lagen.nu

Förordning (1970:340) om skolskjutsning

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1970-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:933
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Med skolskjutsning avses i denna förordning skjuts till eller från skolan av elever i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola. Skjutsen ska vara särskilt ordnad för ändamålet av det allmänna och inte vara av tillfällig natur.

Med icke yrkesmässig skolskjutsning avses skjuts som inte är yrkesmässig trafik eller taxitrafik. Förordning (2017:1117).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.

I varje kommun ska den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Nämnden bestämmer efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, Polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske.

Nämnden ansvarar för att eleverna undervisas om vad de ska göra för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. Förordning (2014:1246).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Har upphävts genom förordning (1975:880).
4 § Har upphävts genom förordning (1989:943).

5 § När ett fordon används för skolskjutsning skall det vara försett med en skylt eller liknande som visar fordonets användning. Vid skolskjutsning skall dörrar på vänster sida av fordonet inte kunna öppnas av passagerare. Andra dörrar skall vara så konstruerade att de inte kan öppnas ofrivilligt av passagerare.

I undantagsfall får fordon som inte uppfyller kraven i första stycket användas för skolskjutsning.

Sittplatserna i en personbil eller lätt lastbil som används för skolskjutsning skall vara utrustade med bilbälte. Förordning (1996:291).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1975:880, 1988:68, 1996:291
6 § Har upphävts genom förordning (2005:950).

7 § Om ett fordon används för skolskjutsning uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid mot 5 § eller en föreskrift som har meddelats i anslutning till denna förordning för tillämpningen av 5 § döms föraren och den som bedrivit skolskjutsningen till böter. I fråga om ansvar för den som bedrivit skolskjutsningen gäller de grunder som anges i 14 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276).

Det som föreskrivits i 5 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237) och 6 kap. 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) ska tillämpas i de fall som avses i första stycket. Förordning (2012:239).

Ändringar/Förarbeten (9)

8 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen. Därvid får föreskrivas att en sådan utmärkningsanordning som avses i 5 § ska vara av en typ som godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna förordning, när det är nödvändigt av särskilda skäl. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Förordning (2010:1580).

Ändringar/Förarbeten (6)

9 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:933).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:933, 1998:784

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:340

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
SFS-nummer
1970:340

1972:482

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1972:482

1972:598

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
SFS-nummer
1972:598

1972:605

Omfattning
ikrafttr.best.
SFS-nummer
1972:605

1975:195

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1975:195

1975:880

Omfattning
upph. 3 §;ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 7, 8 §§;omtryck
SFS-nummer
1975:880

Förordning (1986:36) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 6-8 §§
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:36
Rubrik
Förordning (1986:36) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (1988:68) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förarbeten
Jfr prop. 1987/88:33, TU 1987/88:5, rskr 1987/88:89
Ikraft
1988-08-01
Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
SFS-nummer
1988:68
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som trafiksäkerhetsverket bestämmer personbilar med sittplatser utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta.

Rubrik
Förordning (1988:68) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (1989:943) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 7 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:943
Rubrik
Förordning (1989:943) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (1991:1361) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1361
Rubrik
Förordning (1991:1361) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (1991:1604) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1604
Rubrik
Förordning (1991:1604) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (1992:1291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1291
Rubrik
Förordning (1992:1291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (1996:291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:291
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta. Förordning (1996:291).

Rubrik
Förordning (1996:291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (1998:784) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §;ny 9 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:784
Rubrik
Förordning (1998:784) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (1998:1277) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1998:1277
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta.

Rubrik
Förordning (1998:1277) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2005:950) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §;ändr. 7, 8 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:950
Rubrik
Förordning (2005:950) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2008:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1117
Rubrik
Förordning (2008:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2010:1580) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1580
Rubrik
Förordning (2010:1580) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2011:527) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:527
Rubrik
Förordning (2011:527) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2012:239) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraft
2012-06-01
SFS-nummer
2012:239
Rubrik
Förordning (2012:239) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2014:1246) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1246
Rubrik
Förordning (2014:1246) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2017:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1117
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
  • 2. Förordningen ska tillämpas från och med höstterminen 2018.
Rubrik
Förordning (2017:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2018:933) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:933
Rubrik
Förordning (2018:933) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation