lagen.nu

Strafföreläggandekungörelse (1970:60)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1970-02-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:439
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Om det finns förutsättningar för det, bör åklagaren utfärda strafföreläggande för den misstänkte i stället för att väcka åtal. Förordning (1997:905).

Ändringar/Förarbeten (7)

1 a § Vad som sägs i 3, 5, 6 och 8 §§ om den misstänkte gäller i tillämpliga delar en näringsidkare som förelagts företagsbot i enlighet med 5 § lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. Förordning (2006:429).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:429

Åtgärder innan strafföreläggande utfärdas

2 § Om det uppkommer fråga om strafföreläggande när det finns en målsägande som inte har lämnat besked om han avser att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, skall undersökningsledaren eller åklagaren om möjligt uppmana målsäganden att inom en viss tid lämna sådant besked. Förordning (1997:905).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1164, 1997:905

3 § Polisman eller annan som håller förhör med den misstänkte får inte föreslå denne att utfärda en fullmakt som avses i 48 kap. 10 § rättegångsbalken, utan att den misstänkte har erkänt brottet och det finns särskild anledning att anta att saken inte eller bara med svårighet kan avgöras genom strafföre- läggande om fullmakt inte utfärdas. Förordning (1997:905).

4 § Innan åklagaren utfärdar ett strafföreläggande för brott som bör föranleda mer än 40 dagsböter, skall åklagaren i den utsträckning Åklagarmyndigheten bestämmer undersöka om det också finns misstanke om andra brott. Förordning (2004:1273).

Ändringar/Förarbeten (3)

Utfärdande av strafföreläggande

5 § Strafföreläggande utfärdas i form av ett elektroniskt dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Strafföreläggande får även utfärdas enligt formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten. Ett sådant föreläggande skall undertecknas av åklagaren.

Till ett skriftligt besked som avses i 48 kap. 8 § rättegångsbalken skall det fogas en uppmaning till den misstänkte att snarast betala böterna, om han eller hon godkänner föreläggandet. Uppmaningen skall i förekommande fall avse även enskilt anspråk som har förelagts den misstänkte samt avgift eller belopp som den misstänkte har förelagts att betala på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott. Förordning (2006:499).

6 § Har den misstänkte till åklagaren gett in en fullmakt som avses i 48 kap. 10 § rättegångsbalken, skall uppgifter om ombudet anges i föreläggandet. Ett skriftligt besked som återger föreläggandets innehåll skall lämnas eller sändas till ombudet. Förordning (1997:905).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Godkännande av strafföreläggande

7 § Åklagarmyndigheten respektive Tullverket får meddela föreskrifter om vilken myndighet ett skriftligt godkännande av ett strafföreläggande ska lämnas till.

Godkännande av ett strafföreläggande enligt 48 kap. 11 § rättegångsbalken eller 5 § tredje stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. sker genom betalning till Polismyndigheten.

Ett strafföreläggande anses godkänt när skriftligt godkännande eller betalning kommer in till behörig mottagare.

Om det finns skäl till det, ska en åklagare pröva om föreläggandet ska anses vara godkänt. Förordning (2014:1118).

Ändringar/Förarbeten (8)

8 § Om det inte kommer något godkännande eller annat besked från den misstänkte, får en påminnelse om föreläggandet sändas till honom.

Har det inte kommit något godkännande eller annat besked från den misstänkte bör, om det är lämpligt, underrättelse om föreläggandet delges honom på det sätt som föreskrivs om stämning i brottmål. Förordning (1997:905).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:1030

Uppgiftslämnande

9 § /Upphör att gälla U:2019-06-30 genom förordning (2019:439)./ Uppgifter om utfärdade strafförelägganden ska lämnas till Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten får, efter samråd med Tullverket, meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt första stycket. Förordning (2015:576).

Ändringar/Förarbeten (8)

(Upphör att gälla 2019-06-30 00:00:00)

10 § Åklagarmyndigheten ska lämna de uppgifter om strafföreläggande som behövs för uppbörd enligt bötesverkställighetslagen (1979:189) till Polismyndigheten. Förordning (2014:1118).

(Träder i kraft 2019-06-30 00:00:00)

10 § Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket ska lämna de uppgifter om strafföreläggande som behövs för uppbörd enligt bötesverkställighetslagen (1979:189) till Polismyndigheten. Förordning (2019:439).

11 § Om det kommer in betalning som kan utgöra godkännande enligt 48 kap. 11 § rättegångsbalken till Polismyndigheten, ska detta meddelas den myndighet där strafföreläggandet utfärdades. Förordning (2014:1118).

Ändringar/Förarbeten (5)

12 § De skyldigheter i lag eller annan författning som innebär att en domstol ska underrätta en myndighet eller något annat organ om en dom i ett brottmål, ska också gälla för den myndighet som har utfärdat ett strafföreläggande som har godkänts. I stället för domstolens dom ska underrättelsen i sådana fall avse uppgifter om strafföreläggandets innehåll och godkännandet av detta. Förordning (2017:1027).

12 a § Den tid en person har varit frihetsberövad på ett sådant sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande, ska antecknas i en handling som bifogas akten (avräkningsunderlag).

Åklagarmyndigheten får meddela föreskrifter om utformningen av avräkningsunderlaget. Förordning (2019:105).

12 b § Om offentlig försvarare är förordnad för en misstänkt som godkänner ett strafföreläggande ska åklagaren underrätta den domstol som har förordnat den offentliga försvararen om godkännandet. I samband med detta ska åklagaren lämna de uppgifter i ärendet som kan ha betydelse för återbetalningsskyldigheten för kostnaderna för den offentliga försvararen. Förordning (2010:582).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:582

13 § Om den som har godkänt ett strafföreläggande klagar på detta, ska rätten utan dröjsmål informera klaganden om hans eller hennes rättigheter enligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2014:262).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:262, 2006:499

14 § Beslutar rätten om inhibition i ett mål om undanröjande av ett strafföreläggande, skall den myndighet där föreläggandet utfärdades underrättas om detta.

Om ett strafföreläggande undanröjs, skall rätten underrätta den myndighet där föreläggandet utfärdades, när beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (1997:905).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1971:729, 1979:203, 1992:1030

14 a § När någon ges tillfälle att yttra sig över en ifrågasatt rättelse av ett godkänt strafföreläggande, får det ske muntligen eller skriftligen. Förordning (1997:905).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1982:1127

15 § Uppgifter till rättsstatistiken lämnas enligt föreskrifter som Brottsförebyggande rådet meddelar efter samråd med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Riksarkivet. Förordning (2014:1118).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

16 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av de bestämmelser i 48 kap. rättegångsbalken som rör strafföreläggande får meddelas av Åklagarmyndigheten. Förordning (2004:1273).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:60

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1970:60

1970:899

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1970:899

1971:426

Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
1971:426

1971:729

Omfattning
ändr. 9, 11, 14 §§
SFS-nummer
1971:729

1971:846

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1971:846

1973:281

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1973:281

1974:1077

Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1974:1077

1975:288

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1975:288

1975:291

Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1974:1077
SFS-nummer
1975:291

Förordning (1977:411) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
upph. 1 §;utgår rubr. närmast före 1 §;ändr. 7, 11 §§
SFS-nummer
1977:411
Rubrik
Förordning (1977:411) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1979:203) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
upph. 11, 12 §§;ändr. 5, 14 §§
SFS-nummer
1979:203
Rubrik
Förordning (1979:203) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1980:27) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1980:27
Rubrik
Förordning (1980:27) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1981:990) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1981:990
Rubrik
Förordning (1981:990) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1982:1127) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
ny 14 a §
SFS-nummer
1982:1127
Rubrik
Förordning (1982:1127) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1989:880) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
ny 1 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:880
Rubrik
Förordning (1989:880) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1991:1360) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1360
Rubrik
Förordning (1991:1360) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1992:1030) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
ändr. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1030
Rubrik
Förordning (1992:1030) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1995:1065) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
1995-10-15
SFS-nummer
1995:1065
Rubrik
Förordning (1995:1065) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1995:1164) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraft
1995-12-01
SFS-nummer
1995:1164
Rubrik
Förordning (1995:1164) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1997:905) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970;60)

Omfattning
ändr. 1-16 §§, rubr. närmast före 2, 5 §§;nya rubr. närmast före 7, 9 §§;omtryck
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:905
Rubrik
Förordning (1997:905) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970;60)

Förordning (1998:983) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:983
Rubrik
Förordning (1998:983) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1999:477) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 9, 15 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:477
Rubrik
Förordning (1999:477) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (1999:1136) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1136
Rubrik
Förordning (1999:1136) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2000:300) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:300
Rubrik
Förordning (2000:300) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2000:677) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 12 a §
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:677
Rubrik
Förordning (2000:677) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2004:1273) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 7, 9, 10, 12, 12 a, 15, 16 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1273
Rubrik
Förordning (2004:1273) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2006:429) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §;ny 1 a §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:429
Rubrik
Förordning (2006:429) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2006:499) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 13 §;ändr. 5 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:499
Rubrik
Förordning (2006:499) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2010:582) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 12 b §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:582
Rubrik
Förordning (2010:582) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2014:262) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL142/2012 s1
Ikraft
2014-06-01
CELEX-nr
32012L0013
Omfattning
ny 13 §
SFS-nummer
2014:262
Rubrik
Förordning (2014:262) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2014:1118) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 10, 11, 15 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1118
Rubrik
Förordning (2014:1118) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2015:576) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 12 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:576
Rubrik
Förordning (2015:576) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2017:1027) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1027
Rubrik
Förordning (2017:1027) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2019:105) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 12 a §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:105
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt rum före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2019:105) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2019:439) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 9 §, ändr. 10 §
Ikraft
2019-06-30
SFS-nummer
2019:439
Rubrik
Förordning (2019:439) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation