lagen.nu

Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1969-05-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:303
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag äger tillämpning i den mån särskild föreskrift därom meddelas i lag eller annan författning eller i beslut av Konungen om bidrag åt arbetslösa eller annat samhällsstöd.

2 § Arbetskonflikt anses i denna lag föreligga vid lockout eller strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd på arbetsmarknaden.

Vid tillämpning av lagen anses som arbetstagare även den som, utan att anställningsförhållande föreligger, utför arbete för annans räkning och därvid till denne intager en beroende ställning av väsentligen samma art som en arbetstagare till arbetsgivaren. Den för vars räkning arbetet utföres anses som arbetsgivare enligt lagen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

3 § Samhällsstöd utgår icke till arbetsgivare eller arbetstagare som är indragen i arbetskonflikt.

Samhällsstöd utgår dock till den som är indragen i arbetskonflikt till följd av motparts stridsåtgärd, om åtgärden är olovlig enligt lag eller kollektivavtal eller icke vidtagits öppet.

4 § Arbetsgivare är indragen i arbetskonflikt, om han omfattas av stridsåtgärd som avses i 2 §.

5 § Arbetstagare är indragen i arbetskonflikt under förutsättning att han

  • 1. omfattas av sådan stridsåtgärd på arbetsplatsen som avses i 2 § eller i annat fall blir utan arbete till följd av arbetskonflikt på arbetsplatsen, om han icke är eller till kort tid före konflikten varit bunden av något där gällande kollektivavtal samt flertalet av de arbetstagare på arbetsplatsen, vilka hade huvudsakligen samma arbetsuppgifter som han, omfattas av stridsåtgärden,
  • 2. före konfliktens utbrott tillträtt och vid konfliktutbrottet alltjämt innehade anställning vid den konfliktberörda arbetsplatsen samt anställningen var avsedd att vara minst en månad och gällde arbete minst två dagar eller 17 timmar i veckan samt
  • 3. vid konfliktutbrottet icke var permitterad eller uppsagd av arbetsgivaren.

Har arbetstagares anställning vid konfliktberörd arbetsplats upphört före konfliktutbrottet på grund av att arbetstagaren efter varsel om konflikten själv sagt upp eller utan uppsägning lämnat anställningen och kan det antagas att han vid bibehållen anställning hade fyllt förutsättningarna i första stycket, anses han indragen i konflikten, om ej annat följer av 6 §.

6 § Har konfliktindragen arbetstagares anställning vid den konfliktberörda arbetsplatsen upphört på grund av att arbetstagaren själv sagt upp eller utan uppsägning lämnat anställningen och får han anställning vid annan arbetsplats, anses han ej längre indragen i konflikten, sedan den nya anställningen varat en månad.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § En central förvaltningsmyndighets beslut överklagas till Arbetsdomstolen i den del beslutet rör tillämpningen av denna lag. Prövningstillstånd krävs inte för att Arbetsdomstolen ska pröva beslutet.

Om beslutet angår en medlem i en organisation som avses i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, kan medlemmens talan föras av organisationen. Medlemmen har dock rätt att själv föra talan, om han eller hon visar att organisationen undandrar sig att föra hans eller hennes talan.

I fråga om överklaganden till Arbetsdomstolen enligt denna lag ska i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister föreskrivs om rättegången i mål om beslut som har överklagats till Arbetsdomstolen. Mål enligt denna lag kan dock även avgöras efter huvudförhandling. Lag (2008:303).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1974:381, 1976:585, 2008:303

8 § Har myndighet beviljat eller avslagit framställning om samhällsstöd, kan arbetsdomstolen förordna annat för tiden intill dess lagakraftägande beslut föreligger i målet. Lag (1974:381).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:381
9 § har upphävts genom lag (1974:381).
10 § har upphvärt genom lag (1974:381).
11 § har upphävts genom lag (1974:381).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:93

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1969:76; 2LU 1969:49; Rskr 1969:186
Ikraft
1969-05-15
SFS-nummer
1969:93

Lag (1974:381) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

Förarbeten
Prop. 1974:77, InU 1974:16, rskr 1974:273
Omfattning
upph. 9-11 §§;ändr. 7, 8 §§
Ikraft
1974-07-01
SFS-nummer
1974:381
Rubrik
Lag (1974:381) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

Lag (1976:585) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

Förarbeten
Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1977-01-01
SFS-nummer
1976:585
Rubrik
Lag (1976:585) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

Lag (2008:303) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:303
Rubrik
Lag (2008:303) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation