lagen.nu

Lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1966-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:801
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Är någon skyldig att till fullgörande av lagstadgad familjerättslig underhållsskyldighet på särskilda tider utge bidrag i svenskt mynt till make, förutvarande make, eget barn eller annans barn, ändras bidragets belopp enligt denna lag med hänsyn till penningvärdets förändring.

Lagen äger ej tillämpning, om dom eller avtal varigenom bidraget be stämts innehåller föreskrift om att bidraget skall vid ändring i penningvärdet eller den bidragspliktiges inkomster utgå med ändrat belopp enligt grunder som anges i domen eller avtalet. Lag (1978:859).

Har underhållsbidrag bestämts till fader eller moder med stöd av 7 kap. 3 § föräldrabalken i dess lydelse intill d. 1 juli 1979, skall bidragsbeloppet ändras enligt vad som i denna lag är föreskrivet om underhållsbidrag till make eller förutvarande make.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1971:891, 1978:859

2 § Har bidragsbelopp senast bestämts genom dom som meddelats eller avtal som slutits före utgången av år 1965 höjes beloppet enligt följande. Höjningen utgör när bidragets belopp bestämts under år 1940 eller tidigare ett hundrafyrtio procent, under något av åren 1941-1946 etthundrafemton procent, under något av åren 1947-1950 etthundra procent, under år 1951 sjuttio procent, under något av åren 1952-1955 femtiofem procent, under något av åren 1956 och 1957 fyrtio procent, under något av åren 1958 och 1959 trettio procent, under något av åren 1960 och 1961 tjugofem procent, under något av åren 1962 och 1963 femton procent, under år 1964 tio procent samt under år 1965 fem procent av beloppet.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår med närmast lägre krontal.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Bidragsbelopp som höjts enligt 2 § samt bidragsbelopp som senast bestämts eller bestämmes efter utgången av år 1965 ändras i anslutning till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ändring sker första gången den 1 april det år basbeloppet för april månad med minst fem procent över- eller underskrider basbeloppet för april 1966. Därefter sker ändring den 1 april varje år basbeloppet för mars månad med minst fem procent över- eller underskrider det basbelopp som låg till grund för senaste ändring, om inte annat följer av tredje eller fjärde stycket. Bidragsbelopp som år 1979 eller 1980 har bestämts under tiden januari--mars ändras dock tidigast den 1 april året därpå.

År 1982 sker ändring den 1 mars, om basbeloppet för det året med minst fem procent över- eller underskrider basbeloppet för mars 1981 och annat inte följer av fjärde stycket. Under åren 1983--1986 sker ändring den 1 februari varje år basbeloppet med minst fem procent över- eller underskrider det basbelopp som låg till grund för senaste ändring, om inte annat följer av fjärde stycket. Fr. o. m. år 1987 sker ändring den 1 februari varje år basbeloppet är ändrat jämfört med föregående år, om inte annat följer av fjärde stycket.

Bidragsbelopp som har bestämts under tiden januari--mars 1981 ändras tidigast den 1 mars 1982. Bidragsbelopp som har bestämts under december 1981 eller januari eller februari 1982 ändras tidigast den 1 februari 1983. Bidragsbelopp, som fr. o. m. november 1982 har bestämts under november, december eller januari, ändras tidigast den 1 februari sedan ett år har förflutit efter det att beloppet bestämdes. Lag (1986:1413).

Rättsfall (1)

NJA 1981 s. 634: Spörsmål om inverkan av 3 § lagen (1966:680) om ändring av vissa...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Bidragsbelopp enligt 3 § ändras med det procenttal med vilket basbeloppet ändrats. Bidragsbelopp till eget eller annans barn ändras dock under åren 1979--1986 endast med ett procenttal som utgör sju tiondelar av det näm nda procenttalet. Är procenttal för ändring av bidragsbelopp brutet, avrundas det till närmast lägre hela procenttal. Procenttalen för ändring av bidragsbelopp fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, utgår med närmast lägre krontal. Lag (1986:1413).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1986:1413, 1981:1192

5 § Utan hinder av bestämmelserna i denna lag äger rätten efter yrkande förordna på annat sätt om bidragsskyldigheten, när de i äktenskapsbalken eller föräldrabalken givna reglerna om underhållsbidrag föranleda det.

Blir bidraget slutligt bestämt till lägre belopp än som följer av denna lag, äger rätten förordna om återbetalning helt eller delvis av utgiven förhöjning, om särskilda skäl föreligga. (Beteckning - förut 4 § - g. Lag (1987:801.)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:801

Ändringar och övergångsbestämmelser

1966:680

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1966:155; 1LU 1966:45; Rskr 1966:380
SFS-nummer
1966:680

1971:891

Förarbeten
Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1971:891

1972:583

Förarbeten
Prop. 1972:113, LU 24, rskr 278
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1972:583

Lag (1978:859) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhålls- bidrag

Förarbeten
Prop. 1978/79:12, LU 1978/79:9, rskr 1978/79:99
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1978:859
Rubrik
Lag (1978:859) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhålls- bidrag

Lag (1981:1192) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag

Förarbeten
Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Omfattning
nuvarande 4 § betecknas 5 §;ändr. 3 §;ny 4 §
SFS-nummer
1981:1192
Rubrik
Lag (1981:1192) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag

Lag (1986:1413) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag

Förarbeten
Prop. 1986/87:35, SoU 1986/87:10, rskr 1986/87:83
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1413
Rubrik
Lag (1986:1413) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag

Lag (1987:801) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag

Förarbeten
Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rsrk 1986/87:247
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:801
Rubrik
Lag (1987:801) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation