lagen.nu

Ordningsbotskungörelse (1968:199)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1968-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:86
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-07

Behörighet att utfärda föreläggande

1 § Förelägganden av ordningsbot får inte utfärdas eller rättas av andra polismän än sådana som uppfyller de krav som Polismyndigheten föreskriver i fråga om utbildning eller i annat avseende. Förordning (2014:1114).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Förelägganden får utfärdas av åklagare som av Åklagarmyndigheten tilldelas denna uppgift.

Förelägganden av tulltjänsteman får utfärdas för brott enligt 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott. Tullverket får meddela föreskrifter om vilka krav i fråga om tjänsteställning eller utbildning eller i annat avseende som en tulltjänsteman skall uppfylla för att få utfärda föreläggande.

Förelägganden av tjänsteman vid Kustbevakningen får utfärdas för brott enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300) samt för brott enligt 16 § tredje stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Kustbevakningen får meddela föreskrifter om vilka krav i fråga om tjänsteställning eller utbildning eller i annat avseende som en kustbevakningstjänsteman skall uppfylla för att få utfärda föreläggande.

Bestämmelserna i denna kungörelse om polismän gäller i tillämpliga delar även de åklagare, tulltjänstemän och kustbevakningstjänstemän som får utfärda förelägganden. Förordning (2006:384).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (9)

Begränsningar av tillämpningsområdet

3 § Har upphävts genom förordning (1977:38).
4 § Har upphävts genom förordning (1976:914).

5 § Förelägganden som upptar förverkande får utfärdas för brott enligt 2 kap. 29 § andra stycket, 3 kap. 22 § andra stycket och 4 kap. 10 § ordningslagen (1993:1617), om brottet avser förtäring eller förvaring av alkoholdrycker och det är fråga om förverkande av egendom vars värde, beräknat efter detaljhandelspris, uppgår till mindre än en tiondel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken eller egendom som saknar saluvärde. Sådana förelägganden får också utfärdas för brott som avses i 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott, om det är fråga om förverkande av egendom enligt 16 § första stycket 1 samma lag. I övrigt får förelägganden inte utfärdas för brott som är förenade med förverkande av egendom eller annan sådan särskild rättsverkan.

Om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att ta upp förverkande i ett föreläggande men den som får utfärda föreläggandet trots detta finner att förverkande inte bör ske, får föreläggande inte utfärdas. Förordning (2014:1114).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

Utfärdande och godkännande av föreläggande samt åtgärder därefter

6 § Ett föreläggande utfärdas i form av ett elektroniskt dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Ett föreläggande får även utfärdas enligt formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten. Ett sådant föreläggande skall undertecknas av polismannen.

Den misstänkte skall uppmanas att snarast betala ordningsboten, om han eller hon godkänner föreläggandet. Förordning (2006:498).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1274, 2006:498

7 § Godkännande i samband med föreläggandets utfärdande lämnas till polismannen. Denne lämnar därefter en kopia av föreläggandet till den misstänkte.

8 § I fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken lämnas godkännande till den myndighet som har utfärdat föreläggandet, om godkännandet sker skriftligen, och till Polismyndigheten om godkännandet sker genom betalning. Förordning (2014:1114).

Ändringar/Förarbeten (3)

9 § Polismyndigheten ska underrättas om vilka förelägganden som har utfärdats, vilka som godkänts i samband med utfärdandet och, i fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken, vilka som godkänts senare. Underrättelsen sänds av den som har utfärdat föreläggandet. Polismyndigheten får meddela föreskrifter om att underrättelsen ska sändas av någon annan.

Om Polismyndigheten i fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken inte får någon underrättelse om att föreläggandet har godkänts skriftligen eller något annat besked från den myndighet som har utfärdat föreläggandet, och om Polismyndigheten inte heller får något godkännande genom betalning, får den sända en påminnelse om föreläggandet till den misstänkte. Om det inte heller därefter kommer in något godkännande, ska Polismyndigheten underrätta den myndighet som har utfärdat föreläggandet. Om godkännande sker genom betalning till Polismyndigheten efter det att en sådan underrättelse har lämnats, ska berörd myndighet underrättas om det.

Om ett föreläggande återkallas ska Polismyndigheten underrättas om det. Förordning (2014:1114).

Ändringar/Förarbeten (5)

10 § Om ett föreläggande godkänns sedan rapport om gärningen lämnats till åklagaren, ska åklagaren underrättas om godkännandet. Är detta utan verkan enligt 48 kap. 19 § rättegångsbalken, ska åklagaren underrätta den misstänkte och den myndighet som har utfärdat föreläggandet. Om föreläggandet utfärdats vid någon annan myndighet än Polismyndigheten, ska den förstnämnda myndigheten underrätta Polismyndigheten. Polismyndigheten ska då underrätta andra myndigheter som fått meddelande om föreläggandet. Förordning (2014:1114).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1029, 2014:1114

11 § Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter i förelägganden som rör omständigheter som avses i 5 kap. 3 § 4 körkortslagen (1998:488). Förordning (2014:1114).

Ändringar/Förarbeten (7)

12 § Det som föreskrivs i lag eller annan författning om skyldighet för underrätt att underrätta myndighet om dom i brottmål ska också tillämpas av Polismyndigheten i fråga om godkänt föreläggande. Om underrätten är skyldig att sända dom, ska Polismyndigheten i stället sända underrättelse om föreläggandets innehåll och om godkännandet. Förordning (2014:1114).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1114

Åtgärder när föreläggande av ordningsbot inte omedelbart godkänns m.m.

13 § I fall som avses i 48 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken eller om den misstänkte förnekar brott eller om föreläggande av ordningsbot av någon annan anledning inte kan utfärdas, ska polismannen om möjligt delge den misstänkte information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken. Förordning (2011:158).

Ändringar/Förarbeten (7)

14 § Har upphävts genom förordning (1979:202).
15 § Har upphävts genom förordning (1979:202).

Övriga bestämmelser

16 § Får en polisman kännedom om att det finns skäl att pröva om ett godkänt föreläggande bör undanröjas, skall han eller hon underrätta åklagare om det. Förordning (2006:498).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:498

17 § Om den som har godkänt ett föreläggande av ordningsbot klagar på detta, ska rätten utan dröjsmål informera klaganden om hans eller hennes rättigheter enligt 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2014:261).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:1053, 2014:261, 2006:498

18 § Beslutar rätten om inhibition i ett mål om undanröjande av ett föreläggande, ska den myndighet som har utfärdat föreläggandet underrättas om det. Om föreläggandet utfärdats vid någon annan myndighet än Polismyndigheten, ska den förstnämnda myndigheten underrätta Polismyndigheten om beslutet.

Om ett föreläggande undanröjs, ska rätten underrätta den myndighet som har utfärdat föreläggandet, när beslutet vunnit laga kraft. Om föreläggandet utfärdats av någon annan myndighet än Polismyndigheten, ska den förstnämnda myndigheten underrätta Polismyndigheten om att föreläggandet har undanröjts. Polismyndigheten ska då underrätta andra myndigheter som fått meddelande om föreläggandet. Förordning (2014:1114).

Ändringar/Förarbeten (4)

18 a § När någon bereds tillfälle att yttra sig över en ifrågasatt rättelse av ett godkänt föreläggande av ordningsbot, får det ske muntligen eller skriftligen. En skriftlig underrättelse skall delges, om det inte kan anses obehövligt. Förordning (1982:1128).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1982:1128

19 § Statistiska uppgifter lämnas enligt anvisningar som Brottsförebyggande rådet meddelar efter samråd med Polismyndigheten. Förordning (2014:1114).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1064, 2014:1114

20 § Polismyndigheten bestämmer på vilket sätt och under vilken tid utfärdade förelägganden ska förvaras.

Polismyndigheten meddelar närmare föreskrifter för verkställigheten av de bestämmelser i 48 kap. rättegångsbalken som gäller föreläggande av ordningsbot. I fråga om brott som avses i 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott får sådana föreskrifter även meddelas av Tullverket. I fråga om brott enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300) och brott enligt 16 § tredje stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods får sådana föreskrifter även meddelas av Kustbevakningen. Innan någon av myndigheterna beslutar föreskrifter som berör någon av de andra myndigheternas verksamhetsområden ska de samråda med varandra. Förordning (2019:86).

Ändringar/Förarbeten (8)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1968:199

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1968:199

1970:61

Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
1970:61

1971:429

Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1971:429

1971:730

Omfattning
ändr. 9-11, 13, 18 §§
SFS-nummer
1971:730

1974:1078

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
SFS-nummer
1974:1078

Förordning (1976:914) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
upph. 4, 11 §§;ändr. 5 §
SFS-nummer
1976:914
Rubrik
Förordning (1976:914) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1977:38) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
upph. 3 §
SFS-nummer
1977:38
Rubrik
Förordning (1977:38) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1979:202) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
upph. 13-15 §§;ändr. 18 §
SFS-nummer
1979:202
Rubrik
Förordning (1979:202) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1981:140) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 9, 20 §§
SFS-nummer
1981:140
Rubrik
Förordning (1981:140) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1982:1128) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 1 §;ny 18 a §
SFS-nummer
1982:1128
Rubrik
Förordning (1982:1128) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1992:597) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:597
Rubrik
Förordning (1992:597) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1992:1029) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 18 §§;ny 11 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1029
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förelägganden av ordningsbot som har utfärdats före ikraftträdandet.
  • 3. Har upphävts genom förordning (1997:904).
Rubrik
Förordning (1992:1029) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1994:1053) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1053
Rubrik
Förordning (1994:1053) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1994:1430) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1994:1430
Rubrik
Förordning (1994:1430) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1995:1064) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1995-10-15
SFS-nummer
1995:1064
Rubrik
Förordning (1995:1064) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1996:733) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:733
Rubrik
Förordning (1996:733) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1997:904) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
upph. 3 p i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1029
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:904
Rubrik
Förordning (1997:904) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1998:975) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:975
Rubrik
Förordning (1998:975) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1999:472) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:472
Rubrik
Förordning (1999:472) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (1999:1337) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1337
Rubrik
Förordning (1999:1337) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (2000:1267) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5, 20 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1267
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
  • 2. I fråga om brott enligt 2 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 2 § denna förordning i sin äldre lydelse.
  • 3. För varor som skall förklaras förverkade med stöd av 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 5 § denna förordning i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2000:1267) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (2001:390) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
2001-11-01
SFS-nummer
2001:390
Rubrik
Förordning (2001:390) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Förordning (2001:536) om ändring ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2001-09-01
SFS-nummer
2001:536
Rubrik
Förordning (2001:536) om ändring ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Förordning (2004:1274) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1274
Rubrik
Förordning (2004:1274) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Förordning (2006:84) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:84
Rubrik
Förordning (2006:84) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (2006:384) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:384
Rubrik
Förordning (2006:384) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (2006:498) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 17 §;ändr. 6, 8, 9, 13, 16 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:498
Rubrik
Förordning (2006:498) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Förordning (2011:158) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:158
Rubrik
Förordning (2011:158) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (2012:12) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2012-03-01
SFS-nummer
2012:12
Rubrik
Förordning (2012:12) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (2014:261) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL142/2012 s1
Ikraft
2014-06-01
CELEX-nr
32012L0013
Omfattning
ny 17 §
SFS-nummer
2014:261
Rubrik
Förordning (2014:261) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (2014:1114) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1114
Rubrik
Förordning (2014:1114) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Förordning (2019:86) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:86
Rubrik
Förordning (2019:86) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation