lagen.nu

Permutationslag (1972:205)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1972-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:247
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Kan bestämmelse, som enskild meddelat i gåvobrev, testamente, stiftelseförordnande eller liknande handling, på grund av ändrade förhållanden ej längre iakttagas eller har bestämmelsen blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot utfärdarens avsikter eller föreligger annat särskilt skäl, kan på ansökan bestämmelsen ändras eller upphävas eller undantag medges för särskilt fall (permutation).

Avser permutation ändring av det ändamål som skall tillgodoses, skall det nya ändamålet så nära som möjligt motsvara det ursprungliga.

2 § Fråga om permutation prövas, såvitt rör fideikommiss som avses i 1 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss, av fideikommissnämnden och i annat fall av kammarkollegiet.

3 § Avser ärende om permutation ändrad ändamålsbestämning för egendom av mera betydande värde eller uppkommer i ärendet fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, ska Fideikommissnämnden med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för avgörande. Lag (2009:247).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:247

4 § Fideikommissnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:247).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:247

5 § Denna lag gäller ej stiftelser på vilka 6 kap. stiftelselagen (1994:1220) är tillämpligt och ej heller sådana pensions- eller personalstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. Lag (1994:1224).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1224

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:205

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1972:8, LU 11, rskr 182
SFS-nummer
1972:205

Lag (1994:1224) om ändring i permutationslagen (1972:205)

Förarbeten
Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1994:1224
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  • 2. En ansökan om permutation som har gjorts före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1994:1224) om ändring i permutationslagen (1972:205)

Lag (2009:247) om ändring i permutationslagen (1972:205)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
SFS-nummer
2009:247
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
  • 2. Ett ärende som Kammarkollegiet med stöd av 3 § har överlämnat till regeringen före ikraftträdandet och som vid ikraftträdandet ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.
  • 3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av Kammarkollegiets beslut, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2009:247) om ändring i permutationslagen (1972:205)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation