lagen.nu

Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1971-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:372
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Övrigt
Rättelseblad 2002:926 har iakttagits.

1 § Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott gäller även i fråga om gärning som begåtts utomlands.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

2 § Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) samt bestämmelse om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), lagen (2001:558) om vägtrafikregister, förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, fordonslagen (2002:574) eller fordonsförordningen (2002:925) tillämpas även i fråga om gärning varigenom någon utomlands överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten. Lag (2002:926).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 § Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) och bestämmelserna om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211), lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas även i fråga om gärningar varigenom någon utomlands överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten. Lag (2019:372).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

3 § Till penningböter döms, om ansvar inte kan följa enligt 1 eller 2 §, den som i Danmark, Finland, Island eller Norge överträder där gällande föreskrift angående

 • 1. förbud mot framförande av motorfordon utan föreskriven trafikförsäkring,
 • 2. skyldighet att följa polismans anvisningar i trafiken,
 • 3. fordons hastighet,
 • 4. fordons plats på vägen under färd, fordons färdriktning, möte med eller omkörning av annat fordon, ändring av färdriktning eller passerande av järnvägskorsning,
 • 5. förkörsrätt,
 • 6. skyldighet att bereda fri väg för utryckningsfordon,
 • 7. skyldighet att följa anvisning som ges genom vägmärke, signal eller körbanemarkering,
 • 8. förbud mot parkering eller stannande av fordon,
 • 9. förbud mot användning av fordon eller särskild fordonstyp på vissa vägar,
 • 10. säkerhetsanordningar för fordon eller last,
 • 11. märkning av fordon eller last,
 • 12. fordonsbelysning och dess användning,
 • 13. fordons last eller lastförmåga eller
 • 14. fordons registrering, registreringsskyltar eller nationalitetsbeteckning. Lag (1991:299).

4 § I den mån det påkallas för uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt avtal med annan främmande stat än som anges i 3 §, kan regeringen förordna att nämnda paragraf skall äga tillämpning i fråga om gärning som begås i den staten. Lag (1977:950).

5 § har upphävts genom lag (1972:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1972:813

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:965

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1971:114, JuU 26, rskr 295
SFS-nummer
1971:965

1972:42

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1972:42

1972:813

Förarbeten
Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285
Omfattning
upph. 5 §
SFS-nummer
1972:813

Lag (1977:950) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Förarbeten
Prop. 1977/78:16, LU 1977/78:7, rskr 1977/78:26
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
SFS-nummer
1977:950
Rubrik
Lag (1977:950) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (1983:681) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Förarbeten
Prop. 1982/83:128, JuU 1982/83:31, rskr 1982/83:317
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:681
Rubrik
Lag (1983:681) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (1991:299) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Förarbeten
Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:299
Rubrik
Lag (1991:299) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (1998:981) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:981
Rubrik
Lag (1998:981) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (2001:653) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:653
Rubrik
Lag (2001:653) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (2002:344) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rskr. 2001/02:238
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-01-20
SFS-nummer
2002:344
Rubrik
Lag (2002:344) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (2002:926) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2002:926
Rubrik
Lag (2002:926) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (2019:372) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:372
Rubrik
Lag (2019:372) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation