lagen.nu

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1202
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-13

1 § Skatt (reklamskatt) betalas enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet, och för reklam, som är avsedd att spridas inom landet i annan form än annons.

I denna lag förstås med

 • 1. trycksak, avtryck som framställts i flera lika exemplar i tryckpress eller genom screenförfarande,
 • 2. reklam, meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst,
 • 3. annons, särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme i trycksaken som tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam,
 • 4. periodisk publikation, publikation som enligt utgivningsplan ska komma ut med normalt minst fyra nummer om året och som inte är att anse som reklamtrycksak, annonsblad, katalog eller program,
 • 5. reklamtrycksak, trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam för utgivaren,
 • 6. annonsblad, trycksak som inte är att anse som en reklamtrycksak och som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller som har ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar,
 • 7. katalog, en efter vissa grunder upprättad förteckning över personer, föremål eller liknande,
 • 8. program, förteckning över personer och deras roll eller nummer vid teaterföreställning, konsert, idrottsevenemang eller liknande. Lag (2017:1202). (Se vidare anvisningarna.)

Rättsfall (5)

RÅ 1999 ref. 8: Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam har...
RÅ 2001 ref. 36: En publikation som enligt utgivningsplan skulle utkomma fyra gånger per år men...
RÅ 2003 ref. 9: Ett för flera dagstidningar gemensamt TV-magasin har ansetts utgöra en del av...
RÅ 2004 ref. 7: Tidning som i allt väsentligt innehåller annonser, varav merparten från...
RÅ 2005 ref. 31: En plakett på en tavla inne i en skolbyggnad med namn på ett bidragsgivande...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § Har upphävts genom lag (1984:156).

3 § Skatteplikt föreligger, om ej annat följer av 4 §, för annons som avser reklam och för annan annons för vilken vederlag utgår.

Rättsfall (2)

RÅ 1999 ref. 8: Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam har...
RÅ 2006 ref. 4: Uppgifter i mässkataloger om utställare har ansetts kunna ligga till grund för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Skatteplikt föreligger inte för annons i

 • 1. periodisk publikation,
 • 2. publikation som ges ut på främmande språk för spridning huvudsakligen utomlands,
 • 3. publikation eller bilaga till publikation, när annonsen avser endast publikationen eller annat nummer av denna eller, i fråga om bok, annan bokutgivning av samma förläggare. Lag (2017:1202).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:117, 2017:1202

5 § Skatteplikt föreligger, om inte annat följer av 6 §, för reklam som återges

 • 1. i s.k. ljustidning, i eller i anslutning till trafikmedel, butikslokal, sportanläggning, teater eller liknande lokal, på fastighet eller allmän plats eller på annat motsvarande sätt,
 • 2. genom visning av film eller återgivning av ljud. Lag (1998:597).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 71: Visning av reklamfilm i biografverksamhet omfattas av reklamskatteplikt även om...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:416, 1974:416

6 § Skatteplikt föreligger inte för

 • 1. reklam som avses i 5 § 1, om fråga är om reklam i eller utanför företags butikslokal, arbetsplats, trafikmedel eller liknande och reklamen avser företaget, dess verksamhet eller utrymmet för reklamen,
 • 2. reklam som avses i 5 § 2, om reklamen avser kommande verksamhet av det slag som bedrivs där reklamen offentliggörs.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1975:117
7 § har upphävts genom lag (1998:597).
8 § har upphävts genom lag (1984:156).

9 § Skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons.

Även den som i yrkesmässig verksamhet distribuerar annonsblad som förts in till landet utan att reklamskatt betalats vid införseln är skattskyldig. Lag (1998:597).

(Se vidare anvisningarna).

Rättsfall (1)

RÅ 1999 ref. 8: Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam har...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

9 a § En utländsk företagare som är skattskyldig enligt denna lag skall företrädas av en av beskattningsmyndigheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt fullmakt av den utländske företagaren som ombud för företagaren svara för redovisningen av reklamskatt och i övrigt företräda den utländske företagaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Beskattningsmyndigheten kan kräva att säkerhet ställs för skattens betalning. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

Första stycket gäller inte en utländsk företagare som är juridisk person och har ett fast driftställe här i landet. Lag (1994:1566).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1566

10 § Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget.

I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget skattskyldigt. I fråga om europeisk ekonomisk intressegruppering är grupperingen skattskyldig. Har skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt. Lag (2000:469).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:468, 1994:1870, 2000:469

11 § Skattskyldigheten inträder när

 • 1. skattepliktig annons offentliggörs,
 • 2. skattepliktig reklam i annan form återges.

Erhåller den skattskyldige betalning i förskott inträder dock skattskyldighet för betalningen när den sker. Lag (1998:597).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:156

12 § Skatt enligt denna lag tas ut med 7,65 procent av beskattningsvärdet. Lag (2017:1202).

Rättsfall (1)

RÅ 2003 ref. 9: Ett för flera dagstidningar gemensamt TV-magasin har ansetts utgöra en del av...

Ändringar/Förarbeten (6)

13 § Beskattningsvärdet utgöres i fall som avses i 3 § samt 5 § 1 och 2 av vederlaget.

Utgår icke vederlag för skattepliktig annons eller skattepliktig reklam i annan form än annons eller understiger vederlaget uppenbarligen vad som är skäligt, utgöres beskattningsvärdet av belopp som svarar mot skäligt vederlag.

I beskattningsvärdet inräknas ej beloppet av reklamskatt eller annan statlig skatt eller avgift. Lag (1998:597).

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 4: Uppgifter i mässkataloger om utställare har ansetts kunna ligga till grund för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

14 § har upphävts genom lag (1998:597).
15 § har upphävts genom lag (1984:156).

16 § Redovisningsskyldighet för reklamskatt föreligger om det samman-lagda beskattningsvärdet för beskattningsåret överstiger 60 000 kronor. Om ett beskattningsår är längre eller kortare än tolv månader, ska den angivna gränsen räknas upp eller ned i motsvarande mån. Lag (2017:1202).

(Se vidare anvisningarna.)

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

17 § har upphävts genom lag (1984:156).

18 § Lämnas återbäring, bonus eller annan förmån, som inte utgör s.k. villkorlig rabatt, i efterhand och avser förmånen något för vilket skattskyldighet inträtt, får avdrag för den del av den tidigare redovisade skatten som belöpt på förmånen göras i den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning för reklamskatt.

Uppkommer förlust på fordran för vilken reklamskatt redovisats, har första stycket motsvarande tillämpning. Har avdrag för skatt för sådan fordran gjorts och inflyter därefter betalning, ska redovisning åter lämnas för den skatt som belöper på det betalda beloppet. Lag (2017:1202).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:416, 2017:1202
19 § Har upphävts genom lag (2002:401).
20 § Har upphävts genom lag (1984:156).

21 § Redovisningsperiod omfattar två kalendermånader. Skattskyldig som för närmast föregående beskattningsår har redovisat eller skulle ha redovisat reklamskatt med minst 300 000 kronor ska dock lämna deklaration för varje kalendermånad. Lag (2017:1202).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:156, 2017:1202
22 § Har upphävts genom lag (1984:156).

23 § Har upphävts genom lag (1998:597)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:416, 1998:597
24 § Har upphävts genom lag (2017:1202).

25 § Har skattskyldig erlagt reklamskatt trots att redovisningsskyldighet icke förelegat, återbetalar beskattningsmyndigheten det sålunda erlagda beloppet. Lag (1993:468).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:468

26 § Skyldig att betala reklamskatt för import från tredjeland av annonsblad som har getts ut i sådant land är den som med anledning av importen är skyldig att betala tull för annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att göra detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.

Beskattningsvärdet vid import utgörs av varans värde för tulländamål bestämt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Lag (2017:1202).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (16)

27 § Har upphävts genom lag (1973:992).
28 § Har upphävts genom lag (1973:992).
29 § Har upphävts genom lag (1984:156).
30 § Har upphävts genom lag (1984:156).

31 § Skattskyldig skall under en tid av två år bevara ett exemplar av varje trycksak som han framställt.

32 § Beslut enligt 9 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2017:1202).

Rättsfall (1)

RÅ 1997 ref. 78: Bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och...

Ändringar/Förarbeten (8)

33 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253). Lag (2016:256).

Ändringar/Förarbeten (4)

34 § I lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns särskilda bestämmelser om redovisning av reklamskatt. Lag (2000:48).

Anvisningar

till 1 §

 • 1. Meddelande anses som reklam även när meddelandet innefattar erbjudande om inköp eller motsvarande.

Med avsättning förstås försäljning eller annan omsättning som normalt sker mot vederlag.

Bilaga till annan publikation än reklamtrycksak anses som självständig trycksak och dessutom som annons i publikationen.

 • 2. Som trycksak anses icke vara som förses med tryck, om varan utgöres av penna, glas, klädesplagg eller annat som har ett självständigt bruksvärde eller om varan är avsedd att användas som affärshandling, kontorsmaterial, etikett, emballage eller liknande.

Som reklamtrycksak anses icke trycksak som avser viss vara och skall åtfölja denna vid försäljning eller motsvarande, såsom garantisedel, bruksanvisning eller instruktionsbok. Som reklamtrycksak anses icke heller trycksak av innehåll som enbart utgör affärsteknisk information om priser, produkter, sortiment eller motsvarande, information till återförsäljare eller representanter eller intern information till anställda, medlemmar eller delägare eller trycksak som huvudsakligen är att anse som kalender, jubileumsskrift eller liknande eller som har huvudsakligen historiskt, tekniskt, ekonomiskt eller annat vetenskapligt innehåll.

 • 3. Trycksak anses icke som reklamtrycksak enbart av den anledningen att den innehåller annonser med reklam för annan än utgivaren.

Lag (1975:117)

till 5 §

Anvisningarna har upphävts genom lag (1974:416).

till 9 §

En verksamhet anses som yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen anses som yrkesmässig, när den innefattar ej enbart enstaka tillhandahållande av skattepliktig annons eller skattepliktig reklam.

Har innehavare av publikation träffat avtal med annan om rätt för denne att upplåta utrymme i publikationen för annons och uppbära vederlaget härför, är endast den sistnämnde skattskyldig. Motsvarande gäller i fråga om reklam enligt 5 §. Lag (1999:1241).

till 13 §

Med vederlag avses det avtalade priset, däri inräknat avtalade pristillägg enligt faktura eller annan handling.

Från vederlag får ej avräknas s.k. villkorlig rabatt som utgår vid betalning i efterhand inom viss tid. Utställes växel eller annat skuldebrev för betalningen, utgöres beskattningsvärdet av belopp enligt sådan handling med tilllägg av vederlag som därutöver kommit den skattskyldige till godo. Avdrag får ej göras för diskonto vid diskontering av sådant skuldebrev.

Utgår gemensamt vederlag för prestationer som ska inräknas i beskattningsvärdet och för andra prestationer, bestäms beskattningsvärdet efter uppdelning av vederlaget efter skälig grund.

Skäligt värde enligt 13 § andra stycket bestämmes enligt ortens pris enligt samma grunder som föreskrivs för marknadsvärde i 61 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2007:1167).

till 14 §

Anvisningarna har upphävts genom lag (1998:597).

till 16 §

Redovisningsskyldighet för delägare i enkelt bolag bestäms av omfattningen av bolagets skattepliktiga verksamhet.

till 24 §

Anvisningarna har upphävts genom lag (2007:1167).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:48

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:266

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 1972:58, SkU 29, rskr 202
SFS-nummer
1972:266

1973:992

Förarbeten
Prop. 1973:187, SkU 1973:69, rskr 1973:358
Omfattning
upph. 27, 28 §§;ändr. 2, 26, 30 §§
SFS-nummer
1973:992

1974:416

Förarbeten
Prop. 1974:84, SkU 1974:34, rskr 1974:257
Omfattning
upph. anvisn. till 5 §;ändr. 1, 5-7, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 29, 30, 32 §§, anvisn. till 1, 9, 14, 24 §§
SFS-nummer
1974:416

1975:117

Förarbeten
SkU 1975:12, rskr 1975:74
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4-6, 8, 29, 32 §§, 1, 2 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 14 §
SFS-nummer
1975:117

Lag (1977:367) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1976/77:99, KU 1976/77:42, rskr 1976/77:260
Omfattning
ändr. 24 §
SFS-nummer
1977:367
Rubrik
Lag (1977:367) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1977:1050) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1977/78:58, KU 1977/78:16, rskr 1977/78:76
Omfattning
ändr. 1, 12, 24 §§
SFS-nummer
1977:1050
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Har skriftligt avtal om införing av annons i allmän nyhetstidning, som enligt anvisningarna till 24 § utgör annonsblad, träffats före ikraftträdandet tillämpas skattesatsen sex procent på sådan annons.

Rubrik
Lag (1977:1050) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1984:156) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Ikraft
1984-07-01
Omfattning
upph. 2, 8, 15, 17, 20, 22, 29, 30 §§;ändr. 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 32 §§, anvisn. till 13 §;ny 33 §;omtryck
SFS-nummer
1984:156
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
 • 2. De äldre bestämmelserna i 17, 21 och 22 §§ och medgivanden som lämnats med stöd av dem gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den lagen.
 • 3. De äldre bestämmelserna i 29 § om att riksskatteverket skall meddela förhandsbesked gäller för ärenden, i vilka yttrande från reklamskattenämnden har avgetts före ikraftträdandet.
 • 4. De nya bestämmelserna i 14 § första stycket tillämpas även på ansökan om nedsättning som kommit in till beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet men som avser postorderkatalog för vilken skattskyldighet inträder efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1984:156) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1985:158) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1984/85:100 bil. 1, SkU 1984/85:25, rskr 1984/85:156
Ikraft
1985-07-01
Omfattning
ändr. 12, 24 §§
SFS-nummer
1985:158
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 24 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande i fråga om beskattningsår eller del därav som ligger före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1985:158) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1985:497) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1984/85:206, SkU 1984/85:65, rskr 1984/85:372
Ikraft
1985-07-01
Omfattning
ändr. 14, 26 §§
SFS-nummer
1985:497
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
 • 2. De äldre bestämmelserna i 14 § tillämpas dock fortfarande i fråga om införsel som skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1985:497) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1987:1237) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1237
Rubrik
Lag (1987:1237) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1990:1438) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1438
Rubrik
Lag (1990:1438) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
ändr. 7, 10, 14, 19, 24, 25, 32 §§
SFS-nummer
1993:468
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Dalarnas län. Lag (1996:962).

Rubrik
Lag (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1994:1566) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95
Omfattning
ändr. 9, 26, 32 §§;ny 9 a §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1566
Rubrik
Lag (1994:1566) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1994:1870) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1870
Rubrik
Lag (1994:1870) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1996:962) om ändring i lagen (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Förarbeten
Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1993:468
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:962
Rubrik
Lag (1996:962) om ändring i lagen (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1998:597) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
upph. 7, 14, 23 §§, anvisn. till 14 §;ändr. 4, 5, 6, 9, 11, 13, 26, 32, 33, anvisn. till 9, 13 §§
SFS-nummer
1998:597
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1998:597) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1999:404) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:404
Rubrik
Lag (1999:404) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (1999:1241) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. anvisn. till 9, 13 §§
SFS-nummer
1999:1241
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:1241) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2000:48) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Omfattning
ny 34 §
Ikraft
2000-03-01
SFS-nummer
2000:48
Rubrik
Lag (2000:48) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2000:469) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 10, 32 §§
SFS-nummer
2000:469
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle före ikraftträdandet har fattat ett beslut som avses i den äldre lydelsen av 10 § första stycket eller 24 § andra eller tredje stycket får beslutet överklagas hos Riksskatteverket.

Rubrik
Lag (2000:469) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2000:1434) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:126, 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 26 §
SFS-nummer
2000:1434
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2000:1434) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2002:401) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
upph. 19 §;ändr. 26, 33 §§
SFS-nummer
2002:401
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:401) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2004:122) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2004-04-01
SFS-nummer
2004:122
Rubrik
Lag (2004:122) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2005:957) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 12, 24 §§
SFS-nummer
2005:957
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2005:957) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2006:229) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ikraft
2006-05-01
Omfattning
ändr. 26 §
SFS-nummer
2006:229
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 • 2. Den nya lydelsen av 26 § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2006.
Rubrik
Lag (2006:229) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2007:1167) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:18, bet. 2007/08:SkU8, rskr. 2007/08:44
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
upph. 24 §;ändr 1, 12, 24, 32 §§, anvisn. till 13 §
SFS-nummer
2007:1167
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2007.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2007.
Rubrik
Lag (2007:1167) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2010:108) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:108
Rubrik
Lag (2010:108) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2011:280) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2011-04-15
SFS-nummer
2011:280
Rubrik
Lag (2011:280) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2011:1305) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1305
Rubrik
Lag (2011:1305) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2016:256) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ikraft
2016-05-01
Omfattning
ändr. 26, 33 §§
SFS-nummer
2016:256
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:256) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2016:1068) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 12, 16, 24, 26 §§
SFS-nummer
2016:1068
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:1068) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2017:1202) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
upph. 24 §;ändr. 1, 4, 12, 16, 18, 21, 26, 32 §§
SFS-nummer
2017:1202
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1202) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation