lagen.nu

Lag (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:182
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Har vid en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) bestämts att en ägare eller en tidigare ägare av en fastighet ska betala ersättning till en annan sakägare och har fordran på ersättning inte förfallit till betalning tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökan, ska med fordringen följa förmånsrätt enligt 6 § 1 förmånsrättslagen (1970:979).

Samma förmånsrätt tillkommer fordran på ersättning i pengar enligt 5 kap. 31 § tredje stycket fastighetsbildningslagen för skog som inte kunnat tas ut inom föreskriven tid. Lag (2012:182).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:130, 1992:1215, 2012:182

2 § Följande beslut skall antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel när de har vunnit laga kraft:

Beslut som anges i första stycket 1 och 2 skall dock inte antecknas, om det sammanlagda kapitalbeloppet av de ersättningar för vilka en fastighet enligt 1 § första stycket svarar inte uppgår till ettusen kronor. Lag (2000:235).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1215, 2000:235

3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av konungen eller av myndighet som Konungen bestämmer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:990

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1970:144, 3LU 92, rskr 464
SFS-nummer
1970:990
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972, då lagen (1926:335) om säkerhet för utbekommande av vissa ersättningar i anledning av laga skifte eller annan jorddelningsförrättning och lagen (1965:194) angående säkerhet för ersättning enligt lagen om sammanföring av samfälld vägmark och av järnvägsmark med angränsande fastighet m.m. skall upphöra att gälla. De upphävda lagarna gäller dock alltjämt i fråga om ersättning som bestämts enligt äldre lagstiftning om fastighetsbildning.

Lag (1987:130) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

Förarbeten
Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:130
Rubrik
Lag (1987:130) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

Lag (1992:1215) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

Förarbeten
Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93:BoU1, rskr 1992/93:36
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1215
Rubrik
Lag (1992:1215) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

Lag (2000:235) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:235
Rubrik
Lag (2000:235) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

Lag (2012:182) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Ikraft
2012-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2012:182
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som beslutats enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

Rubrik
Lag (2012:182) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation