lagen.nu

Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:680
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Bestämmelserna i 6-15 och 17 §§, 18 § första stycket, 20 och 21 §§, 24 § första stycket, 25 § samt 26 § första och andra styckena fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall tillämpas även i mål eller ärende enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering. Förordning (2004:392).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:1030, 2004:392

2 § Har ett beslut om sammanläggning meddelats vid en förrättning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering skall en kopia av beslutet ofördröjligen och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen. Förordning (1995:1426).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:260, 1995:1426

3 § Om någon överklagar en avslutad äganderättsutredningsförrättning eller en avslutad legaliseringsförrättning vid vilken utredning skett enligt 21 § lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering, skall lantmäterimyndigheten senast inom fyra dagar sända en kopia av skrivelsen med överklagandet till inskrivningsmyndigheten. Förordning (1995:1426).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:909, 1995:1426

4 § I fall som avses i 3 § skall lantmäterimyndigheten, när utslag eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft, så snart det kan ske sända en avskrift av utslaget eller det slutliga beslutet till inskrivningsmyndigheten. FÖrordning (1995:1426).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1426

5 § Har vid förrättning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering meddelats förordnande enligt 11 § samma lag, skall lantmäterimyndigheten, sedan förordnandet vunnit laga kraft och behövlig registrering skett, genast sända en avskrift av förordnandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Förordning (2000:314).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1426, 2000:314

6 § Har ägolott enligt äganderättsförteckning flera delägare och är ej andelstalen enhetliga i hela ägolotten, redovisas i fastighetsregistrets allmänna del varje andel eller grupp av sinsemellan enhetliga andelar i ägolotten som en fastighet. Förordning (2000:314).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:314

7 § När lagfart meddelas på grund av äganderättsförteckning eller ärende om sådan lagfart har förklarats vilande, skall fastighetsbevis beträffande egendomen tillställas den i äganderättsförteckningen upptagne ägaren. Ingår egendomen i en beslutad sammanläggning som inte har fullbordats, skall sådant bevis inte utfärdas förrän frågan om sammanläggning slutligt har avgjorts. Förordning (2000:314).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:1030, 2000:314

8 § Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering samt denna kungörelse. Förordning (2008:680).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:1030, 2008:680

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:1086

Departement
Justitiedepartementet L1
SFS-nummer
1971:1086
Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Intill dess god man utsetts enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) får förrättningslantmätaren till tjänstgöring som god man kalla någon som är valbar till sådan befattning.

Förordning (1987:1030) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1030
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (1987:1030) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Förordning (1989:909) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:909
Rubrik
Förordning (1989:909) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Förordning (1990:260) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:260
Rubrik
Förordning (1990:260) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Förordning (1995:1426) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1426
Övergångsbestämmelse

1.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

  • 2. Vad som sägs om orden "fastighetsbildningsmyndigheten" och "fastighetsregistermyndigheten" i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

Rubrik
Förordning (1995:1426) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Förordning (2000:314) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:314
Rubrik
Förordning (2000:314) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Förordning (2004:392) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:392
Rubrik
Förordning (2004:392) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Förordning (2008:680) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:680
Rubrik
Förordning (2008:680) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation