lagen.nu

Kupongskattelag (1970:624)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1205
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15
Övrigt
Rättelseblad 2004:1148 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 § Kupongskatt ska betalas enligt denna lag till staten för utdelning av annat slag än som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) på aktie i svenskt aktiebolag.

Vad som i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även aktie i europabolag med säte i Sverige samt andel i svensk värdepappersfond och svensk specialfond.

I ärenden och mål om kupongskatt gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

Rättsfall (1)

HFD 2017 ref. 9: Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (11)

2 § I denna lag förstås med

AIF-förvaltare: juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en värdepappersfond i Sverige,

förvaringsinstitut: ett företag som är förvaringsinstitut enligt 1 kap. 1 § första stycket 15 lagen om värdepappersfonder eller 9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om värdepappersfond eller specialfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället,

värdepapperscentral: detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Med utdelning avses även

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (15)

3 § Har för aktiebolag, som icke är avstämningsbolag, ej bestämts utdelningstillfälle eller skall utdelning i sådant bolag tillgodoföras den utdelningsberättigade på annat sätt än genom utbetalning av utdelat belopp, anses utdelningen ha blivit tillgänglig för lyftning omedelbart efter det att beslut om utdelningen fattats.

Skattskyldighet

4 § Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4 inkomstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 32 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 33 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 35–42 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 40 § samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid utdelningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav.

Skattskyldighet föreligger inte heller för fondföretag enligt 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller utländska specialfonder som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden. Lag (2018:1205).

Rättsfall (2)

HFD 2017 ref. 9: Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till...
HFD 2018 ref. 11: Fråga om inkomstskatt respektive kupongskatt för utdelning från ett svenskt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (21)

4 a § Som förutsättning för skattefrihet enligt 4 § fjärde–nionde styckena gäller att den utdelningsberättigade inte innehar aktier under sådana förhållanden som avses i 4 § tredje stycket. Lag (2015:884).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:884

Skattesats

5 § Kupongskatt utgår med trettio procent av utdelningen.

Beslutande myndighet

6 § Ärende om kupongskatt prövas av Skatteverket. Lag (2003:647).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Valuta

6 a § Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall till sina belopp anges i svenska kronor. Lag (2000:47).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:47

Innehållande av kupongskatt vid utbetalning av aktieutdelning m.m.

Utdelning i avstämningsbolag m.m.

7 § En värdepapperscentral ska vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om det inte av tillgängliga uppgifter om den utdelningsberättigade framgår att denne inte är skattskyldig. Kupongskatt ska vidare innehållas om utdelning inte har kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdelningsberättigade.

Uppgift som avses i första stycket ska lämnas skriftligen till värdepapperscentralen i samband med begäran om införing i aktieboken eller anmälan om registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första stycket 6–8 lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, samt i övrigt när värdepapperscentralen begär det av den som avses med införingen. Ändras något förhållande som är av betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, ska uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepapperscentralen.

Värdepapperscentralen ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupongskatt för denne. Lag (2016:52).

Rättsfall (1)

HFD 2016 ref. 47: Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (7)

8 § En värdepapperscentral ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna Skatteverket uppgift om

 • 1. det sammanlagda beloppet av utbetalade utdelningar för vilka skattskyldighet inte förelegat,
 • 2. storleken av utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt för varje skattskyldig,
 • 3. det sammanlagda beloppet av utdelning som inte har kunnat betalas ut till följd av bristande uppgifter om den utdelningsberättigade,
 • 4. det sammanlagda beloppet av innehållen kupongskatt.

Inom samma tid ska värdepapperscentralen inbetala innehållen kupongskatt till Skatteverket.

Andra stycket gäller inte kupongskatt på utdelning som avses i första stycket 3. Sådan skatt inbetalas senast vid utgången av det kalenderår då utdelningen utbetalas, dock senast vid utgången av det femte kalenderåret efter året för utdelningstillfället. Lag (2016:52).

Rättsfall (1)

HFD 2016 ref. 47: Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Utbetalas utdelning sedan en värdepapperscentral inbetalat kupongskatt enligt 8 §, återbetalar Skatteverket kupongskatt, som belöper på sådan utdelning för vilken skattskyldighet inte förelegat.

För återbetalning fordras att värdepapperscentralen till Skatteverket överlämnar utredning om att skattskyldighet inte förelegat för den utdelningsberättigade. Återbetalning sker inte beträffande utdelning som avser utdelningstillfälle tidigare än fem år före det kalenderår utredningen överlämnats till Skatteverket. Lag (2016:52).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:463, 1998:1485, 2016:52

9 a § Sådan återbetalning som avses i 9 § får, utöver vad som sägs där, ske beträffande utdelning på fondandelsbevis för vilken utredning om skattskyldighet överlämnats inom tre månader efter det preskription inträtt för fordran avseende utdelningen. Lag (1994:780).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:780

10 § Har en värdepapperscentral underlåtit att innehålla kupongskatt fastän detta borde ha skett, ska värdepapperscentralen förskjuta kupongskatten men får kräva skattebeloppet åter av den skattskyldige. Lag (2016:52).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1485, 2016:52

11 § Föreligger fall som avses i 10 §, ska Skatteverket delge värdepapperscentralen utdrag av den längd som avses i 26 § och förelägga centralen att inom två månader från den dag då den fick del av utdraget erlägga skattebeloppet. Vill värdepapperscentralen bestrida kravet, ska den senast inom samma tid göra erinran hos Skatteverket, som meddelar beslut med anledning av erinran. Beslutet ska delges värdepapperscentralen och antecknas i längden. Finner Skatteverket att värdepapperscentralen ska förskjuta kupongskatt, ska värdepapperscentralen föreläggas att inom viss tid erlägga skattebeloppet. Lag (2016:52).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:463, 1998:1485, 2016:52

11 a § Bestämmelserna om värdepapperscentral i 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 samt 22 §§ denna lag gäller i stället avstämningsbolaget, om bolaget inte har uppdragit åt

 • 1. en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige eller en värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än Sverige och som bedriver verksamhet från ett fast driftställe här att sända ut utdelningen, eller
 • 2. en värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom EES än Sverige och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe här att sända ut utdelningen och värdepapperscentralen för bolaget har gett in ett åtagande till Skatteverket om att ansvara för uppgifterna enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

Åtagandet enligt första stycket 2 ska göras på fastställt formulär och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget. Lag (2016:52).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1141

11 b § Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett fondbolag eller en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare ska bolaget eller förvaltaren ansvara för de uppgifter som värdepapperscentralen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när fondbolaget, AIF-förvaltaren eller förvaltaren begär det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen. Lag (2016:52).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

11 c § Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare ska förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som värdepapperscentralen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

Förvaltningsbolaget eller den utländska AIF-förvaltaren ska omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt. Lag (2016:52).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:574, 2011:935

12 § Bestämmelserna om värdepapperscentral i 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt

En värdepapperscentral eller den som annars ansvarar för innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § ska vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna paragraf. Lag (2016:52).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (14)

13 § För aktiebolag, som icke är avstämningsbolag, gäller 14-17 §§ vid utbetalning av utdelning. Lag (1990:1434).

14 § Den som för egen eller annans räkning mottar utdelning på aktie i aktiebolag som inte är avstämningsbolag skall till utbetalaren på heder och samvete på blankett enligt fastställt formulär besvara frågor till ledning för bedömande om den utdelningsberättigade är skattskyldig. Är ej svaren sådana att därav uppenbarligen framgår att den utdelningsberättigade icke är skattskyldig för utdelningen, skall kupongskatt för utdelningen innehållas vid utbetalningen. Den som utbetalar utdelningen skall teckna erkännande att kupongskatten innehållits och tillställa uppgiftslämnaren erkännandet.

Skatteverket får medge den, som är skyldig att innehålla kupongskatt och som förutsättes kunna bedöma om skattskyldighet enligt 4 § föreligger, att i det fall skattskyldighet uppenbarligen icke föreligger utbetala utdelning utan att kupongskatt innehålles, även om svaren på frågorna skulle ge anledning till sådant innehållande.

Vid utbetalning av utdelning i utlandet skall kupongskatt alltid innehållas. Lag (2003:647).

Rättsfall (1)

HFD 2016 ref. 47: Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt...

Lagrumshänvisningar hit (21)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:359, 1993:463, 2001:1228

15 § Aktiebolag skall senast fyra månader efter utdelningstillfället, dock senast den 15 januari påföljande år, lämna Skatteverket de blanketter med uppgifter om utdelning som inkommit till bolaget samt inbetala kupongskatt för dels den utdelning för vilken med hänsyn till innehållet i uppgifterna skatt skolat innehållas, dels den utdelning för vilken uppgift ännu ej inkommit till bolaget, och dels den utdelning för vilken inkommit uppgifter som befunnits ofullständiga. Lag (2003:647).

Rättsfall (1)

HFD 2016 ref. 47: Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:463

16 § Inkommer blankett med uppgifter om utdelning till aktiebolag sedan bolaget inbetalat kupongskatt enligt 15 §, återbetalar Skatteverket kupongskatt, som belöper på sådan utdelning för vilken skattskyldighet ej förelegat.

För återbetalning fordras att bolaget överlämnar blanketten till Skatteverket. Blankett som inkommit till bolaget under ett kalenderår bör vara Skatteverket tillhanda senast den 15 januari påföljande år. Återbetalning sker ej beträffande utdelning, som varit tillgänglig för lyftning tidigare än fem år före det kalenderår då blanketten överlämnats till Skatteverket. Lag (2003:647).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:463

17 § Blanketter med uppgift om utdelning, som lämnas enligt 15 §, skall vara ordnade kommunvis efter utdelningsmottagarens kommun. Vilken hemortskommun uppgifterna avser skall vara tydligt utmärkt. Blanketter, vid vilkas avgivande kupongskatt innehållits, skall dock vara skilda från övriga blanketter, och sammanlagda beloppet av den utdelning uppgifterna i dessa blanketter avser skall anges särskilt. Lag (2003:647).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

Gemensamma bestämmelser

18 § Har upphävts genom lag (2014:565).

19 § Kupongskatt betalas genom insättning på särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.

Om kupongskatt inte betalas inom den tid som anges i 8 eller 15 § eller i den ordning som anges i första stycket, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Lag (2003:647).

Ändringar/Förarbeten (6)

20 § Om det behövs med hänsyn till redovisningens omfattning eller andra särskilda förhållanden, får Skatteverket medge en värdepapperscentral eller ett aktiebolag anstånd med fullgörande av skyldighet enligt 8 eller 15 §. Lag (2016:52).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:463, 2005:348, 2016:52

21 § Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det enligt 8 eller 15 § föreligger skyldighet att betala in kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till Skatteverket lämna in en bestyrkt uppgift om de utdelade tillgångarnas värde vid utdelningstillfället. Om värdet är för lågt uppgivet, skall verket meddela beslut om värdet och förelägga bolaget att inom viss tid betala in felande kupongskatt. Om inbetalningen inte gjorts inom den utsatta tiden, skall bolaget betala dröjsmålsavgift. Därvid skall 19 § andra stycket tillämpas.

Om utdelning har ägt rum när beslut meddelats om påföring av ytterligare kupongskatt och har tillräckligt belopp till kupongskatten inte innehållits, skall bolaget förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige. Lag (2003:647).

Ändringar/Förarbeten (5)

22 § Om en värdepapperscentral eller ett aktiebolag inte betalar in kupongskatt i föreskriven tid, ska Skatteverket förelägga värdepapperscentralen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldighet.

Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter ska av Skatteverket lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift. Lag (2016:52).

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (7)

23 § Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan Skatteverket förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart. Lag (2011:1246).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (7)

24 § För kontroll av kupongskatten kan Skatteverket meddela beslut om revision hos aktiebolag. Då gäller bestämmelserna om revision i 41 kap. och vitesföreläggande i 44 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart. Lag (2011:1246).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

25 § Uppgift som enligt 7 § andra stycket ska lämnas till en värdepapperscentral ska vid tillämpningen av skattebrottslagen (1971:69) likställas med uppgift som ska lämnas till myndighet. Lag (2016:52).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

Påförande av kupongskatt i efterhand

26 § Skatteverket uppför i särskild längd utdelningsberättigade som kan antas vara skattskyldiga men för vilka utdelning betalats ut utan att kupongskatt hållits inne, samt det skattebelopp som belöper på utdelningen.

Om inte något annat följer av 11 §, skall Skatteverket delge den som uppförts i längden utdrag ur denna och förelägga honom att inom två månader från den dag då han fick del av utdraget betala skattebeloppet. Om den som uppförts i längden vill bestrida skattepåföringen, skall han senast inom samma tid göra en invändning mot påföringen hos Skatteverket, som sedan meddelar sitt beslut. Beslutet skall delges den som gjort invändningen och antecknas i längden. Om Skatteverket finner att kupongskatt skall betalas, skall den skattskyldige föreläggas att inom viss tid betala skatten.

Kupongskatt, som inte betalats inom den utsatta tiden, skall av Skatteverket lämnas för indrivning. Därvid tillämpas 22 § andra-fjärde styckena. Lag (2003:647).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:463, 1993:899

Återbetalning av kupongskatt

27 § Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits för någon som inte varit skattskyldig eller har kupongskatt innehållits med högre belopp än vad som ska betalas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har den utdelningsberättigade rätt till återbetalning av vad som innehållits för mycket.

Rätt till återbetalning föreligger även

– om aktie förlorat sitt värde till följd av att bolaget upplösts genom likvidation inom två år efter det att sådan utbetalning som avses i 2 § andra stycket 2 blivit tillgänglig för lyftning,

– vid återbetalning till aktieägare enligt aktiebolagslagen (2005:551) i samband med minskning av aktiekapitalet som genomförts med indragning av aktier, och

– vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra stycket beräknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till aktieägaren och dennes anskaffningskostnad för aktierna. Har aktierna förvärvats som fusionsvederlag eller delningsvederlag ska som anskaffningskostnad för aktierna anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för aktierna i det överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier får anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av utbetalningen.

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller annan utredning om att kupongskatt innehållits för sökanden liksom utredning som styrker att sökanden inte är skattskyldig.

Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229) slutligen prövats.

Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket först sedan förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberättigad efterbeskattats för detsamma, kan ansökan om återbetalning göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller efterbeskattningen skedde.

Är den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala skatt enligt denna lag eller skatteförfarandelagen (2011:1244), gäller 64 kap. samt 71 kap. 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandelagen. Lag (2011:1246).

28 § Har upphävts genom lag (1982:193).

Besvär

Överklagande

29 § Beslut av Skatteverket enligt denna lag får hos förvaltningsrätten överklagas av den som beslutet rör och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ett överklagande av den som beslutet rör ska ha kommit in inom två månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

Skatteverkets beslut enligt 22 § första stycket och beslut om revision enligt 24 § får inte överklagas. Lag (2011:1246).

Lagrumshänvisningar hit (21)

Ändringar/Förarbeten (8)

30 § Bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gäller i tilllämpliga delar för mål enligt denna lag. Lag (2011:1246).

Ändringar/Förarbeten (6)

31 § Har upphävts genom lag (1996:666).
32 § Har upphävts genom lag (1996:666).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:624

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1970:134, BeU 60, rskr 364
SFS-nummer
1970:624
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971, då förordningen (1943:44) om kuppongskatt skall upphöra att gälla.

I fråga om utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet, gäller den upphävda förordningen med följande undantag.

 • 1. Inträder skyldighet för styrelse för aktiebolag att enligt 5 § den upphävda förordningen avlämna uppgifter om utdelning eller att inbetala kupongskatt först efter ikraftträdandet och fullgör styrelsen icke denna skyldighet, gäller för sådant fall 19 § andra stycket samt 22 och 23 §§ den nya förordningen.
 • 2. Vid återbetalning av kupongskatt till aktiebolag enligt 6 § den upphävda förordningen gäller den begränsning som föreskrives i 16 § andra stycket den nya förordningen, om utdelningen utbetalats efter utgången av år 1970.
 • 3. Restitution av kupongskatt till utdelningsberättigad enligt 12 § 1 mom. den upphävda förordningen skall ske enligt 27 § den nya förordningen, om ansökan därom göres efter ikraftträdandet.
 • 4. Vid prövning av ansvar enligt 16 § den upphävda förordningen äger 31 § tredje och fjärde styckena den nya förordningen tillämpning.
 • 5. Prövning och handhavande i övrigt av ärende rörande kupongskatt ankommer på riksskatteverket.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift, som ersatts genom bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. Förordning (1971:313).

1971:98

Förarbeten
Prop. 1971:10, SkU 16, rskr 72
Omfattning
ändr. 31 §;ny 32 §
SFS-nummer
1971:98

1971:313

Förarbeten
Prop. 1971:112, SkU 42, rskr 213
Omfattning
ändr. övergångsbest.
SFS-nummer
1971:313

1971:410

Förarbeten
Prop. 1971:60, SkU 35, rskr 223
Omfattning
ändr. 23, 27, 29, 30 §§
SFS-nummer
1971:410
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.

Äldre bestämmelser i 27, 29 och 30 §§ kupongskatteförordningen om kammarrätten och Kungl. Maj:t gäller dock till utgången av år 1971.

I fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 29 § andra stycket kupongskatteförordningen i dess äldre betydelse.

1974:996

Förarbeten
Prop. 1974:181, SkU 1974:64, rskr 1974:389
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 12, 19, 23, 27, 29 §§
SFS-nummer
1974:996

1975:1383

Förarbeten
Prop. 1975/76:76, SkU 1975/76:23, rskr 1975/76:133
Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 13 §§, rubr. närmast före 7, 13 §§
SFS-nummer
1975:1383
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, såvitt avser de bestämmelser i 2, 7 och 12 §§ som hänför sig till aktiebolagslagen (1975:1385) den 1 januari 1977 och i övrigt den 1 januari 1976.

I fråga om utdelning som blir tillgänglig för lyftning under år 1976 eller 1977 och som avser andel i aktiefond för vilken tillämpas ikraftträdandebestämmelserna till aktiefondslagen (1974:931) gäller följande. Sker utdelning till ägare på grundval av register i huvudsaklig överensstämmelse med grunderna för 33 § tredje stycket nämnda lag äger 12 § första stycket kupongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tillämpning. Vad som där föreskrives i fråga om förvaringsbank skall i stället gälla den juridiska person som utövar aktiefondsverksamhet. Beträffande utdelning som ej sker på grundval av sådant register äger 13 § kupongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tillämpning. Vad som där föreskrives om fondbolag eller förvaringsbank skall i stället gälla den som utövar aktiefondsverksamheten.

Lag (1979:182) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Omfattning
ändr. 23, 27 §§
SFS-nummer
1979:182
Rubrik
Lag (1979:182) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1980:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1979/80:60, SkU 1979/80:21, rskr 1979/80:149
Omfattning
ändr. 8, 12, 25 §§
SFS-nummer
1980:76
Rubrik
Lag (1980:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1982:193) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1981/82:96, SkU 1981/82:38, rskr 1981/82:178
Omfattning
upph. 28 §;utgår rubr. närmast före 28 §
SFS-nummer
1982:193
Rubrik
Lag (1982:193) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1982:1212) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1982/83:53, SkU 1982/83:11, rskr 1982/83:119
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
1982:1212
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och tillämpas i fråga om skatt som förfaller till betalning efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1982:1212) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1985:111) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1984/85:47, JuU 1984/85:14, rskr 1984/85:142
Ikraft
1985-07-01
Omfattning
ändr. 31 §
SFS-nummer
1985:111
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

De nya bestämmelserna i 31 § femte och sjätte styckena tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser. Såvitt gäller underrättelse om brottsmisstanke tillämpas de nya bestämmelserna endast på underrättelser som delges efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1985:111) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1986:1118) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1986/87:30, SkU 1986/87:5, rskr 1986/87:40
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1986:1118
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. De äldre bestämmelserna tillämpas dock på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning dessförinnan. I fråga om utdelning som utgör inkomst av rörelse och blivit tillgänglig för lyftning efter ikraftträdandet tillämpas också de äldre bestämmelserna, om 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) eller 6 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i momentens lydelse intill den 1 januari 1987 skall tillämpas på inkomsten.

Rubrik
Lag (1986:1118) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1986:1320) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 17, 21, 22, 25, 27, 29 §§
SFS-nummer
1986:1320
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre bestämmelser i 27 § tillämpas alltjämt i fråga om beslut av mellankommunala skatterätten.

Rubrik
Lag (1986:1320) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1987:636) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1986/87:12, NU 1986/87:36, rskr 1986/87:356
Omfattning
ändr. 2, 7, 12 §§
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:636
Rubrik
Lag (1987:636) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1989:1041) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1989/90:47, 1989/90:SkU16, rskr 1989/90:102
Ikraft
1990-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1989:1041
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på utdelning som har beslutats efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1989:1041) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1990:359) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ikraft
1990-06-30
Omfattning
upph. 25 §;ändr. 14, 17, 21-24, 29 §§
SFS-nummer
1990:359
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.

Rubrik
Lag (1990:359) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1990:1434) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 12, 13, 27 §§
SFS-nummer
1990:1434
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering i den mån inte annat följer av punkterna 2 och 3 nedan.
 • 2. De äldre bestämmelserna i 13 § om aktiefond skall till och med 1993 års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte har registrerats.
 • 3. Äldre bestämmelser skall alltjämt tillämpas på utbetalningar som hänför sig till nedsättning av aktiekapitalet som skett före utgången av år 1990 och till likvidation och fusion som föranlett utskiftning av medel till aktieägare före utgången av år 1990.
Rubrik
Lag (1990:1434) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1991:349) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1990/91:107, 1990/91:SkU27, rskr 1990/91:250
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1991:349
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen tillämpas på utdelningar som blivit tillgängliga för lyftning efter utgången av år 1990.

Rubrik
Lag (1991:349) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1991:414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1990/91:167, 1990/91:SkU30, rskr 1990/91:313
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1991:414
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen tillämpas även i fråga om utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1992:628) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 19, 21, 22 §§
SFS-nummer
1992:628
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om kupongskatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1992:628) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1993:463) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 §§, rubr. närmast före 29 §;ny 30 a §
SFS-nummer
1993:463
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Rubrik
Lag (1993:463) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1993:773) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1992/93:150 (bil. 6), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:773
Rubrik
Lag (1993:773) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1993:899) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1992/92:196 och 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU28 och 1992/93:27 rskr. 1992/93:448
Omfattning
ändr. 22, 26 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:899
Rubrik
Lag (1993:899) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1993:1555) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1555
Rubrik
Lag (1993:1555) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1993:1706) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1994-03-01
SFS-nummer
1993:1706
Rubrik
Lag (1993:1706) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1994:780) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Omfattning
ändr. 12 §;ny 9 a §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:780
Rubrik
Lag (1994:780) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Omfattning
ändr. 2, 27 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:814
Rubrik
Lag (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1994:1867) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1867
Rubrik
Lag (1994:1867) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1994:1868) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1994/95:52, 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU10, 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1994:1868
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:1868) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1994:1869) om ändring i lagen (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142
Omfattning
ändr. 2, 27 §§ i 1994:814
SFS-nummer
1994:1869
Rubrik
Lag (1994:1869) om ändring i lagen (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1996:666) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Omfattning
upph. 31, 32 §§, rubr. närmast före 31 §;ny 25 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:666
Rubrik
Lag (1996:666) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1996:948) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Omfattning
ändr. 6 §, övergångsbest. till 1993:463
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:948
Rubrik
Lag (1996:948) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1997:515) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 19, 27 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:515
Rubrik
Lag (1997:515) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1997:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1087
Rubrik
Lag (1997:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1998:242) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Omfattning
ändr. 6, 17, 21, 22 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:242
Rubrik
Lag (1998:242) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1998:1485) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 25 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1485
Rubrik
Lag (1998:1485) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1998:1607) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1998:1607
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller för utdelning som lämnats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1998:1607) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1999:996) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1999:996
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas i fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:996) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 1, 4, 17, 27 §§
SFS-nummer
1999:1240
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller i fråga om utdelning som skett före ikraftträdandet. 27 § andra stycket tillämpas på utbetalningar som skett efter den 10 mars 2000 och på likvidationer som påbörjats före nämnda datum men som inte avslutats vid den tidpunkten. Lag (2000:1423).

Rubrik
Lag (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2000:47) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft
2000-03-01
SFS-nummer
2000:47
Rubrik
Lag (2000:47) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2000:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:38, bet. 1999/2000:SkU12, rskr. 1999/2000:136
Ikraft
2000-03-10
Omfattning
ändr. 2, 27 §§
SFS-nummer
2000:76
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000 och tillämpas på utbetalningar och utdelningar som sker efter ikraftträdandet och på likvidationer som påbörjats före ikraftträdandet men som inte avslutats vid den tidpunkten. Har kupongskatt tagits ut med tillämpning av 2 § i dess äldre lydelse gäller även 27 § i sin äldre lydelse.

Rubrik
Lag (2000:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2000:468) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 6, 24, 29 §§
SFS-nummer
2000:468
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

Rubrik
Lag (2000:468) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2000:1348) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Omfattning
ändr. 4 § i 1999:1240
SFS-nummer
2000:1348
Rubrik
Lag (2000:1348) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2000:1423) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Omfattning
ändr. 27 § i 1999:1240;ny övergångsbest. till 1999:1240
SFS-nummer
2000:1423
Rubrik
Lag (2000:1423) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2001:1228) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 14, 17 §§
SFS-nummer
2001:1228
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller i fråga om utdelning som har skett före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2001:1228) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2003:226) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166
Ikraft
2003-07-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2003:226
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 • 2. För utdelning som avses i 2 § andra stycket med undantag för sådana utbetalningar som anges nedan i punkt 3, gäller de nya bestämmelserna i fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
 • 3. För utbetalningar vid nedsättning av aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp, vid nedsättning av reservfonden eller överkursfonden samt för annan utdelning än sådan som avses i 2 § andra stycket, gäller de nya bestämmelserna i fråga om utdelning som lämnas den 1 januari 2004 eller senare.
Rubrik
Lag (2003:226) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2003:647) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
upph. 30 §;nuvarande 30 a § betecknas 30 §;ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, nya 30 §§, rubr. närmast före 6 §
SFS-nummer
2003:647
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. Äldre föreskrifter i 23 § gäller fortfarande för anmälan som har getts in före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter i 29 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2003:647) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2003:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:10, bet. 2003/04:SkU6, rskr. 2003/04:78
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2003:1087
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2003:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2004:50) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ikraft
2004-04-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 12 §§
SFS-nummer
2004:50
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 • 2. Vad som sägs i 1, 2 och 11 b §§ om investeringsfond skall också gälla sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Lag (2005:1141).
 • 3. Vad som sägs i 11 b och 12 §§ om fondbolag skall också gälla sådant fondbolag som driver verksamhet med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder. Lag (2005:1141).
Rubrik
Lag (2004:50) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2004:495) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:134, bet. 2003/04:SkU34, rskr. 2003/04:264
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-10-08
SFS-nummer
2004:495
Rubrik
Lag (2004:495) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2004:1148) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:27, bet. 2004/05:SkU13, rskr. 2004/05:76, EGTL225/1990 s6, EUTL007/2004 s41
Ikraft
2005-01-01
CELEX-nr
31990L0435, 32003L0123
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2004:1148
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2004.

Rubrik
Lag (2004:1148) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2005:348) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:146, bet. 2004/05:SkU31, rskr. 2004/05:236
Ikraft
2005-07-01
Omfattning
ändr. 12, 20, 27 §§
SFS-nummer
2005:348
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Om inte annat följer av punkten 2 gäller äldre bestämmelser i fråga om utdelning som har skett före ikraftträdandet.
 • 2. De nya bestämmelserna i 27 § skall tillämpas i fråga om utbetalningar som sker den 1 januari 2005 eller senare.
Rubrik
Lag (2005:348) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2005:1141) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:39, bet. 2005/06:SkU9, rskr. 2005/06:115
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 27 §§, nya 11 a, 11 b §§, p 2, 3 övergångsbest. till 2004:50
SFS-nummer
2005:1141
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på utdelning som skett efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2005:1141) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2006:576) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349, EUTL225/1990 s6, EUTL7/2004 s41
Ikraft
2007-01-01
CELEX-nr
31990L0435, 32003L0123
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2006:576
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2006.

Rubrik
Lag (2006:576) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2006:1420) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:2, bet. 2006/07:SkU2, rskr. 2006/07/41
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2006:1420
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på utdelning som skett efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2006:1420) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2008:276) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169
Omfattning
ändr. 11 b §
Ikraft
2008-07-23
SFS-nummer
2008:276
Rubrik
Lag (2008:276) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2008:828) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:156, bet. 2008/09:SkU3, rskr. 2008/09:5, EUTL7/2004 s41
Ikraft
2009-01-01
CELEX-nr
32003L0123
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2008:828
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2008.

Rubrik
Lag (2008:828) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2009:782) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 23, 27, 29, 30 §§
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:782
Rubrik
Lag (2009:782) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2009:1414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:36, bet. 2009/10:SkU22, rskr. 2009/10:109
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2009:1414
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2009.

Rubrik
Lag (2009:1414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2010:1442) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1442
Rubrik
Lag (2010:1442) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2011:69) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 27 §§
SFS-nummer
2011:69
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på utdelning som beslutas efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller i fråga om sådan återbetalning eller utbetalning till aktieägarna, för vilka försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Rubrik
Lag (2011:69) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2011:279) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-04-15
SFS-nummer
2011:279
Rubrik
Lag (2011:279) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2011:935) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:131, bet. 2010/11:SkU35, rskr. 2010/11:318
Ikraft
2011-08-01
Omfattning
ändr. 2, 11 b §§;ny 11 c §
SFS-nummer
2011:935
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 31 juli 2011.

Rubrik
Lag (2011:935) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 1, 4, 23, 24, 27, 29, 30 §§
SFS-nummer
2011:1246
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av 2011.
 • 2. Den nya lydelsen av 1 § tredje stycket 1 tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.
 • 3. De nya lydelserna av 4 § tredje stycket och 27 § sjunde stycket tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. De nya lydelserna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
 • 4. De nya lydelserna av 23 § och 29 § andra stycket tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011.
Rubrik
Lag (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2011:1273) om ändring i lagen (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Omfattning
ändr. 4 § i 2011:1246
SFS-nummer
2011:1273
Rubrik
Lag (2011:1273) om ändring i lagen (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2012:272) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208, EUTL345/2011 s8
Ikraft
2012-07-01
CELEX-nr
32011L0096
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2012:272
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på utdelning som hänför sig till tiden efter den 17 januari 2012.

Rubrik
Lag (2012:272) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2013:574) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL345/2011 s8
Ikraft
2013-07-22
CELEX-nr
32011L0096
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 11 b, 11 c, 12 §§
SFS-nummer
2013:574
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 21 juli 2013.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för utdelning på andel i en specialfond som förvaltas av ett fondbolag, ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut som enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får fortsätta med sådan verksamhet efter den 21 juli 2013 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.
Rubrik
Lag (2013:574) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2014:565) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Omfattning
upph. 18 §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:565
Rubrik
Lag (2014:565) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2015:884) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7, rskr. 2015/16:65, direktiv 2011/96/EU
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ny 4 a §
SFS-nummer
2015:884
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Den nya bestämmelsen tillämpas första gången på utdelning om utdelningstillfället inträffar efter den 31 december 2015.
Rubrik
Lag (2015:884) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2016:52) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 25 §§
SFS-nummer
2016:52
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
 • 2. Bestämmelserna i 2, 7–9, 10–12, 20, 22 och 25 §§ i den nya lydelsen tillämpas på utdelning som betalas ut efter den 29 februari 2016.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller för utdelning som betalas ut av en central värdepappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta med sådan verksamhet efter den 29 februari 2016 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.
Rubrik
Lag (2016:52) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (2018:1205) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:398
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2018:1205
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Lagen tillämpas första gången på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:1205) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation