lagen.nu

Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
t.o.m SFS 2016:195
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-13

Inledande bestämmelser

1 § Med försvarsuppfinning förstås i denna lag uppfinning som särskilt avser krigsmateriel.

Regeringen meddelar föreskrifter om vad som i denna lag avses med krigsmateriel. Lag (1975:734).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1975:734

2 § Fråga om hemlighållande av försvarsuppfinning prövas av Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar och Försvarets materielverk.

Försvarets materielverk skall vid sin prövning samråda med Försvarsmakten. Lag (1997:916).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:916

3 § Granskningsnämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen.

Nämnden är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande. Lag (1986:1161).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:734, 1986:1161

Svenska försvarsuppfinningar

4 § En försvarsuppfinning som har tillkommit i Sverige eller tillhör en här bosatt fysisk person eller tillhör en svensk juridisk person (svensk försvarsuppfinning) får inte offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas, innan det enligt vad nedan sägs har prövats huruvida uppfinningen skall hållas hemlig. Lag (1997:916).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:211, 1997:916

5 § Om en ansökan om patent på en svensk försvarsuppfinning ges in till Patent- och registreringsverket, skall verket snarast tillställa Försvarets materielverk ansökningen för prövning, huruvida uppfinningen skall hållas hemlig.

Den som vill att en svensk försvarsuppfinning, på vilken patent inte har sökts, skall få offentliggöras eller på annat sätt röjas skall hos Försvarets materielverk ansöka om sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller den som vill söka patent på en svensk försvarsuppfinning genom att till annan mottagare än Patent- och registreringsverket inge internationell patentansökan som avses i 3 kap. patentlagen (1967:837) eller europeisk patentansökan som avses i 11 kap. samma lag. Lag (1997:916).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:157, 1997:916

6 § Finner Försvarets materielverk vid sådan prövning som avses i 5 § att det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls hemlig skall Försvarets materielverk med ett eget motiverat yttrande överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig prövning. Om granskningsnämnden delar bedömningen att det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls hemlig, skall nämnden förordna att uppfinningen inte får offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas.

Överlämnande enligt första stycket av patentansökningar och ärenden som avses i 5 § andra stycket skall ske senast två månader efter det att ansökningen kom in till Försvarets materielverk. För internationella och europeiska ansökningar, där prioritet har yrkats, skall sådant överlämnande dock ske senast tre veckor efter det att ansökningen kom in till Försvarets materielverk. Lag (1997:916).

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:211, 1997:916

7 § Har i ärende, som Patent- och registreringsverket tillställt Försvarets materielverk, förordnande enligt 6 § ej meddelats inom tid som anges i andra stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag.

Den i första stycket nämnda tiden utgör

  • 1. om ärendet avser internationell patentansökan, tre månader från den internationella ingivningsdagen, dock, i fall då prioritet har yrkats, högst tretton månader från den dag från vilken prioriteten begärts,
  • 2. om ärendet avser europeisk patentansökan, tre månader från det ansökan inkom till Patent- och registreringsverket, dock, i fall då prioritet har yrkats, högst tretton månader från den dag från vilken prioriteten begärts,
  • 3. om ärendet avser svensk patentansökan, tre månader från den dag då beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav inkommit till Patent- och registreringsverket.

Har ärende anhängiggjorts hos Försvarets materielverk enligt 5 § andra stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag, om förordnande enligt 6 § ej meddelats inom tre månader från den dag då ansökan om prövning och för prövningen erforderliga handlingar inkommit till Försvarets materielverk. Lag (1997:916).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:157, 1997:916

8 § Granskningsnämnden skall på ansökan eller när annan anledning därtill föreligger pröva, om förordnande enligt 6 § skall bestå. Omprövning av förordnandet skall i varje fall ske inom ett år från det förordnandet meddelades eller senast prövades.

Vid omprövning skall granskningsnämnden först tillställa Försvarets materielverk ärendet för prövning. Om Försvarets materielverk därvid finner att uppfinningen inte längre behöver hållas hemlig, får Försvarets materielverk upphäva förordnandet. I annat fall skall Försvarets materielverk med eget motiverat yttrande överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig prövning.

Om förordnandet upphävs, får Patent- och registreringsverket inte hålla handlingarna i ärendet tillgängliga förrän tre månader förslutit från den dag förordnandet upphörde att gälla, om inte sökanden begär det. Lag (1997:916).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:916

9 § Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen förordna, att en uppfinning som omfattas av förordnande enligt 6 § utan hinder av förordnandet får röjas för annan, under förutsättning att hemlighållandet i övrigt av uppfinningen inte därigenom äventyras. Lag (1980:211).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:734, 1980:211

10 § Ansökan om patent eller annan skyddsrätt avseende främmande stat på svensk försvarsuppfinning, som skall hållas hemlig, får göras endast om regeringen medger det. Sådant medgivande får lämnas endast under förutsättning att uppfinningen hemlighålles även i den främmande staten. Lag (1978:157).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1978:157

11 § Har förordnande enligt 6 § meddelats, kan uppfinnaren eller hans rättsinnehavare hos granskningsnämnden ansöka om att staten övertar uppfinningen. Granskningsnämnden skall då efter hörande av Försvarets materielverk ompröva förordnandet. Finner granskningnämnden att förordnandet skall bestå, skall nämnden överlämna handlingarna i ärendet till regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Har staten ej övertagit uppfinningen inom fyra månader efter det att ansökningen därom kom in till granskningsnämnden, skall förordnandet upphöra att gälla. Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen förlänga tiden med högst två månader. Lag (1997:916).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:734, 1997:916

12 § Om det har lämnats en underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen (1967:837) med anledning av en ansökan om patent på en uppfinning som avses med förordnande enligt 6 §, skall ansökningen förklaras vilande i avvaktan på att förordnandet upphör att gälla. Så länge förordnandet består skall 19 § andra stycket och 20-22 §§ patentlagen inte tillämpas på ansökningen. Vid tillämpning därefter skall de tider som anges i 19 § andra och tredje styckena räknas från den dag förordnandet upphörde att gälla, och Patent- och registreringsverket får inte hålla handlingarna i ärendet tillgängliga förrän tre månader har förflutit från den dagen, om inte sökanden begär det.

Om ett förordnande enligt 6 § har medelats i fråga om en internationell eller en europeisk patentansökan, får ansökningen inte vidarebefordras för fortsatt handläggning som internationell eller europeisk patentansökan. Lag (1997:916).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1978:157, 1993:1407, 1997:916

13 § Är svensk försvarsuppfinning av väsentlig betydelse för försvaret, kan regeringen förordna, att uppfinningen får utnyttjas för statens räkning eller av den som regeringen bestämmer eller att all rätt till uppfinningen skall avstås till staten. Lag (1975:734).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1975:734

14 § Om ett beslut meddelas om att en uppfinning ska hållas hemlig, lämnas skälig ersättning av allmänna medel för den skada som uppkommer genom beslutet.

Om ett beslut meddelas enligt 13 §, lämnas skälig ersättning av allmänna medel för den rätt till uppfinningen som beslutet avser och för den ytterligare skada som beslutet medför. Lag (2016:195).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:195

Utländska försvarsuppfinningar

15 § Om patent söks i Sverige på annan försvarsuppfinning än sådan som avses i 4 § (utländsk försvarsuppfinning), skall Patent- och registreringsverket tillställa Försvarets materielverk ansökningen för prövning, huruvida uppfinningen skall hållas hemlig. Vad nu sagts gäller dock ej internationell patentansökan eller europeisk patentansökan. Lag (1997:916).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:157, 1997:916

16 § Är i fall som avses i 15 § uppfinningen hemlig enligt lag i en främmande stat, skall Försvarets materielverk förordna att uppfinningen inte får offentliggöras eller på annat sätt röjas, om patent på uppfinningen enligt överenskommelse mellan Sverige och den främmande staten får sökas under förutsättning att uppfinningen hålls hemlig här.

Om Försvarets materielverk i annat fall, beträffande en utländsk försvarsuppfinning som är hemlig enligt lag i en främmande stat, finner att det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls hemlig här, skall slutlig prövning ske på det sätt som anges i 6 §.

Om Försvarets materielverk finner att förutsättningar inte finns att här hemlighålla en utländsk försvarsuppfinning, som är hemlig enligt lag i en främmande stat, skall verket fatta särskilt beslut om detta. Ansökningen får dock inte offentliggöras förrän tre månader har förflutit från beslutsdagen, om inte sökanden begär det. Lag (1997:916).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1980:211, 1997:916

17 § När en uppfinning som omfattas av förordnande enligt 16 § upphör att vara hemlig i den främmande staten, får Försvarets materielverk upphäva förordnandet. Om Försvarets materielverk finner att uppfinningen av särskilda skäl alltjämt bör hållas hemlig här, skall verket med ett eget motiverat yttrande överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig prövning. Lag (1997:916).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:916

18 § Bestämmelserna i 4 §, 8 § tredje stycket, 12 § första stycket samt 13 och 14 §§ skall tillämpas även i fråga om utländsk försvarsuppfinning. Lag (1997:916).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1978:157, 1997:916

Bestämmelser om sekretess hos myndigheter

19 § Sekretess gäller i mål och ärenden enligt denna lag för uppgifter som enligt 4 eller 18 § eller till följd av förordnande enligt 6 eller 16 § inte får offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas. Föreskrifterna i 2, 3, 7–12 och 14 kap., 36 kap. 5 §, 40 kap. 4 §, 41 kap., 42 kap. 1–8, 10 och 11 §§ samt 43 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller i fråga om denna sekretess.

Andra bestämmelser om sekretess med hänsyn till rikets säkerhet samt bestämmelser till skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden finns i offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2009:410).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

20 § Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får en domstol förordna att en förhandling i mål om ersättning eller ansvar som grundar sig på denna lag skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att vid förhandlingen kommer att förebringas uppgifter för vilka hos domstolen gäller sekretess som avses i 19 §. Lag (1980:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:211

Övriga bestämmelser

21 § Den som uppsåtligen bryter mot 10 § dömes, om gärningen ej är belagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1980:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1980:211

22 § Den som yrkesmässigt utnyttjar uppfinning varå patent har sökts i Sverige och som omfattas av förordnande enligt 6 eller 16 § skall, i den mån patent meddelas på uppfinningen, utge skälig ersättning för utnyttjandet samt ersättning för den ytterligare skada som förordnandet medfört, om han hade vetskap om patentansökningen. Ersättning utgår dock endast för utnyttjande som sker efter det att handlingarna i patentärendet tidigast skulle ha offentliggjorts enligt 22 § patentlagen (1967:837), om förordnande enligt 6 eller 16 § ej hade meddelats.

I fråga om talan om ersättning enligt första stycket äger 58 § tredje stycket och 60 § andra stycket patentlagen motsvarande tillämpning. Lag (1980:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1975:734

23 § Granskningsnämndens och Försvarets materielverks beslut om att en uppfinning skall hållas hemlig enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Lag (1997:916).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:916

24 § Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag. Lag (2016:195).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:195

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:1078

Departement
Justitiedepartementet L3
Förarbeten
Prop. 1971:138, LU 23, rskr 297
SFS-nummer
1971:1078

1975:734

Förarbeten
Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Omfattning
ändr. 1, 3, 9-11, 13, 19, 22 §§
SFS-nummer
1975:734

Lag (1978:157) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Förarbeten
Prop. 1977/78:1, LU 1977/78:10, rskr 1977/78:126
Omfattning
ändr. 5, 7, 10, 12, 15, 18 §§;omtryck
SFS-nummer
1978:157
Rubrik
Lag (1978:157) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Förordning (1978:158) om ikraftträdande av lagen (1978:157) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Omfattning
ikrafttr. av 1978:157
SFS-nummer
1978:158
Rubrik
Förordning (1978:158) om ikraftträdande av lagen (1978:157) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Lag (1980:211) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Förarbeten
Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Omfattning
upph. 21 §;nuvarande 19, 20, 22 §§ betecknas 21, 22, 23 §§;ändr. 4-6, 9, 16 §§;rubr. närmast före nuvarande 19 § sätts närmast före nya 21 §;nya 19, 20 §§, rubr. närmast före nya 19 §
SFS-nummer
1980:211
Rubrik
Lag (1980:211) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Lag (1986:1161) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1161
Rubrik
Lag (1986:1161) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Lag (1993:1407) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Förarbeten
Prop. 1993/94:22, bet. 1993/94:LU4, rskr. 1993/94:53
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
1993:1407
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
  • 2. Om en patentansökan har godkänts för utläggning före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1993:1407) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Lag (1997:916) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Förarbeten
Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:LU5, rskr. 1997/98:50
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23 §§
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:916
Rubrik
Lag (1997:916) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Lag (2009:410) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:410
Rubrik
Lag (2009:410) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Lag (2016:195) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ikraft
2016-09-01
Omfattning
ändr. 14 §;ny 24 §
SFS-nummer
2016:195
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
  • 2. Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
  • 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:195) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation