lagen.nu

Efterlysningskungörelse (1969:293)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1969-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:491
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Efterlysning enligt denna kungörelse kan ske, om upplysning saknas var någon som eftersökes av myndighet uppehåller sig och efterlysningen kan antagas underlätta eftersökningen.

Om efterlysning för brott och om efterlysning i vissa andra fall finns bestämmelser utöver vad som föreskrives i denna kungörelse.

2 § Efterlysningar verkställs genom att uppgifter förs in i ett register över efterlysta personer som Polismyndigheten för med hjälp av automatiserad behandling (efterlysningsregistret).

I lagen (2000:344) om Schengens informationssystem finns också bestämmelser om efterlysning. Förordning (2014:1116).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Har upphävts genom förordning (2014:1116).
4 § Har upphävts genom förordning (1979:420).

5 § Innan efterlysning sker skall de åtgärder ha vidtagits för att anträffa den eftersökte, som omständigheterna föranleder.

6 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagare eller Kriminalvården beslutar om efterlysning. Andra myndigheter kan göra framställning om efterlysning till Polismyndigheten.

Polismyndigheten beslutar om efterlysning på begäran av en utländsk myndighet.

Av ett beslut om efterlysning ska det framgå om den efterlyste ska omhändertas vid anträffandet. Förordning (2014:1116).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1982:227, 2005:989, 2014:1116

7 § En framställning om efterlysning eller om att ett beslut om efterlysning ska verkställas görs till Polismyndigheten.

Framställningen ska innehålla uppgifter om den som efterlysningen avser, om anledningen till efterlysningen och om den åtgärd som ska vidtas när han eller hon anträffas. De handlingar som behövs för Polismyndighetens handläggning av ärendet ska bifogas framställningen. Förordning (2014:1116).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1982:227, 2014:1116
8 § Har upphävts genom förordning (1982:227).

9 § När den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs ska den genast återkallas. Återkallelse sker genom att Polismyndigheten tar bort uppgifterna ur efterlysningsregistret.

En myndighet eller åklagare som har beslutat om, eller begärt, en efterlysning enligt denna förordning ska genast underrätta Polismyndigheten när den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs. Förordning (2014:1116).

Ändringar/Förarbeten (5)

10 § Har upphävts genom förordning (1982:227).
11 § Har upphävts genom förordning (1982:227).

12 § En efterlysning som inte avser en försvunnen person eller en person som ska omhändertas vid anträffandet gäller högst ett år, om inte ett nytt beslut om efterlysning har meddelats dessförinnan. Polismyndigheten ska ta bort efterlysningar som av det skälet har upphört att gälla ur efterlysningsregistret. Förordning (2014:1116).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1979:420, 1982:227, 2014:1116

13 § Polismyndigheten beslutar efter framställning om efterlysning i utlandet. Förordning (2014:1116).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1116

13 a § För passhinderundersökning får efterlysningsregistret även innehålla uppgifter om personer som

  • 1. är underkastade övervakning enligt 24 kap. 4 § rättegångsbalken, reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,
  • 2. är underkastade ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen,
  • 3. är föremål för en uppföljningsförklaring som avser en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3–5 lagen om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen,
  • 4. är ålagda att lämna ifrån sig sitt pass enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672), eller
  • 5. det har meddelats förbud att utfärda pass för enligt bestämmelserna i 4. Förordning (2015:491).

14 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse. Förordning (2014:1116).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1116

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:293

Departement
Justitiedepartementet L4
SFS-nummer
1969:293

Förordning (1979:420) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 2, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft
1979-07-03
SFS-nummer
1979:420
Rubrik
Förordning (1979:420) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Förordning (1982:227) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
upph. 8, 10, 11 §§;ändr. 2, 3, 6, 7, 9, 12 §§;ny 13 a §;omtryck
Ikraft
1982-06-01
SFS-nummer
1982:227
Rubrik
Förordning (1982:227) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Förordning (1987:922) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
ändr. 13 a §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:922
Rubrik
Förordning (1987:922) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Förordning (1992:838) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1992-08-01
SFS-nummer
1992:838
Rubrik
Förordning (1992:838) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Förordning (1996:85) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
ändr. 13 a §
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:85
Rubrik
Förordning (1996:85) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Förordning (2005:324) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 a §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:324
Rubrik
Förordning (2005:324) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Förordning (2005:989) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 6, 9 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:989
Rubrik
Förordning (2005:989) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Förordning (2011:968) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 a §
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:968
Rubrik
Förordning (2011:968) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Förordning (2014:1116) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §;ändr. 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1116
Rubrik
Förordning (2014:1116) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Förordning (2015:491) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 a §
Ikraft
2015-08-01
SFS-nummer
2015:491
Rubrik
Förordning (2015:491) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation