lagen.nu

Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:384
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag förstås med

växtodlingsprodukt vara som helt eller delvis består av spannmål, frö, avrens eller annat avfall av spannmål eller frö eller halm från odling av spannmål eller frö,

flyghavre kärnor av flyghavre (Avena fatua och Avena sterilis) och grobara delar av sådana kärnor.

2 § lagen äger ej tillämpning på

  • 1. växtodlingsprodukt som härrör från brukningsenhet, på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden,
  • 2. växtodlingsprodukt, som icke är halm, från annan brukningsenhet än som avses under 1, om produkten undergått finförmalning (fingröpning) med finfördelningsgrad som bestämts av statens jordbruksverk eller vid undersökning befunnits fri från flyghavre,
  • 3. skogsfrö,
  • 4. frö av växt som odlas endast till prydnad. Lag (1991:384).

Hantering

3 § Om ej annat följer av 4 §, får växtodlingsprodukt ej

  • 1. transporteras, förvaras eller eljest hanteras på sätt som innebär fara för att flyghavre sprides,
  • 2. lämnas för använding som utsäde, foder eller för annan slutlig förbrukning, om det kan antagas att produkten kommer att användas på sätt som innebär fara för att flyghavre sprides.

Innehåller annan växtodlingsprodukt än halm, som förts in i landet, högre halt flyghavre än som jordbruksverket medgivit, får ej produkten transporteras från den ort dit den förts in i landet utan medgivande av jordbruksverket. Lag (1991:384).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:384

4 § Bestämmelserna i 3 § första stycket gäller ej

  • 1. enstaka överlåtelse av växtodlingsprodukt utan offentligt utbud från odlare till djurhållare på samma ort,
  • 2. överlåtelse av halm för jordbruksändamål, när sådan överlåtelse enligt jordbruksverkets bestämmande är nödvändig för försörjningen med foder,
  • 3. transport av växtodlingsprodukt inom sammanhängande del av brukningsenhet,
  • 4. överlåtelse av annan växtodlingsprodukt än halm för slutlig förbrukning som foder till tamdjur, om produkten vid undersökning befunnits icke ha högre halt flyghavre än som jordbruksverket godkänt. Lag (1991:384).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:384

5 § Vara som är avsedd till viltfoder eller prydnad och som består av eller innehåller flyghavre, axade flyghavreplantor eller axade delar av sådana plantor får ej saluhållas eller överlåtas.

6 § Emballage som innehållit växtodlingsprodukt eller fordon i vilket sådan produkt fraktats får användas utanför sammanhängande del av brukningsenhet eller överlåtas endast om det är fritt från flyghavre.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Den som innehar kasserat avrens eller annat avfall av spannmål eller frö, som innehåller flyghavre, skall bränna eller på annat sätt förstöra det.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Bekämpning

8 § För område där flyghavre av någon betydenhet förekommer fastställer regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverkets plan för bekämpning av flyghavren.

Förekommer flyghavre inom område, för vilket plan enligt första stycket ej fastställts, skall marken, så långt det är möjligt, hållas fri från axade plantor av flyghavren. Lag (1991:385).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1489, 1991:385

9 § Skyldighet att vidtaga åtgärd enligt bekämpningsplan eller enligt 8 § andra stycket åvilar fastighetsägaren. Har i fastigheten eller i del av denna upplåtits annan nyttjanderätt än som avses i 1 kap. 7 § lagen (1907:36 s.1) om nyttjanderätt till fast egendom gäller vad som sagts om ägaren i stället nyttjanderättshavaren.

10 § Fullgör ej fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skyldighet enligt bekämpningsplan eller enligt 8 § andra stycket, kan länsstyrelsen anmana honom att fullgöra sin skyldighet.

Underlåter fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att följa anmaning enligt första stycket, kan länsstyrelsen låta verkställa åtgärden på den försumliges bekostnad. Lag (1990:1489).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1489

11 § Beslut enligt 10 § andra stycket länder omedelbart till efterrättelse.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Övriga bestämmelser

12 § Regeringen kan förordna att denna lag skall äga tillämpning på annan växtodlingsprodukt eller annat föremål än som avses i 1 eller 6 §. Regeringen kan även beträffande annat fall än som avses i 4 § förordna att 3 § första stycket ej skall gälla. Lag (1990:1489).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1489

13 § Polismyndigheten skall på begäran av länsstyrelsen lämna handräckning när det behövs för kontroll av att lagen efterleves eller för verkställighet av beslut enligt 10 § andra stycket. Lag (1990:1489).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1489

14 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 eller 5-7 §, 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i bekämpningsplan enligt 8 § första stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:299

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1970:114, 3LU 50, rskr 268
SFS-nummer
1970:299
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8-11 §§ samt 14 § i vad avser brott mot 8 § andra stycket eller föreskrift som meddelats i bekämpningsplan enligt 8 § första stycket den 1 maj 1971, och i övrigt den 1 juli 1970.

Förordningen (1961:77) med vissa bestämmelser om skydd mot flyghavre skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1970. Bestämmelserna i 11-13 §§ nämnda förordning gäller dock till utgången av april 1971.

Lag (1990:1489) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre

Förarbeten
Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Omfattning
ändr. 8, 10, 12, 13 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1990:1489
Rubrik
Lag (1990:1489) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre

Lag (1991:384) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre

Förarbeten
Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:384
Rubrik
Lag (1991:384) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre

Lag (1991:385) om ändring i lagen (1990:1489) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre

Förarbeten
Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Omfattning
ändr. 8 § i 1990:1489
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:385
Rubrik
Lag (1991:385) om ändring i lagen (1990:1489) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation