lagen.nu

Kungörelse (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1981:1208
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Med försäkringsinrättning avses i denna kungörelse Riksförsäkringsverket och försäkringsbolag som utger trafiklivränta.

Med trafikförsäkringsanstalt förstås försäkringsbolag som meddelat

trafikförsäkring.

2 § Det procenttal med vilket indextillägg skall utgå enligt 9 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor fastställs av Finansinspektionen.

Finansinspektionen skall omedelbart underrätta försäkringsinrättningarna om procenttalet och offentliggöra det på lämpligt sätt. Andra myndigheter än Riksförsäkringsverket skall också underrättas på samma sätt i de fall de utger tillägg. Förordning (2003:831).

3 § Om Finansinspektionen anser att det finns sådana omständigheter att en tillämpning av 11 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor kan bli aktuell, skall inspektionen anmäla det med ett eget yttrande till regeringen. Förordning (2003:831).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1208

4 § Tillägg till trafiklivränta utges utan föregående ansökan och om möjligt i samma ordning som trafiklivräntan.

5 § I fråga om särskilt tillägg eller extra tillägg skall försäkringsinrättning eller annan myndighet som skall utge tillägg inhämta yttrande från Trafikskadenämnden, om överenskommelse inte kan nås med livräntetagaren. Förordning (2003:831).

6 § En försäkringsinrättning som inte är trafikförsäkringsanstalt skall, i fråga om livränta som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1967:663) om tilllägg till vissa trafiklivräntor, senast den 10 februari varje år lämna uppgift till Trafikförsäkringsföreningen om inrättningens kostnad för tillägg under året. Trafikförsäkringsanstalterna skall ersätta kostnaden före februari månads utgång. Förordning (2003:831).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1208

7 § I fråga om livränta som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor skall Trafikförsäkringsföreningen, på grundval av uppgifter från försäkringsinrättningarna, varje år mellan trafikförsäkringsanstalterna fördela de sammanlagda kostnaderna för tillägg under året.

Föreningen skall omedelbart underrätta Finansinspektionen och trafikförsäkringsanstalterna om fördelningen.

En trafikförsäkringsanstalt skall fullgöra betalningsskyldighet enligt fördelningen inom tio dagar efter det att anstalten fått kännedom om den. Förordning (2003:831).

8 § En trafikförsäkringsanstalt är skyldig att lämna Trafikförsäkringsföreningen de upplysningar som föreningen finner nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna kungörelse. Förordning (2003:831).

9 § Om någon annan myndighet än Riksförsäkringsverket skall utge tilllägg för livränta som avses i 1 § första stycket 2 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, skall myndigheten samråda med verket i den omfattning som behövs. Förordning (2003:831).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:831

10 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor får beslutas av Finansinspektionen. Förordning (2003:831).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:831

Ändringar och övergångsbestämmelser

1967:667

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1967:667

Förordning (1981:1208) om ändring i kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
SFS-nummer
1981:1208
Rubrik
Förordning (1981:1208) om ändring i kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Förordning (2003:831) om ändring i kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 9 § betecknas 10 §;ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, nya 10 §§;ny 9 §;omtryck
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:831
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004, då kungörelsen (1967:668) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. skall upphöra att gälla.

Rubrik
Förordning (2003:831) om ändring i kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation