lagen.nu

Skattebrottslag (1971:69)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1971-04-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:564
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-31

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om

 • 1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
 • 2. skatt enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, och
 • 3. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift.

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2–4 §§, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi. Lag (2014:1490).

2 § Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år. Lag (1996:658).

Rättsfall (19)

NJA 1981 s. 277: När avgiven allmän självdeklaration innehåller flera oriktiga uppgifter, har...
NJA 1984 s. 384: Fråga om gränsdragningen mellan skattebedrägeri och skatteförseelse.
NJA 1986 s. 105: En åkeriägare har, efter att vid flera tillfällen ha satt kilometerräknaren i...
NJA 1987 s. 194: Då åtal väckts för skattebedrägeri har frågan om ansvar för vårdslös...
NJA 1987 s. 201: Grovt skattebedrägeri? Tillika fråga när skattebrott, som påverkat i...
NJA 1988 s. 292: Fråga i mål om ansvar för skattebedrägeri om bedömningen av invändning av den...
NJA 1994 s. 277: Skattskyldig som i eftertaxeringsmål lämnat oriktiga uppgifter i inlagor till...
NJA 1998 s. 283: Vid val av påföljd för skattebedrägeri har beaktats att lång tid förflutit...
NJA 2000 s. 372: Fråga om ansvar för medhjälp till skattebedrägeri alternativt för...
NJA 2003 s. 499: Skattebrott. Frågor om rubricering och påföljd.
NJA 2007 s. 929: Uppsåtskravet vid medhjälp till skattebrott.
NJA 2010 s. 306: En förutsättning för ansvar för skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen...
NJA 2012 s. 247: Rubricering av och påföljd för bokföringsbrott. Även fråga om tillämpning av 29...
NJA 2013 s. 502: Ne bis in idem. Det svenska systemet vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet...
NJA 2016 s. 891: Det åligger allmän domstol att självständigt ta ställning till frågor om...
RH 1993:136: Utelämnande av en inkomst på 90 000 kr i en år 1990 angiven självdeklaration,...
RH 1993:6: Ansvar för s.k. aktivt skattebedrägeri har ansetts inte kunna komma ifråga när...
RH 1994:65: I mål om grovt skattebedrägeri har följande frågor prövats. Vistelse i riket...
RH 2005:52: Skattskyldig har påförts skattetillägg enligt 5 kap. taxeringslagen (1990:324)....

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Om brott som avses i 2 § är att anse som ringa, döms för skatteförseelse till böter. Lag (1996:658).

Rättsfall (1)

NJA 1994 s. 277: Skattskyldig som i eftertaxeringsmål lämnat oriktiga uppgifter i inlagor till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:658

4 § Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art. Lag (1996:658).

Rättsfall (14)

NJA 1987 s. 201: Grovt skattebedrägeri? Tillika fråga när skattebrott, som påverkat i...
NJA 1987 s. 802: En person hade alltsedan år 1972 underlåtit att avge självdeklaration och...
NJA 1988 s. 248: Fråga om påföljd för grova skattebedrägeribrott och bokföringsbrott.
NJA 1988 s. 292: Fråga i mål om ansvar för skattebedrägeri om bedömningen av invändning av den...
NJA 1989 s. 464: Fråga om påföljd för grovt skattebedrägeri m m.
NJA 1989 s. 469: Åtal för grovt skattebedrägeri har ansetts inte vara styrkt och därför...
NJA 2003 s. 499: Skattebrott. Frågor om rubricering och påföljd.
NJA 2007 s. 929: Uppsåtskravet vid medhjälp till skattebrott.
NJA 2013 s. 502: Ne bis in idem. Det svenska systemet vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet...
NJA 2018 s. 634: Enbart det förhållandet att ett likartat förfarande upprepas medför
NJA 2018 s. 704: När innebörden av ett straffbud framgår av annan lagstiftning måste tolkning av...
RH 1993:6: Ansvar för s.k. aktivt skattebedrägeri har ansetts inte kunna komma ifråga när...
RH 1994:65: I mål om grovt skattebedrägeri har följande frågor prövats. Vistelse i riket...
RH 2005:52: Skattskyldig har påförts skattetillägg enligt 5 kap. taxeringslagen (1990:324)....

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:658

5 § Den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga omständigheter är av mindre allvarlig art, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (1996:658).

Rättsfall (7)

NJA 1981 s. 277: När avgiven allmän självdeklaration innehåller flera oriktiga uppgifter, har...
NJA 1983 s. 374: Grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening?
NJA 1984 s. 520: En tilltalad, som av HovR:n dömts för vårdslös skatteuppgift jämte andra brott...
NJA 1987 s. 194: Då åtal väckts för skattebedrägeri har frågan om ansvar för vårdslös...
NJA 2004 s. 510: Grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening? Även fråga om tillämpning av...
NJA 2005 s. 856: Påföljd för vårdslös skatteuppgift.
RH 2007:56: En person som mot ersättning åtagit sig att vara ensam styrelseledamot i ett...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:658

6 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet att göra skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skatteförfarandelagen (2011:1244) döms för skatteavdragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (2011:1247).

Rättsfall (3)

NJA 1984 s. 384: Fråga om gränsdragningen mellan skattebedrägeri och skatteförseelse.
NJA 1987 s. 802: En person hade alltsedan år 1972 underlåtit att avge självdeklaration och...
RH 1993:136: Utelämnande av en inkomst på 90 000 kr i en år 1990 angiven självdeklaration,...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:658, 1997:486, 2011:1247

7 § Den som, i annat fall än som avses i 2 §, på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till

 • 1. myndighet, om uppgiften rör förhållande som har betydelse för skyldigheten för honom eller annan att betala skatt,
 • 2. någon som är skyldig att för honom innehålla skatt eller lämna kontrolluppgift eller motsvarande underrättelse, om uppgiften rör förhållande som har betydelse för skyldighetens fullgörande eller för skyldigheten för honom eller annan att betala skatt,

döms för skatteredovisningsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detsamma gäller den som, i annat fall än som avses i 2 §, uppsåtligen underlåter att lämna en föreskriven uppgift angående sådant förhållande som anges i första stycket 1 eller 2 till någon som avses där. Detta gäller dock endast under förutsättning att uppgiften ska lämnas utan föreläggande eller anmaning och inte avser egen inkomstdeklaration.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket. Lag (2011:1247).

Rättsfall (3)

NJA 2010 s. 306: En förutsättning för ansvar för skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen...
RH 1994:5: Åtal för vårdslös uppbördsredovisning avseende arbetsgivaravgifter har...
RH 2003:12: Fråga om gärning som innefattar skatteredovisningsbrott är att anse som ringa...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:658, 2011:1247

8 § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 7 § första stycket 2 eller andra stycket döms för vårdslös skatteredovisning till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (1996:658).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:658

9 § Har upphävts genom lag (1996:658).

Rättsfall (2)

NJA 1985 s. 553: Arbetsgivare har underlåtit att avge i 54 § 1 mom uppbördslagen föreskrivna...
RH 1994:5: Åtal för vårdslös uppbördsredovisning avseende arbetsgivaravgifter har...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:658

10 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller sådan skyldighet att föra och bevara räkenskaper, som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga och därigenom ger upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras, döms för försvårande av skattekontroll till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

I ringa fall döms ej till ansvar enligt första stycket. Lag (1996:658).

Rättsfall (11)

NJA 1983 s. 479: Åtal för försvårande av skattekontroll enligt 10 § skattebrottslagen (1971:69)....
NJA 1986 s. 652: Val av påföljd för försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott. 10 §...
NJA 1987 s. 130: Val av påföljd för försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott. 10 §...
NJA 2008 s. 697: Fråga om en person som åtagit sig uppdrag att utföra viss bokföring åt en...
NJA 2012 s. 247: Rubricering av och påföljd för bokföringsbrott. Även fråga om tillämpning av 29...
NJA 2013 s. 1067: Ansvar för försvårande av skattekontroll förutsätter att åsidosättandet av...
NJA 2013 s. 502: Ne bis in idem. Det svenska systemet vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet...
NJA 2017 s. 690: Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Fråga om en hälftendelägare...
RH 2005:26: En näringsidkare som bedrivit taxirörelse har bl.a. av oaktsamhet underlåtit...
RH 2007:56: En person som mot ersättning åtagit sig att vara ensam styrelseledamot i ett...
RH 2008:24: I mål om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ett flertal...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:152, 1996:658

11 § För förberedelse eller stämpling till grovt skattebrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:511).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:511, 2011:513, 1996:658

12 § Den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att skatten kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms inte till ansvar enligt 2–8 §§.

Ansvar enligt 10 § inträder inte för den som på eget initiativ uppfyller skyldighet som där avses.

En vidtagen åtgärd enligt första stycket anses inte vara på eget initiativ om

 • 1. Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll,
 • 2. åtgärden har en koppling till den generella kontrollen, och
 • 3. åtgärden vidtas först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. Lag (2018:564).

Rättsfall (2)

NJA 1985 s. 553: Arbetsgivare har underlåtit att avge i 54 § 1 mom uppbördslagen föreskrivna...
NJA 2004 s. 692: Frågor om förutsättningar och beviskrav för s.k. frivillig rättelse enligt 12 §...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:658, 2011:1247, 2018:564

13 § Åtal för brott enligt 3 § får väckas endast om det är påkallat av särskilda skäl. Detsamma gäller åtal för brott enligt 2, 5 och 6 §§, om

 • 1. det undandragna skattebeloppet understiger två prisbasbelopp, och
 • 2. en felaktighet eller passivitet som skulle omfattas av åtalet även kan läggas till grund för beslut om skattetillägg för samma person.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde det år då brottet begicks. Lag (2015:634).

Rättsfall (2)

NJA 1992 s. 149: Sedan åtal väckts för skattebedrägeri har den tilltalade dömts för...
NJA 2014 s. 854: Resning. En tilltalad har dömts för flera liknande brott som sammantagna har...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:658, 2015:634

13 a § Bestämmelserna om förverkande i 36 kap. 1 § brottsbalken ska inte tillämpas i fråga om brott enligt denna lag.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte utbyte av förberedelse till grovt skattebrott eller vad som därvid har tagits emot som ersättning för kostnader. Lag (2011:513).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:513, 2005:292

13 b § Om Skatteverket har beslutat att ta ut skattetillägg av en fysisk person, får åklagaren inte väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller besluta om åtalsunderlåtelse för samma person i fråga om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för beslutet om skattetillägg.

Om Skatteverket har krävt en fysisk person på betalning av ett skattetillägg som avser en juridisk person eller om en överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 59 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har träffats och fullföljts inom rätt tid, får åklagaren inte väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller besluta om åtalsunderlåtelse för samma fysiska person i fråga om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för beslutet om skattetillägg. Lag (2015:634).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:634

14 § Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott enligt 3 eller 5–8 §§ ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom fem år från brottet. Har vid brott som avses i 10 § den misstänkte blivit föremål för revision av Skatteverket inom fem år från brottet, ska de i 35 kap. 1 § brottsbalken angivna tiderna räknas från den dag då revisionen beslutades.

Påföljd får ådömas för brott enligt denna lag utan hinder av att den misstänkte inte erhållit del av åtal för brottet inom den tid som anges i 35 kap. 1 § brottsbalken eller första stycket denna paragraf, om den misstänkte inom samma tid har delgetts underrättelse om att han är skäligen misstänkt för brottet. Underrättelsen ska ha skett under en förundersökning som sedermera lett till allmänt åtal mot den misstänkte för brottet. Den ska ha utfärdats av åklagaren och ange de omständigheter som utgör grund för misstanken. Delgivningen ska ha skett på sätt som gäller för delgivning av stämning i brottmål. Avvisas eller avskrivs mål mot någon om brott som han delgetts misstanke om enligt detta stycke ska i fråga om möjligheten att ådöma påföljd så anses som om delgivning av underrättelsen inte skett. Lag (2011:1247).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1985:105, 1996:658, 2011:1247

14 a § För brott enligt 2 eller 4 § får rätten på ansökan av åklagaren besluta om förlängning av den tid som anges i 35 kap. 1 § brottsbalken. Beslut om förlängning får meddelas, om stämning eller underrättelse enligt 14 § andra stycket avseende sådant brott inte har kunnat delges den misstänkte på grund av att han

 • 1. har saknat känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig,
 • 2. inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig undan eller
 • 3. har stadigvarande vistats utomlands.

Förlängningstiden skall bestämmas med hänsyn till vad som kan antas behövas för att delgivning skall ske med den misstänkte, dock till minst sex månader. Visar det sig att den bestämda tiden är otillräcklig, får rätten på ansökan av åklagaren medge ytterligare förlängning.

Förlängning enligt denna paragraf får inte omfatta längre tid än sammanlagt fem år. Lag (1996:658).

14 b § En ansökan enligt 14 a § skall ha kommit in till tingsrätten före utgången av den tid som begärs förlängd.

Har ansökningen getts in i rätt tid, bortfaller möjligheten att ådöma påföljd för brottet tidigast när beslut på grund av ansökningen föreligger. Om ansökningen inte bifalls, skall i fråga om möjligheten att ådöma påföljd så anses som om någon ansökan inte har gjorts. Lag (1985:105).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1985:105

14 c § Tingsrättens handläggning av mål enligt 14-a § är skriftlig. I handläggningen får ingå muntlig förhandling när det kan antas vara till fördel för utredningen. Den misstänkte och hans försvarare skall beredas tillfälle att yttra sig över åklagarens ansökan om så kan ske.

Beslut varigenom en domstol lämnat en ansökan enligt 14 a § utan bifall får inte överklagas. Beslut av tingsrätt att medge förlängning enligt 14 a § får överklagas. Överklagandet skall ha kommit in inom två veckor från den dag då den misstänkte, på sätt som gäller för delgivning av stämning i brottmål, delgavs beslutet.

I övrigt skall vad som är föreskrivet i rättegångsbalken rörande brottmål gälla i tillämpliga delar. Lag (1996:658).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:658, 1985:105

15 § Har ett mål om brott enligt denna lag samband med en fråga om skatt eller avgift som är anhängig vid en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet, får handläggningen av brottmålet vila i avvaktan på utgången i skatte- eller avgiftsfrågan endast om det är av avgörande betydelse för prövningen av målet att den frågan avgörs först.

I mål som avses i första stycket skall rätten samråda med förvaltningsdomstolen eller förvaltningsmyndigheten rörande målets handläggning, om det inte är obehövligt. Lag (1985:416).

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 891: Det åligger allmän domstol att självständigt ta ställning till frågor om...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:416, 1983:460

16 § En fråga om skatt eller avgift som är anhängig vid en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet skall där handläggas med förtur, om handläggningens resultat är av väsentlig betydelse för en förundersökning angående brott enligt denna lag eller ett åtal för sådant brott.

Åklagaren skall se till att den domstol eller myndighet som avses i första stycket underrättas om sådana omständigheter som kan vara av betydelse för frågan om förtursbehandling. Lag (1983:460).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1983:460

17 § Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller avgifter skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta att brott enligt denna lag har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd enligt denna lag eller om anmälan av annat skäl inte behövs. Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till enhet inom verket som skall medverka vid brottsutredning, om det inte finns skäl att anta att brottet föranleder annan påföljd än böter och den misstänkte kan antas erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.

Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från föreskrifterna i första stycket gäller den bestämmelsen. Lag (2003:682).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:69

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1971:10, SkU 16, rskr 72
SFS-nummer
1971:69
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972, då skattestrafflagen (1943:313) skall upphöra att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om gärning som begåtts före ikraftträdandet.

1971:800

Förarbeten
Prop. 1971:129, SkU 61, rskr 258
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1971:800

1972:268

Förarbeten
Prop. 1972:58, SkU 29, rskr 202
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1972:268

1972:821

Förarbeten
Prop. 1972:128, SkU 66, rskr 342
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1972:821

1973:38

Förarbeten
SkU 1973:3, rskr 1973:19
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1973:38

1973:605

Förarbeten
Prop. 1973:94, SkU 1973:41, rskr 1973:254
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1973:605

1974:871

Förarbeten
Prop. 1974:164, SkU 1974:59, rskr 1974:385
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1974:871

1975:331

Förarbeten
Prop. 1975:98, SkU 1975:27, rskr 1975:181
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1975:331

1975:1180

Förarbeten
Prop. 1975/76:70, SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1975:1180
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre lydelse av 1 § gäller dock fortfarande i fråga om gärning som begåtts före ikraftträdandet.

Lag (1977:307) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1976/77:108, SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1977:307
Rubrik
Lag (1977:307) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1977:324) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1976/77:144, SkU 1976/77:48, rskr 1976/77:302
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1977:324
Rubrik
Lag (1977:324) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1978:74) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1977/78:78, SkU 1977/78:21, rskr 1977/78:120
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1978:74
Rubrik
Lag (1978:74) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1978:145) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1977/78:98, SkU 1977/78:45, rskr 1977/78:222
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1978:145
Rubrik
Lag (1978:145) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1981:1157) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1981/82:10, SkU 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1981:1157
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande i fråga om skatter och avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1981:1157) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1982:152) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1981/82:85, JuU 1981/82:31, rskr 1981/82:159
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
1982:152
Rubrik
Lag (1982:152) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1982:692) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1981/82:159, SkU 1981/82:66, rskr 1981/82:359
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1982:692
Rubrik
Lag (1982:692) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1982:1202) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1982/83:50 bil. 2, SkU 1982/83:15, rskr 1982/83:106
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1982:1202
Rubrik
Lag (1982:1202) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1983:220) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1982/83:102, SkU 1982/83:40, rskr 1982/83:259
Ikraft
1983-05-17
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1983:220
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande i fråga om skatter och avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1983:220) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1983:460) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1982/83:134, JuU 1982/83:36, rskt 1982/83:378
Omfattning
nya 15, 16, 17 §§
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:460
Rubrik
Lag (1983:460) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1983:1105) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1983/84:48, 50, 62, JuU 1983/84:12, rskr 1983/84:127
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:1105
Rubrik
Lag (1983:1105) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1984:169) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Ikraft
1984-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1984:169
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande i fråga om skatt som belöper på tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1984:169) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1984:601) om ändring i lagen (1984:169) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1983/84:180, 1983/84:194, 1983/84:195, SkU 1983/84:55, rskr 1983/84:411
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:601
Rubrik
Lag (1984:601) om ändring i lagen (1984:169) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1984:854) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1984/85:45, SkU 1984/85:14, rskr 1984/85:28
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1984-12-01
SFS-nummer
1984:854
Rubrik
Lag (1984:854) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1984:1059) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1983/84:178, 1984/85:18, SkU 1983/84:40, 1984/85:17, 1984/85:24, rskr 1984/85:90
Ikraft
1985-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1984:1059
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om avgift enligt lagen (1982:1194) om hyreshusavgift.

Rubrik
Lag (1984:1059) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1985:105) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1984/85:47, JuU 1984/85:14, rskr 1984/85:142
Ikraft
1985-07-01
Omfattning
ändr. 14, 17 §§;nya 14 a, 14 b, 14 c §§
SFS-nummer
1985:105
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

De nya bestämmelserna i 14 § andra stycket och 14 a § tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser. Såvitt gäller underrättelse om brottsmisstanke tillämpas de nya bestämmelserna endast på underrättelser som delges efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1985:105) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1985:409) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1984/85:180, SkU 1984/85:60, rskr 1984/85:375
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:409
Rubrik
Lag (1985:409) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1985:416) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1984/85:178, JuU 1984/85:39, rskr 1984/85:360
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:416
Rubrik
Lag (1985:416) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1986:1228) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1986/87:61, SkU 1986:87:17, SkU 1986/87:20, rskr 1986/87:87
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1228
Rubrik
Lag (1986:1228) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1988:332) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1987/88:159, SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:332
Rubrik
Lag (1988:332) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1988:1568) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1988/89:39, 1988/89:SkU10, rskr 1988/89:79
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-03-01
SFS-nummer
1988:1568
Rubrik
Lag (1988:1568) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1989:351) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1988/89:132, 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-06-15
SFS-nummer
1989:351
Rubrik
Lag (1989:351) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1989:472) om ändring i lagen (1989:351) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
1988/89:FiU36, rskr 1988/89:329
Omfattning
ändr. 1 § i 1989:351
Ikraft
1989-06-15
SFS-nummer
1989:472
Rubrik
Lag (1989:472) om ändring i lagen (1989:351) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1990:148) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1989/90:96, 1989/90:SkU27, rskr 1989/90:207
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1990-05-01
SFS-nummer
1990:148
Rubrik
Lag (1990:148) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1990:360) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:360
Rubrik
Lag (1990:360) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1990:589) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1989/90:111, 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:589
Rubrik
Lag (1990:589) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1990:1435) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1990/91:19, 1990/91:54, 1990/91:SkU2, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1435
Rubrik
Lag (1990:1435) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1991:700
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, i fråga om 1 § första stycket 1 avseende lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader den 1 juli 1991, och i övrigt den 1 januari 1992.

Rubrik
Lag (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1991:1484) om ändring i lagen (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1991/92:1, 1991/92:SkU1, rskr 1991/92:9
Omfattning
ändr. 1 § i 1991:700
SFS-nummer
1991:1484
Rubrik
Lag (1991:1484) om ändring i lagen (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1992:629
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift.

Rubrik
Lag (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1992:1751) om ändring i lagen (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1992/93:50 (bil.5), 1992/93:136, bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU9, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Omfattning
ändr. 1 § i 1992:629
SFS-nummer
1992:1751
Rubrik
Lag (1992:1751) om ändring i lagen (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1993:846) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1992/93:123, bet. 1992/93:SkU34, rskr. 1992/93:370
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-10-01
SFS-nummer
1993:846
Rubrik
Lag (1993:846) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1993:1556) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1993/94:50, 1993/94:80, bet. 1993/94:SkU15, 1993/94:AU6, rskr. 1993/94:108
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1556
Rubrik
Lag (1993:1556) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1994:207) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1994:207
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 1 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:207) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1994:504) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1993/94:130, bet. 1993/94:JuU27, rskr. 1993/94:321
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:504
Rubrik
Lag (1994:504) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1994:1711) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1994/95:43, bet. 1994/95:JoU11, rskr. 1994/95:127
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-12-31
SFS-nummer
1994:1711
Rubrik
Lag (1994:1711) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1994:1787) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1994/95:41, 1994/95:56, 1994/95:99, bet. 1994/95:SfU6, 1994/95:SkU17, 1994/95:AU5, rskr. 1994/95:160
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1994:1787
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 såvitt avser 1 § första stycket 3 och i övrigt samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Den äldre lydelsen av 1 § första stycket 3 gäller dock fortfarande i fråga om avgift enligt lagen (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift och lagen (1993:1441) om allmän avgift för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet.

Rubrik
Lag (1994:1787) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1995:331) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1994/95:146, bet. 1994/95:JoU17, rskr. 1994/95:228
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:331
Rubrik
Lag (1995:331) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1995:621) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:621
Rubrik
Lag (1995:621) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18, rskr. 1995/96:122
Ikraft
1996-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1995:1669
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Den äldre lydelsen av 1 § gäller dock fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1996:657) om ändring i lagen (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Omfattning
ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1995:1669
SFS-nummer
1996:657
Rubrik
Lag (1996:657) om ändring i lagen (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1996:658) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ikraft
1996-07-01
Omfattning
upph. 9, 11 §§;ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14 a, 14 c §§
SFS-nummer
1996:658
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1996:658) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1997:486) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
ändr. 1, 6 §§
SFS-nummer
1997:486
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgiftstillägg för utgiftsåret 1997 och tidigare år.

Rubrik
Lag (1997:486) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (1997:1025) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten
Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1025
Rubrik
Lag (1997:1025) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2000:1229) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1229
Rubrik
Lag (2000:1229) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2003:682) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:682
Rubrik
Lag (2003:682) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2003:805) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2003:805
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2003:805) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2004:229) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-06-01
SFS-nummer
2004:229
Rubrik
Lag (2004:229) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2005:292) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ny 13 a §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:292
Rubrik
Lag (2005:292) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2005:457) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:457
Rubrik
Lag (2005:457) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2011:513) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Omfattning
ändr. 13 a §;ny 11 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:513
Rubrik
Lag (2011:513) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2011:1247) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 6, 7, 12, 14 §§
SFS-nummer
2011:1247
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.
 • 3. Den nya bestämmelsen i 7 § andra stycket tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Bestämmelsen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
 • 4. Bestämmelserna i 12 § i dess nya lydelse tillämpas på åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet, oavsett när gärningen har begåtts.
Rubrik
Lag (2011:1247) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2014:1490) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1490
Rubrik
Lag (2014:1490) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2015:634) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4, rskr. 2015/16:16
Omfattning
ändr. 13 §;ny 13 b §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:634
Rubrik
Lag (2015:634) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2016:511) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:511
Rubrik
Lag (2016:511) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2018:564) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:144, bet. 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286
Ikraft
2018-08-01
Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
2018:564
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
 • 2. Bestämmelserna i 12 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet och som har en koppling till sådan information om generell kontroll som Skatteverket har lämnat efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:564) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation