lagen.nu

Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:683
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Texten har ändrats jämfört med ursprungsmaterialet: Korrigering av stavfel och särskrivningar

1 § Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.

Vad i lagen föreskrives om kvittning mot lönefordran gäller i tillämpliga delar i fråga om kvittning mot fordran på pension som arbetsgivare är skyldig att utge till förutvarande arbetstagare.

Rättsfall (2)

AD 2009 nr 20: En verkställande direktör har i samband med att han lämnade sin anställning...
AD 2013 nr 79: Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgivare...

2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.

Rättsfall (1)

AD 2013 nr 79: Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgivare...

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Kan kvittning ej ske enligt 2 §, får arbetsgivaren kvitta endast med klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran, eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.

För kvittning enligt första stycket får ej tagas i anspråk belopp som är avsett att utgöra ersättning för särskilda kostnader.

Rätt till kvittning utöver vad som följer av första och andra styckena kan medges arbetsgivare genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är att anse som central arbetstagarorganisation. Arbetsgivare som är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa det även i fråga om arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsättes i arbete som avses med avtalet. Detta gäller dock ej arbetstagare som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal. Lag (1976:587).

Rättsfall (4)

AD 1996 nr 70: Fråga i visst fall om löneavdrag varit otillåtna såsom stridande mot...
AD 2006 nr 126: En polismyndighet utannonserade tre lediga anställningar som polisinspektör med...
AD 2013 nr 79: Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgivare...
NJA 2011 s. 10: Förening av mål enligt 14 kap. 7 a § rättegångsbalken. Frågor om handläggning...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1976:587

4 § Kvittning enligt 3 § första stycket eller med stöd av kollektivavtal får ske endast mot den del av lönefordringen som uppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar honom.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av hur stor del av lönefordringen som skall vara skyddad mot kvittning. Lag (1976:92).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1976:92

5 § Skatteavdrag har företräde framför kvittning enligt denna lag. Detsamma gäller utmätning av lön för sådan fordran som har företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § utsökningsbalken, om utmätningen har beslutats innan lönefordringen förfallit till betalning.

Är arbetsgivarens fordran sådan att rätt till kvittning föreligger enligt 3 § och vill arbetsgivaren kvitta mot belopp som han ålagts att innehålla genom beslut om utmätning av lön för en fordran som inte har företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § utsökningsbalken, beslutar kronofogdemyndigheten om beloppets fördelning mellan arbetsgivaren och utmätningssökanden efter fordringarnas storlek.

I övrigt får kvittning inte åberopas mot beslut om utmätning av lön.

Kronofogdemyndighetens beslut enligt andra stycket får överklagas hos tingsrätten utan inskränkning till viss tid. Vid överklagandet och vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. utsökningsbalken. Lag (1995:301).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:833, 1995:301

6 § Innan kvittning får ske enligt 3 § första stycket eller med stöd av kollektivavtal, skall arbetsgivaren från kronofogdemyndigheten inhämta besked om hur stor del av lönefordringen som enligt 4 § skall vara skyddad mot kvittning. Upphör arbetstagarens anställning utan föregående uppsägningstid, får arbetsgivaren hålla inne lönebelopp till dess kronofogdemyndighetens besked föreligger. Det åligger i sådant fall arbetsgivaren att ofördröjligen begära sådant besked. Lag (1981:833).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:833

7 § Innan Kronofogdemyndigheten meddelar beslut som rör arbetsgivarens framställning enligt 6 §, skall myndigheten bereda arbetstagaren tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt.

Mot Kronofogdemyndighetens beslut får talan ej föras. Kronofogdemyndigheten kan ändra beslutet, om anledning därtill förekommer. Lag (2006:683).

Ändringar/Förarbeten (4)

8 § Kvittar arbetsgivare mot arbetstagares lönefordran i annat fall eller i vidare mån än som är medgivet enligt denna lag eller åsidosätter han vad som åligger honom enligt 6 §, är han skyldig att ersätta arbetstagaren uppkommen skada.

Vid bedömande om och i vad mån skada uppstått skall hänsyn tagas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Hade arbetsgivaren grundad anledning antaga att han hade rätt att kvitta eller var hans förfarande eljest ursäktligt, kan skadeståndet jämkas efter vad som finnes skäligt.

Rättsfall (1)

AD 2012 nr 1: Sex arbetstagare har arbetat som abonnemangsförsäljare med helt...

9 § Mål vari är tvist om arbetsgivares rätt till kvittning mot arbetstagares lönefordran handlägges enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Gör arbetsgivare i mål om lönefordran invändning om kvittning eller väcker han genkäromål om motfordran, får målet om lönefordran avgöras utan prövning av invändningen eller genkäromålet, om sådan prövning skulle oskäligt uppehålla prövningen av lönefordran. Lag (1974:382).

Rättsfall (6)

AD 1994 nr 151: Mellan å ena sidan en arbetsgivare (ett bolag) och å andra sidan bl.a. en...
AD 1994 nr 152: Mellan å ena sidan en arbetsgivare, ett bolag, och å andra sidan en...
AD 1995 nr 154: En tingsrätt beslutade att inte pröva arbetstagares lönefordran utan samtidig...
AD 2016 nr 63: En barnskötare har varit frånvarande från arbetet eftersom hon inte ansett sig...
NJA 2009 s. 230: Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken har ett mål vid en tingsrätt...
NJA 2011 s. 10: Förening av mål enligt 14 kap. 7 a § rättegångsbalken. Frågor om handläggning...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:382

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:215

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1970:94, 1LU 42, rskr 262
Ikraft
1970-07-01
SFS-nummer
1970:215

1974:382

Förarbeten
Prop. 1974:77, InU 1974:16, rskr 1974:273
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
1974:382

Lag (1976:92) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Förarbeten
Prop. 1975/76:91, SkU 1975/76:32, rskr 1975/76:186
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1976:92
Rubrik
Lag (1976:92) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Lag (1976:587) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Förarbeten
Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1976:587
Rubrik
Lag (1976:587) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Lag (1981:833) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Förarbeten
Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
SFS-nummer
1981:833
Rubrik
Lag (1981:833) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Lag (1988:391) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Förarbeten
Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:391
Rubrik
Lag (1988:391) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Lag (1995:301) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Förarbeten
Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ikraft
1996-04-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1995:301
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. I fråga om beslut enligt 5 § andra stycket som meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1995:301) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Lag (1997:364) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Förarbeten
Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:364
Rubrik
Lag (1997:364) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Lag (2006:683) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:683
Rubrik
Lag (2006:683) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation