lagen.nu

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:552) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO) rörande tillämpningen av artikel 20 i protokollet om privilegier och immuniteter för organisationen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-10-21
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t har funnit gott giva till känna, att en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO), som i härvid fogad bilaga återges i svensk text, rörande tillämpningen av artikel 20 i protokollet om privilegier och immuniteter för organisationen länder till efterrättelse från och med den 7 oktober 1966.

Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Organisationen för europeisk rymdforskning rörande tillämpningen av artikel 20 i protokollet privilegier och immuniteter för organisationen
Konungariket Sveriges regering (härnedan benämnd >svenska regeringen>) å ena sidan och Organisationen för europeisk rymdforskning (härnedan benämnd >organisationen>) å andra sidan
som finna att enligt bestämmelserna i artikel 20 i det den 31 oktober 1963 undertecknade protokollet rörande privilegier och immuniteter organisationen, dess generaldirektör och personal äro undantagna från alla obligatoriska avgifter till nationella socialförsäkringsorgan därest organisationen upprättar ett eget socialförsäkringssystem,
som finna att enligt bestämmelserna i samma artikel i protokollet överenskommelser må slutas med medlemsstater i enlighet med bestämmelserna i protokollets artikel 30 för att säkerställa att organisationen är verksam på ett effektivt sätt och att dess intressen tryggas,
som önska tillförsäkra organisationen de bästa lagliga villkor för ett smidigt utövande av dess eget socialförsäkringssystem, hava träffat följande överenskommelse:

Artikel 1

I denna överenskommelse skall
med uttrycet >anställd person> förstås varje person som avses i regel 1 a, c och d i organisationens personalreglemente i dess lydelse den dag då denna överenskommelse undertecknades;
med uttrycket >svensk socialförsäkringslagstiftning> förstås lagen om allmän försäkring och lagen om yrkesskadeförsäkring samt lagar och bestämmelser som har samband med dessa lagar.
Artikel 2
 • 1. Svensk socialförsäkringslagstiftning skall icke äga tillämpning på anställda personer vilkas löner och ersättningar äro undantagna från svensk inkomstskatt enligt bestämmelserna i artikel 18 i protokollet.
 • 2. I punkt 1 i denna artikel avsedda personer äro anslutna till organisationens eget socialförsäkringssystem.
 • 3. Bestämmelserna i denna artikel skola icke utesluta tillämpning av svensk lagstiftning rörande tilläggspensioner på sådana inkomster, som uppbäras av i artikel 1 avsedda personer och som icke äro undantagna enligt artikel 18 i protokollet.
Artikel 3
Beträffande anställda personer, som äro sysselsatta i Sverige och som icke omfattas av bestämmelserna i artikel 18 i protokollet, skall organisationen betala i lagen om allmän försäkring föreskrivna arbetsgivaravgifter för arbetsersättning som dessa personer erhålla från organisationen. Sådan ersättning skall enligt lagen om allmän försäkring anses såsom inkomst av anställning.
Artikel 4
 • 1. Den svenska lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring skall äga tillämpning på anställda personer, som är sysselsatta i Sverige och som icke omfattas av bestämmelserna i artikel 18 i protokollet.
 • 2. Beträffande personer som avses i punkt 1 i denna artikel skall organisationen erlägga avgifter enligt lagen om yrkesskadeförsäkring för arbetsersättning som dessa personer erhålla från organisationen.
Artikel 5
 • 1. Bestämmelserna i denna överenskommelse skola icke påverka rättigheter som före eller efter ikraftträdandet av denna överenskommelse förvärvats enligt den svenska socialförsäkringslagstiftningen.
 • 2. Hänsyn skall icke tagas till pensioner eller belopp, utbetalade av organisationen enligt dess socialförsäkringssystem, vid beräkningen av andra pensioner eller belopp som utbetalats enligt vederbörlig lagstiftning i Sverige.
Artikel 6
Denna överenskommelse kan revideras på begäran av endera parten därest avsevärt förändrade förhållanden skulle befinnas föreligga.
Artikel 7
 • 1. Tvist som härrör från tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse och som icke kan biläggs direkt mellan parterna må av endera parten hänskjutas till en skiljedomstol. Part som har för avsikt att hänskjuta en tvist till skiljedom skall därom meddela andra parten.
 • 2. Envar av svenska regeringen och organisationen skall utse en medlem av skiljedomstolen. De sålunda utsedda ledamöterna skola själva utse ordförande.
 • 3. Om endera parten underlåter att utse skiljedomare i enlighet med punkt 2 i denna artikel inom tre månader efter dagen för det meddelande som avses i punkt 1 i denna artikel, skall skiljedomare på begäran av den andra parten utses av ordföranden i Internationella domstolen. Så skall även ske på begäran av endera parten, om de två första skiljedomarna icke inom en månad från den dag den andre skiljedomaren utsetts kunnat ena sig beträffande utseendet av den tredje skiljedomaren.
 • 4. Domstolen skall själv bestämma det föfarande, som den skall tillämpa.
 • 5. Skiljedom må ej klandras utan skall vara slutgiltig och bindande för båda parter. Vid tvist rörande skiljedomens innebörd eller räckvidd skall det åligga skiljedomstolen att på begäran av endera parten förklara densamma.
Artikel 8
Denna överenskommelse skall efter undertecknande av båda parter träda i kraft så snart parterna utväxlat skrivelser rörande dess godkännande.
Till bestyrkande härav hava undertecknade ombud underskrivit denna överenskommelse.
Som skedde i Paris den 16 juli 1966 på engelska, franska och svenska språken, vilka texter skola äga samma vitsord, i två exemplar.
För Konungariket Sveriges För Organisationen för europeisk regering C.H. von Platen rymdforskning Albert W. Lines

Ändringar och övergångsbestämmelser

1966:552

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
1966:552
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation