lagen.nu

Lag (1972:435) om överlastavgift

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1972-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:790
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är

  • 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran,
  • 2. en buss,
  • 3. en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen, eller
  • 4. en släpvagn som dras av en bil, av en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen, av ett motorredskap klass I eller av en traktor b.

Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats.

Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den garanterade axelbelastningen.

Denna lag gäller inte i fråga om ett fordon som är registrerat i militära fordonsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262). Lag (2015:790).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (6)

1 a § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:560).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:560

2 § Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram. Vidare dras för varje axel av 1 000 kilogram.

För återstående överlast (avgiftspliktig överlast) tas överlastavgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel på följande sätt.

Del av överlasten Överlastavgift
100 2 000 kg 2 100 4 000 kg 4 100 6 000 kg 6 100 kg och däröver 400 kr per 100 kg 600 kr per 100 kg 800 kr per 100 kg 1 000 kr per 100 kg

Lag (1994:1420).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1420

3 § Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om ett fordon som inte ingår i ett fordonståg, fördelas överlasten lika på fordonets axlar. Överlasten för varje axel avrundas därefter till närmast lägre, hela hundratal kilogram och minskas sedan med 500 kilogram. Grundbelopp tas ut enligt 2 § andra stycket. Därefter beräknas överlastavgift för varje axel med tillämpning av tabellen i 2 § andra stycket.

Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om fordon, som ingår i fordonståg, när den för tåget tillåtna bruttovikten ej överskridits. Lag (1994:1420).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1420

4 § Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om ett fordonståg, fördelas överlasten lika på tågets axlar och beräknas avgiftspliktig överlast och överlastavgift för varje axel enligt 3 §. Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits även i fråga om ett eller flera i tåget ingående fordon, beräknas dock avgiftspliktig överlast och överlastavgift för varje fordon för sig, om det sammanlagda beloppet av överlastavgift därvid blir högre. Lag (1990:14).

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Överlastavgift utgår för varje färd med avgiftspliktig överlast med det belopp som beräknas för visst fordon eller fordonståg enligt 2, 3 eller 4 § eller, när både högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt överskridits vid samma färd, med det högsta av de belopp som beräknas för fordonet eller fordonståget enligt angivna bestämmelser.

Har överlastavgift påförts någon för färd med visst fordon och skall sådan avgift påföras honom för färd som företagits med samma fordon inom ett år efter den tidigare färden, utgår avgiften med 50 procent högre belopp än som följer av första stycket. Lag (1990:14).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:14

6 § Har polisman påträffat fordon som framföres med avgiftspliktig överlast och fortsättes färden med fordonet utan rättelse, utgår överlastavgift särskilt för den fortsatta färden, om polismannen förbjudit denna.

7 § Överlastavgift påförs för motordrivet fordon, ägaren, och för släpvagn, ägaren av det fordon som släpvagnen dras av.

I fråga om motordrivet fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare. Innehas fordon i annat fall med nyttjanderätt, anses innehavaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

Om ett motordrivet fordon är registrerat i vägtrafikregistret och den som äger fordonet inte har fyllt 18 år, skall den förmyndare som har registrerats i vägtrafikregistret anses som ägare. Detsamma gäller om fordonet innehas under sådana omständigheter som anges i andra stycket av någon som inte har fyllt 18 år.

Om någon använder annans fordon utan lov, påförs användaren överlastavgiften. Lag (2006:559).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

8 § Överlastavgift påförs av Transportstyrelsen.

Överlastavgift får sättas ned eller efterges om det finns särskilda skäl. Detta får ske såväl i samband med prövning av ärendet om påföring av överlastavgift som efter särskild ansökan hos Transportstyrelsen. Lag (2009:1349).

Ändringar/Förarbeten (4)

8 a § Om den som enligt 7 § ska påföras överlastavgift inte har hemvist i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, ska en polisman eller bilinspektör vid kontrollen av fordonet eller fordonståget besluta om förskott för överlastavgiften.

Förskottet ska beräknas enligt bestämmelserna i 2–5 §§.

Förskottet ska betalas till Polismyndigheten. Lag (2014:1409).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

8 b § Om det förskott som anges i 8 a § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen eller bilinspektören besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman eller bilinspektör får avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om överlastavgift har påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats. Lag (2014:1409).

8 c § Har beslut om förskott för överlastavgift fattats, får överlastavgiften inte påföras med ett högre belopp än förskottet. Lag (2004:1083).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1083

8 d § En polismans eller bilinspektörs beslut om förskott för överlastavgift eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden, ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut enligt 8 b § gäller, ska Polismyndigheten och Transportstyrelsen handlägga ärendet om överlastavgift utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning

  • 1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
  • 2. upphäva beslutet, om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller även efter det att Transportstyrelsen har beslutat i ärendet om överlastavgift. Lag (2014:1409).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

8 e § Påförs inte någon överlastavgift eller nedsätts eller efterges avgiften, skall det överskjutande beloppet återbetalas. Lag (2004:1083).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:1083

9 § Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket, 5 kap. 17 § och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) ska också gälla överlastavgift. Det som i 5 kap. 17 § vägtrafikskattelagen sägs om Skatteverket gäller då Transportstyrelsen. Lag (2009:1349).

10 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur betalning av överlastavgift skall ske. Lag (2006:230).

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat sägs i femte stycket. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande ska ges in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts. Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också det senare.

Ett beslut som rör ett motordrivet fordon som är registrerat här i landet, eller en släpvagn som dras av ett sådant fordon, överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets ägaren till det motordrivna fordonet har sin adress enligt vägtrafikregistret. I fråga om andra fordon överklagas beslutet till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Transportstyrelsens beslut enligt 8 d § får inte överklagas.

En polismans eller bilinspektörs beslut enligt 8 a och 8 b §§ får inte överklagas. Lag (2015:444).

Ändringar/Förarbeten (10)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:435

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1972:81, TU 13, rskr 232
SFS-nummer
1972:435

1972:837

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1972:837

1974:292

Förarbeten
Prop. 1974:101, TU 1974:17, rskr 1974:215
Omfattning
ändr. 9 §;ny 8 a §
SFS-nummer
1974:292

1975:1413

Förarbeten
Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Omfattning
ändr. 7, 8 a, 9 §§
SFS-nummer
1975:1413

Lag (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1977/78:137, TU 1977/78:27, rskr 1977/78:365
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1978:451
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordon som innehas med nyttjanderätt enligt upplåtelse som har skett före ikraftträdandet. Regeringen får meddela de ytterligare övergångsbestämmelser som behövs.

Rubrik
Lag (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förordning (1978:454) om ikraftträdande av lagen (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Omfattning
ikrafttr. av 1978:451
SFS-nummer
1978:454
Rubrik
Förordning (1978:454) om ikraftträdande av lagen (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1982:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1981/82:100 (bil. 9 p. 5), TU 1981/82:13, rskr 1981/82:167
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1982:173
Rubrik
Lag (1982:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1984:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Omfattning
ändr. 9 §;nya 10, 11 §§
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:173
Rubrik
Lag (1984:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1988:334) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1987/88:159, SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:334
Rubrik
Lag (1988:334) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1989/90:17, 1989/90:TU10, rskr 1989/90:75
Ikraft
1990-04-01
Omfattning
upph. 8 a §;ändr. 1-5, 8, 11 §§
SFS-nummer
1990:14
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1990. Bestämmelserna i 1 § om tung terrängvagn och om släpvagn, som dras av tung terrängvagn, traktor eller motorredskap, träder dock i kraft först den 1 januari 1991.

Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet gäller 1--5 §§ i den äldre lydelsen.

Rubrik
Lag (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1990/91:35, 1990/91:TU8, rskr 1990/91:63
Omfattning
ändr. ikraftträdandebest. till 1990:14
SFS-nummer
1990:1196
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet gäller 1--5 §§ i den äldre lydelsen. Lag (1992:1733).

Rubrik
Lag (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1990:1197) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1990/91:35, 1990/91:TU8, rskr 1990/91:63
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1990:1197
Rubrik
Lag (1990:1197) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1992:631) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
1992:631
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om överlastavgift som förfallit till betalning före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1992:631) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1992:1732) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1992/93:28, bet. 1992/93:TU7, rskr 1992/93:92
Omfattning
ändr. 1 § i 1990:14
SFS-nummer
1992:1732
Rubrik
Lag (1992:1732) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1992:1733) om ändring i lagen (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1992/93:28, bet. 1992/93:TU7, rskr 1992/93:92
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 1990:1196
SFS-nummer
1992:1733
Rubrik
Lag (1992:1733) om ändring i lagen (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1993:678) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1992/93:192, bet. 1992/93:SkU34, rskr. 1992/93:370
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1993-10-01
SFS-nummer
1993:678
Rubrik
Lag (1993:678) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1993:1604) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1993:1604
Rubrik
Lag (1993:1604) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1994:1420) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1994:1420
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet tillämpas äldre betämmelser.

Rubrik
Lag (1994:1420) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1994:1729) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:1729
Rubrik
Lag (1994:1729) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1995:28) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1995:28
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:28) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1995:1203) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Prop. 1995/96:24, bet. 1995/96:SkU4, rskr. 1995/96:12
Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1203
Rubrik
Lag (1995:1203) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1999:879) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:123, bet. 1999/2000:TU2, rskr. 1999/2000:17
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:879
Rubrik
Lag (1999:879) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2001:560) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Omfattning
ändr. 8 §;ny 1 a §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:560
Rubrik
Lag (2001:560) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2002:402) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
upph. 10 §;ändr. 11 §
SFS-nummer
2002:402
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:402) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2004:1083) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Omfattning
ändr. 9, 11 §§;nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1083
Rubrik
Lag (2004:1083) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2006:230) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ikraft
2006-05-01
Omfattning
ändr. 7, 9 §§;ny 10 §
SFS-nummer
2006:230
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2006:230) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2006:559) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328
Ikraft
2006-10-01
Omfattning
ny 7 §
SFS-nummer
2006:559
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
  • 2. Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2006:559) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2008:211) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:211
Rubrik
Lag (2008:211) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2009:225) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-04-29
SFS-nummer
2009:225
Rubrik
Lag (2009:225) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2009:1349) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 1, 8, 8 d, 9, 11 §§
SFS-nummer
2009:1349
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

Rubrik
Lag (2009:1349) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2009:1350) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:1350
Rubrik
Lag (2009:1350) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2014:716) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 8 a, 8 d §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:716
Rubrik
Lag (2014:716) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2014:1409) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23
Omfattning
ändr. 8 a, 8 b, 8 d §§, 11 §
Ikraft
2015-01-02
SFS-nummer
2014:1409
Rubrik
Lag (2014:1409) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2015:444) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2015-08-01
SFS-nummer
2015:444
Rubrik
Lag (2015:444) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (2015:790) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:790
Rubrik
Lag (2015:790) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation