lagen.nu

Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1972-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:687
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning,skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vidbristande betalning eller eljest indrives av Kronofogdemyndigheten såsom fordran i allmänt mål, bestämma kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast högre hela krontal.

Vid indrivning hos Kronofogdemyndigheten i enskilt mål bortfaller öretal i enlighet med vad som sägs i första stycket.

I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns det bestämmelser om vad som avses med enskilt mål och allmänt mål. Lag (2006:687).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:805, 1987:696, 2006:687

2 § Inflyter betalning till Kronofogdemyndigheten i annat än helt krontal, tillgodoräknas gäldenären endast belopp motsvarande närmast lägre hela krontal.

Överskjutande öresbelopp avräknas där det kan ske från fordran i annat utsökningsmål rörande samme gäldenär. I annat fall tillfaller beloppet staten. Lag (2006:687).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:696, 2006:687

3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1981:805).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:805

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:180

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 1972:86, SkU 26, rskr 165
SFS-nummer
1972:180

1972:446

Omfattning
ikrafttr. i viss del
SFS-nummer
1972:446

1973:620

Omfattning
ändr. 4 § av 1972:446
SFS-nummer
1973:620

Lag (1981:805) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1981:805
Rubrik
Lag (1981:805) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Lag (1987:696) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:696
Rubrik
Lag (1987:696) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Lag (2006:687) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:687
Rubrik
Lag (2006:687) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation