lagen.nu

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1971-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1960
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices


Huvudförfattare Alexander Ankerstedt


Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller rättskipning i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätt och förvaltningsrätt. Lag (2010:1400).

Ändringar/Förarbeten (8)

2 § Har i lag eller i författning som beslutats av regeringen meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Lag (1980:275).

Rättsfall (3)

MIG 2010:1: Trots att Migrationsverket har ställning som part i migrationsdomstol i frågan...
MIG 2012:11: Bestämmelserna om återreseförbud i utlänningslagen har inte ansetts röra sådana...
RÅ 1996 ref. 36: Försäkringskassa har funnit att en person saknade rätt till efterlevandepension...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:275

Måls anhängiggörande m.m.

3 § En ansökan, ett överklagande, en anmälan, en underställning och varje annan åtgärd som inleder ett mål ska vara skriftlig.

En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska innehålla uppgift om hans eller hennes

 • 1. personnummer eller organisationsnummer,
 • 2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där han eller hon kan anträffas för delgivning genom stämningsman,
 • 3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det,
 • 4. e-postadress, och
 • 5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne.

Om den enskildes talan förs av en ställföreträdare, ska motsvarande uppgifter lämnas även om ställföreträdaren. Har den enskilde ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges.

En ansökan eller ett överklagande från en enskild ska dessutom innehålla uppgifter om enskild motpart, om det finns en sådan, i de hänseenden som anges i andra och tredje styckena. Uppgift om motpartens eller hans eller hennes ställföreträdares arbetsplats, telefonnummer, e-postadress och ombud behöver lämnas endast om uppgiften utan särskild utredning är tillgänglig för den enskilde. Saknar motparten känd adress, ska uppgift lämnas om den utredning som gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som avses i andra-fjärde styckena ska gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till rätten. Ändras något av dessa förhållanden eller är en uppgift ofullständig eller felaktig, ska det utan dröjsmål anmälas till rätten. Lag (2013:86).

Kommentar

3-4 §§ hör ihop och beskriver vissa formföreskrifter, dessa bdåa regler riktar sig till parterna. Jämför 29-30 §§ som riktar sig till domstolarna. Denna paragraf tar upp vilka kontaktuppgifter om ska ingå i ett överklagande.


Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 28: Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § I en ansökan eller ett överklagande eller en därmed jämförlig handling skall anges vad som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. I överklagandet anges dessutom det beslut som överklagas. Om prövningstillstånd krävs, skall även anges de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd skall meddelas.

Sökande eller klagande bör vidare uppge bevis som han vill åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Lag (1994:436).

Kommentar

Paragrafen beskriver vad ett överklagande ska innehålla.

Rättsfall (2)

RÅ 2002 ref. 29: Anteckningar på ett delgivningskvitto har ansetts utgöra ett överklagande av...
RÅ 2009 ref. 69: I mål om ingripande enligt lagen om offentlig upphandling gäller som...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:436

5 § Om en ansökan eller ett överklagande innehåller en sådan brist att handlingen inte kan läggas till grund för prövning i sak, ska rätten förelägga sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att hans eller hennes talan annars avvisas. Detsamma gäller om ansökan eller överklagandet inte uppfyller föreskrifterna i 3 §, om bristen inte är av ringa betydelse för frågan om delgivning. Lag (2013:86).

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 28: Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:271, 2013:86

6 § Ett mål tas inte upp till prövning, om en ansökan, ett överklagande eller en annan åtgärd som inleder ett mål inte har skett inom föreskriven tid. Lag (2013:86).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:86

6 a § Ett överklagande ska ges in till den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas. Om ett överklagande kommer in till den domstol som ska pröva överklagandet i stället för till den myndighet som har meddelat beslutet, ska domstolen sända överklagandet till myndigheten och samtidigt lämna uppgift om vilken dag överklagandet kom in till domstolen.

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.

Om klaganden är en enskild och ett beslut av en förvaltningsrätt eller kammarrätt har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades.

Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut meddelades. Lag (2013:86).

Rättsfall (2)

HFD 2011 ref. 65: En förvaltningsrätts bedömning att ett överklagande kommit in i rätt tid har...
HFD 2011 ref. 76: En förvaltningsrätt beslutade att skriva av ett mål med anledning av att...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:783

6 b § Den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in för sent, ska det avvisas.

Överklagandet ska dock inte avvisas om förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat klaganden en korrekt underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet ska inte heller avvisas om det inom överklagandetiden har kommit in till den domstol som ska pröva överklagandet.

Om överklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, ska den myndighet som har meddelat beslutet överlämna det och övriga handlingar i ärendet till den domstol som ska pröva överklagandet. Lag (2017:901).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:901, 2013:86

7 § Om rätten finner att den saknar behörighet att som första domstol handlägga ett mål men att en annan allmän förvaltningsdomstol är behörig, ska handlingarna i målet lämnas över till den domstolen, om det inte finns något skäl mot det.

Handlingarna ska anses ha kommit in till den andra domstolen samma dag som de kom in till den domstol som först tog emot handlingarna. Den domstol som handlingarna har lämnats över till ska underrätta parterna om överlämnandet. Lag (2018:1960).

Rättsfall (1)

HFD 2013 ref. 41: Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget...

Ändringar/Förarbeten (6)

7 a § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Första stycket gäller inte i fråga om beslut som överklagas direkt hos kammarrätt. Lag (1995:1692).

Rättsfall (9)

HFD 2011 ref. 51: Fråga om statlig myndighets ställning som part i förvaltningsprocessen.
MIG 2010:1: Trots att Migrationsverket har ställning som part i migrationsdomstol i frågan...
MÖD 2003:19: Förbud att utan tillstånd uppföra vindkraftverk; nu fråga om talerätt -----En...
MÖD 2004:54: Länsstyrelses talerätt vid beslut om dispens från strandskydd-----En...
RÅ 2002 ref. 68: I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från...
RÅ 2004 ref. 22: Jordbruksverket saknar rätt att överklaga domstols avgörande i mål om...
RÅ 2006 ref. 1: En kommunal nämnd, i vars ärende en kammarrätt beviljat resning, har ansetts...
RÅ 2006 ref. 34: Länsstyrelses beslut om ersättning enligt lagen om ersättning i vissa fall för...
RÅ 2008 ref. 4: I mål om en friskolas rätt till bidrag från kommunen är friskolan - men inte...

Lagrumshänvisningar hit (30)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1692

Måls handläggning

8 § Rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

Genom frågor och påpekanden ska rätten verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar.

Rätten ska se till att inget onödigt förs in i målet. Överflödig utredning får avvisas. Lag (2013:86).

Rättsfall (25)

HFD 2015 ref. 55: Förvaltningsdomstols utredningsansvar i upphandlingsmål har ansetts innebära...
MIG 2006:1: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar skyddsbehov och till stöd...
MIG 2006:7: Ett förordnande enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen borde inte ha meddelats i...
MIG 2007:7: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd kan uppgifter av vikt...
MIG 2008:5: Svenskt medborgarskap har nekats av migrationsdomstol med hänvisning till att...
MIG 2011:15: Vid bestämmandet av mot vilket land asylskäl ska prövas kan en...
MIG 2012:11: Bestämmelserna om återreseförbud i utlänningslagen har inte ansetts röra sådana...
MIG 2012:18: Fråga om vilka krav som kan ställas på parterna när det gäller att presentera...
MIG 2012:2: En migrationsdomstols utredningsskyldighet har ansetts aktualiserad när den...
MIG 2013:2: Frågan om ett internt flyktalternativ föreligger ingår som en del i prövningen...
MIG 2014:1: En asylsökande som påstår sig vara underårig har bevisbördan för att göra sin...
MIG 2014:21: En utlänning har till Migrationsverket gett in ett läkarintyg, som indikerar...
MIG 2014:22: Migrationsverkets och migrationsdomstolens utredningsansvar liksom de principer...
MIG 2016:14: Om migrationsdomstolen överväger att, som handläggande myndighet, fatta beslut...
MIG 2016:22: Frågan om uteslutande från att anses som flykting ingår som en del i prövningen...
MIG 2018:15: Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas på grund av arbete måste...
MÖD 2000:20: Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall; nu fråga om...
NJA 2013 s. 842: Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt...
RÅ 1993 ref. 106: Patentbesvärsrätten har efter besvär avslagit en patentansökan med flera...
RÅ 2002 ref. 22: Kammarrätt har åsidosatt sitt utredningsansvar enligt 8 §...
RÅ 2006 ref. 46: Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om...
RÅ 2006 ref. 82: De s.k. tilltrosparagraferna i rättegångsbalken har inte ansetts analogt...
RÅ 2009 ref. 69: I mål om ingripande enligt lagen om offentlig upphandling gäller som...
RH 2008:87: Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt...
RK 2011:1: Bestämmelserna om preklusion i 8 kap. 24 § lagen (2003:389) om elektronisk...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:86

9 § Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får det ingå muntlig förhandling om en viss fråga när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet.

Förvaltningsrätten ska hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

Kammarrätten ska hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det och det inte är obehövligt och inte heller särskilda skäl talar mot det. Lag (2018:1960).

Rättsfall (8)

MIG 2006:1: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar skyddsbehov och till stöd...
MIG 2006:9: Migrationsdomstol borde ha hållit muntlig förhandling i mål om förvar, eftersom...
MIG 2009:30: Behovet av muntlig förhandling är särskilt framträdande i mål som rör avvisning...
MÖD 2003:2: Tillstånd till enskild avloppsanläggning; nu fråga om återförvisning m.m.-----I...
RÅ 1996 ref. 80: Frågor angående muntlig förhandling i mål om gravsättning av aska. Europamål.
RÅ 1996 ref. 83: Fråga om utrednings- och beviskrav i mål om meddelande av varning enligt lagen...
RÅ 1997 ref. 62: Fråga angående muntlig förhandling i socialförsäkringsmål; Europamål.
RÅ 2002 ref. 23: Yrkande om muntlig förhandling i ett mål om återbetalning av...

Ändringar/Förarbeten (8)

10 § En ansökan, ett överklagande eller en annan handling som inleder ett mål och det som hör till handlingen ska skickas till motparten. Han eller hon ska föreläggas att svara inom viss tid vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

Underrättelse enligt första stycket behövs inte,

 • 1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt eller delvis,
 • 2. om underrättelse annars är uppenbart onödig,
 • 3. om motparten är en förvaltningsmyndighet och en underrättelse är onödig eller
 • 4. om det kan befaras att underrättelse skulle avsevärt försvåra genomförandet av beslut i målet. Lag (2013:86).

Rättsfall (11)

HFD 2011 ref. 29: I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en...
HFD 2011 ref. 85: I ett upphandlingsmål har en leverantör ansetts sakna rätt att föra talan mot...
MIG 2007:3: I mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning har migrationsdomstolen...
MÖD 2007:26: Klagan över domvilla-----Några sakägare hade fört talan i länsstyrelsen och där...
MÖD 2009:27: Återförvisning på grund av bristande kommunicering ----- Ett bolag ansökte om...
NJA 2007 s. 862: Fråga om underlåtelse att kommunicera en ansökan om rättsprövning har utgjort...
RÅ 1995 ref. 51: Fråga om tillräckliga skäl förelegat för åtgärder enligt 5-8 §§ lagen...
RÅ 1996 ref. 37: Bestämmelserna i 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kommunikation av...
RÅ 2002 ref. 26: Kammarrätt, som för kännedom översänt överklagandehandling till klagandens...
RÅ 2006 ref. 1: En kommunal nämnd, i vars ärende en kammarrätt beviljat resning, har ansetts...
RÅ 2007 ref. 80: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om tillstånd...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:332, 1995:1692, 2013:86

11 § Den part som har förelagts att svara ska göra det skriftligen, om inte rätten beslutar att svaret får lämnas muntligen.

Parten ska i svaret ange om han eller hon medger eller bestrider yrkandena i målet eller, om målet har inletts genom en anmälan eller en underställning, den åtgärd som målet gäller. Om parten bestrider yrkandena eller åtgärden, ska han eller hon ange skälen för bestridandet och de bevis som åberopas.

Svaret ska innehålla uppgift om vilket mål det avser. Lag (2013:86).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:86

12 § Rätten skall ge sökande eller klagande tillfälle att ta del av svar och det som hör till svaret och att inom viss tid yttra sig skriftligen över detta, om det ej är obehövligt. Rätten får förelägga honom att yttra sig över svaret vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

13 § Om det behövs, skall rätten inhämta yttrande från förvaltningsmyndighet som tidigare beslutat i saken.

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 1: En kommunal nämnd, i vars ärende en kammarrätt beviljat resning, har ansetts...

14 § Till en muntlig förhandling ska sökanden eller klaganden och den som har att svara i målet kallas. En enskild får föreläggas att inställa sig personligen vid vite eller vid påföljd att hans eller hennes utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande. En förvaltningsmyndighet eller annan part, som enligt föreskrift i lag företräder det allmänna, får föreläggas att inställa sig vid påföljd att partens utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande.

Sökanden eller klaganden och den som har att svara i målet får delta i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken. Lag (2008:652).

Ändringar/Förarbeten (4)

15 § Enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, får tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle, om rätten finner att han skäligen bör ersättas för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen. Lag (l980:275).

Rättsfall (2)

MÖD 2010:25: Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har efter...
RÅ 1995 ref. 17: Fråga i rättsprövningsärende om ersättning för enskild parts kostnader för...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:275

16 § I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 1–5, 9 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att en förhandling ska hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen kommer att läggas fram uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:409).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1980:104, 2008:647, 2009:409

17 § Vid en muntlig förhandling ska följande antecknas:

 • 1. yrkanden,
 • 2. medgivanden,
 • 3. bestridanden,
 • 4. invändningar,
 • 5. vitsordanden,
 • 6. i korthet de omständigheter som parterna åberopar och bemötandena av dessa omständigheter, samt
 • 7. den utredning som läggs fram vid förhandlingen. Lag (2013:86).

Rättsfall (1)

RÅ 2001 ref. 61: Fråga om kammarrätt förfarit felaktigt när endast referenten och föredraganden...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:86

18 § Innan mål avgöres, skall part ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över det, om det ej föreligger sådana skäl däremot som anges i 10 § andra stycket.

Rättsfall (6)

MIG 2006:7: Ett förordnande enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen borde inte ha meddelats i...
MIG 2007:3: I mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning har migrationsdomstolen...
MIG 2007:7: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd kan uppgifter av vikt...
RÅ 1998 ref. 1: Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten...
RÅ 2002 ref. 26: Kammarrätt, som för kännedom översänt överklagandehandling till klagandens...
RÅ 2007 ref. 80: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om tillstånd...

Lagrumshänvisningar hit (1)

19 § I fråga om underrättelseskyldighet enligt 10 § första stycket, 12 eller 18 § gäller de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:409).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:104, 2009:409

Vissa bevismedel

20 § Skriftlig handling, som åberopas till bevis, skall tillställas rätten utan dröjsmål. I fråga om sådant bevis gäller i övrigt 38 kap. 1--5 och 7--9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till annan än part för tillhandahållande av skriftlig handling utgår dock alltid av allmänna medel. Lag (1980:104).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:104

21 § Åberopas till bevis föremål, som lämpligen kan ges in till rätten, skall föremålet utan dröjsmål överlämnas dit. I fråga om sådant bevis gäller 39 kap. 5 § rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till annan än part för tillhandahållande av föremål utgår dock alltid av allmänna medel.

22 § Åberopar part skriftlig handling eller föremål till bevis, får rätten förelägga honom att inom viss tid tillställa rätten handlingen eller föremålet vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

23 § Rätten får besluta om syn på stället för besiktning av fastighet eller plats eller av föremål som inte lämpligen kan ges in till rätten. Vid sådan syn får yrkeshemlighet röjas endast om det finns synnerlig anledning till det.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna om muntlig förhandling samt 5 kap. 11 § rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (2008:647).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:647

24 § Rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild sakkunskap, från myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till handa med yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan.

I fråga om sakkunnig gäller 40 kap. 2--7 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Ersättning för utlåtande av myndighet, tjänsteman eller den som eljest har att gå till handa med yttrande utgår endast om det är särskilt föreskrivet. Annan sakkunnig är berättigad till ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag. Rätten får bevilja förskott på sådan ersättning.

Rättsfall (1)

HFD 2018 ref. 28: Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols

25 § Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig. Sådant förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas under ed. Om förhör gäller 36 kap. 1-18 och 20-23 §§ samt 40 kap. 9-11, 14, 16 och 20 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Vittne och sakkunnig får delta i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken. Lag (2008:652).

Ändringar/Förarbeten (5)

26 § Vittne eller sakkunnig har rätt till ersättning av allmänna medel för kostnad för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättning för kostnad för resa och uppehälle. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen.

Har vittnet eller den sakkunnige inkallats på begäran av enskild part och visar det sig att parten saknade godtagbart skäl för sin begäran, får rätten ålägga honom att återbetala ersättningen till statsverket. Lag (1980:275).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 76: Ett vittne har fått ersättning för resa med förhyrt flygplan.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:275

27 § Finner förvaltningsrätt att förhör med vittne eller sakkunnig lämpligen bör hållas av annan förvaltningsrätt, får rätten efter samråd med denna besluta härom.

I fråga om bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap. 10 och 11 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (2009:783).

Ändringar/Förarbeten (4)

Beslut

28 § Den domstol som ska pröva ett överklagande får besluta att det överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla och även i övrigt besluta rörande saken. Lag (2013:86).

Rättsfall (18)

HFD 2011 ref. 5: Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart avbryta...
HFD 2014 ref. 13: Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om...
MIG 2009:10: En dom avseende uppehållstillstånd på grund av studier då ansökan gjorts från...
MIG 2011:14: En utlänning för vilken gäller ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut har bedömts...
MÖD 2002:91: Interimistiskt förordnande i beslut om täkttillstånd enligt 12 kap....
MÖD 2003:21: Interimistiskt förordnande-----Miljööverdomstolen meddelade...
MÖD 2003:52: Tillstånd till grustäkt; nu fråga om verkställighetsförordnande-----En...
MÖD 2005:13: Inhibition m.m.-----Försvarsmakten hade ansökt om tillstånd till militär...
RÅ 1996 ref. 24: Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om...
RÅ 1996 ref. 26: I en av de måltyper, för vilka det i särskild författning är föreskrivet att...
RÅ 1996 ref. 36: Försäkringskassa har funnit att en person saknade rätt till efterlevandepension...
RÅ 1998 ref. 48: Länsrätten har funnit att ett förbud i förordningen (1991:1289) om vissa...
RÅ 2000 ref. 55: I ett mål enligt lagen (1993:389) om assistansersättning har försäkringskassan...
RÅ 2004 ref. 118: Beslut om åläggande för kommun att utge särskild avgift enligt lagen om stöd...
RÅ 2005 ref. 61: I ett mål om flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om...
RÅ 2006 ref. 12: Ett i konkurs försatt bolag, som överklagat beskattningsbeslut avseende...
RÅ 2006 ref. 77: Prövningstillstånd borde ha meddelats i kammarrätt i mål angående anstånd med...
RÅ 2009 ref. 51: Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller även i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:86

29 § Rättens avgörande får ej gå utöver vad som yrkats i målet. Om det föreligger särskilda skäl, får dock rätten även utan yrkande besluta till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för motstående enskilt intresse.

Rättsfall (16)

HFD 2012 ref. 36: Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i insatsen...
HFD 2013 ref. 1: När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl har...
HFD 2016 ref. 24: Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt...
MIG 2007:41: Fråga om enskild har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om uppsikt...
MIG 2012:11: Bestämmelserna om återreseförbud i utlänningslagen har inte ansetts röra sådana...
MIG 2012:12: En migrationsdomstol får inte som första instans, utan att Migrationsverket har...
MIG 2015:16: En utlänning har förklarats vara flykting i en annan EU-stat och...
NJA 1991 s. 363: Sedan försäkringskassa beslutat om återbetalningsskyldighet av utgivna bidrag,...
NJA 2013 s. 413: Sedan Försäkringskassan beslutat om återkrav av utbetalad ersättning har en...
RÅ 1993 ref. 21: I en byggnad fanns ett tidningstryckeri och utrymmen för tidningens...
RÅ 1993 ref. 76: Fråga om res judicata i mål om körkortsingripande. Enligt godkänt...
RÅ 1994 ref. 11: Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt då...
RÅ 1995 ref. 25: Fråga om s.k. servicehus skulle anses utgöra hyreshus eller vårdbyggnad. Allmän...
RÅ 2001 ref. 23: Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverket i...
RÅ 2008 ref. 41: Inkomst vid avyttring av andelar i ett kommanditbolag har beskattats som...
RÅ 2009 ref. 7: Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

30 § Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet.

Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.

Rättsfall (8)

MIG 2007:7: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd kan uppgifter av vikt...
MIG 2012:12: En migrationsdomstol får inte som första instans, utan att Migrationsverket har...
MIG 2016:22: Frågan om uteslutande från att anses som flykting ingår som en del i prövningen...
RÅ 1993 ref. 76: Fråga om res judicata i mål om körkortsingripande. Enligt godkänt...
RÅ 1995 ref. 26: Ett beslut av en myndighet har överklagats till kammarrätt. Sedan handlingarna...
RÅ 1997 ref. 24: Bygglov för tillfällig åtgärd beviljades för att anordna uteservering under...
RÅ 2009 ref. 69: I mål om ingripande enligt lagen om offentlig upphandling gäller som...
RH 2008:87: Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

31 § Ett beslut genom vilket rätten avgör målet ska skickas till parterna. Om det finns en skiljaktig mening ska den bifogas.

Ett beslut som får överklagas ska innehålla upplysning om hur det ska ske. Om det krävs prövningstillstånd i högre rätt, ska beslutet innehålla upplysning om det och om de grunder som ett sådant tillstånd meddelas på. Lag (2013:86).

32 § Om domstolen finner att en dom eller ett beslut innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av domstolens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får domstolen besluta om rättelse.

Har domstolen av förbiseende underlåtit att fatta ett beslut som skulle ha meddelats i samband med ett avgörande, får domstolen komplettera sitt avgörande inom sex månader från det att avgörandet vann laga kraft. En komplettering senare än två veckor efter det att avgörandet meddelades får dock ske endast om en part begär det och ingen annan part motsätter sig kompletteringen.

Innan beslut om rättelse eller komplettering fattas, skall parterna även i annat fall än som avses i andra stycket andra meningen ha fått tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Beslutet skall om möjligt antecknas på varje exemplar av den dom eller det beslut som rättas eller kompletteras. Lag (2001:27).

Rättsfall (2)

RÅ 1997 ref. 39: Ett körkort har återkallats tills vidare med anledning av misstanke om...
RH 2008:87: Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:452, 2001:27

Överklagande

33 § Förvaltningsrättens beslut överklagas till kammarrätten. Kammarrättens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom eller henne emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överklagas.

Om ett överklagande eller en begäran om omprövning har avvisats på grund av att överklagandet eller begäran har kommit in för sent och rätten efter överklagande har prövat avvisningsbeslutet eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får rättens beslut inte överklagas. Lag (2013:86).

Rättsfall (27)

HFD 2011 ref. 29: I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en...
HFD 2011 ref. 85: I ett upphandlingsmål har en leverantör ansetts sakna rätt att föra talan mot...
HFD 2017 ref. 24: Landsting har inte talerätt i mål enligt lagen om ersättning för kostnader till...
HFD 2017 ref. 45: En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett domstolsavgörande...
HFD 2017 ref. 54: Fråga om Allmänna ombudet hos Skatteverkets rätt att överklaga.
HFD 2018 ref. 10: Fråga om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst...
HFD 2018 ref. 7: Fråga om förutsättningar för skyddsjakt efter järv.
MIG 2007:42: Tillståndstidens längd för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd tillhör inte...
MIG 2009:35: Ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats av...
MIG 2010:1: Trots att Migrationsverket har ställning som part i migrationsdomstol i frågan...
MIG 2018:10: Saken i målet är uppehållstillstånd m.m. Migrationsdomstolens dom att bevilja...
MÖD 2000:4: Närboendes talerätt enligt miljöskyddslagen-----Miljööverdomstolen fann att...
MÖD 2004:54: Länsstyrelses talerätt vid beslut om dispens från strandskydd-----En...
MÖD 2012:22: Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstolen har...
RÅ 1993 ref. 5: Smittskyddsläkare har ansetts äga rätt att överklaga länsrätts dom genom vilken...
RÅ 1994 ref. 101: Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen...
RÅ 1994 ref. 80: Vid bedömning av vad som är skälig levnadsnivå enligt 6 § socialtjänstlagen har...
RÅ 1995 ref. 50: Ny ägare av fastighet har ägt övertaga den tidigare ägarens talan i ett mål om...
RÅ 1995 ref. 77: En ljusreklamskylt har stått uppställd invid en bensinstation enligt avtal...
RÅ 1999 ref. 27: Fråga om ägare av en fastighet haft rätt att överta talan i ett ärende om...
RÅ 2001 ref. 3: En patient, som genomgår rättspsykiatrisk vård, har ansetts ha rätt att föra...
RÅ 2002 ref. 5: Den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör har...
RÅ 2002 ref. 58: En intressent som inte överklagat länsrätts dom fastän denna gått intressenten...
RÅ 2002 ref. 68: I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från...
RÅ 2004 ref. 13: Fråga i mål om eftertaxering för inkomst dels om innebörden av kammarrättens...
RÅ 2006 ref. 10: Ett barn, som är under 15 år, har genom sin ställföreträdare rätt att överklaga...
RÅ 2006 ref. 35: Ett resningsmål har handlagts som tvåpartsmål när den i resningsansökan...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (11)

34 § Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt när rätten

 • 1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,
 • 2. avvisat ombud eller biträde,
 • 3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,
 • 4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild påföljd för honom,
 • 5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,
 • 6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person eller egendom eller om annan liknande åtgärd,
 • 7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
 • 8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller
 • 9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 46 kap. 14 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång. Lag (2011:1304).

Rättsfall (17)

HFD 2013 ref. 2: Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss...
MIG 2008:36: I mål där utlänning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen beviljats ny...
MIG 2017:28: En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska...
MÖD 2000:8: Förvaltningsbesluts överklagbarhet-----Länsstyrelses beslut att återförvisa ett...
MÖD 2005:27: Avvisning av överklagande-----Miljödomstolen fann att...
MÖD 2012:15: Överklagande av nekad inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och...
MÖD 2014:21: Avvisning av miljönämnds överklagande vid återförvisning i mål ang...
RÅ 1994 ref. 101: Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen...
RÅ 1995 ref. 59: Reglerna i 34 § förvaltningsprocesslagen om talan mot beslut som ej innebär att...
RÅ 1996 ref. 26: I en av de måltyper, för vilka det i särskild författning är föreskrivet att...
RÅ 1996 ref. 36: Försäkringskassa har funnit att en person saknade rätt till efterlevandepension...
RÅ 1996 ref. 64: Part har inte ansetts ha rätt att föra särskild talan mot beslut varigenom en...
RÅ 2002 ref. 61: En försäkringskassa förfor riktigt när den i ett ärende om livränta enligt...
RÅ 2004 ref. 15: Ett beslut om återförvisning för ytterligare utredning har ansetts...
RÅ 2005 ref. 83: Länsstyrelses beslut att återförvisa ett ärende om bygglov till byggnadsnämnden...
RÅ 2006 ref. 20: Kammarrätt har inte ägt att återförvisa ett mål om företrädaransvar till...
RÅ 2006 ref. 9: Ett läkemedelsföretag, som saluför ett originalläkemedel, har ansetts äga rätt...

Ändringar/Förarbeten (5)

Prövningstillstånd i kammarrätt

34 a § För de mål där det är särskilt föreskrivet krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut som förvaltningsrätten har meddelat i målet. Detsamma gäller förvaltningsrättens beslut i en fråga som har ett direkt samband med ett sådant mål. Något sådant tillstånd krävs dock inte när talan förs av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern.

Prövningstillstånd ska meddelas om

 • 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
 • 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
 • 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
 • 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss del av ett beslut, om utgången i den delen inte kan påverka andra delar av det överklagade beslutet.

Om prövningstillstånd inte meddelas, står förvaltningsrättens beslut fast. En upplysning om detta ska tas in i kammarrättens beslut. Lag (2013:86).

Rättsfall (16)

HFD 2013 ref. 55: Ett beslut att inte meddela prövningstillstånd för en klagande hindrar inte...
HFD 2016 ref. 34: Förutsättningar för granskningsdispens i kammarrätt.
MÖD 2002:52: Avvisande av överklagande; nu fråga om prövningstillstånd-----En miljödomstol...
MÖD 2009:24: Partiellt prövningstillstånd ----- I ett mål om tillstånd till och villkor för...
RÅ 1996 ref. 26: I en av de måltyper, för vilka det i särskild författning är föreskrivet att...
RÅ 1997 ref. 69: Prövningstillstånd har krävts vid överklagande hos kammarrätten dels när...
RÅ 1998 ref. 1: Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten...
RÅ 1998 ref. 3: Fråga i mål angående förtidspension/sjukbidrag om kammarrätten bort meddela...
RÅ 2002 ref. 85: Omfattningen av Vägverkets utredningsskyldighet vid registrering av ny ägare...
RÅ 2002 ref. 98: Riksförsäkringsverket har inte ägt utnyttja ett bemyndigande att meddela...
RÅ 2003 ref. 14: En s.k. arvodesberedning, som anförtrotts att självständigt avgöra vissa...
RÅ 2004 ref. 69: Försäkrads förnyade talan om rätt till livränta enligt lagen om...
RÅ 2005 ref. 83: Länsstyrelses beslut att återförvisa ett ärende om bygglov till byggnadsnämnden...
RÅ 2006 ref. 46: Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om...
RÅ 2006 ref. 77: Prövningstillstånd borde ha meddelats i kammarrätt i mål angående anstånd med...
RÅ 2008 ref. 50: Fråga om en läkares brott mot tystnadsplikten kan föranleda disciplinpåföljd...

Ändringar/Förarbeten (5)

Särskilda regler om överklagande hos Högsta förvaltningsdomstolen

35 § Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har inletts i kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen endast om prövningstillstånd har meddelats.

Om prövningstillstånd inte meddelas, står kammarrättens beslut fast. En upplysning om detta ska tas in i Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Första stycket gäller inte

 • 1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller djurens hälso- och sjukvård, eller
 • 2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) eller inkassolagen (1974:182). Lag (2013:459).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (16)

36 § Prövningstillstånd meddelas,

 • 1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen eller
 • 2. om det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, får prövningstillstånd meddelas även i övriga mål. Lag (2013:86).

Rättsfall (2)

MÖD 2009:24: Partiellt prövningstillstånd ----- I ett mål om tillstånd till och villkor för...
RÅ 2006 ref. 72: Regeringsrätten har i ett mål om mervärdesskatt vägrat prövningstillstånd under...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1400, 2013:86

36 a § Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet, vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga) eller en viss del av målet.

I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövningstillstånd som har begränsats enligt första stycket får Högsta förvaltningsdomstolen förklara frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt helt eller delvis vilande.

I den utsträckning som prövningstillstånd inte meddelas och frågan om prövningstillstånd inte heller förklaras vilande, ska det överklagade beslutet stå fast. En upplysning om detta ska tas in i Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Lag (2013:86).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:86

36 b § Om Högsta förvaltningsdomstolen med tillämpning av 36 a § har prövat en prejudikatfråga får domstolen, om ytterligare prövning krävs, helt eller delvis grunda sitt avgörande av målet i övrigt på kammarrättens bedömning eller, med undanröjande av lägre rätts eller myndighets avgörande, besluta om återförvisning av målet för fortsatt behandling. Lag (2013:86).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:86

37 § I mål där prövningstillstånd krävs får omständighet eller bevis, som klaganden åberopar först i Högsta förvaltningsdomstolen, beaktas endast om det finns särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta nya omständigheter i vissa mål finns i 13 kap. 7 § kommunallagen (2017:725). Lag (2017:730).

Rättsfall (5)

HFD 2014 ref. 29: Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet...
HFD 2016 ref. 4: Ny bevisning som åberopats först i Högsta förvaltningsdomstolen har avvisats i...
RÅ 2000 ref. 54: Riksskatteverket har först som motpart i Regeringsrätten framställt yrkande om...
RÅ 2007 ref. 54: En ideell förening har ansetts uppfylla kravet på öppenhet enligt 7 kap. 7 §...
RÅ 2009 ref. 19: Länsrätten borde i mål om vårdbidrag inte ha avvisat ett överklagande i vad det...

Ändringar/Förarbeten (8)

37 a § har upphävts genom lag (1995:22).

Resning och återställande av försutten tid

37 b § Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Lag (1995:22).

Rättsfall (16)

HFD 2011 ref. 15: Den omständigheten att en ledamot av kammarrätten objektivt sett varit jävig...
HFD 2013 ref. 85: Fråga om tillämpligheten av bestämmelser om tidsfrister för beskattning i...
HFD 2015 ref. 37: Om skattetillägg har påförts innan åtal väckts för skattebrott kan inte...
HFD 2016 ref. 59: Fråga om ett visst beslut av en myndighet utgör ett normbeslut eller ett...
NJA 2001 s. 31: Fråga om avvisande av skadeståndstalan mot staten med anledning av en dom av...
NJA 2007 s. 82: Vid prövning enligt 11 kap. 11 § regeringsformen av resningsärende som gäller...
NJA 2008 s. 1022: Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett...
RÅ 1995 ref. 76: Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k....
RÅ 1996 ref. 54: En byggnadsnämnd hade i samband med beviljat bygglov meddelat föreskrift om att...
RÅ 2003 ref. 18: I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet...
RÅ 2003 ref. 19: En person, som inte framfört invändning i ett namnärende och därmed inte haft...
RÅ 2003 ref. 54: Länsrätt har avvisat ett aktiebolags överklaganden av beslut i mål om...
RÅ 2006 ref. 24: Fråga om ett beslut av Migrationsverket är behäftat med sådana brister att...
RÅ 2006 ref. 35: Ett resningsmål har handlagts som tvåpartsmål när den i resningsansökan...
RÅ 2006 ref. 76: Fråga om förutsättningar för resning på grund av uppenbart oriktig...
RÅ 2010 ref. 61: I ett mål om uppskovsavdrag vid byte av bostad har kammarrätten inte medgett...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:22

37 c § Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden återställas. Lag (1995:22).

Rättsfall (5)

RÅ 1996 ref. 20: Återställande av försutten tid har beviljats i ett fall då skrivelsen med...
RÅ 1996 ref. 37: Bestämmelserna i 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kommunikation av...
RÅ 2002 ref. 66: Tid för begäran hos skattemyndigheten om omprövning av taxeringsbeslut,...
RÅ 2002 ref. 71: Ett överklagande måste inte först avvisas som för sent inkommet för att en...
RÅ 2003 ref. 82: Ansökan om återställande av försutten tid har avslagits i fall där partens...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:22

Straff

38 § Den som vid muntlig förhandling stör förhandlingen eller fotograferar i rättssalen eller bryter mot föreskrift eller förbud, som har meddelats med stöd av 16 §, jämfört med 5 kap. 9 § rättegångsbalken, döms till penningböter. Till samma straff döms den som muntligen inför rätten eller i skrivelse till rätten uttalar sig otillbörligt. Lag (1991:298).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1980:263, 1987:748, 1991:298

39 § Den som utan giltigt skäl röjer vad som enligt rättens förordnande ej får uppenbaras dömes till böter. Lag (1980:104).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:104
40 § har upphävts genom lag (1987:748).

Övriga bestämmelser

41 § I fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt denna lag gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare.

Rättsfall (6)

HFD 2011 ref. 14: En domare har inte ansetts jävig att handlägga ett mål rörande inkomsttaxering...
HFD 2011 ref. 15: Den omständigheten att en ledamot av kammarrätten objektivt sett varit jävig...
RÅ 1993 ref. 31: Part har gjort gällande att en domare varit jävig bl.a. därför att han deltagit...
RÅ 1996 ref. 64: Part har inte ansetts ha rätt att föra särskild talan mot beslut varigenom en...
RÅ 2005 ref. 1: I ett mål, vari huvudfrågan är om lotterilagen står i överensstämmelse med...
RÅ 2009 ref. 8: Adjungerad ledamot i kammarrätt som är tjänstledig från Skatteverket har inte...

42 § Rätten skall självmant upptaga fråga om ansvar för förseelse under förfarandet och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag.

43 § Sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts målet med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:409).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:104, 2009:409

44 § En handling anses ha kommit in till domstolen den dag handlingen eller en avi om betald postförsändelse som innehåller handlingen anlänt till domstolen eller nått en behörig tjänsteman. Om domstolen underrättas särskilt om att ett meddelande till domstolen anlänt till ett telebefordringsföretag, anses meddelandet ha kommit in redan när underrättelsen nått en behörig tjänsteman.

Om det kan antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats hos domstolens kansli eller avskilts för domstolen på ett postkontor, anses den ha kommit in den dagen om den nått en behörig tjänsteman närmast följande arbetsdag.

En handling ska bekräftas av avsändaren om rätten anser att det behövs. Lag (2013:86).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1973:246, 2013:86

45 § Är någon som kallats till muntlig förhandling hindrad att inställa sig, skall han omedelbart anmäla det till rätten.

46 § I fråga om laga förfall äger 32 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken motsvarande tillämpning.

Rättsfall (1)

RÅ 2003 ref. 82: Ansökan om återställande av försutten tid har avslagits i fall där partens...

47 § Om rätten ska underrätta någon om innehållet i en handling eller om något annat, får det göras genom delgivning. Delgivning ska användas om det är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med bestämmelsen om underrättelse framgår att delgivning bör ske, men bör i övrigt användas bara om det är påkallat med hänsyn till omständigheterna.

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att en kammarrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, om parten under handläggningen i förvaltningsrätten har informerats om att sådan delgivning kan komma att användas i kammarrätten om förvaltningsrättens avgörande överklagas dit.

Andra stycket gäller även för Högsta förvaltningsdomstolen om informationen har lämnats i förvaltningsrätten eller i kammarrätten. Lag (2018:1960).

Ändringar/Förarbeten (3)

48 § Den som för talan i mål får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget.

Om den som är ombud eller biträde visar oskicklighet eller oförstånd eller annars är olämplig får rätten avvisa honom eller henne som ombud eller biträde i målet. Rätten får också förklara honom eller henne obehörig att vara ombud eller biträde vid rätten antingen för viss tid eller tills vidare.

Om den som avvisas eller förklaras obehörig enligt andra stycket är advokat, ska åtgärden anmälas till advokatsamfundets styrelse. Lag (2013:86).

Rättsfall (1)

HFD 2015 ref. 56: Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:461, 1987:748, 2013:86

49 § Ett ombud ska ha fullmakt.

Om rätten anser att ombudets behörighet behöver styrkas, ska ombudet eller huvudmannen föreläggas att visa upp en skriftlig fullmakt. En sådan fullmakt ska innehålla ombudets namn. Om ombudet får sätta någon annan i sitt ställe, ska detta framgå av fullmakten.

Om ansökan eller överklagandet har getts in av ombudet, ska det i föreläggandet anges att talan tas upp till prövning endast om detta följs. Har ombudet vidtagit någon annan åtgärd, ska det i föreläggandet anges att åtgärden beaktas endast om detta följs. Lag (2013:86).

Rättsfall (1)

MIG 2010:4: Den som på grund av bristande processbehörighet fått sin talan avvisad i...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:86

50 § Om en part, ett vittne eller någon annan som ska höras inför rätten inte behärskar svenska, ska rätten vid behov anlita en tolk. Rätten får även i annat fall vid behov anlita en tolk eller översätta handlingar.

Rätten ska under samma förutsättningar anlita en tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt vid kontakter med den som har en funktionsnedsättning som begränsar förmågan att se, höra eller tala. Om det är lämpligt får ett tekniskt hjälpmedel användas i stället för att en tolk anlitas.

Rätten ska, om det är möjligt, anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad. I annat fall ska en annan lämplig person anlitas.

Den som står i ett sådant förhållande till saken eller till en part att det kan anses minska hans eller hennes tillförlitlighet får inte anlitas som tolk. Lag (2018:1960).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:748, 1990:452, 2018:1960

51 § Den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling skall inför rätten avlägga ed, att han efter bästa förstånd skall fullgöra sitt uppdrag. Finnes anledning antaga att han skall erhålla ytterligare sådana uppdrag av rätten, får han avlägga ed som avser även framtida uppdrag. Lag (1975:1298).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:357, 1975:1298

52 § Den som fullgör ett uppdrag som tolk eller översättare annat än i tjänsten har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om en taxa som ska tillämpas när ersättning till tolk bestäms.

Kostnaden för tolkning och översättning ska betalas av staten. Lag (2018:1960).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1979:290, 2018:1960

53 § Vad i denna lag sägs om enskild part gäller i tillämpliga delar även den som är ställföreträdare för parten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:291

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ikraft
1971-07-01
SFS-nummer
1971:291

1973:246

Förarbeten
Prop. 1973:30, JuU 1973:17, rskr 1973:168
Omfattning
ändr. 44 §
SFS-nummer
1973:246

1973:1107

Förarbeten
Prop. 1973:162, SkU 1973:70, rskr 1973:391
Omfattning
ändr. 1, 9, 27, 33 §§
SFS-nummer
1973:1107

1974:357

Förarbeten
Prop. 1974:78, JuU 1974:14, rskr 1974:233
Omfattning
ändr. 34, 51 §§
SFS-nummer
1974:357

1975:1298

Förarbeten
Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Omfattning
ändr. 25, 51 §§
SFS-nummer
1975:1298

Lag (1977:1034) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1977/78:38, KU 1977/78:19, rskr 1977/78:77
Omfattning
ändr. 35 §
SFS-nummer
1977:1034
Rubrik
Lag (1977:1034) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1978:29) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1977/78:20, SfU 1977/78:15, rskr 1977/78:113
Omfattning
ändr. 1, 9, 33 §§
SFS-nummer
1978:29
Rubrik
Lag (1978:29) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1979:167) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Omfattning
ändr. 1, 9, 27, 33 §§
SFS-nummer
1979:167
Rubrik
Lag (1979:167) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1979:243) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1978/79:90, JuU 1978/79:30, rskr 1978/79:268
Omfattning
ändr. 34 §
SFS-nummer
1979:243
Rubrik
Lag (1979:243) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1979:290) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1978/79:132, JuU 1978/79:33, rskr 1978/79:289
Omfattning
ändr. 52 §
SFS-nummer
1979:290
Rubrik
Lag (1979:290) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1980:14) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1978/79:220, SoU 1979/80:16, rskr 1979/80:130
Omfattning
ändr. 35 §
SFS-nummer
1980:14
Rubrik
Lag (1980:14) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1980:104) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Omfattning
ändr. 16, 19, 20, 39, 43 §§
SFS-nummer
1980:104
Rubrik
Lag (1980:104) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1980:263) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1979/80:87, JuU 1979/80:37, rskr 1979/80:283
Omfattning
ändr. 38 §
SFS-nummer
1980:263
Rubrik
Lag (1980:263) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1980:275) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Omfattning
ändr. 2, 15, 26, 35-37 §§
SFS-nummer
1980:275
Rubrik
Lag (1980:275) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1982:125) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1981/82:88, SfU 1981/82:7, rskr 1981/82:141
Omfattning
ändr. 31 §, rubr. närmast före 35 §;ny 37 a §
SFS-nummer
1982:125
Rubrik
Lag (1982:125) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1982:333) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1981/82:190, JuU 1981/82:57, rskr 1981/82:330
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1982:333
Rubrik
Lag (1982:333) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1983:461) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1982/83:134, JuU 1982/83:36, rskr 1982/83:378
Omfattning
ändr. 9, 48 §§
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:461
Rubrik
Lag (1983:461) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1985:271) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1984/85:109, JuU 1984/85:23, rskr 1984/85:216
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:271
Rubrik
Lag (1985:271) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1986:224) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr 1985/86:202
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1986:224
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1986:224) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1986:1322) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ikraft
1988-07-01
Omfattning
ändr. 1, 9, 27, 33 §§
SFS-nummer
1986:1322
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. I fråga om besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller den äldre lydelsen av 33 §.

Rubrik
Lag (1986:1322) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1987:332) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1986/87:113, JuU 1986/87:29, rskr 1986/87:243
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:332
Rubrik
Lag (1987:332) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1987:748) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Omfattning
upph. 40 §;ändr. 25, 48, 50 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:748
Rubrik
Lag (1987:748) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1987:999) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:999
Rubrik
Lag (1987:999) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1988:193) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:193
Rubrik
Lag (1988:193) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1989:1001) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1989/90:3, 1989/90:SkU1, rskr 1989/90:38
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:1001
Rubrik
Lag (1989:1001) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1990:452) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Omfattning
ändr. 32, 50 §§
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:452
Rubrik
Lag (1990:452) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1990:486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1989/90:119, 1989/90:JuU34, rskr 1989/90:320
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:486
Rubrik
Lag (1990:486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1990:1412) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1990/91:11, 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraft
1991-02-01
SFS-nummer
1990:1412
Rubrik
Lag (1990:1412) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1991:211) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 1, 9, 33, 37 a §§
SFS-nummer
1991:211
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i mål som handläggs av försäkringsdomstol efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:211) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1991:298) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:298
Rubrik
Lag (1991:298) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

1991:363

Omfattning
ikrafttr. av 1991:211
SFS-nummer
1991:363

Lag (1991:1653) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1653
Rubrik
Lag (1991:1653) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1992:343) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:343
Rubrik
Lag (1992:343) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1993:575) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1992/93:215, bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
ändr. 37 a §
SFS-nummer
1993:575
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål som avgjorts av kammarrätt före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1993:575) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1994:436) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 4, 31, 33, 35, 37 §§, rubr. närmast före 35 §;nya 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
SFS-nummer
1994:436
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, i fråga om 35 § den 1 juli 1994 och i övrigt den 1 oktober 1994. Äldre lydelse av 35 § gäller fortfarande i fråga om mål som avgjorts av kammarrätt före den 1 juli 1994.

Rubrik
Lag (1994:436) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1994:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1993/94:217, 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1400
Rubrik
Lag (1994:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1994:1486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1993/94:217, bet. 1994/95:KU10, rskr. 1994/95:35
Omfattning
ändr. 34 a §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1486
Rubrik
Lag (1994:1486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1995:22) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
upph. 37 a §;ändr. 1, 33, 35 §§, rubr. närmast före 33, 35 §§;nya 37 b, 37 c §§, rubr. närmast före 37 b §
SFS-nummer
1995:22
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 35, 37 b och 37 c §§ samt rubriken närmast före 37 b § den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:22) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1995:1692) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 10, 14 §§, rubr. närmast före 3 §;ny 7 a §
SFS-nummer
1995:1692
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Detsamma gäller även om beslutet har överprövats av en annan förvaltningsmyndighet efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1995:1692) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1996:1635) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1635
Rubrik
Lag (1996:1635) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1998:151) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Prop. 1997/98:64, bet. 1997/98:JuU14, rskr. 1997/98:170
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:151
Rubrik
Lag (1998:151) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1998:374) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ikraft
1998-10-01
Omfattning
nuvarande 7 § betecknas 6 a §;ändr. 33, 34 a §§;ny 7 §
SFS-nummer
1998:374
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Bestämmelsen i förutvarande 7 § första stycket skall tillämpas i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 33 § fjärde stycket gäller inte om det överklagade avvisningsbeslutet har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1998:374) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1998:736) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ikraft
1998-10-24
Omfattning
ändr. 35 §
SFS-nummer
1998:736
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av person-uppgifter, gäller dock 35 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.

Rubrik
Lag (1998:736) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1999:98) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Ikraft
1999-04-01
Omfattning
ändr. 35 §
SFS-nummer
1999:98
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Om lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 35 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.

Rubrik
Lag (1999:98) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1999:934) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:934
Rubrik
Lag (1999:934) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2001:27) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Omfattning
ändr. 14, 25, 32 §§
Ikraft
2001-04-01
SFS-nummer
2001:27
Rubrik
Lag (2001:27) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Omfattning
ändr. 14, 25 §§
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2005:695
Rubrik
Lag (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:695
SFS-nummer
2007:636
Rubrik
Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2008:647) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Omfattning
ändr. 16, 23 §§
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:647
Rubrik
Lag (2008:647) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2008:652) om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Omfattning
ändr. 14, 25 §§ i 2005:695
SFS-nummer
2008:652
Rubrik
Lag (2008:652) om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2009:305) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:305
Rubrik
Lag (2009:305) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2009:409) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 16, 19, 43 §§
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:409
Rubrik
Lag (2009:409) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2009:783) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 1, 6 a, 7, 9, 27, 33, 34 a §§
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:783
Rubrik
Lag (2009:783) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2010:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 1, 33, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 35 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1400
Rubrik
Lag (2010:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2010:1940) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 3, 47 §§
SFS-nummer
2010:1940
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1940) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2011:1304) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 34 §
SFS-nummer
2011:1304
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut i fråga om förlängning av tidsfrist enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.
Rubrik
Lag (2011:1304) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ikraft
2013-07-01
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 28, 31, 33, 34 a, 35, 36, 44, 48, 49 §§;nya 6 b, 36 a, 36 b §§
SFS-nummer
2013:86
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
 • 3. De nya bestämmelserna i 34 a § tredje stycket samt 36 a och 36 b §§ gäller inte i fråga om beslut som en förvaltningsrätt respektive kammarrätt har meddelat före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2013:459) om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252
Omfattning
ändr. 35 § i 2013:86
SFS-nummer
2013:459
Rubrik
Lag (2013:459) om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2017:730) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:730
Rubrik
Lag (2017:730) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2017:901) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2
Omfattning
ändr. 6 b §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2017:901
Rubrik
Lag (2017:901) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (2018:1960) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Omfattning
ändr. 7, 9, 47, 50, 52 §§
Ikraft
2019-03-01
SFS-nummer
2018:1960
Rubrik
Lag (2018:1960) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation