lagen.nu

Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1972-04-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:217
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-21
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-05-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-05-01 genom SFS 2019:142

1 § För plan som avses i 15 § andra stycket och för underrättelse enligt 22 §, 26 § eller 27 § fjärde stycket konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning skall användas blankett enligt formulär som fastställes av statens jordbruksverk efter samråd med vederbörande norska myndighet. Förordning (1991:1441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1441

2 § Länsstyrelsen skall till Tullverket lämna besked om plan som avses i 15 § andra stycket, underrättelse enligt 22 §, medgivande enligt 33 § fjärde stycket och meddelande enligt 48 § tredje stycket konventionen. Förordning (2004:217).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:1441, 1999:480, 2004:217

3 § Legitimationshandling som avses i 23 § konventionen utfärdas av länsstyrelsen enligt formulär som jordbruksverket fastställer.

Länsstyrelsen för register över utfärdade legitimationshandlingar. Förordning (1991:1441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1441

4 § Förman i sameby och ersättare för denne som avses i 24 § konventionen utses av samebyns styrelse. Har förman eller ersättare ej utsetts, utses han av länsstyrelsen.

5 § Den som med stöd av 46 § konventionen medför vapen eller ammunition skall lämna uppgift därom enligt bestämmelser som jordbruksverket meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen och Tullverket samt vederbörande norska myndighet. Förordning (1999:480).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1441, 1999:480

6 § Närmare bestämmelser för tillämpningen av 47 § konventionen meddelas av Telestyrelsen efter samråd med vederbörande norska myndighet. Förordning (1993:633).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:633

7 § I fråga om tull- och avgiftsfrihet för sådana varor som avses i 45--48 §§ konventionen finns bestämmelser i tullfrihetsförordningen (1987:1289). Förordning (1991:1441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1441

8 § Till böter dömes den som

  • 1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 5 § eller
  • 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift enligt 5 §, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:115

Departement
Näringsdepartementet RSL
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-05-01
SFS-nummer
1972:115

Förordning (1991:1441) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 7 §§
Ikraft
1991-12-10
SFS-nummer
1991:1441
Rubrik
Förordning (1991:1441) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Förordning (1993:633) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:633
Rubrik
Förordning (1993:633) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Förordning (1999:480) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:480
Rubrik
Förordning (1999:480) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Förordning (2004:217) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:217
Rubrik
Förordning (2004:217) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Förordning (2019:142) om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av kon- ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om ren- betning

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:142
Rubrik
Förordning (2019:142) om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av kon- ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om ren- betning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation