lagen.nu

Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1969-05-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:931
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21
Kungl. Maj:t har, med stöd av 1 kap. 3 § första stycket lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption, funnit gott förordna som följer.

1 § Vill svensk medborgare, som avser att ingå äktenskap inför utländsk myndighet, erhålla intyg av svensk myndighet att han enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskapet, utfärdas sådant intyg (äktenskapscertifikat) enligt denna kungörelse.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Äktenskapscertifikat för sökande som är folkbokförd i Sverige utfärdas av Skatteverket.

Äktenskapscertifikat för sökande som har hemvist i främmande stat och inte är folkbokförd i Sverige utfärdas av den svenska beskickningen i den främmande staten eller av det svenska konsulat, inom vars distrikt sökanden har hemvist. Olönat konsulat får dock ej utan regeringens uppdrag utfärda certifikat.

För sökande som avses i andra stycket kan äktenskapscertifikat utfärdas även av utrikesdepartementet. Den som vill erhålla certifikat i denna ordning kan ge in ansökningshandlingar till beskickning eller konsulat som avses i andra stycket. Förordning (2003:911).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Den som ansöker om äktenskapscertifikat skall fullgöra vad som åligger den som vill ha hindersprövning enligt 3 kap. äktenskapsbalken. Om det inte framkommer något hinder mot äktenskapet, skall certifikat utfärdas.

Om hindersprövning enligt 3 kap. äktenskapsbalken har ägt rum mindre än fyra månader tidigare utan att det framkommit något hinder mot äktenskapet, utfärdas certifikat utan någon ny prövning. Förordning (1987:1016).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:1016

4 § Ett äktenskapscertifikat gäller i fyra månader från utfärdandet. Har certifikatet utfärdats med stöd av 3 § andra stycket, räknas dock giltighetstiden från dagen för hindersprövningen. Förordning (1987:1016).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:1016

5 § Formulär till äktenskapscertifikat fastställes av Skatteverket efter samråd med utrikesdepartementet. Förordning (2003:911).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1973:949, 2003:911

5 a § Avgift tas ut för ansökan om äktenskapscertifikat enligt 1 §, som utfärdas av utrikesdepartementet. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:204).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:204

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utfärdande av äktenskapscertifikat får dock inte överklagas. Förordning (2018:931).

Ändringar/Förarbeten (6)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:123

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1969:123

1973:949

Omfattning
ändr. 2, 5 §§;ny 6 §
SFS-nummer
1973:949

Förordning (1977:799) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
SFS-nummer
1977:799
Rubrik
Förordning (1977:799) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Förordning (1987:1016) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1016
Rubrik
Förordning (1987:1016) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Förordning (1991:768) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:768
Rubrik
Förordning (1991:768) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Förordning (1992:204) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Omfattning
ny 5 a §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:204
Rubrik
Förordning (1992:204) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Förordning (1996:25) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Förarbeten
Jfr prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1996:25
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Förordning (1996:25) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Förordning (1998:1033) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1033
Rubrik
Förordning (1998:1033) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Förordning (2003:911) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:911
Rubrik
Förordning (2003:911) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Förordning (2018:931) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:931
Rubrik
Förordning (2018:931) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation