lagen.nu

Växtskyddslag (1972:318)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:784
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Tillämpningsområde

1 § I denna lag avses med

växt: levande växt eller levande växtdel, inklusive fröer,

växtprodukt: produkt av växtursprung som inte är en växt enligt denna lag och som

 • 1. har karaktär av en råvara, eller
 • 2. har genomgått en enklare bearbetning,

växtskadegörare: art, stam, eller biotyp av växt, djur eller patogen som är skadlig för växt, växtodling eller växtprodukt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vad som avses med växt och växtprodukt enligt lagen. Lag (2013:1057).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:364, 2006:808, 2013:1057

2 § Lagen tillämpas inte på insektshärjning som avses i 29 § skogsvårdslagen (1979:429). Lag (1993:554).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1977:351, 1989:492, 1993:554

2 a § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna. Lag (2006:808).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka växtskadegörare som åtgärder enligt 5 och 5 a §§ får vidtas mot. Sådana föreskrifter får meddelas endast när det gäller växtskadegörare som allvarligt kan skada växter, växtprodukter, växtodlingar, skogar eller annan mark.

Beträffande andra växtskadegörare än sådana som avses i första stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller beslut som avses i 5 och 5 a §§, om det finns särskilda skäl. Sådana föreskrifter och beslut som avses i 5 § ska vara tidsbegränsade. Lag (2013:1057).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

Anmälningsskyldighet

4 § Den som konstaterar eller misstänker förekomst av en växtskadegörare som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § ska genast anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten.

Den som har gjort en anmälan enligt första stycket ska på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer lämna ytterligare upplysningar om den anmälda förekomsten. Lag (2016:1125).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Åtgärder

5 § För att bekämpa och hindra spridning av sådana växtskadegörare som avses i 3 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

 • 1. förelägga fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att vidta åtgärder för bekämpning av växtskadegörare på fastigheten,
 • 2. besluta om smittrening av lokaler, redskap, transportmedel eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare,
 • 3. besluta om smittrening eller förstöring av växter eller växtprodukter eller förpackningar till växter eller växtprodukter eller om begränsning i rätten att använda växter eller växtprodukter eller sådana förpackningar,
 • 4. förbjuda sådd eller plantering av växter,
 • 5. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växter,
 • 6. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel eller bortförande, innehav eller annan hantering av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare,
 • 7. vidta eller föreskriva andra nödvändiga åtgärder i fråga om enskildas egendom.

Åtgärder som avses i första stycket 2, 3 eller 7 får verkställas genom en myndighets försorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlåta till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att i samband med införsel av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare besluta om sådana åtgärder som avses i första stycket 1–3. Överlåtelsen får även avse beslut om förbud eller villkor för införsel av eller bortförande av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare i enlighet med första stycket 6. Lag (2013:1057).

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (3)

5 a § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera spridning av sådana växtskadegörare som avses i 3 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

 • 1. meddela föreskrifter om att den som odlar växter eller handlar med växter eller växtprodukter ska anmäla verksamheten till en viss myndighet och föra anteckningar om verksamheten,
 • 2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning av växter, växtprodukter, jord eller annat odlingssubstrat, mark, lokaler, transportmedel, förpackningar, redskap eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare samt om undersökning av sundhetsintyg.

Åtgärder som avses i första stycket 2 får verkställas genom en myndighets försorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person överlåta att i enskilda fall besluta om provtagning eller undersökning enligt första stycket 2. Lag (2013:1057).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:1057, 1995:364

Övriga bestämmelser

6 § En innehavare av mark, byggnad eller transportmedel är skyldig att lämna tillträde för en åtgärd enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Innehavaren är även skyldig att lämna tillträde enligt första stycket för åtgärder som utförs av EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer eller experter. Lag (2006:808).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 a § Den som utövar offentlig kontroll har rätt att för denna kontroll på begäran få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för den offentliga kontrollen.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna. Lag (2006:808).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:808

6 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för företag som för exportändamål använder, producerar eller behandlar växtprodukter av trä som kan hysa växtskadegörare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll. Lag (2013:1057).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1057

7 § Om någon inte fullgör en skyldighet som han eller hon har förelagts att utföra av en myndighet med stöd av 5 eller 7 a § andra stycket, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på hans eller hennes bekostnad. Lag (2013:1057).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1057

7 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sundhetsintyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även

 • 1. i det enskilda fallet besluta om att avlägsna eller ogiltigförklara ett sundhetsintyg om det finns brister i intyget, och
 • 2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om användning, behandling eller förstöring och andra liknande åtgärder när det gäller växter, växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare om det finns brister i eller saknas ett sundhetsintyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till en juridisk person att utfärda sådant sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och export av växter eller växtprodukter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för ett överlämnande som avses i tredje stycket. Lag (2013:1057).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:808, 2013:1057, 1995:364

8 § För kostnader eller förluster som föranletts av beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen för att bekämpa eller hindra spridning av växtskadegörare kan, om det finns särskilda skäl, ersättning lämnas av statsmedel. Frågor om ersättning prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas och om de kostnader och förluster som ska kunna ersättas. Lag (2013:1057).

Rättsfall (1)

HFD 2013 ref. 37: Potatisodlare har ansetts berättigad till ersättning av statliga medel för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:492, 2013:1057

8 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för handläggning av frågor om tillstånd, omhändertagande av gods eller för kontroll, inspektion eller därmed sammanhängande eller jämförlig åtgärd som regleras av denna lag. Lag (2006:808).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:808

9 § Polismyndigheten skall på begäran av annan myndighet lämna handräckning när det behövs för kontroll av att lagen eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser efterleves eller för verkställighet av beslut enligt 7 §.

10 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 • 1. inte följer ett föreläggande eller bryter mot en föreskrift eller ett förbud som har meddelats med stöd av 5, 5 a, eller 7 a §,
 • 2. åsidosätter en skyldighet enligt 6 §, eller
 • 3. utfärdar sundhetsintyg utan att ha fått uppgiften överlämnad till sig enligt 7 a § tredje stycket.

Till böter döms även den som uppsåtligen inte gör en anmälan enligt 4 §. Lag (2016:1125).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

11 § Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Statens jordbruksverk för det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av ett enskilt kontrollorgan.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som har meddelats med stöd av 5, 5 a, 7 eller 7 a § andra stycket gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Lag (2013:1057).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

11 a § När enskilda kontrollorgan utför kontroll enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

10 § om partsinsyn,

– 16–18 §§ om jäv,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2018:784).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:784, 2006:808

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:318

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1972:89, JoU 41, rskr 236
SFS-nummer
1972:318

Lag (1977:351) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Prop. 1976/77:111, JoU 1976/77:29, rskr 1976/77:276
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1977:351
Rubrik
Lag (1977:351) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (1989:492) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Prop. 1988/89:140, 1988/89:JoU21, rskr 1988/89:322
Omfattning
ändr. 2-6, 8, 10, 11 §§;rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 6 §;nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:492
Rubrik
Lag (1989:492) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (1990:93) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ikraft
1990-07-01
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1990:93
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1990:93) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (1991:389) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:389
Rubrik
Lag (1991:389) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (1993:554) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:554
Rubrik
Lag (1993:554) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (1994:903) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Prop. 1993/94:198, bet. 1993/94:JoU29, rskr. 1993/94:391
Omfattning
upph. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §;ändr. 6, 10 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:903
Rubrik
Lag (1994:903) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (1995:26) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1995:26
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:26) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (1995:364) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Förarbeten
Prop. 1994/95:145, bet. 1994/95:JoU15, rskr. 1994/95:260
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 10, 11 §§;nya 5 a, 7 a §§
Ikraft
1995-04-15
SFS-nummer
1995:364
Rubrik
Lag (1995:364) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (2006:808) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL169/2000 s1, EGTL355/2002 s45
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
32000L0029, 32002L0089
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 a, 11 §§;nya 2 a, 6 a, 8 a, 11 a §§
SFS-nummer
2006:808
Rubrik
Lag (2006:808) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (2013:1057) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:174 och prop. 2013/14:18, bet. 2013/14:MJU4,rskr. 2013/14:72, EGTL169/2000 s1, EUTL7/2010 s17-20
Ikraft
2014-01-01
CELEX-nr
32000L0029, 32010L0001
Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 §;ändr. 1, 3, 5, 5 a, 7, 7 a, 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1 §;ny 6 b §, nya rubr. närmast före 4, 5 §§
SFS-nummer
2013:1057
Rubrik
Lag (2013:1057) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (2016:1125) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:200, bet. 2016/17:MJU5, rskr. 2016/17:46, direktiv 2000/29/EG
Omfattning
ändr. 4, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1125
Rubrik
Lag (2016:1125) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (2018:784) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:784
Rubrik
Lag (2018:784) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation