lagen.nu

Förordning (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1391
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Denna förordning tillämpas när statliga myndigheter upplåter jordbruksarrende och arrendet omfattar bostad för arrendatorn.

Om det finns särskilda skäl, får arrendeavtalet ges annat innehåll än som följer av denna förordning. Förordning (1999:1391).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:163, 1999:1391

2 § Arrendetiden skall utgöra tio år.

Tid för förlängning av arrendeavtal enligt 9 kap. 3 § andra stycket jordabalken bestämmes till tio år.

3 § Är arrendetiden längre än fem år, skall arrendeavgiften anknytas till lämpligt index.

Arrendeavgiften skall betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång.

4 § Arrendet får omfatta andel i samfällighet som hör till arrendestället endast om denna är av omedelbar betydelse för jordbruket på arrendestället.

5 § Arrendatorn skall tillförsäkras rätt att till sitt husbehov fiska i vatten som hör till upplåtelsefastigheten.

Rätten till jakt skall regleras i samband med upplåtelsen.

6 § Säkerhet för arrendeavtalets fullgörande får motsvara högst två års arrendeavgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:1152

Departement
Näringsdepartementet RSL
SFS-nummer
1971:1152

Förordning (1989:163) om ändring i kungörelsen (1971:1152) om upplåtelse av publika jordbruksarrenden

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:163
Rubrik
Förordning (1989:163) om ändring i kungörelsen (1971:1152) om upplåtelse av publika jordbruksarrenden

Förordning (1999:1391) om ändring i förordningen (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2000-02-01
SFS-nummer
1999:1391
Rubrik
Förordning (1999:1391) om ändring i förordningen (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation