lagen.nu

Kungörelse (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1967-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1973:159
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-27
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1595

1 § Med svensk standard avses i denna kungörelse standard som fastställts av Sveriges standardiseringskommission och som gäller i ursprunglig eller reviderad form.

2 § Statlig myndighet som har befattning med byggnadsverksamhet skall verka för att svensk standard tillämpas i den mån rationalisering inom byggnadsverksamheten främjas därigenom.

3 § När statlig myndighet uppför eller låter uppföra byggnad eller annan anläggning för statens räkning, skall myndigheten tillse att svensk standard tillämpas, om särskilt skäl för avvikelse från standarden icke föreligger.

4 § I den mån rationalisering inom byggnadsverksamheten främjas därigenom får central förvaltningsmyndighet, som beviljar lån eller bidrag av statsmedel för byggnadsändamål, föreskriva att som villkor för sådant lån eller bidrag skall gälla att svensk standard tillämpas i fråga om byggnad eller annan anläggning som skall uppföras med stöd av lånet eller bidraget.

I föreskrift enligt första stycket skall anges att underlydande myndighet som beviljar lån eller bidrag får medge avvikelse från standard som skall tillämpas på grund av föreskriften, om avvikelsen

  • a) avser produkt som har stor utbredning på byggnadsmaterialmarknaden och tillverkas industriellt,
  • b) avser produkt som ingår i en större byggnadsdel och avvikelsen har väsentlig betydelse för att byggnadsdelen skall kunna tillverkas på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt,
  • c) avser experiment som gäller tekniskt utvecklingsarbete,
  • d) innebär tillämpning av svensk standard som icke längre gäller men lämpligen bör få tillämpas under en övergångstid eller
  • e) bör godtagas av annat särskilt skäl.

Central förvaltningsmyndighet, som meddelat föreskrift enligt första stycket, får meddela föreskrifter i fråga om tillämpningen av bestämmelserna i andra stycket. Kungörelse (1973:159).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1973:159

5 § Statens planverk skall fortlöpande skaffa sig kännedom om svensk standard som har betydelse för byggnadsverksamheten. Verket skall underrätta berörd myndighet, om verket finner att viss svensk standard bör tillämpas för byggnader eller anläggningar inom myndighetens ämbetsområde.

Innan myndighet enligt 3 eller 4 § föreskriver att svensk standard skall tillämpas, skall myndigheten vid behov samråda med statens planverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1967:558

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 1967:100; SU 1967:100; Rskr 1967:265
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
1968-01-01
SFS-nummer
1967:558

Kungörelse (1973:159) om ändring i kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1973-06-01
SFS-nummer
1973:159
Rubrik
Kungörelse (1973:159) om ändring i kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet

Förordning (2018:1595) om upphävande av kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1595
Rubrik
Förordning (2018:1595) om upphävande av kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation