lagen.nu

Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1971-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1401
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Om besvär mot beslut, vilket meddelats med stöd av lag eller annan författning som utfärdats före den 1 januari 1972, enligt vad hittills gällt skall anföras hos Konungen, skall besvären, i den mån ej annat föreskrives i 2 §, i stället anföras hos kammarrätt i följande mål:

 • 1. mål om val till befattning eller uppdrag, mål om val för upprättande av förslag till befattning eller uppdrag,
 • 4. mål om annan ersättning som enligt författning utgår av statsmedel, såvida ej författningen hänvisar den som gör anspråk på ersättning att vid tvist anhängiggöra talan hos allmän domstol eller expropriationsdomstol eller ersättning enligt författningen utgår till kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön enligt lagen (1942:350) om fornminnen eller om ersättning enligt naturvårdslagen (1964:822),
 • 5. mål om beslut av tullmyndighet i samband med in- eller utförsel av vara med undantag dock för sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull, skatt eller annan avgift som meddelats med stöd av regeringens bemyndigande, mål om tillstånd att hålla provianteringsfrilager,
 • 6. mål om beslut rörande statens, kommunens eller annan kommunal förvaltningsenhets uttagande enligt gällande föreskrift av skatt eller annan avgift, såvida ej beslutet avser nedsättning eller befrielse och meddelats med stöd av regeringens bemyndigande eller fråga är om oljeavgift eller avgift, vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän domstol,
 • 7. mål om beslut rörande återbetalning av utskylder, böter eller andra allmänna medel, såvida ej beslutet meddelats med stöd av regeringens bemyndigande eller avser avgift vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän domstol,
 • 8. anmärknings- och avkortningsmål, mål om tillsyn över stiftelser,
 • 9. mål om beslut som enligt författning eller föreskrift rörande den allmänna hälsovården, rörande förebyggande eller bekämpande av djur- eller växtsjukdomar eller rörande djurs vård eller behandling i särskilt fall meddelats angående förbud, föreläggande, föreskrift, tillstånd eller godkännande eller angående omhändertagande, smittrening, oskadliggörande eller liknande åtgärd, såvida ej fråga är om skyldighet, som enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet, eller om beslut enligt arbetarskyddslagen (1949:1) eller med stöd därav meddelade föreskrifter, allmänna ordningsstadgan (1956:617), lagen (1956:618) om allmänna sammankomster eller strålskyddslagen (1958:110) eller i ärende som avses i skogsförläggningslagen (1963:246),
 • 11. mål om föreläggande vid vite, såvida det inte är fråga om skyldighet, som enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet, eller om föreläggande enligt lagen (1950:596) om rätt till fiske, jordförvärvslagen (1965:290), miljöskyddslagen (1969:387) eller jordhävdslagen (1969:698),
 • 12. mål om utdömande av vite,
 • 13. mål om beslut som i särskilt fall meddelats angående behandlingen av häktad eller den som anhållits eller gripits för brott eller som eljest hålles i förvar tillfälligt eller angående verkställighet av straff eller annan brottspåföljd eller av intagning i arbetsanstalt,
 • 14. mål om handräckning. Lag (2003:844).

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 34: Länsstyrelses beslut om ersättning enligt lagen om ersättning i vissa fall för...

Ändringar/Förarbeten (7)

2 § Besvär som enligt författningarna skall fullföljas hos Konungen skall anföras hos Högsta förvaltningsdomstolen i följande mål:

 • 1. mål om beslut av kommunalstämma i ärende, som endast angår i mantal satt jord,
 • 2. mål om fördelning till återbetalning av lån utav allmänna medel,
 • 3. skattläggningsmål, övriga mål om grundskatter eller därmed jämförliga utskylder,
 • 4. mål om fastställande av jordebok, om upptagande i eller uteslutande ur jordebok av fastighet eller särskild anteckning, om ändring i förhållande, varom uppgift finnes införd i jordebok samt sådana i 2 § 7:o) lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt avsedda mål om förmåner, rättigheter och skyldigheter, vilka åtföljer fastighet på grund av dess särskilda natur och egenskap,
 • 5. mål om rust- och rotehållares rättigheter och skyldigheter, övriga mål rörande indelnings- och roteringsverket, mål om hemmans och lägenheters indelning till lotsning, om utbyten av boningsplatser för lotsar eller av lotsningspliktiga hemman och lägenheter, om dessas förmåner, friheter och skyldigheter, mål om ordningen och sättet för begagnande av samfälld tångtäkt,
 • 6. mål om tillvaro av eller företräde till stadgad åborätt eller ständig besittningsrätt till hemman eller lägenhet, som tillhör kronan, menighet eller allmän inrättning,
 • 7. mål om rättighet till och villkoren för skatteköp av kronan, menighet eller allmän inrättning tillhörig fastighet, som jämlikt författningarna får till skatte försäljas, om fastställande av skatteköpeskilling, mål om nybygges omföring till skatte och villkoren därvid,
 • 8. mål om avgäld från avsöndrad lägenhet, om fördelning av mantal eller utskylder mellan stamfastighet och avsöndrad lägenhet, mål om tomtmätning, mål om avstyckning enligt 5 kap. lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad, mål om undantag från tillämpningen av de om vissa jordbruksarrenden enligt lag gällande särskilda bestämmelser eller av föreskrifter i lagen (1957:390) om fiskearrenden,
 • 9. avvittringsmål,
 • 10. mål om registrering enligt lagen (1899:59) om skydd för vissa mönster och modeller,
 • 11. mål om upphävande av registrering av elektrisk starkströmsledning eller understation,
 • 12. mål om bötesansvar,
 • 13. mål som enligt övergångsbestämmelse vid ändring i lagen om Kungl. Maj:ts regeringsrätt skall prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1401).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1401

3 § Har i mål som avses i 1 eller 2 § besvärshandling inkommit till statsdepartement inom föreskriven besvärstid, skall talan ändå anses fullföljd i rätt tid.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:309

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
SFS-nummer
1971:309

1971:1157

Förarbeten
Prop. 1971:176, KU 74, rskr 334
Omfattning
ändr. 1 § 2, 11 p, 2 § 5 p
SFS-nummer
1971:1157

1973:858

Förarbeten
Prop. 1973:132, CU 1973:28, rskr 1973:283
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1973:858

1973:859

Förarbeten
Prop. 1973:130, SoU 1973:25, rskr 1973:290
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1973:859

1975:681

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1975:681

Lag (1976:643) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Förarbeten
Prop. 1975/76:112, KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362
Omfattning
ändr. 2 § 3 p
SFS-nummer
1976:643
Rubrik
Lag (1976:643) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Lag (1987:440) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Förarbeten
Prop. 1986/87:84, AU 1986/87:17, rskr 1986/87:281
Ikraft
1987-07-01
Omfattning
upph. 1 § 2, 3, 10 p
SFS-nummer
1987:440
Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 § 2, 3 och 10 lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1987.

De upphävda föreskrifterna tillämpas dock fortfarande i fråga om överprövning av sådana beslut som har meddelats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1987:440) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Lag (1994:1728) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Förarbeten
Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1994:1728
Rubrik
Lag (1994:1728) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Lag (1997:290) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Förarbeten
Prop. 1996/97:86, bet. 1996/97:FöU6, 1996/97:204
Ikraft
1997-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1997:290
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
 • 2. I mål där beslut fattats med stöd av lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
Rubrik
Lag (1997:290) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Lag (1998:302) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Förarbeten
Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ikraft
1998-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1998:302
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 • 2. I mål där beslut fattats med stöd av lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
Rubrik
Lag (1998:302) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Lag (2003:844) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:844
Rubrik
Lag (2003:844) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Lag (2010:1401) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1401
Rubrik
Lag (2010:1401) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation