lagen.nu

Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1972-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1406
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available at The Government Offices.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelse

1 § Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen utgår statligt stöd enligt denna lag.

Stödformerna är partistöd och kanslistöd. Lag (2018:91).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:106, 2018:91

Partistöd

(Upphör att gälla 2019-10-15 00:00:00)

2 § Partistöd lämnas som mandatbidrag. Varje mandatbidrag utgör 318 257 kronor. Lag (2018:1405).

(Träder i kraft 2019-10-15 00:00:00)

2 § Partistöd lämnas som mandatbidrag. Varje mandatbidrag utgör 324 704 kronor. Lag (2018:1406).

3 § Antalet mandatbidrag som varje parti erhåller bestämmes årligen med hänsyn till utgången i de två närmast föregående ordinarie valen, om ej annat följer av 4 §.

Första året under den fyraårsperiod som följer efter val till riks- dagen erhåller varje parti så många mandatbidrag som motsvarar en sjättedel gånger antalet vunna mandat i det senaste valet plus fem sjättedelar gånger antalet vunna mandat i närmast föregående val. Andra året erhåller partiet så många mandatbidrag som motsvarar halva antalet mandat i det senaste valet plus halva antalet mandat i närmast föregående val. Tredje året och fjärde året erhåller partiet så många mandatbidrag som motsvarar fem sjättedelar gånger antalet mandat i det senaste valet plus en sjättedel gånger antalet mandat i närmast föregående val.

Har parti i något av valen ej blivit företrätt i riksdagen, räknas beträffande sådant val i stället för mandat antalet hela tiondels procentenheter röster över 2,5 procent som partiet erhållit i valet i hela landet. Har parti i något av valen blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent av rösterna i hela landet, räknas beträffande sådant val dels antalet mandat, dels antalet hela tiondels procentenheter röster över 2,5 procent. Om det sammanlagda antalet mandat och tiondels procentenheter

röster över 2,5 procent överstiger fjorton, räknas dock ej överskjutande tal. Lag (1995:345).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:345

4 § Har extra val ägt rum efter något av de ordinarie val som avses i 3 § första stycket, räknas som antal mandat vid tillämpningen av 3 § andra stycket medeltalet av antalet mandat som erhållits vid det ordinarie valet och vid därefter förekommande extra val. Vad som sagts nu om antal mandat gäller vid tillämpningen av 3 § tredje stycket antalet hela tiondels procentenheter röster. Lag (1974:563).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:563

Kanslistöd

5 § Kanslistöd utgår som grundstöd och tilläggsstöd.

6 § Parti som vid val till riksdagen fått minst 4 procent av rösterna i hela landet får för varje år för vilket valet gäller ett helt grundstöd. Helt grundstöd utgör 5 803 200 kronor. Lag (2004:702).

Ändringar/Förarbeten (11)

7 § Parti som blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent av rösterna i hela landet erhåller för varje år för vilket valet gäller så många fjortondelar av ett helt grundstöd som motsvarar antalet vunna mandat. Lag (1974:563).

Lagrumshänvisningar hit (2)

8 § Parti som avses i 6 eller 7 § får utöver grundstödet tilläggsstöd för varje år för vilket valet gäller med 16 350 kronor för varje vunnet mandat, om partiet är företrätt i regeringen och annars 24 300 kronor för varje vunnet mandat. Lag (2004:702).

Ändringar/Förarbeten (11)

9 § Har parti vid val till riksdagen fått minst 4 procent av rösterna i hela landet och erhåller partiet en lägre procentandel än fyra vid närmast följande val, utgår avtrappat grundstöd för de fyra därpå följande åren, första året med 75 procent av ett helt grundstöd, andra året med 50 procent av ett helt grundstöd samt tredje året och fjärde året med 25 procent av ett helt grundstöd. Är 6 eller 7 § tillämplig, gäller dock i stället bestämmelserna där, om de skulle medföra ett högre grundstöd. Lag (1995:345).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:345

10 § Har parti vid extra val eller omval fått minst 4 procent av rösterna i hela landet och uppnådde partiet en lägre procentandel än fyra vid närmast föregående val eller vid det upphävda valet, utgår en tolftedel av ett helt grundstöd för varje hel månad som återstår av året från den dag då det extra valet eller omvalet avslutades. Lag (1974:563).

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Parti kan under ett år ej få högre belopp i grundstöd än som motsvarar helt grundstöd. Lag (1974:563).

11 a § Ett parti som vid val till riksdagen har fått minst 4 procent av rösterna i hela landet och som vid närmast följande val till riksdagen får mindre än 2 procent av rösterna i hela landet, är berättigat till endast hälften av det stöd som anges i 3 och 9 §§. Lag (2002:70).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:70

12 § År räknas i denna lag från och med den 15 oktober. Stöd som avses i lagen uträknas en gång för varje år, om ej annat följer av 10 §. Förhållandena vid uträkningstillfället bestämmer stödets storlek.

Om det vid uträkning för bestämmande av stöd uppkommer brutet tal, sker sedvanlig avrundning till helt tal. Lag (1974:563).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:563

13 § Fråga om stöd enligt denna lag prövas av Partibidragsnämnden.

Nämndens beslut får inte överklagas. Lag (2013:357).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1989:241, 2000:420, 2013:357

14 § Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje år hos Partibidragsnämnden. Ansökan bör göras före utgången av oktober.

Till ansökan ska bifogas partiets årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret. Räkenskaperna ska ha granskats av en auktoriserad eller godkänd revisor. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Stöd får inte beviljas om ansökan brister i de avseenden som nu sagts.

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt. Utbetalningarna görs av Riksdagsförvaltningen kvartalsvis med en fjärdedel varje gång. Första utbetalningen görs inom en månad efter det att ansökan har gjorts. Utbetalningarna sker till respektive partis riksorganisation. På begäran av partiet kan dock kanslistödet eller del därav betalas till riksdagsgruppens kansli. Lag (2018:91).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:625

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 1972:126, KU 55, rskr 295
SFS-nummer
1972:625

1974:563

Förarbeten
Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160, KU 1974:19, rskr 1974:148
Omfattning
ändr. 4, 6-12, 14 §§
SFS-nummer
1974:563

1974:733

Förarbeten
KU 1974:19, rskr 1974:148
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
1974:733

1975:1109

Förarbeten
Prop. 1975/76:75, KU 1975/76:27, rskr 1975/76:79
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
SFS-nummer
1975:1109

Lag (1977:1155) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1977/78:25, KU 1977/78:22, rskr 1977/78:79
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
SFS-nummer
1977:1155
Rubrik
Lag (1977:1155) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1982:79) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1981/82:101, KU 1981/82:18, rskr 1981/82:136
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
SFS-nummer
1982:79
Rubrik
Lag (1982:79) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1984:974) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1984/85:25, KU 1984/85:17, rskr 1984/85:55
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
Ikraft
1985-01-03
SFS-nummer
1984:974
Rubrik
Lag (1984:974) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1985:156) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1984/85:100 bil. 4, KU 1984/85:24, rskr 1984/85:138
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:156
Rubrik
Lag (1985:156) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1987:876) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1986/87:150 (bil.2), KU 1986/87:36, rskr 1986/87:322
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§;omtryck
Ikraft
1987-10-15
SFS-nummer
1987:876
Rubrik
Lag (1987:876) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1989:241) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1988/89:97, 1988/89:FiU25, rskr 1988/89:191
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:241
Rubrik
Lag (1989:241) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1989:744) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1988/89:150 (bil. 3), 1988/89:KU22, rskr 1988/89:315
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
Ikraft
1989-10-15
SFS-nummer
1989:744
Rubrik
Lag (1989:744) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1994:290) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1993/94:100 (bil.3), bet. 1993/94:KU32, rskr. 1993/94:165
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
Ikraft
1994-10-15
SFS-nummer
1994:290
Rubrik
Lag (1994:290) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1995:345) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1994/95:100 (bil.3), bet. 1994/95:KU34, rskr. 1994/95:191
Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 8, 9 §§
Ikraft
1995-10-15
SFS-nummer
1995:345
Rubrik
Lag (1995:345) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (1996:1533) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Förarbeten
Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:KU1, rskr. 1996/97:85
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
SFS-nummer
1996:1533
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Före ikraftträdandet ingivna ansökningar om stöd för det år som räknas från och med den 15 oktober 1996 skall anses avse stöd med belopp som från och med den 1 januari 1997 följer av bestämmelserna i den nya lydelsen.

Till partier som beviljats statligt stöd för tiden från och med den 15 oktober 1996 utgår, efter beslut av Partibidragsnämnden i januari 1997, tre fjärdedelar av årsbeloppet fram till den 14 oktober 1997 enligt bestämmelserna i den nya lydelsen.

Rubrik
Lag (1996:1533) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2000:420) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:420
Rubrik
Lag (2000:420) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2002:70) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:53, bet. 2001/02:KU8, rskr. 2001/02:147
Omfattning
ändr. 14 §;ny 11 a §
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:70
Rubrik
Lag (2002:70) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2004:702) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273
Ikraft
2004-07-01
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
SFS-nummer
2004:702
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 men tillämpas från och med det bidragsår som började den 15 oktober 2003.

Rubrik
Lag (2004:702) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2013:357) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:357
Rubrik
Lag (2013:357) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2014:106) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2013/14:KU35, rskr. 2013/14:163
Ikraft
2014-04-01
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
SFS-nummer
2014:106
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas första gången på ansökningar till Partibidragsnämnden som avser stödåret som inleds den 15 oktober 2015. Anonyma bidrag som har lämnats före den 1 april 2014 omfattas inte av de nya bestämmelserna.

Rubrik
Lag (2014:106) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2018:91) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153
Ikraft
2018-04-01
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
SFS-nummer
2018:91
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
  • 2. Bestämmelserna i 1 och 14 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om ansökningar till Partibidragsnämnden som avser det stödår som inleds den 15 oktober 2018.
Rubrik
Lag (2018:91) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2018:1405) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:99, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-10-15
SFS-nummer
2018:1405
Rubrik
Lag (2018:1405) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2018:1406) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:99, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:43
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-10-15
SFS-nummer
2018:1406
Rubrik
Lag (2018:1406) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation