lagen.nu

Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:234
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

Allmänna bestämmelser

1 § Fastighetsbildningslagen och denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

2 § Genom fastighetsbildningslagen upphäves med den begränsning som följer av denna lag

lagen (1909:53 s. 8) innefattande vissa bestämmelser angående laga skiften i Jukkasjärvi och Karesuando socknar av Norrbottens län,

lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad,

lagen (1918:526) om rätt att över annans mark framdraga ledning för vatten till husbehovsförbrukning,

lagen (1921:379) huru förhållas bör med ströängar vid ägostyckning inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark,

lagen (1921:380) om förbud mot avsöndring av ströängar inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark,

lagen (1925:102) rörande vissa laga skiften inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län,

lagen (1925:222) innefattande bestämmelser med avseende å upphävande av lagen den 5 juni 1909 (nr 53 s. 7) om uteslutande tills vidare av rätten att erhålla laga skifte inom vissa områden,

lagen (1926:326) om delning av jord å landet,

lagen (1926:336) om sammanläggning av fastigheter å landet,

lagen (1930:99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m.m.,

lagen (1932:223) med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län,

lagen (1952:152) om sammanföring av samfälld vägmark och av järnvägsmark med angränsande fastighet m.m.,

lagen (1964:783) med vissa bestämmelser angående fastighetsbildning efter ändring i kommunal indelning m.m.,

lagen (1969:140) om rätt för innehavare av järnväg att påkalla ägoutbyte,

vad som i annan författning strider mot fastighetsbildningslagen eller denna lag.

3 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i fastighetsbildningslagen eller i denna lag, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.

4 § Vid förrättning som pågår vid fastighetsbildningslagens ikraftträdande skall äldre lag tillämpas, om det är nödvändigt för undvikande av oenhetlighet i förrättningen eller om det eljest är synnerligen angeläget med hänsyn till enskilda och allmänna intresen.

5 § Ärende om sammanläggning, som är anhängigt vid fastighetsbildningslagens ikraftträdande och som enligt äldre lag skall prövas av ägodelningsdomaren, handlägges av inskrivningsmyndigheten. I fråga om villkoren för sammanläggning och verkan av sådan åtgärd skall fastighetsbildningslagen tillämpas. I övrigt skall äldre lag i tillämpliga delar lända till efterrättelse med iakttagande av följande särskilda bestämmelser.

Ärende, som enligt äldre lag skall hänskjutas till ägodelningsrättens prövning, överlämnas till fastighetsdomstolen.

Talan mot inskrivningsmyndighetens beslut i sammanläggningsärende föres hos hovrätten genom besvär. Besvärshandlingen inges till myndigheten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

6 § Äldre bestämmelser om fastställelse av förrättning och om rättelse i fastställd förrättning skall fortfarande tillämpas på förrättning som avslutats innan fastighetsbildningslagen trätt i kraft.

Vad som nu föreskrivits gäler icke förrättning enligt 5 kap. lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad, om besvär anförts mot förrättningen och besvären icke före fastighetsbildningslagens ikraftträdande ogillats genom avgörande som då vunnit eller därefter vinner laga kraft.

Vid tillämpningen av första stycket skall inskrivningsmyndigheten fullgöra den prövning, som åvilar ägodelningsdomaren, och fastighetsdomstolen den prövning, som åvilar ägodelningsrätten.

Har efter fastighetsbildningslagens ikraftträdande beslut meddelats eller åtgärd vidtagits enligt äldre lag, skall frågan, huruvida talan mot beslutet eller åtgärden skall föras särskilt, bedömas enligt äldre lag. Särskild talan föres genom besvär. Besvärshandlingen inges till fastighetsdomstolen inom fyra veckor från den dag beslutet meddelades eller åtgärden vidtogs.

Bestämmelserna i 5 kap. 22 § lagen om fastighetsbildning i stad skall tillämpas även när beslut, som där svses, meddelas sedan fastighetsbildningslagen trätt ikraft.

7 § Mål eller ärende, som är anhängigt hos ägodelningsrätten vid fastighetsbildningslagens ikraftträdande, prövas av fastighetsdomstolen. Detsamma gäller sådant besvärsmål enligt 5 kap. lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad som vid ikraftträdandet är anhängigt hos länsstyrelsen eller hos den som fått förordnande med stöd av 21 § i samma kapitel.

Första stycket första punkten gäller ej mål i vilket huvudförhandling har påbörjats vid ikraftträdandet. Sådant mål handlägges enligt äldre bestämmelser. Lag (1971:545).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1971:545

8 § Mål eller ärende, som enligt denna lag skall prövas av fastighetsdomstol, handlägges i den ordning som är föreskriven för fastighetsbildningsmål. I stämningsmål gäller dock om föreläggande för part och parts utevaro rättegångsbalkens bestämmelser angående sak varom förlikning ej är tillåten.

9 § Är mål enligt 3 § lagen (1918:526) om rätt att över annans mark framdraga ledning för vatten till husbehovsförbrukning anhängigt hos domstol vid fastighetsbildningslagens ikraftträdande, skall målet handläggas och prövas enligt äldre lag.

10 § Vad som enligt fastighetsbildningslagen gäller om ägare av fastighet skall tillämpas även på den som innehar fastighet under ständig besittningsrätt eller med fideikommissrätt. Detsamma gäller den som i enlighet med beslut vid allmän avvittring innehar ströäng.

Rättsfall (1)

NJA 1990 s. 814: I 10 § lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen angiven...

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Vid tillämpning av fastighetsbildningslagen skall fordran eller annan rättighet med företrädesrätt enligt 5 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken behandlas som inskriven rättighet.

Vad som enligt fastighetsbildningslagen gäller för det fall att fastighet svarar för fordran skall tillämpas även när fastighet besväras av rätt till avkomst eller annan förmån.

12 § Förbud mot avstyckning, som länsstyrelse med stöd av äldre lag meddelat i avvaktan på att stadsplan eller byggnadsplan upprättas eller ändras, skall icke längre gälla. Lag (1987:125).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:125

13 § Det rättsliga sambandet mellan tomt och därmed oskiljaktigt förenad stadsäga skall upphöra. Detsamma gäller sambandet mellan tomt och stadsäga som motsvarar för tomten utbruten andel i samfälld mark. Vad som nu föreskrivits skall äga tillämpning även om tomten uteslutits ur tomtindelning.

I fråga om verkan av sambandets upphörande äger 6 kap. 11 § första stycket och 7 kap. 27 § jordabalken motsvarande tillämpning.

Särskild övergångsbestämmelse angående 5 kap. fastighetsbildningslagen

14 § Vid fördelning av medel som nedsatts enligt 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen skall bestämmelserna i 5 kap. 15 § jordabalken om verkan av att rättsägare avstår från rätt till betalning äga motsvarande tillämpning i fråga om innehavare av rätt till avkomst eller annan förmån.

Särskild övergångsbestämmelse angående 7 kap. fastighetsbildningslagen

15 § Servitut avseende skogsfång eller bete får upphävas genom fastighetsreglering, även om sådana omständigheter som avses i 7 kap. 5 § fastighetsbildningslagen ej föreligger. Vad nu sagts gäller dock ej i den mån servitutet avser rätt att ta ved till fastighet som används till stadigvarande bostad.

Utan hinder av 7 kap. 2 § första stycket fastighetsbildningslagen får servitut avseende rätt att ta ved till fastighet som används till stadigvarande bostad bildas som ersättning, när servitut innefattande sådan rätt helt eller delvis upphör genom att mark överförs till annan fastighet. Lag (1978:871).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1971:545, 1978:871

Särskild övergångsbestämmelse angående 10 kap. fastighetsbildningslagen

16 § Äldre bestämmelser om avstyckad fastighets ansvar för fordran som utan inskrivning är förenad med rätt till betalning ur fastighet gäller, när avstyckningen skett med tillämpning av lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad, lagen (1926:326) om delning av jord å landet eller lagen (1930:99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m.m. Lag (1971:1036).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1971:1036

Särskilda övergångsbestämmelser angående 11 kap. fastighetsbildningslagen

17 § Bestämmelserna i 11 kap. fastighetsbildningslagen om klyvning av fastighet, som innehas med samäganderätt, skall tillämpas även på fastighet som är delad genom sämjedelning. Klyvning får dock ej ske, om delägare innan tillstånds- eller fastighetsbildningsbeslut meddelats ansöker om legalisering av sämjedelningen eller, i fall då frågan om legalisering får prövas utan ansökan, samtycker till åtgärden. Lag (1971:1036).

Särskilda övergångsbestämmelser angående 12 kap. fastighetsbildningslagen

18 § Bestämmelserna i 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen om sammanläggning av fastigheter, som tillhör äkta makar, gäller ej när äldre giftermålsbalken är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden.

Bestämmelserna i 12 kap. 4 § första stycket fastighetsbildningslagen gäller ej i fråga om fastighet som förvärvats på sådant sätt att ägaren ej varit skyldig att söka lagfart. Lag (1971:1036).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1971:1036

19 § Är fastighet föremål för återköpsrätt, får den ej ingå i sammanläggning utan rättighetshavarens medgivande.

Fastighet, som utgöres av besittningsrätt till ofri tomt i stad, får ingå i sammanläggning, endast om den som har lösningsrätt enligt 4 kap. 6 § äldre jordabalken medger det.

Fastighet, som besväras av vattenfallsrätt, får ej sammanläggas med fastighet, som besväras av beviljad eller sökt inskrivning eller av fordran eller annan rättighet med företrädesrätt enligt 5 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. Lag (1971:1036).

20 § har upphävts genom lag (2000:234).

Slutbestämmelse

21 § Närmare föreskrifter för övergången till fastighetsbildningslagen meddelas av Konungen eller av myndighet som Konungen bestämmer. Lag (1971:1036).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:989

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1970:144, 3LU 92, rskr 464
SFS-nummer
1970:989

1971:545

Förarbeten
Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Omfattning
ändr. 7, 15 §§
SFS-nummer
1971:545

1971:1036

Förarbeten
Prop. 1971:180, CU 29, rskr 320
Omfattning
nuvarande 16-18 §§ betecknas 17-19 §§, nuvarande 19 § betecknas 21 §;ändr. nya 18 §;nya 16, 20 §§, rubr. närmast före 16, 20 §§;omtryck
SFS-nummer
1971:1036

Lag (1978:871) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen

Förarbeten
Prop. 1978/79:38, CU 1978/79:4, rskr 1978/79:75
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1978:871
Rubrik
Lag (1978:871) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen

Lag (1987:125) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen

Förarbeten
Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:125
Rubrik
Lag (1987:125) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen

Lag (2000:234) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Omfattning
upph. 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:234
Rubrik
Lag (2000:234) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation