lagen.nu

Kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1969-11-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:86
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-15

1 § Den som hörs under en förundersökning i brottmål eller enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken kan få ersättning av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Förordning (2016:86).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Ersättning utgår ej, om den hörde sökt avvika eller annorledes undandraga sig förundersökning eller på annat sätt försvåra sakens utredning, eller om han genom att falskeligen anmäla sig själv eller i övrigt uppsåtligen föranlett, att han blivit underkastad förhör utan att skälig anledning förelegat därtill. Ej heller utgår ersättning, om skälig anledning till misstanke föreligger, att den hörde är skyldig till brottet eller medverkat därtill, eller om det i övrigt med hänsyn till den hördes förhållande till saken ej är skäligt, att ersättning utgår.

Utan hinder av första stycket får ersättning för kostnad för återresa utgå till den som hämtats till förhör, om han saknar medel därtill.

3 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen meddelar beslut i fråga om ersättning. Om förundersökningen leds av en åklagare, får även han eller hon meddela ett sådant beslut.

Beslut som avses i första stycket överklagas till länsstyrelsen inom två veckor från den dag då den hörde fick del av beslutet.

Mot länsstyrelsens beslut får talan inte föras. Förordning (2014:1117).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1117

4 § Skriftligt besked om beslutet skall genast tillhandahållas den ersättningsberättigade. Denne har rätt att erhålla ersättningen omedelbart mot kvitto på beskedet. Förordning (1994:1431).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1431

5 § På begäran av den som anges i 1 § ska Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen eller åklagare betala lämpligt förskott. Förordning (2014:1117).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1272, 2014:1117

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:590

Departement
Justitiedepartementet Å
SFS-nummer
1969:590

1973:263

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1973:263

Förordning (1982:807) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1982:807
Rubrik
Förordning (1982:807) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Förordning (1994:1431) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1994:1431
Rubrik
Förordning (1994:1431) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Förordning (1995:273) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:273
Rubrik
Förordning (1995:273) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Förordning (2004:1272) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1272
Rubrik
Förordning (2004:1272) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Förordning (2014:1117) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1117
Rubrik
Förordning (2014:1117) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Förordning (2016:86) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2016:86
Rubrik
Förordning (2016:86) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation