lagen.nu

Kungörelse (1966:320) om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § Om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde i Vänern, Vättern, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland beslutar länsstyrelsen.

Upplåtelse skall ske för viss tid, högst tio år, och avse visst område. Vid upplåtelsen skall bestämmas i vilken omfattning sand, grus eller sten får tagas. För upplåtelsen skall utgå ersättning, om den upplåtna rättens ringa omfattning eller annat särskilt skäl ej föranleder annat.

Avtal skall upprättas skriftligen och upptaga samtliga villkor för upplåtelsen. I avtalet skall erinras om den prövning av verksamheten som kan fordras enligt annan lagstiftning.

2 § Ersättning, som avses i 1 § andra stycket, skall erläggas till länsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1966:320

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 1966:114; 3LU 1966:45; Rskr 1966:229
SFS-nummer
1966:320
Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1966.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 5 juni 1953 (nr 380) angående upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde. Den upphävda kungörelsen äger dock tillämpning i fråga om upplåtelse som skett före den 1 juli 1966.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation