lagen.nu

Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1966-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1655
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-22

1 § Denna lag äger tillämpning på hotell- och pensionatrörelse. Med hotell- och pensionatrörelse avses i denna lag yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad.

Lagen gäller ej

 • 1. bostad som tillhandahålles som ett led i verksamhet för vård, tillsyn, utbildning eller uppfostran,
 • 2. ensligt belägen, obemannad stuga som står till allmänhetens förfogande för tillfällig övernattning,
 • 3. på campingplats belägen, enkelt utrustad stuga utan vatten och avlopp som uthyres till allmänheten som tillfällig bostad.

Med hotell eller pensionat avses i lagen byggnad eller lägenhet, vari hotell- eller pensionatrörelse drives. Lag (1977:463).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:599, 1977:463

Tillstånd m.m.

2 § Hotell- eller pensionatrörelse, som är avsedd att samtidigt ta emot minst nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum, får drivas endast av den som har tillstånd av Polismyndigheten. Tillstånd meddelas för hotell- eller pensionatrörelse i viss byggnad eller lägenhet.

Tillstånd ska meddelas, om det inte finns anledning att anta att den som söker tillståndet ska driva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer. Tillstånd får inte meddelas den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2014:607).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:1310, 2014:607

3 § Drivs hotell- eller pensionatrörelse som kräver tillstånd enligt 2 § av bolag, förening eller annan samfällighet, ska det finnas en föreståndare för rörelsen. Föreståndare får utses även av en tillståndshavare som är enskild person. Polismyndigheten får ålägga en sådan tillståndshavare att utse föreståndare, om det finns särskilda skäl.

En föreståndare ska vara godkänd av Polismyndigheten. Utsedd föreståndare ska godkännas om han eller hon inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och det inte finns anledning att anta att han eller hon ska bedriva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer.

Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att rörelsen bedrivs enligt föreskrifterna i denna lag. Lag (2014:607).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1975:599, 1988:1310, 2014:607

4 § För tillståndshavare, som själv förestår rörelsen, och för föreståndare skall finnas ersättare. I fråga om ersättare äga bestämmelserna i 3 § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

5 § En ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse ska vara skriftlig och

 • a) innehålla en uppgift om sökandens fullständiga namn, företagsnamn och postadress samt, om sökanden tidigare haft ett annat efternamn, detta,
 • b) för sökande, som är enskild person, innehålla en uppgift om födelsetid och yrke eller titel samt ett bevis att han eller hon inte är underårig eller i konkurstillstånd eller har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • c) innehålla en uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel för den som utsetts till föreståndare eller ersättare samt ett bevis att han eller hon inte är underårig eller har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • d) innehålla en uppgift om var den byggnad eller lägenhet där rörelsen ska drivas ligger, det största antal gäster som ska kunna tas emot samtidigt och det största antal gästrum som rörelsen ska omfatta.

Om ett bygglov har meddelats för hotellet eller pensionatet, ska till ansökan bifogas handlingar som visar att så har skett.

Om tillstånd beviljas, ska ett skriftligt bevis utfärdas. Om ett bygglov inte har meddelats och det inte är uppenbart att ett bygglov inte behövs, ska beviset innehålla en upplysning om att ett bygglov kan krävas. Om det inte finns någon godkänd ersättare eller, i de fall när det ska finnas en föreståndare enligt 3 §, en godkänd föreståndare, ska det i beviset anges att tillståndet inte får utnyttjas förrän en ersättare eller en föreståndare har utsetts och godkänts. En kopia av beviset ska skickas till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom räddningstjänsten, inom plan- och byggnadsväsendet och inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Det ska utfärdas ett skriftligt bevis om godkännande av en föreståndare eller en ersättare. Lag (2018:1655).

Ändringar/Förarbeten (6)

6 § Om en tillståndshavare avlider, försätts i konkurs eller får en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen, får rörelsen fortsättas under högst ett år. Om rörelsen fortsätter, ska det finnas en föreståndare enligt 3 § för denna.

Om det inte redan finns en godkänd föreståndare, ska inom två månader från dödsfallet, edgångssammanträdet eller beslutet om förvaltare ansökan göras om godkännande av föreståndare. Godkänns inte föreståndaren, ska Polismyndigheten lämna den som driver rörelsen tillfälle att inom viss tid ansöka om godkännande av en annan föreståndare. Godkänns inte heller den andra föreståndaren, anses tillståndet ha upphört att gälla tre veckor efter det att beslut i ärendet vann laga kraft.

Görs inte ansökan som avses i andra stycket inom föreskriven tid, anses tillståndet för rörelsen ha upphört att gälla den dag då tiden gick ut. Lag (2014:607).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:693, 1988:1310, 2014:607

7 § Avgår eller avlider föreståndare som skall finnas enligt 3 § eller ersättare eller återkallas godkännande av föreståndare eller ersättare, skall ansökan om godkännande av ny föreståndare eller ersättare göras inom två månader. Göres ej ansökan inom denna tid eller godkännes icke föreståndaren eller ersättaren, äga bestämmelserna i 6 § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

8 § Upphör rörelsen, ska tillståndshavaren skriftligen anmäla det till Polismyndigheten. Detsamma gäller om tillståndshavaren inte vill utnyttja tillståndet eller om det uppkommer hinder mot att börja rörelsen. Polismyndigheten ska återkalla tillståndet och underrätta byggnadsnämnden och de kommunala nämnder som ansvarar för räddningstjänst och miljö- och hälsoskydd om detta. Lag (2014:607).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1983:303, 2014:607

Register

9 § Polismyndigheten ska föra register över de hotell- och pensionatrörelser för vilka tillstånd meddelats. I registret ska de beslut som Polismyndigheten meddelar i fråga om rörelsen antecknas. Lag (2014:607).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:599, 2014:607

Ordning och säkerhet

10 § Hotell- eller pensionatrörelse skall drivas så att den icke för anleder fara för allmän ordning och säkerhet.

11 § Har upphävts genom lag (2016:741).

12 § Utrymningsvägar i hotell eller pensionat, där rörelse drives med tillstånd enligt 2 §, skola anges genom tydliga markeringar. Sådan markering skall vara lätt synlig från dörren till varje gästrum.

13 § Har upphävts genom lag (1980:345).
14 § Har upphävts genom lag (1980:345).
15 § Har upphävts genom lag (1980:345).

Ansvarsbestämmelser m.m.

16 § Till böter dömes den som

 • a) utan tillstånd driver hotell- eller pensionatrörelse som avses i 2 §;
 • b) driver hotell- eller pensionatrörelse utan godkänd föreståndare, när sådan skall finnas, eller utan godkänd ersättare.

17 § Har upphävts genom lag (1980:345).

18 § Till penningböter döms den som inte fullgör anmälningsskyldighet enligt 8 §. Lag (2016:741).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1980:345, 1991:293, 2016:741

19 § Polismyndigheten ska återkalla tillståndet om tillståndshavaren

 • 1. upprepade gånger funnits skyldig till brott mot denna lag,
 • 2. åsidosatt någon annan bestämmelse som gäller för rörelsen och trots uppmaning inte vidtagit rättelse inom skälig tid, eller
 • 3. av annan anledning inte är lämplig att driva rörelsen.

Polismyndigheten ska återkalla godkännandet av en föreståndare eller ersättare som

 • 1. upprepade gånger funnits skyldig till brott mot denna lag,
 • 2. åsidosatt någon annan bestämmelse som gäller för rörelsen och trots uppmaning inte vidtagit rättelse inom skälig tid, eller
 • 3. av annan anledning inte är lämplig att förestå rörelsen.

Om det finns särskilda skäl, ska Polismyndigheten i stället för att återkalla godkännandet enligt andra stycket återkalla tillståndet för rörelsen. Lag (2014:607).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:599, 2014:607

20 § Om det är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, får Polismyndigheten vid vite förbjuda hotell- eller pensionatrörelse, för vilken det inte krävs tillstånd. Lag (2014:607).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:607

21 § Polismyndigheten har rätt att få tillträde till hotell och pensionat för att utöva tillsyn över att bestämmelserna i denna lag följs. Lag (2014:607).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1975:599, 2014:607

22 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:607).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1966:742

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 1966:124; 3LU 1966:53; Rskr 1963:313
SFS-nummer
1966:742

1971:679

Förarbeten
Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Omfattning
ändr. 22 §
SFS-nummer
1971:679

1975:599

Förarbeten
Prop. 1975:47, NU 1975:34, rskr 1975:243
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 9, 13, 15, 19, 21, 22 §§
SFS-nummer
1975:599

Lag (1977:463) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Prop. 1976/77:112, NU 1976/77:50, rskr 1976/77:354
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1977:463
Rubrik
Lag (1977:463) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1980:345) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Prop. 1979/80:123, NU 1979/80:52, rskr 1979/80:289
Omfattning
upph. 13-15, 17 §§;utgår rubr. närmast före 13 §;ändr. 18 §
SFS-nummer
1980:345
Rubrik
Lag (1980:345) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1983:303) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Prop. 1982/83:111, SoU 1982/83:28, rskr 1982/83:263
Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:303
Rubrik
Lag (1983:303) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1987:153) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:153
Rubrik
Lag (1987:153) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1987:693) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ikraft
1988-01-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1987:693
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelse gäller fortfarande i fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1987:693) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1988:1310) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1310
Rubrik
Lag (1988:1310) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1991:293) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:293
Rubrik
Lag (1991:293) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1991:1651) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1651
Rubrik
Lag (1991:1651) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (1995:1688) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 22 §
SFS-nummer
1995:1688
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1688) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (2014:607) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 8, 9, 19, 20, 21, 22 §§
SFS-nummer
2014:607
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:607) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (2016:741) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:163, bet. 2015/16:FöU12, rskr. 2015/16:265
Omfattning
upph. 11 §;ändr. 18 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2016:741
Rubrik
Lag (2016:741) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (2016:1014) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2016:1014
Rubrik
Lag (2016:1014) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Lag (2018:1655) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1655
Rubrik
Lag (2018:1655) om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation