973:319

Förarbeten
SkU 1973:37, rskr 1973:210
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1973:319

1975:145

Förarbeten
Prop. 1975:31, SkU 1975:20, rskr 1975:128
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4, 10, 11, 22 §§
SFS-nummer
1975:145

1975:987

Förarbeten
SkU 1975/76:14, rskr 1975/76:34
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
1975:987

Lag (1977:311) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
1977:311
Rubrik
Lag (1977:311) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1978:761) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Prop. 1978/79:20, NU 1978/79:11, rskr 1978/79:45
Omfattning
upph. 3 §;ändr. 1, 4, 6, 10-15, 17, 19 §§;omtryck
SFS-nummer
1978:761
Rubrik
Lag (1978:761) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1982:1016) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Prop. 1981/82:170, SkU 1982/83:6, rskr 1982/83:41
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
SFS-nummer
1982:1016
Rubrik
Lag (1982:1016) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1984:157) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Omfattning
upph. 2, 8, 9, 12-15, 17, 18, 20, 21 §§;ändr. 7, 11, 22 §§;ny 23 §;omtryck
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:157
Rubrik
Lag (1984:157) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1988:841) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Prop. 1987/88:141, KrU 1987/88:22, rskr 1987/88:391
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:841
Rubrik
Lag (1988:841) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1988:1571) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Prop. 1988/89:28, 1988/89:SkU11, rskr 1988/89:80
Ikraft
1989-01-01
Omfattning
ändr. 4, 11, 22 §§
SFS-nummer
1988:1571
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om spel enligt sådant bingotillstånd som börjat gälla före den 1 januari 1989.

Rubrik
Lag (1988:1571) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1993:473) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Omfattning
ändr. 5, 7, 11, 16, 22 §§
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:473
Rubrik
Lag (1993:473) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1994:1003) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Prop. 1993/94:243, bet. 1993/94:FiU24, rskr. 1993/94:416
Omfattning
ändr. 1, 4, 6, 10, 11, 22 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1003
Rubrik
Lag (1994:1003) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1994:1871) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1871
Rubrik
Lag (1994:1871) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1998:291) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Förarbeten
Prop. 1997/98:140, bet. 1997/98:SkU25, rskr. 1997/98:219
Omfattning
ändr. 1, 4, 10, 19 §§
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:291
Rubrik
Lag (1998:291) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (1999:356) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU11, rskr. 1998/99:229
Omfattning
ändr. 1, 4, 10, 19 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
1999:356
Rubrik
Lag (1999:356) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (2000:470) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 5, 22 §§
SFS-nummer
2000:470
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle före ikraftträdandet har fattat ett beslut som avses i den äldre lydelsen av 5 § första stycket eller 11 § får beslutet överklagas hos Riksskatteverket.

Rubrik
Lag (2000:470) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (2002:403) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
upph. 7, 11, 22 §§;ändr. 23 §
SFS-nummer
2002:403
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:403) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Lag (2011:1306) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1306
Rubrik
Lag (2011:1306) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

2018:1139

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1139
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation