lagen.nu

Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1971-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1415
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Särskilt uppskattningsvärde för fastighet fastställs enligt denna lag.

Sådant värde får fastställas för

  • 1) fastighet på vilken verkställts ny-, till- eller ombyggnad efter den tidpunkt, som det för fastigheten senast fastställda taxeringsvärdet avsett, eller
  • 2) fastighet som ändrats eller nybildats genom fastighetsbildning om särskilt taxeringsvärde ej finnes fastställt för det område fastigheten omfattar, eller
  • 3) fastighet som undantagits från skatte- och avgiftsplikt enligt 3 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Särskilt uppskattningsvärde gäller intill dess nytt uppskattningsvärde eller nytt taxeringsvärde fastställts för fastigheten. Lag (2007:1415).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1415

2 § Vid fastställelse av särskilt uppskattningsvärde tillämpas de grunder som enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) gäller för åsättande av taxeringsvärde. Uppskattningen skall ske med hänsyn till fastighetens beskaffenhet vid den tidpunkt då uppskattningen äger rum. Lag (1980:960).

3 § Behörig att påkalla åsättande av särskilt uppskattningsvärde är den som är ägare av fastigheten. Som ägare anses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som ägare. Lag (1994:1913).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1913

4 § Ansökan om särskilt uppskattningsvärde görs skriftligen hos Skatteverket.

I ansökningshandlingen lämnas, i huvudsaklig anslutning till vad som föreskrivs i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om fastighetsdeklaration, de uppgifter som behövs till ledning för uppskattningen. Skatteverket kan anmoda sökanden att komplettera uppgifterna vid äventyr att ärendet ändock prövas. Lag (2003:683).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Skatteverket upprättar så snart det kan ske förslag till särskilt uppskattningsvärde och översänder förslaget till sökanden för yttrande inom viss tid vid äventyr att ärendet ändock slutligen avgörs.

Skatteverket har rätt att vid ärendets handläggning anlita biträde av sakkunnig. Lag (2003:683).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Sedan tiden för yttrande enligt 5 § gått ut fattar Skatteverket beslut i ärendet. Lag (2003:683).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1986:1321, 1990:361, 2003:683

7 § För beslut om särskilt uppskattningsvärde utgår avgift med 500 kronor om fastighetens uppskattade värde ej överstiger 200 000 kronor och i annat fall med 1 000 kronor. Då staten är sökande utgår inte avgift.

Har avgiften ej erlagts inom en månad efter det krav på avgiften delgivits sökanden, får utmätning ske för avgiften utan föregående dom. Lag (1980:960).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:171

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1971:68, SkU 32, rskr 162
SFS-nummer
1971:171

Lag (1980:960) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Förarbeten
Prop. 1980/81:61, SkU 1980/81:17, rskr 1980/81:67
Omfattning
omtryck
SFS-nummer
1980:960
Rubrik
Lag (1980:960) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Lag (1986:1321) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Förarbeten
Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1321
Rubrik
Lag (1986:1321) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Lag (1990:361) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Förarbeten
Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:361
Rubrik
Lag (1990:361) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Lag (1994:1913) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Förarbeten
Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1913
Rubrik
Lag (1994:1913) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Lag (1998:243) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Förarbeten
Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:243
Rubrik
Lag (1998:243) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Lag (2003:683) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:683
Rubrik
Lag (2003:683) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Lag (2007:1415) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1415
Rubrik
Lag (2007:1415) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation