lagen.nu

Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1969-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:440
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som på grund av förordnande enligt 7 kap. 15 § föräldrabalken i mål om fastställande av faderskap utgivit underhållsbidrag till barn har rätt att av allmänna medel få ersättning härför om domstolen genom dom eller beslut som vunnit laga kraft skilt målet från sig utan att mannen blivit underhållsskyldig.

Vad som sägs i första stycket om rätt till ersättning av allmänna medel gäller också för det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att mannen i skriftlig, av två personer bevittnad handling åtagit sig att utge underhåll för tid, intill dess resultatet av blodundersökning om faderskapet föreligger, och blodundersökningen visar att han icke kan vara fader till barnet. Är hans faderskap enligt blodundersökningen osannolikt, har han rätt till ersättning för utgivna underhållsbidrag, såvida talan om faderskapet icke väckes mot honom inom sex månader från det utlåtandet över blodundersökningen förelåg. Oavsett resultatet av blodundersökningen föreligger rätt till ersättning, om han genom lagakraftvunnen dom friats från faderskapet eller om annan man på grund av lagakraftvunnen dom eller erkännande är att anse som fader till barnet. Lag (1979:337).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Har en man enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken ansetts som far till ett barn eller har en mans faderskap till ett barn fastställts genom bekräftelse eller dom, men frias mannen från faderskapet, har han rätt till ersättning av allmänna medel för underhållsbidrag som han enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken utgett till barnet. Lag (1990:1531).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1976:625, 1979:338, 1990:1531

3 § Ersättning enligt 1 eller 2 § skall motsvara vad mannen på grund av dom, beslut eller avtal har erlagt i underhåll för barnet. Om det finns synnerliga skäl får dock ersättningen sättas ner eller vägras.

Utöver ersättning för erlagda underhållsbidrag utgår ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på varje erlagt belopp från dess betalningsdag. Kan icke styrkas när underhållsbidragen betalats, beräknas ränta till skäligt belopp. Lag (1979:338).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1975:654

4 § Föreligger rätt till ersättning enligt denna lag får mannen ej kräva tillbaka vad han har utgett av den som mottagit underhållsbidraget. Ej heller får staten kräva tillbaka utgiven ersättning av den som har mottagit underhållsbidraget.

Fastställs att en annan man är far till barnet får staten, om det finns särskilda skäl, kräva tillbaka utgiven ersättning av denne enligt vad som följer av hans underhållsskyldighet mot barnet. Lag (1979:338).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1979:338

5 § Ansökan om ersättning göres hos länsstyrelsen i det län där mål om faderskapet handlagts eller skulle ha handlagts av underrätt.

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 34: Länsstyrelses beslut om ersättning enligt lagen om ersättning i vissa fall för...

6 § Lagen tillämpas också i fråga om underhållsbidrag som har betalats av en kvinna på grund av hennes föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:440).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:440

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:620

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1969:124; 1LU 1969:52; Rskr 1969:367
SFS-nummer
1969:620

1973:805

Förarbeten
Prop. 1973:100, LU 1973:25, rskr 1973:288
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1973:805

1975:654

Förarbeten
Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1975:654

Lag (1976:625) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Förarbeten
Prop. 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1976:625
Rubrik
Lag (1976:625) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Lag (1978:861) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Förarbeten
Prop. 1978/79:12, LU 1978/79:9, rskr 1978/79:99
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1978:861
Rubrik
Lag (1978:861) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Lag (1979:337) om ändring i lagen (1978:861) om ändring i lagen (1969:620) om er- sättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Förarbeten
Prop. 1978/79:193, LU 1978/79:22, rskr 1978/79:341
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1979:337
Rubrik
Lag (1979:337) om ändring i lagen (1978:861) om ändring i lagen (1969:620) om er- sättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Lag (1979:338) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Förarbeten
Prop. 1978/79:193, LU 1978/79:22, rskr 1978/79:341
Omfattning
ändr. 2-4 §§;omtryck
SFS-nummer
1979:338
Rubrik
Lag (1979:338) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Lag (1990:1531) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Förarbeten
Prop. 1990/91:8, 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1991-03-01
SFS-nummer
1990:1531
Rubrik
Lag (1990:1531) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Lag (2005:440) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Omfattning
ny 6 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:440
Rubrik
Lag (2005:440) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation