lagen.nu

Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1970-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:139
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-15

1 § Den som enligt beslut av myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge ska vara omhändertagen för vård eller behandling får efter framställning utlämnas enligt vad som sägs i denna lag för verkställighet av beslutet.

Om överlämnande för brott finns särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser finns också i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. Lag (2011:1168).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:448, 2011:1168

2 § Utlämning får beviljas endast under villkor

att framställningen grundas på beslut enligt vederbörande stats lagstiftning om nykterhetsvård eller vård av narkotikamissbrukare, barna- och ungdomsvård, vård av psykiskt sjuka, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda eller åtgärder mot försumliga försörjare eller samhällsfarligt asociala,

att den som begäres utlämnad enligt beslutet skall intagas eller hållas kvar på anstalt eller uppehålla sig på plats som särskilt anvisats honom och

att beslutet får verkställas i den stat där det meddelats.

3 § Svensk medborgare får utlämnas endast om han har hemvist i den stat där beslutet meddelats samt beslutet avser vård och det är mest ändamålsenligt att vården beredes honom i den staten.

4 § Framställning om utlämning görs hos Polismyndigheten. Lag (2014:637).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:637

5 § Finner Polismyndigheten att villkoren för utlämning är uppfyllda och att utlämning inte heller bör vägras på annan grund, får Polismyndigheten meddela beslut om utlämning.

Beslutar Polismyndigheten inte om utlämning, ska handlingarna skyndsamt sändas till förvaltningsrätten för beslut. Lag (2014:637).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1974:911, 2009:781, 2014:637

6 § När ärendet handläggs av Polismyndigheten ska förhör hållas med den som begärs utlämnad, om hans eller hennes hörande inte saknar betydelse för utredningen. Handläggs ärendet av en förvaltningsrätt, ska muntlig förhandling hållas under samma förutsättning. Inställer sig inte den som begärs utlämnad efter kallelse till förhör eller muntlig förhandling, får han eller hon hämtas till förhöret eller förhandlingen.

Beslut om utlämning får inte meddelas utan att den som begärs utlämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och fått tillfälle att yttra sig över det. Lag (2014:637).

Ändringar/Förarbeten (5)

7 § Har upphävts genom lag (1973:132).

8 § Kan det skäligen befaras att den som begärs utlämnad avviker eller på annat sätt undandrar sig utlämning, får den myndighet som ärendet är anhängigt hos meddela honom eller henne förbud att utan tillstånd lämna den uppehållsort som är anvisad (reseförbud) eller besluta att han eller hon ska omhändertas.

Meddelar Polismyndigheten beslut enligt första stycket innan frågan om utlämning har prövats, får beslutet avse reseförbud under högst tio dagar eller omhändertagande under högst tre dagar. I fall som avses i 5 § andra stycket får Polismyndigheten eller förvaltningsrätten besluta om reseförbud eller omhändertagande för tiden till dess förvaltningsrätten prövat ärendet. När utlämning beviljas kan det förordnas att beslut om reseförbud eller omhändertagande ska gälla för tiden till dess att utlämningsbeslutet verkställs.

Finns det inte längre skäl för reseförbud eller omhändertagande, ska beslutet omedelbart hävas. Lag (2014:637).

9 § Är någon efterlyst i Sverige med anledning av beslut som kan föranleda utlämning enligt denna lag, får Polismyndigheten meddela honom eller henne reseförbud eller besluta om att han eller hon ska omhändertas i avvaktan på framställning om utlämning. Sådant beslut får meddelas endast om det finns sannolika skäl att en framställning om utlämning kommer att bifallas och det skäligen kan befaras, att den som efterlysts avviker eller på annat sätt undandrar sig utlämning. Den myndighet som begärt efterlysningen ska omedelbart underrättas om den åtgärd som vidtagits.

Beslut som avses i första stycket ska omedelbart hävas, när det inte längre finns skäl för åtgärden eller om framställning om utlämning inte tagits emot inom fem dagar från den dag då åtgärden vidtogs. Sedan framställning kommit in, ska reseförbud eller omhändertagande bestå endast om beslut om detta meddelas enligt 8 §. Lag (2014:637).

10 § Beslut i fråga om utlämning skall meddelas utan dröjsmål. Är den som begäres utlämnad omhändertagen enligt 8 §, skall förvaltningsrätten, om ej synnerligt hinder möter, meddela beslut inom fem dagar från den dag då handlingarna inkom till förvaltningsrätten eller, om omhändertagandet skett därefter, inom samma tid från dagen för omhändertagandet.

Har beslut om utlämning eller om åtgärd enligt 8 eller 9 § meddelats, skall beslutet jämte besvärshänvisning skyndsamt delges den som beslutet avser. Lag (2009:781).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1974:911, 2009:781

11 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ett beslut om utlämning enligt denna lag ska överklagas inom en vecka från den dag då klaganden delgavs beslutet. Ett beslut om reseförbud eller omhändertagande får dock överklagas utan begränsning till viss tid. Lag (2014:637).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1971:646, 2009:781, 2014:637

12 § Ett beslut om reseförbud eller omhändertagande gäller omedelbart.

Polismyndigheten och förvaltningsrätten får, när det finns särskilda skäl, förordna att dess beslut om utlämning ska verkställas omedelbart. Kammarrättens beslut om utlämning ska verkställas omedelbart, om inte domstolen beslutar annat. Lag (2014:637).

Ändringar/Förarbeten (4)

12 a § Beslut om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge verkställs av Polismyndigheten. Beslutet ska verkställas utan dröjsmål.

Om en utländsk myndighet har beslutat om utlämning till Sverige för vård eller behandling, ska Polismyndigheten ansvara för transporten i Sverige. Lag (2017:139).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:139

13 § Om någon ska utlämnas enligt denna lag ska som villkor uppställas att han eller hon dels inte får åtalas eller straffas för något annat brott som begåtts före utlämningen, dels inte får vidareöverlämnas eller vidareutlämnas till en stat utanför Norden. Det gäller dock inte om den som utlämnas har samtyckt till åtgärden eller haft möjlighet att lämna den mottagande nordiska staten men inte gjort detta inom 45 dagar efter sitt slutliga frigivande eller har återvänt dit efter att ha lämnat landet.

På framställning av den mottagande nordiska staten kan avsteg från villkoret beviljas. Om framställningen gäller åtal eller straff för något annat brott som begåtts före överförandet, ska 5 kap. 7 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder tillämpas. Prövningen ska även omfatta om ett överlämnande för gärningen hade kunnat beviljas enligt 2 kap. 5 § 1–3 samma lag. Om framställningen gäller vidareöverlämnande eller vidareutlämning till en stat utanför Norden, ska 6 kap. 8 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder eller 24 § lagen (1957:668) om utlämning för brott tillämpas. Behörig tingsrätt vid prövning enligt arresteringsorderlagen är Stockholms tingsrätt. Lag (2011:1168).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1168

14 § Den som utlämnas från en stat som anges i 1 § till en annan sådan stat får föras genom Sverige utan särskilt tillstånd.

Om det är nödvändigt för att en transport ska kunna genomföras, får Polismyndigheten hålla den som utlämnas i förvar, dock längst under 48 timmar. Lag (2017:139).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:139

15 § I mål eller ärende angående utlämnande för verkställighet av beslut om vård eller behandling skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (1996:1633).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1633, 1974:911

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:375

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten
Prop. 1970:30, 1LU 25, rskr 129
SFS-nummer
1970:375
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft i förhållande till Danmark, Finland och Norge den 1 januari 1971 samt i förhållande till Island den dag regeringen bestämmer. Lag (1974:911).

1971:646

Förarbeten
Prop. 1971:30, KU 1971:36, rskr 1971:222
Omfattning
ändr. 6, 11, 12 §§
SFS-nummer
1971:646

1973:132

Förarbeten
Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Omfattning
upph. 7 §;ändr. 6 §
SFS-nummer
1973:132

1974:911

Förarbeten
Prop. 1974:155, JuU 1974:41, rskr 1974:365
Omfattning
upph. 15 §;ändr. 5, 6, 8, 10-12 §§, ikrafttr.best.
SFS-nummer
1974:911

Lag (1996:1633) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av vård eller behandling

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ny 15 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1633
Rubrik
Lag (1996:1633) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av vård eller behandling

Lag (2008:448) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
Ikraft
2008-07-01
CELEX-nr
32003R2201
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2008:448
Rubrik
Lag (2008:448) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Lag (2009:781) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:781
Rubrik
Lag (2009:781) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Lag (2011:1168) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ikraft
2012-10-16
Omfattning
ändr. 1, 13 §§
SFS-nummer
2011:1168
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om utlämning som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2011:1168) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Förordning (2012:575) om ikraftträdande av lagen (2011:1168) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1168
SFS-nummer
2012:575
Rubrik
Förordning (2012:575) om ikraftträdande av lagen (2011:1168) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Lag (2014:637) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:637
Rubrik
Lag (2014:637) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Lag (2017:139) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Omfattning
ändr. 14 §;ny 12 a §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:139
Rubrik
Lag (2017:139) om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation