lagen.nu

Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
1969-11-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1632
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01
Är i lag eller annan författning föreskrivet, att viss rättighet tillkommer utländsk medborgare under förutsättningar av ömsesidighet i lagstiftningen eller att Konungen får under förutsättning av ömsesidighet förordna att viss rättighet skall tillkomma utländsk medborgare, får Konungen förordna att sådan rättighet skall tillkomma också statslös person eller politisk flykting. Rättighet som tillkommer utländsk medborgare under förutsättning av ömsesidighet i lagstiftningen tillkommer dock utan Konungens förordnande statslös person och politisk flykting som vistats i riket oavbrutet under minst tre år.
Förordnande enligt första stycket första punkten får avse endast den som stadigvarande vistas i riket, om ej särskilda skäl föranleder annat. Vad som sagts nu gäller ej i fråga om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:000) och ej heller i fråga om annan rättighet, om den hänför sig till rättegång vid svensk domstol. Lag (1996:1632).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:644

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Förarbeten
Prop. 1969:109; 1LU 1969:49; Rskr 1969:335
SFS-nummer
1969:644

1973:131

Förarbeten
Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Omfattning
ändr.;omtryck
SFS-nummer
1973:131

Lag (1996:1632) om ändring i lagen (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr.
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1632
Rubrik
Lag (1996:1632) om ändring i lagen (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation