lagen.nu

Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1971-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1959
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Högsta förvaltningsdomstolen är enligt regeringsformen högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm.

Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrätterna är Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i Jönköping.

Förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammarrätterna. Regeringen meddelar föreskrifter om förvaltningsrätternas domkretsar. Lag (2010:1398).

Ändringar/Förarbeten (7)

Högsta förvaltningsdomstolen

2 § Högsta förvaltningsdomstolen prövar

 • 1. överklaganden av en kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen (1971:291),
 • 2. överklaganden av andra beslut i förvaltningsärenden som enligt lag ska göras till domstolen, och
 • 3. ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar som första domstol om ett justitieråd i Högsta domstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara skyldig att genomgå läkarundersökning. Högsta förvaltningsdomstolen är i övrigt första domstol i mål beträffande vilka detta föreskrivs i lag. Lag (2018:415).

Rättsfall (1)

RÅ 2007 ref. 78: En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket...

Ändringar/Förarbeten (12)

3 § I Högsta förvaltningsdomstolen ska det finnas fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs. Justitieråden ska vara lagfarna. De får inte inneha eller utöva något annat ämbete.

Ett av justitieråden ska vara domstolens ordförande.

När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig omständighet inte kan tjänstgöra i Högsta förvaltningsdomstolen, får den som har avgått med ålderspension från sin anställning som justitieråd förordnas att tillfälligt tjänstgöra som ersättare. Det som i lag eller annan författning föreskrivs om justitieråd ska även tillämpas på ersättare.

Högsta förvaltningsdomstolen får förordna den som är justitieråd i Högsta domstolen att tjänstgöra i Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2017:543).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

4 § Högsta förvaltningsdomstolen får vara indelad i avdelningar. Om Högsta förvaltningsdomstolen är indelad i avdelningar, är Högsta förvaltningsdomstolens ordförande även ordförande på en avdelning. Ett av de övriga justitieråden är ordförande på annan avdelning. Lag (2010:1398).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 a § Rätten ska, om inte annat följer av andra och tredje styckena eller 4 b § andra stycket, bestå av minst fem ledamöter vid prövning av själva saken i

 • 1. mål där prövningstillstånd har beviljats av Högsta förvaltningsdomstolen,
 • 2. mål där Högsta förvaltningsdomstolen är första domstolsinstans,
 • 3. mål som avses i 35 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), och
 • 4. mål om resning eller återställande av försutten tid, om prövningen inte är enkel.

I mål som avses i första stycket är rätten domför med fyra ledamöter om tre av dessa är ense om slutet.

I mål om rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får rätten bestå av tre eller fyra ledamöter om det är fråga om att avvisa en för sent inkommen ansökan eller om prövningen annars är enkel.

När Högsta förvaltningsdomstolen avger ett sådant yttrande som avses i 2 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska rätten bestå av minst tre ledamöter. Lag (2010:1398).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

4 b § I andra fall än sådana som avses i 4 a § beslutar Högsta förvaltningsdomstolen för varje mål eller ärende hur många ledamöter som ska ingå i rätten.

Det som sägs i första stycket gäller även vid prövning av

 • 1. frågor om beviljande av prövningstillstånd i kammarrätt, och
 • 2. överklagade beslut enligt vilka ett överklagande har avvisats som för sent inkommet. Lag (2010:1398).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1398, 2009:345

4 c § Fler än sju ledamöter får inte ingå i rätten, om inte annat följer av 5 §. Lag (2009:345).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:345

4 d § Om rätten består av fler än en ledamot ska den ordinarie ledamot som har högst befattning vara rättens ordförande. Bland ordinarie ledamöter med samma befattning ska den som har längst anställningstid vara ordförande. Lag (2018:415).

5 § Om det vid överläggning till dom eller beslut framkommer att den mening som råder i rätten avviker från en rättsgrundsats eller lagtolkning, som förut varit antagen av Högsta förvaltningsdomstolen, får rätten besluta att målet eller, om det är lämpligt, en viss fråga i målet ska avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet. Ett sådant beslut får också meddelas om det i annat fall är av särskild betydelse för rättstillämpningen att målet eller en viss fråga avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.

Om det i olika domar eller beslut av Högsta förvaltningsdomstolen har kommit till uttryck mot varandra stridande åsikter i fråga om en viss rättsgrundsats eller lagtolkning, gäller första stycket första meningen endast om rätten finner att den rådande meningen avviker från den dom eller det beslut som meddelades senast.

När ett mål eller en fråga avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet ska alla justitieråd som inte har förhinder delta i avgörandet. Lag (2010:1398).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:345, 2010:1398

5 a § Om rätten består av fler än två ledamöter och en av dessa får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför. Lag (2009:345).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:345

6 § När Högsta förvaltningsdomstolen behandlar en ansökan om resning i ett mål eller ärende som har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen, får inte någon ledamot som deltagit i det tidigare avgörandet ingå i rätten, om ett tillräckligt antal ledamöter ändå finns tillgängligt inom domstolen. Lag (2010:1398).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:345, 2010:1398

7 § För beredning och föredragning av mål i Högsta förvaltningsdomstolen finns hos domstolen särskilda tjänstemän. Lag (2010:1398).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:345, 2010:1398

Kammarrätterna

8 § En kammarrätt prövar

 • 1. överklaganden som enligt lag eller annan författning ska göras till domstolen,
 • 2. mål om ersättning för kostnader enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,
 • 3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet, och
 • 4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till en förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet.

Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar. Lag (2013:85).

Rättsfall (3)

RÅ 2003 ref. 82: Ansökan om återställande av försutten tid har avslagits i fall där partens...
RÅ 2004 ref. 122: Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som...
RÅ 2007 ref. 78: En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (11)

(Upphör att gälla 2020-01-01 00:00:00)

8 a § Förekommer det vid mer än en kammarrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av kammarrätterna, om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

En kammarrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan kammarrätt som handlägger sådana mål.

Den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol får också, om det behövs av hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett eller flera mål till en annan kammarrätt som handlägger sådana mål.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan kammarrätter. Lag (2016:1138).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1138, 1998:373
(Träder i kraft 2020-01-01 00:00:00)

8 a § Förekommer det vid mer än en kammarrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av kammarrätterna, om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

En kammarrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan kammarrätt som handlägger sådana mål.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan kammarrätter. Lag (2016:1139).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1138, 1998:373

9 § Innefattar besvär även fråga, som det ankommer på regeringen att avgöra, och finner kammarrätten frågorna ej böra avgöras var för sig, skall kammarrätten med eget utlåtande överlämna målet till regeringens prövning.

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 34: När länsrätten i ett s.k. blandat mål enligt plan- och bygglagen avgjort målet...

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § I varje kammarrätt ska det finnas en kammarrättspresident, en eller flera kammarrättslagmän samt kammarrättsråd av vilka en eller flera ska vara vice ordförande. De ska vara lagfarna. Lag (2010:1398).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1801, 2010:1398

11 § En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är presidenten eller en lagman.

Bestämmelser om särskild sammansättning av kammarrätten vid behandling av vissa mål finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Bestämmelser om särskild sammansättning vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) finns i 13 a §. Lag (2017:729).

Ändringar/Förarbeten (9)

12 § En kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lagfarna ledamöter får inte ingå i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän ska ingå i rätten är en kammarrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får inte ingå i rätten.

Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av nämndemännen får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

En kammarrätt är domför utan nämndemän

 • 1. vid prövning av överklagande av beslut som inte innebär att målet avgörs,
 • 2. vid förordnande om saken i avvaktan på målets avgörande och vid annan åtgärd som endast avser målets beredande, och
 • 3. vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta har prövats i sak.

Om ett mål som avses i andra stycket handläggs gemensamt med ett annat mål, får nämndemän delta vid handläggningen även av det senare målet.

Bestämmelser om domförhet vid behandling av vissa mål finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Bestämmelser om domförhet vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) finns i 13 a §.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten domför med två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma gäller vid behandling av andra frågor i mål där prövningstillstånd krävs för prövning av ett överklagande, om frågorna behandlas före eller i samband med frågan om prövningstillstånd. Ett prövningstillstånd som inte är begränsat enligt 34 a § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får meddelas av en lagfaren ledamot, om frågan är enkel.

Vid behandling av en fråga om avvisning av ett överklagande på grund av att det har kommit in för sent är kammarrätten domför med två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av ett mål efter en återkallelse är kammarrätten domför med en lagfaren ledamot.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren ledamot i kammarrätten eller, om åtgärderna inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna ledamöter, av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta. Lag (2018:1959).

Rättsfall (1)

RÅ 1997 ref. 10: Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (15)

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fastställa hur många nämndemän som skall finnas i kammarrättens domkrets för tjänstgöring i kammarrätten. Regeringen eller myndigheten skall vidare för varje län inom domkretsen fastställa det antal nämndemän som skall utses. Kammarrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem. Lag (1983:372).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1976:562, 1979:165, 1983:372

13 a § En kammarrätt ska vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) bestå av tre lagfarna ledamöter och två sådana särskilda ledamöter som anges i 13 b §.

Om en av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför om tre av de kvarvarande ledamöterna är ense om slutet.

En kammarrätt är domför utan särskilda ledamöter i sådana fall som anges i 12 § fjärde stycket och vid prövning av mål som är av enkel beskaffenhet. Lag (2018:1959).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

13 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss tid särskilda ledamöter för varje kammarrätt. De särskilda ledamöterna ska ha god kännedom om kommunal verksamhet.

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.

Kammarrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna efter samråd med dem. Lag (2013:85).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:85, 1980:274

13 c § Om kammarrätten består av fler än en lagfaren ledamot gäller följande i fråga om rättens ordförande.

Behörig att vara ordförande är den som

 • 1. är eller har varit ordinarie domare i kammarrätt, eller
 • 2. regeringen för en viss tid har anställt som kammarrättspresident, kammarrättslagman eller kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

Den av de behöriga ledamöterna som har högst befattning ska vara ordförande. Bland behöriga ledamöter med samma befattning ska den som har längst tjänstgöringstid vara ordförande. Om det finns särskilda skäl får någon annan av de behöriga ledamöterna än den som har högst befattning eller längst tjänstgöringstid vara ordförande. Lag (2018:415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:415

Förvaltningsrätterna

(Upphör att gälla 2020-01-01 00:00:00)

14 § Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan ska väckas vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska det göras vid en förvaltningsrätt.

Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning.

Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av förvaltningsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

En förvaltningsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt som handlägger sådana mål.

En förvaltningsrätt som är migrationsdomstol får också, om det behövs av hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett eller flera av domstolens mål till en annan domstol som handlägger sådana mål.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan förvaltningsrätter. Lag (2016:1138).

Rättsfall (7)

HFD 2011 ref. 39: En förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstolen för...
HFD 2013 ref. 41: Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget...
RÅ 1995 ref. 20: Beslut av Statens invandrarverks regionkontor skall överklagas till länsrätt i...
RÅ 1997 ref. 13: Beslut av arbetslöshetskassa med lokal administration har ansetts skola...
RÅ 1997 ref. 65: Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av...
RÅ 1999 ref. 73: Om länsstyrelsen i ett ärende om bygglov som rör tillämpning av både 2 och 3...
RÅ 2005 ref. 29: När allmän domstol är behörig att pröva en tvist mellan Jordbruksverket och en...

Ändringar/Förarbeten (26)

(Träder i kraft 2020-01-01 00:00:00)

14 § Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan ska väckas vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska det göras vid en förvaltningsrätt.

Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning.

Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av förvaltningsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

En förvaltningsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt som handlägger sådana mål.

En förvaltningsrätt som är migrationsdomstol får också, om det behövs av hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett eller flera av migrationsdomstolens mål till en annan domstol som handlägger sådana mål.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan förvaltningsrätter. Lag (2016:1139).

Rättsfall (7)

HFD 2011 ref. 39: En förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstolen för...
HFD 2013 ref. 41: Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget...
RÅ 1995 ref. 20: Beslut av Statens invandrarverks regionkontor skall överklagas till länsrätt i...
RÅ 1997 ref. 13: Beslut av arbetslöshetskassa med lokal administration har ansetts skola...
RÅ 1997 ref. 65: Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av...
RÅ 1999 ref. 73: Om länsstyrelsen i ett ärende om bygglov som rör tillämpning av både 2 och 3...
RÅ 2005 ref. 29: När allmän domstol är behörig att pröva en tvist mellan Jordbruksverket och en...

Ändringar/Förarbeten (26)

14 a § Innefattar ett överklagande även en fråga som det ankommer på regeringen att avgöra ska förvaltningsrätten överlämna målet till kammarrätten för handläggning enligt 9 §. Lag (2009:773).

Rättsfall (3)

RÅ 1999 ref. 73: Om länsstyrelsen i ett ärende om bygglov som rör tillämpning av både 2 och 3...
RÅ 2002 ref. 34: När länsrätten i ett s.k. blandat mål enligt plan- och bygglagen avgjort målet...
RÅ 2005 ref. 83: Länsstyrelses beslut att återförvisa ett ärende om bygglov till byggnadsnämnden...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:773, 1995:1691

15 § I en förvaltningsrätt ska det finnas en lagman.

Om regeringen inte bestämmer något annat ska det i en förvaltningsrätt även finnas en eller flera rådmän. I de förvaltningsrätter som regeringen bestämmer ska det också finnas en eller flera chefsrådmän.

Lagmän, chefsrådmän och rådmän ska vara lagfarna. Lag (2013:85).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

16 § En förvaltningsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman.

Om särskild sammansättning av förvaltningsrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Lag (2009:773).

Ändringar/Förarbeten (4)

17 § En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän, om inte annat följer av 17 b eller 18 §. Om en av nämndemännen får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän.

Om det finns skäl för det med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om domförhet.

Bestämmelser om domförhet vid behandling av vissa mål finns, förutom i 18 §, i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Lag (2018:1959).

Rättsfall (3)

MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:58: Möjligheten att avgöra mål med ensamdomare när fråga om avvisning eller...
MIG 2016:27: Ettmål om statusförklaring och resedokument för underårig från Eritreakan, på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

17 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fastställa hur många nämndemän som ska finnas inom varje förvaltningsrätts domkrets för tjänstgöring i domstolen.

Förvaltningsrätten ska fördela tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem. Lag (2018:1959).

Ändringar/Förarbeten (6)

17 b § Förvaltningsrätten ska vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) bestå av en lagfaren domare och två sådana särskilda ledamöter som anges i 17 c §.

Förvaltningsrätten är domför utan särskilda ledamöter i sådana fall som anges i 18 § första och andra styckena samt fjärde stycket 1.

Om det finns skäl för det med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet särskilda ledamöter. Lag (2018:1959).

Ändringar/Förarbeten (4)

17 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss tid särskilda ledamöter för varje förvaltningsrätt. De särskilda ledamöterna ska ha god kännedom om kommunal verksamhet.

Om det medan en särskild ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.

Förvaltningsrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna efter samråd med dem. Lag (2018:1959).

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

 • 1. vid åtgärder som endast avser måls beredande,
 • 2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvaltningsrätt,
 • 3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende, och
 • 4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av

Rättsfall (4)

MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:58: Möjligheten att avgöra mål med ensamdomare när fråga om avvisning eller...
MIG 2007:7: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd kan uppgifter av vikt...
MIG 2016:27: Ettmål om statusförklaring och resedokument för underårig från Eritreakan, på...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (45)

18 a § Om förvaltningsrätten består av fler än en lagfaren domare gäller följande i fråga om rättens ordförande.

Behörig att vara ordförande är den som

 • 1. är eller har varit ordinarie domare i förvaltningsrätt eller kammarrätt, eller
 • 2. regeringen för en viss tid har anställt som lagman eller chefsrådman i förvaltningsrätt.

Den av de behöriga domarna som har högst befattning ska vara ordförande. Bland behöriga domare med samma befattning ska den som har längst tjänstgöringstid vara ordförande. Om det finns särskilda skäl får någon annan av de behöriga domarna än den som har högst befattning eller längst tjänstgöringstid vara ordförande. Lag (2018:415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:415

Vissa bestämmelser om kammarrätt och förvaltningsrätt

19 § Nämndemän utses genom val. Val förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till nämndemän i hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd.

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid. Lag (2014:905).

Ändringar/Förarbeten (8)

20 § Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller förvaltningsrättens domkrets och som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Den som är anställd vid en domstol, Skatteverket, en länsstyrelse, Försäkringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen får inte vara nämndeman. Detsamma gäller en lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller någon annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i en kammarrätt och i en förvaltningsrätt.

Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen ska kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, lämpligheten hos den som har utsetts till nämndeman. Lag (2016:1).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 10: Vid prövningen i kammarrätt av ett mål om vård enligt lagen (1990:52) med...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (22)

20 a § En nämndeman har rätt till ledighet från anställning i den utsträckning som behövs för att han eller hon skall kunna utföra sitt uppdrag. Lag (2006:851).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:851

21 § En nämndeman utses för fyra år. Den som har fyllt sextio år får avgå som nämndeman. Domstolen får entlediga en nämndeman som visar giltigt hinder.

Domstolen ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget.

Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig upphör nämndemannens uppdrag. Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman som till följd av ändrad folkbokföring inte längre är valbar får ha kvar sitt uppdrag under resten av tjänstgöringstiden.

Om en nämndemans uppdrag upphör under tjänstgöringstiden utses en ny nämndeman för den tid som återstår. Ändras antalet nämndemän inom domkretsen får en nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som följer av första stycket. Lag (2014:905).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (7)

22 § Domstolen får stänga av en nämndeman från tjänstgöringen om han eller hon

 • 1. är föremål för ett ärende om entledigande,
 • 2. är föremål för förundersökning eller står under åtal för ett brott som vid fällande dom kan antas leda till entledigande, eller
 • 3. i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.

Ett beslut om avstängning enligt första stycket 3 skall gälla för viss tid, dock högst sex månader. Lag (2006:851).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:384, 2006:851, 1986:1285

23 § Beslut om entledigande och avstängning av nämndemän får överklagas till en särskild statlig nämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

Regeringen meddelar föreskrifter om nämnden. Lag (2006:851).

24 § En nämndeman som entledigats eller avgått är, om han eller hon alltjämt är valbar, skyldig att fullgöra uppdraget till dess domstolen fått besked om att annan blivit vald samt att även därefter tjänstgöra vid fortsatt behandling av mål i vars handläggning han eller hon tidigare har deltagit. Detta gäller dock inte den som entledigats enligt 21 § andra stycket eller som avgått sedan ett ärende om sådant entledigande eller om avstängning har inletts. Lag (2006:851).

Ändringar/Förarbeten (4)

25 § har upphävts genom lag (1986:1285).

Gemensamma bestämmelser

26 § I fråga om omröstning i allmän förvaltningsdomstol gäller bestämmelserna i 16 och 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i tillämpliga delar. Lag (1997:392).

Rättsfall (3)

MIG 2007:17: Vid omröstning i mål hos migrationsdomstol, rörande ansökan om...
RÅ 2005 ref. 59: I mål om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen tillämpas reglerna i...
RÅ 2010 ref. 2: I mål om återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen tillämpas...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:392

27 § Allmän förvaltningsdomstol sammanträder på den ort där den har sitt säte eller där avdelning av domstolen är förlagd. När det föreligger särskilda skäl får domstolen sammanträda på annan ort.

28 § Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol ska vara svenska medborgare. Den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte utöva befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om nämndemän i kammarrätterna och förvaltningsrätterna gäller 20 och 21 §§.

Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol ska ha avlagt domared.

De som står i sådant förhållande till varandra som anges i 4 kap. 12 § rättegångsbalken får inte samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän förvaltningsdomstol. Lag (2009:773).

Ändringar/Förarbeten (4)

28 a § I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av sådana domare som avses i 3, 4, 10 och 15 §§. Lag (2010:1398).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1398

29 § En fördelning av mål mellan enskilda domare ska vara baserad på objektiva kriterier som domstolen fastställt i förväg. Fördelningen får inte vara ägnad att påverka målens utgång. Lag (2018:415).

Rättsfall (1)

MIG 2010:19: Skäliga misstankar om upprepad våldsbrottslighet antecknade i...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:415, 2013:85

30 § Vid allmän förvaltningsdomstol finns kansli.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:289

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
SFS-nummer
1971:289

1971:1198

Förarbeten
Prop. 1971:181, KU 77, rskr 337
Omfattning
ändr. övergångsbest.
SFS-nummer
1971:1198

1974:356

Förarbeten
Prop. 1974:78, JuU 1974:14, rskr 1974:233
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1974:356

1974:577

Förarbeten
Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Omfattning
ändr. 2-4, 8-12, 16, 18 §§, övergångsbest.
SFS-nummer
1974:577

1975:680

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr 2 §
SFS-nummer
1975:680

1975:1296

Förarbeten
Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1975:1296

Lag (1976:401) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1975/76:138, JuU 1975/76:36, rskr 1975/76:307
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1976:401
Rubrik
Lag (1976:401) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1976:562) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1975/76:153, JuU 1975/76:44, rskr 1975/76:396
Omfattning
ändr. 12, 13, 15 §§;ny 12 a §
SFS-nummer
1976:562
Rubrik
Lag (1976:562) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1979:165) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216, JuU 1978/79:34, rskr 1978/79:290
Omfattning
upph. 18 §;nuvarande 12 a, 13-17 §§ betecknas 13, 22-26 §§;ändr. 1 §, nya 13, 24 §§;rubr. närmast före nuvarande 13 § sätts närmast före nya 22 §;nya 14-21 §§, rubr. närmast före 14, 19 §§;omtryck
SFS-nummer
1979:165
Rubrik
Lag (1979:165) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1980:274) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Omfattning
ändr. 8, 11, 12 §§;nya 13 a, 13 b §§
SFS-nummer
1980:274
Rubrik
Lag (1980:274) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1980:385) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1979/80:153, JuU 1979/80:43, rskr 1979/80:390
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1980:385
Rubrik
Lag (1980:385) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1980:978) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1979/80:178, TU 1980/81:1, rskr 1980/81:29
Omfattning
ändr. 14, 18 §§
SFS-nummer
1980:978
Rubrik
Lag (1980:978) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1980:1125) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1980/81:25, NU 1980/81:23, rskr 1980/81:112
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
1980:1125
Rubrik
Lag (1980:1125) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Omfattning
ändr. 14, 18, 20 §§
SFS-nummer
1981:37
Rubrik
Lag (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1981:282) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1980/81:111, SkU 1980/81:42, rskr 1980/81:249
Omfattning
ändr. 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21 §§
SFS-nummer
1981:282
Rubrik
Lag (1981:282) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1981:384) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1980/81:143, JuU 1980/81:34, rskr 1980/81:317
Omfattning
nuvarande 22-26 §§ betecknas 26-30 §§;ändr. 1, nya 28 §§;rubr. närmast före nuvarande 22 § sätts närmast före nya 26 §;nya 22-25 §§, rubr. närmast före 22 §
SFS-nummer
1981:384
Rubrik
Lag (1981:384) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1981:1092) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 1981/82:44
Omfattning
ändr. 4 §;ny 4 a §
SFS-nummer
1981:1092
Rubrik
Lag (1981:1092) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1981:1322) om upphävande av lagen (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1981/82:39, JuU 1981/82:22, rskr 1981/82:108
Omfattning
upph. 1981:37
SFS-nummer
1981:1322
Rubrik
Lag (1981:1322) om upphävande av lagen (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1981:1323) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1981/82:39, JuU 1981/82:22, rskr 1981/82:108
Omfattning
ändr. 14, 18, 20 §§;omtryck
SFS-nummer
1981:1323
Rubrik
Lag (1981:1323) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1982:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1981/82:190, JuU 1981/82:57, rskr 1981/82:330
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1982:331
Rubrik
Lag (1982:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1982:1089) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1982/83:13, TU 1982/83:2, rskr 1982/83:36
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1982:1089
Rubrik
Lag (1982:1089) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1982:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1981/82:146, AU 1982/83:3, rskr 1982/83:43
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1982:1138
Rubrik
Lag (1982:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1983:372) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Omfattning
ändr. 13, 17, 20 §§
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:372
Rubrik
Lag (1983:372) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1984:9) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1983/84:60, NU 1983/84:17, rskr 1983/84:135
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1984-02-01
SFS-nummer
1984:9
Rubrik
Lag (1984:9) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1984:135) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1983/84:78, JuU 1983/84:15, rskr 1983/84:152
Ikraft
1984-07-01
Omfattning
ändr. 12, 24 §§
SFS-nummer
1984:135
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Äldre bestämmelser i fråga om mellankommunala skatterätten skall dock alltjämt gälla i mål där den handläggning i vilken nämndemän skall delta har påbörjats före ikraftträdandet samt vid överläggningar och omröstningar i anslutning till handläggningen.

Rubrik
Lag (1984:135) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1984:868) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1984/85:22, SfU 1984/85:4, rskr 1984/85:15
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:868
Rubrik
Lag (1984:868) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1985:212) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:212
Rubrik
Lag (1985:212) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr 1985/86:71
Omfattning
ändr. 14, 18 §§
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:169
Rubrik
Lag (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1986:1285) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
upph. 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 22 §;ändr. 1, 20, 28 §§
SFS-nummer
1986:1285
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, i fråga om 20 § den 1 januari 1987, och i övrigt den 1 juli 1988.

Rubrik
Lag (1986:1285) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1986:1286) om ändring i lagen (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Omfattning
ändr. 14 § i 1986:169
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1286
Rubrik
Lag (1986:1286) om ändring i lagen (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1987:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1986/87:113, JuU 1986/87:29, rskr 1986/87:243
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:331
Rubrik
Lag (1987:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1988:155) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1987/88:80, SfU 1987/88:17, rskr 1987/88:160
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1988-05-01
SFS-nummer
1988:155
Rubrik
Lag (1988:155) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1987/88:138, JuU 1987/88:38, rskr 1987/88:360
Ikraft
1989-01-01
Omfattning
ändr. 19-21 §§
SFS-nummer
1988:617
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Löpande tjänstgöringstider för nämndemän i fall som avses i 21 § första stycket upphör vid utgången av år 1988. Nyval av nämndemän för tiden från och med år 1989 skall med tillämpning av de nya bestämmelserna äga rum under år 1988. Valen förrättas av de landsting och kommunfullmäktige som nyvalts under detta år.

Rubrik
Lag (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1988:1287) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1287
Rubrik
Lag (1988:1287) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1988:1329) om ändring i lagen (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 20 § i 1988:617
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1329
Rubrik
Lag (1988:1329) om ändring i lagen (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1988:1481) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr 1988/89:45
Ikraft
1989-01-01
Omfattning
ändr. 14, 18 §§
SFS-nummer
1988:1481
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.

Rubrik
Lag (1988:1481) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1988/89:8, 1988/89:LU10, rskr 1988/89:19
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1989-06-01
SFS-nummer
1989:15
Rubrik
Lag (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förordning (1989:173) om ikraftträdande av lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Omfattning
ikrafttr. av 1989:15
Ikraft
1989-06-01
SFS-nummer
1989:173
Rubrik
Förordning (1989:173) om ikraftträdande av lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:293
Rubrik
Lag (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Ikraft
1989-07-01
Omfattning
ändr. 14 §, ikrafttr.best. till 1989:15
SFS-nummer
1989:300
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller ändrad beteckning på smittskyddslagen, den 1 juli 1989 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

Rubrik
Lag (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1989:356) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:356
Rubrik
Lag (1989:356) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1989:539) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:539
Rubrik
Lag (1989:539) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1989:540) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1988/89:126, 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:301
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:540
Rubrik
Lag (1989:540) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1989:541) om ändring i lagen (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1988/89:86, 1988/89:134, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, 1988/89:TU20, rskr 1988/89:325, 1988/89:308
Omfattning
ändr. 18 § i 1989:293
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:541
Rubrik
Lag (1989:541) om ändring i lagen (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1989:542) om ändring i lagen (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1988/89:86, 1988/89:126 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:325, 1988/89:301
Omfattning
ändr. 14 § i 1989:300 om ändr. i 1989:15, ikrafttr.best. till 1989:300 om ändr. i 1989:15
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:542
Rubrik
Lag (1989:542) om ändring i lagen (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1990:63) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Omfattning
ändr. 14, 18 §§
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:63
Rubrik
Lag (1990:63) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1990:362) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ikraft
1990-06-30
Omfattning
ändr. 18, 20 §§
SFS-nummer
1990:362
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.

Rubrik
Lag (1990:362) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1990:451) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ikraft
1990-07-01
Omfattning
ändr. 20 §
SFS-nummer
1990:451
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om nämndemän som valts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1990:451) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1990:897) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Omfattning
ändr. 11, 12 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:897
Rubrik
Lag (1990:897) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1990:1131) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1990/91:32, 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Omfattning
ändr. 18, 20 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1131
Rubrik
Lag (1990:1131) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1990/91:80, bet. 1990/91:JuU18, rskr. 1990/91:216
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 2, 14, 20 §§
SFS-nummer
1991:208
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 • 2. Den som vid ikraftträdandet har förordnande som försäkringsrätts- assessor utan att vara lagfaren får, utan hinder av bestämmelserna i 10 och 12 §§, tjänstgöra som ledamot i mål som prövas av kammarrätt med tillämpning av 20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Rubrik
Lag (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förordning (1991:363) om ikraftträdande av lagstiftningen om en ny instansordning för rättskipningen i socialförsäkringsmål

Förarbeten
Jfr prop. 1990/91:80, bet. 1990/91:JuU18, rskr. 1990/91:216
Omfattning
ikrafttr. av 1991:208
SFS-nummer
1991:363
Rubrik
Förordning (1991:363) om ikraftträdande av lagstiftningen om en ny instansordning för rättskipningen i socialförsäkringsmål

Lag (1991:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:513
Rubrik
Lag (1991:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1991:539) om ändring i lagen (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 20 §, 1 p övergångsbest. till 1991:208
SFS-nummer
1991:539
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 20 § första stycket den 1 juli 1991 i övrigt den dag regeringen bestämmer.
Rubrik
Lag (1991:539) om ändring i lagen (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1991:1132) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Omfattning
ändr. 14, 18 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1132
Rubrik
Lag (1991:1132) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1991:1820) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1990/91:66, 1991/92:JuU3, rskr 1991/92:23
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1820
Rubrik
Lag (1991:1820) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1992:508) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1991/92:158, 1991/92:JuU27, rskr 1991/92:308
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:508
Rubrik
Lag (1992:508) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1992/93:58, 1992/93:72, 1992/93:88, bet. 1992/93:BoU4, 1992/93:TU13, 1992/93:FiU5, rskr 1992/93:120
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
1992:1529
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft i fråga om 14 § första stycket punkten 2 beträffande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. den 1 januari 1993 och beträffande lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 januari 1994, och i övrigt den 1 juli 1993. Lag (1993:759).

Rubrik
Lag (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1993:349) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1992/93:25, bet. 1992/93:JuU29, rskr. 1992/93:326
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:349
Rubrik
Lag (1993:349) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1993:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1992/93:213, bet. 1992/93:JuU32, rskr. 1992/93:371
Omfattning
ändr. 12, 18 §§
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:513
Rubrik
Lag (1993:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1993:759) om ändring i lagen (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1992/93:159, 1992/93:185, 1992/93:200 och 1992/93:215, bet. 1992/93:JuU31, rskr. 1992/93:437
Omfattning
ändr. 14 §, ikrafttr.best. till 1992:1529
SFS-nummer
1993:759
Rubrik
Lag (1993:759) om ändring i lagen (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1994:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1994:208
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

Rubrik
Lag (1994:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1994:435) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Omfattning
ändr. 12, 14 §§
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:435
Rubrik
Lag (1994:435) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1994:479) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:479
Rubrik
Lag (1994:479) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1994:1042) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1042
Rubrik
Lag (1994:1042) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1994:1623) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 20, 21 §§
SFS-nummer
1994:1623
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
 • 2. Den nya lydelsen av 20 § skall dock tillämpas första gången efter valet år 1998.
 • 3. Val enligt den nya lydelsen av 21 § skall äga rum första gången år 1998.
 • 4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt äldre bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.
Rubrik
Lag (1994:1623) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1994:1914) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1994:1914
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Hänvisningen i 18 § fjärde stycket 5 till 35 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) tillämpas första gången i mål avseende fastighetstaxering år 1996.

Rubrik
Lag (1994:1914) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 2, 8, 11, 13 a, 17, 20 §§;nya 17 a, 17 b §§
SFS-nummer
1995:21
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § första stycket 1 och 20 § den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Ansökningar som avses i 8 § 4 och 5 som före utgången av mars 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser. Regeringsrätten får dock överlämna ett sådant ärende till kammarrätten.

Rubrik
Lag (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1995:529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Omfattning
ändr. 8, 17 a §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:529
Rubrik
Lag (1995:529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1995:1691) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Omfattning
ny 14 a §
Ikraft
1996-05-01
SFS-nummer
1995:1691
Rubrik
Lag (1995:1691) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1996:156) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1995/96:116, bet. 1995/96:JuU16, rskr. 1995/96:173
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:156
Rubrik
Lag (1996:156) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 18 §;upph. genom 1997:392
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1634
Rubrik
Lag (1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1997:230) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1997:230
Rubrik
Lag (1997:230) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1997:392) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ikraft
1997-09-01
Omfattning
upph. 1996:1634;ändr. 17, 17 a, 18, 26 §§
SFS-nummer
1997:392
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1997. Genom lagen upphävs lagen (1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
 • 2. Om handläggningen har påbörjats före ikraftträdandet gäller 17 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (1997:392) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1997:515) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
1997:516
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål enligt uppbördslagen (1953:272), bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare och mervärdesskattelagen (1994:200).

Rubrik
Lag (1997:515) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1997:1088) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Förarbeten
Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Omfattning
ändr. 1, 14, 20 §§
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1088
Rubrik
Lag (1997:1088) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1998:373) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Omfattning
ändr. 4 a, 8, 12, 13 a, 14 §§;ny 8 a §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:373
Rubrik
Lag (1998:373) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (1998:1801) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:1 utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80
Omfattning
ändr. 10, 11, 16 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1801
Rubrik
Lag (1998:1801) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2000:355) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:355
Rubrik
Lag (2000:355) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2001:26) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2001-04-01
SFS-nummer
2001:26
Rubrik
Lag (2001:26) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2002:997) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:4, bet. 2002/03:JuU2, rskr. 2002/03:21
Omfattning
ändr. 15, 18 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:997
Rubrik
Lag (2002:997) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2003:409) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:409
Rubrik
Lag (2003:409) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2003:684) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:684
Rubrik
Lag (2003:684) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2004:170) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:170
Rubrik
Lag (2004:170) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2004:630) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:630
Rubrik
Lag (2004:630) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2004:803) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:803
Rubrik
Lag (2004:803) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2005:719) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Omfattning
ändr. 2, 18 §§
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2005:719
Rubrik
Lag (2005:719) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2006:305) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:305
Rubrik
Lag (2006:305) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2006:851) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:180, bet. 2005/06:JuU32, rskr. 2005/06:272
Omfattning
ändr. 19, 20, 21 §§;nya 20 a, 22, 23, 24 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:851
Rubrik
Lag (2006:851) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2007:880) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:119, bet. 2007:08/TU2, rskr. 2007/08:8
Omfattning
ändr. 11, 12, 17 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:880
Rubrik
Lag (2007:880) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2007:1000) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1000
Rubrik
Lag (2007:1000) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2007:1094) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
2007:1094
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål som avser upphandlingar på vilka lagen (1992:1528) om offentlig upphandling är tillämplig.
Rubrik
Lag (2007:1094) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2008:417) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:70,bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:417
Rubrik
Lag (2008:417) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2008:963) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:963
Rubrik
Lag (2008:963) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2009:345) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7 §§;nya 4 b, 4 c, 5 a §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:345
Rubrik
Lag (2009:345) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2009:773) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr 2008/09:290
Ikraft
2010-02-15
Omfattning
ändr. 1, 8, 14, 14 a, 15, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 20, 21, 28 §§, rubr. närmast före 14, 19 §§
SFS-nummer
2009:773
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.
 • 2. Om ett mål eller ärende ska handläggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt.
Rubrik
Lag (2009:773) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2010:615) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:615
Rubrik
Lag (2010:615) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2010:616) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:616
Rubrik
Lag (2010:616) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2010:1398) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 6, 7, 10, 15 §§, rubr. närmast före 2 §;ny 28 a §
SFS-nummer
2010:1398
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Vid tillämpning av 3 § ska med justitieråd som avgått med ålderspension jämställas regeringsråd som avgått med ålderspension.
Rubrik
Lag (2010:1398) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2010:1422) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1422
Rubrik
Lag (2010:1422) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2010:1884) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Omfattning
ändr. 11, 12 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1884
Rubrik
Lag (2010:1884) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2011:1032) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2011-11-01
SFS-nummer
2011:1032
Rubrik
Lag (2011:1032) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2011:1303) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 8, 18 §§
SFS-nummer
2011:1303
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt de skatteförfattningar som avses i 18 § fjärde stycket 2 i dess äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2011:1303) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2013:85) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ikraft
2013-07-01
Omfattning
upph. 29 §;ändr. 2, 8, 11, 12, 13 a, 13 b, 15, 17 b, 20 §§
SFS-nummer
2013:85
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter i 8 § första stycket 5 gäller för mål som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:85) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2013:312) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:312
Rubrik
Lag (2013:312) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2013:649) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:649
Rubrik
Lag (2013:649) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2014:905) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391
Ikraft
2014-09-01
Omfattning
ändr. 19, 20, 21 §§
SFS-nummer
2014:905
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för en nämndeman vars tjänstgöringsperiod upphör senast den 31 december 2014.
 • 3. För en nämndeman som utses 2014 upphör tjänstgöringsperioden senast den 31 december 2015.
 • 4. Val av nämndemän ska genomföras 2015 för en tjänstgöringsperiod som börjar den 1 januari 2016.
Rubrik
Lag (2014:905) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2015:182) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-05-01
SFS-nummer
2015:182
Rubrik
Lag (2015:182) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2016:1) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:1
Rubrik
Lag (2016:1) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2016:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:27, bet. 2016/17:JuU7, rskr. 2016/17:60
Omfattning
ändr. 8 a, 14 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1138
Rubrik
Lag (2016:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:27, bet. 2016/17:JuU7, rskr. 2016/17:60
Omfattning
ändr. 8 a, 14 §
Ikraft
2020-01-01
SFS-nummer
2016:1139
Rubrik
Lag (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2016:1148) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 18 §
SFS-nummer
2016:1148
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Lag (2017:350).
Rubrik
Lag (2016:1148) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2017:350) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242
Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2017-06-01
SFS-nummer
2017:350
Rubrik
Lag (2017:350) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2017:543) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287
Omfattning
ändr. 3, 12, 18 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:543
Rubrik
Lag (2017:543) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2017:729) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 11, 12, 13 a, 17 a §§
SFS-nummer
2017:729
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Rubrik
Lag (2017:729) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2018:415) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Omfattning
ändr. 2 §;nya d, 13 c, 18 a, 29 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:415
Rubrik
Lag (2018:415) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2018:650) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:650
Rubrik
Lag (2018:650) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2018:1262) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:1262
Rubrik
Lag (2018:1262) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2018:1959) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Omfattning
nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 b, 17 c §§;ändr. 12, 13 a, 17 §§, den nya 17 b §;ny 17 a §
Ikraft
2019-03-01
SFS-nummer
2018:1959
Rubrik
Lag (2018:1959) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation