lagen.nu

Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1972-04-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:405
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om han eller hon

  • 1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
  • 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,
  • 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och
  • 4. har fyllt arton år.

En ansökan enligt första stycket får bifallas även om sökanden har beviljats ändrad könstillhörighet med stöd av 2 §. Lag (2013:405).

2 § En person ska efter ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om

  • 1. han eller hon har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen, och
  • 2. en ändring av könstillhörigheten är
    • a) förenlig med utvecklingen av könsidentiteten, och
    • b) mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd. Avser en ansökan enligt första stycket någon som har fyllt arton år, görs ansökan av honom eller henne själv. Detsamma gäller för den som är yngre än arton år men som inte står under någon annans vårdnad. I övriga fall görs ansökan av vårdnadshavaren.

Avser ansökan ett barn som har fyllt tolv år, ska barnet lämna sitt samtycke. Även om samtycke inte behövs, ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Lag (2012:456).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:456

3 § En ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får bifallas endast om sökanden är folkbokförd i Sverige.

Ansökan får inte bifallas om sökanden är registrerad partner. Lag (2012:456).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:456

3 a § En dom eller ett beslut om att en person har ändrad könstillhörighet, som har meddelats av en utländsk domstol eller myndighet och som har vunnit laga kraft, gäller i Sverige, om personen när domen eller beslutet meddelades var medborgare i det andra landet eller bosatt där. Lag (2012:456).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:456

4 § I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får tillstånd ges till att ingrepp görs i könsorganen i syfte att göra dem mer lika det andra könets. Tillstånd får ges endast om förutsättningarna för fastställelse är uppfyllda.

Bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar. Lag (2012:456).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1285, 2012:456

4 a § I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § får tillstånd ges till att könskörtlarna avlägsnas, om förutsättningarna för fastställelse i 1 § första stycket 1–4 är uppfyllda.

När en ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § har bifallits får den som beslutet avser efter egen ansökan ges tillstånd till att könskörtlarna avlägsnas.

Om sökanden inte har fyllt tjugotre år får tillstånd ges endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:456).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:456

5 § Ansökningar enligt 1, 2, 4 och 4 a §§ prövas av Socialstyrelsen. Lag (2012:456).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:456

6 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:23).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:23

7 § Den som har tagit befattning med ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har erfarit om en enskilds personliga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:411).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1975:737, 1980:214, 2009:411

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför ingrepp enligt 4 eller 4 a § på en person som inte har fått tillstånd till ett sådant ingrepp, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till ansvar enligt denna bestämmelse ska inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2012:456).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:456

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav för fastställelse som avses i 1 § första stycket 1–3 och 2 § första stycket 1. Lag (2012:456).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:456

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:119

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1972:6, SoU 2, rskr 88
SFS-nummer
1972:119

1975:737

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1975:737

Lag (1980:214) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1980:214
Rubrik
Lag (1980:214) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Lag (1991:514) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:514
Rubrik
Lag (1991:514) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Lag (1993:1285) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1992/93:197, bet. 1993/94:SoU5, rskr. 1993/94:6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1285
Rubrik
Lag (1993:1285) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Lag (1995:23) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1995:23
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:23) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Lag (2009:411) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:411
Rubrik
Lag (2009:411) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Lag (2012:456) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§;nya 3 a, 4 a, 9 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:456
Rubrik
Lag (2012:456) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Lag (2013:405) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:405
Rubrik
Lag (2013:405) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation