lagen.nu

Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:162
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Mark som genom fastighetsreglering överföres till fastighet inom annan kommun skall i fortsättningen höra till den kommunen. Detsamma gäller när mark överföres till samfällighet som i sin helhet är belägen inom annan kommun.

2 § Tillföres samfällighet, som är belägen inom flera kommuner, genom fastighetsreglering mark från annan kommun, skall lantmäterimyndigheten bestämma att marken skall höra till en av de först angivna kommunerna.

Om fastighet eller samfällighet bildas av mark från flera kommuner, skall myndigheten bestämma till vilken av kommunerna den nya enheten skall höra. Lag (1995:1400).

3 § har upphävts genom lag (2001:162)

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1400

4 § I ärende rörande medgivande till fastighetsbildning enligt 3 kap. 11 § fastighetsbildningslagen (1970:988) skall länsstyrelsen verkställa behövlig utredning.

Ärende, som avses i första stycket, avgöres av länsstyrelsen. Innebär fastighetsbildningen ändring av länsgräns, skall länsstyrelsen dock underställa ärendet regeringens prövning. Underställning skall även eljest ske, om särskilda skäl föreligger. Lag (1981:1220).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1220

5 § Vid prövning av fråga om medgivande till fastighetsbildning skall iakttagas att olämplig indelning i förvaltningsområden eller avsevärd olägenhet för kommun ej uppkommer. För sådant ändamål kan föreskrivas avsteg från 1 eller 2 §, dock ej så att fastighet kommer att omfatta enskild mark inom mer än en kommun. Vidare kan fastställas reglering rörande kommunernas inbördes ekonomiska förhållanden och meddelas andra föreskrifter med anledning av indelningsändringen. För undvikande av olämplig indelning i förvaltningsområden kan även bestämmas att fastighet, samfällighet eller del av samfällighet, som ej beröres av fastighetsbildningen, skall överflyttas till annan kommun. Lag (2001:162).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:1220, 2001:162

6 § Indelningsändring enligt 1 eller 2 § träder i kraft den dag uppgift om fastighetsbildningen införts i fastighetsregistrets allmänna del, om ej annat bestämts i beslut om medgivande till fastighetsbildningen. Lag (2001:162).

7 § har upphävts genom lag (2001:162)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:1220, 2000:236, 2001:162

8 § Länsstyrelsens beslut enligt 4 § får överklagas hos regeringen. Lag (1998:372).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:372

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:991

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1970:144, KU 45, rskr 471
SFS-nummer
1970:991

Lag (1981:1220) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Förarbeten
Prop. 1981/82:47, CU 1981/82:5, rskr 1981/82:63
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6 §§;ny 7 §;omtryck
SFS-nummer
1981:1220
Rubrik
Lag (1981:1220) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Lag (1988:192) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Förarbeten
Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ikraft
1989-01-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1988:192
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1988:192) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Lag (1995:1400) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Förarbeten
Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 7 §§
SFS-nummer
1995:1400
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
Rubrik
Lag (1995:1400) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Lag (1998:372) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Omfattning
ny 8 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:372
Rubrik
Lag (1998:372) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Lag (2000:236) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:236
Rubrik
Lag (2000:236) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Lag (2001:162) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Omfattning
upph. 3, 7 §§;ändr. författningsrubr., 5, 6 §§
Ikraft
2001-05-01
SFS-nummer
2001:162
Rubrik
Lag (2001:162) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation