lagen.nu

Narkotikastrafflag (1968:64)

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1968-03-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:488
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Huvudförfattare Alexander Ankerstedt

Se även Farlighetsklassificering av narkotika .

An unofficial translation is available from the Government Offices.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Den som olovligen

 • 1. överlåter narkotika,
 • 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
 • 3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
 • 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
 • 5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
 • 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228).

Rättsfall (131)

NJA 1981 s. 444: Innehav av narkotika? 1 § narkotikastrafflagen.
NJA 1981 s. 519: Odlande av cannabisväxter har ansetts innefatta narkotikainnehav. 1 §...
NJA 1981 s. 825: Utvisning?
NJA 1982 s. 325: En person, vilken såsom intagen i kriminalvårdsanstalt där innehaft 0,7 g...
NJA 1982 s. 525: Fråga, i tre särskilda fall i mål om ansvar enligt narkotikastrafflagen...
NJA 1982 s. 64: En i kriminalvårdsanstalt intagen person A anmodade brevledes B att inköpa ett...
NJA 1983 s. 754: Fråga om avvägning av farlighetsgraden hos kokain som underlag för bedömande...
NJA 1983 s. 887: Ett sådant handhavande av narkotika som äger rum i direkt anslutning till...
NJA 1986 s. 736: Frågor i mål om ansvar å den som vid en rad tillfällen förvärvat narkotika för...
NJA 1987 s. 156: Fråga om påföljd för narkotikabrott enligt 1 § 4 och 5 narkotika strafflagen...
NJA 1987 s. 680: En person reste enligt - i samråd med andra - uppgjord plan till utrikes ort,...
NJA 1989 s. 498: I framställning från Amerikas Förenta Stater begärs utlämning för brott,...
NJA 1991 s. 110: Fråga om narkotikahandel förelegat i den mening som avses i 1 § 5...
NJA 1991 s. 612: Bevisvärdering i mål om ansvar för grovt narkotikabrott. - Tillika fråga om...
NJA 1992 s. 108: Fråga om tillämpningen av 1 eller 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt om...
NJA 1992 s. 524: Försök till narkotikabrott har ansetts föreligga redan när det första ledet i...
NJA 1992 s. 679: I anledning av åtal för försök till grovt narkotikabrott uppkommer fråga om...
NJA 1993 s. 292: En svensk medborgare har med ett utländskt fartyg transporterat narkotika från...
NJA 1994 s. 374: Fråga om farlighetsgraden hos råopium och om straffmätning vid narkotikabrott...
NJA 1996 s. 478: Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 §...
NJA 1997 s. 193: Innehav av en liten mängd heroin har ansetts som narkotikabrott enligt 1 §...
NJA 1997 s. 522: Innehav för eget bruk av en liten mängd amfetamin har bedömts som...
NJA 1998 s. 24: Grovt narkotikabrott (Rohypnol)?
NJA 1998 s. 512: Framställning av cannabis (marijuana) genom odling i hemmet har, med hänsyn...
NJA 2001 s. 86: Fråga om påföljd för artbrottslighet (varusmugglingsbrott och narkotikabrott...
NJA 2003 s. 473: En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen...
NJA 2007 s. 219: S.k.industrihampa som odlats med tillstånd från länsstyrelsen har innehafts av...
NJA 2007 s. 557: Enligt ett åtal för narkotikabrott har en person olovligen mottagit, förpackat...
NJA 2008 s. 653: Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av...
NJA 2011 s. 357: Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
NJA 2011 s. 675: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och...
NJA 2011 s. 799: Straffvärdebedömningavseende organiserad narkotikahandel via internet...
NJA 2012 s. 115: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).
NJA 2012 s. 144: Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabisharts.
NJA 2012 s. 510: Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (4 973 tabletter...
NJA 2012 s. 528: Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (87,53 gram...
NJA 2012 s. 535: Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från...
NJA 2012 s. 650: Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och...
NJA 2012 s. 70: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).
NJA 2012 s. 849: Innehav av 50 tabletter ecstasy har bedömts som narkotikabrott av normalgraden...
NJA 2017 s. 415: Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort del av eget innehav av...
NJA 2017 s. 45: Påföljden för innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin har bestämts till...
NJA 2017 s. 872: Att cannabis har odlats i smärtlindringssyfte har inte medfört ansvarsfrihet...
RH 1994:101: Narkotikabrott och försök till varusmuggling avseende 28,9 gram cannabisharts...
RH 1995:65: Hantering av ett parti narkotika om ca 100 gram har inte bedömts som grovt...
RH 1996:101: Hantering av sammanlagt 260 kg respektive 329 kg kat har bedömts som...
RH 1999:79: Straffet för narkotikabrott har satts avsevärt högre än eljest med hänsyn till...
RH 2001:61: Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som...
RH 2001:64: Innehav av 0,16 g cannabis på en kriminalvårdsanstalt ansågs utgöra...
RH 2002:38: Straffmätning vid innehav av bl.a. 100 Ecstacy-tabletter.
RH 2004:26: Innehav, huvudsakligen i överlåtelsesyfte, av 12,89 gram heroin och 2,32 gram...
RH 2005:13: De i NJA 1998 s. 24 angivna riktlinjerna för straffmätning vid narkotikabrott...
RH 2006:3: Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa.
RH 2007:45: Narkotikabrott avseende Subutextabletter. Brottsrubricering och straffvärde.
RH 2007:76: Tilltalads invändning om ansvarsfrihetsgrund har, trots att den inte...
RH 2007:85: Fråga i visst fall om ett narkotikabrott bestående i innehav av fyra tabletter...
RH 2007:86: Fråga om beaktande av andra omständigheter än mängd och art narkotika vid...
RH 2008:20: Enbart den omständigheten att det saknas utredning om renhetsgraden av...
RH 2008:48: Fråga om gränsen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden...
RH 2008:49: Innehav av två tabletter Subutex á 8 mg har bedömts som ringa narkotikabrott.
RH 2008:66: En person som varit intagen på en LVM-institution har innehaft och brukat en...
RH 2008:69: Innehav i överlåtelsesyfte av 107 gram kokain med en halt av cirka 8 procent...
RH 2009:62: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetamin...
RH 2010:11: Fråga i visst fall om narkotikabrott, bestående i hantering av...
RH 2010:27: Befattning med 26,7 grammetedronhar bedömts som grovt narkotikabrott.
RH 2010:3: Tilltalad, som transporterat narkotika i bil vid färd från Lettland till...
RH 2010:35: Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43 liter...
RH 2011:29: Olovlig framställning av 21,1 gram cannabis med låg THC-halt har bedömts som...
RH 2012:101: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:102: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:103: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:104: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:105: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:106: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:107: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:108: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:109: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:110: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:111: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:112: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:113: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:114: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:115: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:116: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:117: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:118: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:120: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:122: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:123: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:124: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:125: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:126: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:127: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:128: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:129: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:130: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:131: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:132: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:133: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:134: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:135: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:136: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:137: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:138: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:139: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:140: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:141: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:142: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:143: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:144: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:145: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:146: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:35: Hovrätten har funnit att innehav av 6,84 gram cannabisharts vid intagningen...
RH 2012:79: Fråga om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott vid...
RH 2012:87: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:88: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:89: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:90: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:91: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:92: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:93: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:94: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:95: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:96: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:97: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:98: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:99: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2013:65: Avsaknad av haltbestämning av narkotika har inte lett till att åtal för grovt...
RH 2014:31: Olovlig framställning av mindre mängd cannabis avsedd för eget bruk har bedömts...
RH 2014:53: I gärningsbeskrivningen för ett åtal om ansvar för eget bruk av narkotika har...
RH 2015:21: Var köp av beslagtagen narkotika ett straffbart försök till narkotikabrott?

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2016:488).

Rättsfall (36)

NJA 1986 s. 736: Frågor i mål om ansvar å den som vid en rad tillfällen förvärvat narkotika för...
NJA 1989 s. 837: Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa. Tillika fråga om påföljd för...
NJA 1992 s. 108: Fråga om tillämpningen av 1 eller 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) samt om...
NJA 1996 s. 478: Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 §...
NJA 1997 s. 193: Innehav av en liten mängd heroin har ansetts som narkotikabrott enligt 1 §...
NJA 1997 s. 522: Innehav för eget bruk av en liten mängd amfetamin har bedömts som...
NJA 2005 s. 348: Fråga om differentiering av straffvärdet vid eget bruk av amfetamin (I) och...
NJA 2008 s. 653: Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av...
NJA 2011 s. 799: Straffvärdebedömningavseende organiserad narkotikahandel via internet...
NJA 2012 s. 115: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).
NJA 2012 s. 650: Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och...
NJA 2012 s. 849: Innehav av 50 tabletter ecstasy har bedömts som narkotikabrott av normalgraden...
NJA 2017 s. 415: Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort del av eget innehav av...
NJA 2017 s. 872: Att cannabis har odlats i smärtlindringssyfte har inte medfört ansvarsfrihet...
NJA 2018 s. 649: Den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehavska som...
RH 1994:101: Narkotikabrott och försök till varusmuggling avseende 28,9 gram cannabisharts...
RH 1994:54: Påföljden för innehav av 0,05 gram heroin har bestämts till 40 dagsböter.
RH 1995:134: Narkotikabrott. Fråga om rubricering av och påföljd vid upprepade innehav av...
RH 1996:100: Fråga om en person genom s.k. passiv rökning av cannabis kan uppnå sådana...
RH 1996:29: Narkotikabrott bestående i innehav av 8,97 g amfetamin har ansetts som ringa.
RH 1997:50: En person som i utlandet köpt ett läkemedel innehållande bromazepam, som är...
RH 2001:16: En person, som brukat cannabis i Danmark, har dömts i Sverige till böter för...
RH 2001:64: Innehav av 0,16 g cannabis på en kriminalvårdsanstalt ansågs utgöra...
RH 2006:3: Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa.
RH 2006:61: Fråga om renhetsgraden (THC-halten), vid sidan om art och mängd narkotika,...
RH 2007:45: Narkotikabrott avseende Subutextabletter. Brottsrubricering och straffvärde.
RH 2007:85: Fråga i visst fall om ett narkotikabrott bestående i innehav av fyra tabletter...
RH 2008:48: Fråga om gränsen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden...
RH 2008:49: Innehav av två tabletter Subutex á 8 mg har bedömts som ringa narkotikabrott.
RH 2008:66: En person som varit intagen på en LVM-institution har innehaft och brukat en...
RH 2011:29: Olovlig framställning av 21,1 gram cannabis med låg THC-halt har bedömts som...
RH 2012:35: Hovrätten har funnit att innehav av 6,84 gram cannabisharts vid intagningen...
RH 2012:79: Fråga om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott vid...
RH 2014:31: Olovlig framställning av mindre mängd cannabis avsedd för eget bruk har bedömts...
RH 2014:53: I gärningsbeskrivningen för ett åtal om ansvar för eget bruk av narkotika har...
RH 2018:7: Hovrätten har funnit att den tilltalade inte ska dömas särskilt för brukande av...

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Lag (2016:488).

Rättsfall (99)

NJA 1981 s. 825: Utvisning?
NJA 1982 s. 164: Två personer har åtalats för medhjälp eller förberedelse till grovt...
NJA 1982 s. 525: Fråga, i tre särskilda fall i mål om ansvar enligt narkotikastrafflagen...
NJA 1985 s. 164: Fråga om narkotikabrott skulle bedömas som grovt brott.
NJA 1991 s. 255: Straffmätning vid grov narkotikabrottslighet och grova varusmugglingsbrott,...
NJA 1992 s. 235: Fråga om farlighetsgraden hos LSD och "Extacy" (MDMA) vid brottsrubricering och...
NJA 1992 s. 679: I anledning av åtal för försök till grovt narkotikabrott uppkommer fråga om...
NJA 1993 s. 292: En svensk medborgare har med ett utländskt fartyg transporterat narkotika från...
NJA 1998 s. 24: Grovt narkotikabrott (Rohypnol)?
NJA 1998 s. 512: Framställning av cannabis (marijuana) genom odling i hemmet har, med hänsyn...
NJA 2002 s. 365: Fråga om brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott (GHB).
NJA 2004 s. 354: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
NJA 2004 s. 797: En person placerar narkotika i ett skåp i sin svärmoders lägenhet, varefter han...
NJA 2007 s. 557: Enligt ett åtal för narkotikabrott har en person olovligen mottagit, förpackat...
NJA 2011 s. 675: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och...
NJA 2011 s. 799: Straffvärdebedömningavseende organiserad narkotikahandel via internet...
NJA 2012 s. 115: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).
NJA 2012 s. 144: Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabisharts.
NJA 2012 s. 510: Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (4 973 tabletter...
NJA 2012 s. 528: Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (87,53 gram...
NJA 2012 s. 535: Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från...
NJA 2012 s. 650: Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och...
NJA 2012 s. 70: Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).
RH 1997:51: Vid straffvärdebedömningen har befattning med s.k. LSD-trippar i...
RH 1998:97: Innehav av 292,4 g amfetamin och 86,6 g cannabis vid ett och samma tillfälle...
RH 2001:17: Fråga om narkotikabrott bestående i innehav och överlåtelse av GHB skall anses...
RH 2001:61: Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som...
RH 2002:58: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott (innehav - delvis i...
RH 2004:26: Innehav, huvudsakligen i överlåtelsesyfte, av 12,89 gram heroin och 2,32 gram...
RH 2006:44: Brottsrubricering och straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
RH 2006:64: Fängelsestraffets längd har för en artonåring som skall dömas för grovt...
RH 2007:61: Försökspunkten vid grovt narkotikabrott har inte ansetts uppnådd då någon...
RH 2008:82: Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikabrott (Bromo-Dragonfly).
RH 2009:62: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetamin...
RH 2010:11: Fråga i visst fall om narkotikabrott, bestående i hantering av...
RH 2010:27: Befattning med 26,7 grammetedronhar bedömts som grovt narkotikabrott.
RH 2010:3: Tilltalad, som transporterat narkotika i bil vid färd från Lettland till...
RH 2010:35: Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43 liter...
RH 2010:54: En kort transport av narkotika i landet efter ett fullbordat smugglingsbrott...
RH 2012:101: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:102: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:103: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:104: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:105: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:106: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:107: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:108: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:109: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:110: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:111: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:112: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:113: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:114: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:115: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:116: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:117: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:118: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:119: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:120: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:122: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:123: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:124: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:125: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:126: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:127: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:128: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:129: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:130: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:131: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:132: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:133: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:134: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:135: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:136: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:137: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:138: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:139: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:140: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:141: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:142: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:143: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:144: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:145: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:146: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:34: Tilltalad som transporterat narkotika i bil vid färd från Nederländerna via...
RH 2012:87: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:88: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:89: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:90: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:91: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:92: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:93: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:94: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:95: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:96: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:97: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:98: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2012:99: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
RH 2013:65: Avsaknad av haltbestämning av narkotika har inte lett till att åtal för grovt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 a § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första stycket 1-5 döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2000:1228).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1228, 1983:363

3 b § Den som uppsåtligen

 • 1. överlåter, framställer, förvärvar, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar eller tar annan liknande befattning med narkotikaprekursorer som är avsedda för olovlig framställning av narkotika, eller
 • 2. förvarar, innehar eller tar annan befattning med sådana narkotikaprekursorer

döms för olovlig befattning med narkotikaprekursorer till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika som avses framställas samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett framställning av särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Lag (2006:46).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:46

4 § För försök eller förberedelse till narkotikabrott, ringa narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott liksom för stämpling till narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:488).

Rättsfall (8)

NJA 1981 s. 1057: L beslutar i samråd med ett par kamrater att i överlåtelsesyfte köpa ett parti...
NJA 1982 s. 525: Fråga, i tre särskilda fall i mål om ansvar enligt narkotikastrafflagen...
NJA 1992 s. 524: Försök till narkotikabrott har ansetts föreligga redan när det första ledet i...
NJA 1992 s. 679: I anledning av åtal för försök till grovt narkotikabrott uppkommer fråga om...
NJA 2002 s. 365: Fråga om brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott (GHB).
NJA 2011 s. 357: Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron).
RH 2010:35: Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43 liter...
RH 2015:21: Var köp av beslagtagen narkotika ett straffbart försök till narkotikabrott?

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

5 § Har flera medverkat till brott som avses i 1-4 §§ och innefattar gärningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 6 eller 3 b § första stycket 2, gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. Lag (2006:46).

Rättsfall (3)

NJA 1982 s. 164: Två personer har åtalats för medhjälp eller förberedelse till grovt...
NJA 1983 s. 887: Ett sådant handhavande av narkotika som äger rum i direkt anslutning till...
NJA 2003 s. 473: En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:286, 2000:1228, 2006:46
5 a § Har upphävts genom lag (1992:861).

6 § Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. Vad som nu sagts om narkotika gäller även narkotikaprekursorer.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

 • 1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling, samt
 • 2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.

I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat.

Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av honom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2006:46).

Rättsfall (7)

NJA 1981 s. 1076: Konkreta föremål som utgjort betalning för narkotika kan förklaras förverkade...
NJA 1987 s. 680: En person reste enligt - i samråd med andra - uppgjord plan till utrikes ort,...
NJA 1991 s. 387: Fråga om beräkning av det belopp som skall förklaras förverkat som värde och...
NJA 1991 s. 612: Bevisvärdering i mål om ansvar för grovt narkotikabrott. - Tillika fråga om...
NJA 2016 s. 202: Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid...
RH 1994:89: Bifall till yrkande om förverkande av vinning av brott har ansetts kräva ett...
RH 2007:58: En bil har använts som hjälpmedel vid transport av drygt 240 gram amfetamin....

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:468, 2005:290, 2006:46

7 § Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvikelser.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av narkotika, narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 § fjärde stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag. Lag (2006:46).

Ändringar/Förarbeten (6)

8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som

 • 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
 • 2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43).

Rättsfall (4)

NJA 1995 s. 219: Fråga huruvida försäljning av svamp som innehåller ett som narkotika...
NJA 1999 s. 485: Deuterioamfetamin har ansetts vara narkotika enligt narkotikastrafflagen...
NJA 2007 s. 219: S.k.industrihampa som odlats med tillstånd från länsstyrelsen har innehafts av...
NJA 2014 s. 259: Enbart sådana åtgärder som att avlägsna blad, avskilja bark och mala ned...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:861, 1999:43, 1983:363

9 § Med narkotikaprekursorer förstås i denna lag ämnen som kan användas vid framställning av narkotika och som är förtecknade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer. Lag (2006:46).

Kommentar

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:46

Ändringar och övergångsbestämmelser

1968:64

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1968:7; 2LU 1968:1; Rskr 1968:81
SFS-nummer
1968:64

1969:33

Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1969:33

1972:193

Förarbeten
Prop. 1972:67, JuU 14, rskr 213
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1972:193

Lag (1980:28) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1978/79:111 (bil. 4 p. 2.1), JuU 1979/80:9, rskr 1979/80:89
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1980:28
Rubrik
Lag (1980:28) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1981:226) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1981:226
Rubrik
Lag (1981:226) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1981:468) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1980/81:106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
SFS-nummer
1981:468
Rubrik
Lag (1981:468) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1983:363) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1982/83:141, JuU 1982/83:37, rskr 1982/83:316
Omfattning
ändr. 1, 4-7 §§;nya 3 a, 5 a, 8 §§
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:363
Rubrik
Lag (1983:363) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1985:9) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1984/85:46, JuU 1984/85:12, rskr 1984/85:103
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft
1985-03-01
SFS-nummer
1985:9
Rubrik
Lag (1985:9) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1988:286) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1987/88:71, JuU 1987/88:13, rskr 1987/88:280
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:286
Rubrik
Lag (1988:286) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1991/92:107, 1992/93:SoU21, rskr 1991/92:342
Omfattning
upph. 5 a §;ändr. 8 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1992:861
Rubrik
Lag (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1993:211) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1992/93:142, bet. 1992/93:JuU17, rskr 1992/93:221
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:211
Rubrik
Lag (1993:211) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1993:364) om ändring i lagen (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr 1992/93:323
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 1992:861
SFS-nummer
1993:364
Rubrik
Lag (1993:364) om ändring i lagen (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1994:1419) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Förarbeten
Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1994:1419
Rubrik
Lag (1994:1419) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (1999:43) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:43
Rubrik
Lag (1999:43) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (2000:1228) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 3 a, 4, 5 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1228
Rubrik
Lag (2000:1228) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (2005:290) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:290
Rubrik
Lag (2005:290) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (2006:46) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:42, bet. 2005/06:JuU10, rskr. 2005/06:147, EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
Ikraft
2006-05-01
CELEX-nr
32004R0273, 32005R0111
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7 §§;nya 3 b, 9 §§
SFS-nummer
2006:46
Rubrik
Lag (2006:46) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Lag (2016:488) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:111, bet. 2015/16:JuU15, rskr. 2015/16:233
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:488
Rubrik
Lag (2016:488) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation